In liefde, in waarheid en in die Gees
In liefde, in waarheid en in die Gees

In liefde, in waarheid en in die Gees

In liefde, in waarheid en in die Gees

Ons word gemotiveer deur liefde, gelei deur die waarheid en word bemagtig deur die Heilige Gees in ons persoonlike wandel, ons Christelike gemeenskap en bediening aan die wêreld.

verlief

Die liefde van God wat deur die Christus aan die mensdom oorgedra is, is die basis vir al ons optrede. Vanweë liefde het God Jesus opgewek om vir die wêreld redding te wees.[1] En met die hart van die Vader, het Jesus sy eie lewe opgeoffer vir liefde.[2] Deur hierdie liefde het ons nou die vergifnis van sondes,[3] met nuwe lewe in die Gees,[4] as seuns van God.[5] En dit is hierdie liefde wat ons die groot hoop gee om deel te hê aan die opstanding van die lewe,[6] met die belofte dat ons in die koninkryk van ons God kan ingaan.[7] Ons bediening is inderdaad die uitnemende genade en barmhartigheid van God se liefde wat ons deur Christus Jesus gegee is;[8] naamlik die Evangelie.[9]

God is liefde.[10] Ons getrouheid aan hom is dus afhanklik van ons toewyding aan liefde.[11] Die hele Wet van God word vervul in hierdie hoofdeug.[12] Toe Jesus werklik uitgevra is oor die grootste gebod, het hy gesê: “Die belangrikste is:‘ Hoor, Israel: Die Here onse God, die Here is een. En jy sal lief die Here jou God met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. ' Die tweede is dit: 'Jy sal lief jou naaste soos jouself. ' Daar is geen ander gebod groter as hierdie nie. ”[13] Aangesien liefde die doel van die hele God se volk is, is dit die sentrale doel van hierdie kerk.[14] Liefde verlos, bind saam en bou op.[15] Liefde dra alles, hoop alles en glo alles.[16] Die volmaakte liefde van God vernietig alle vrees wat die vrede bring wat die verstand te bowe gaan.[17] Alles moet waarlik gedoen word uit liefde en in liefde.[18] Mag die liefde van God in ons vervolmaak word om werklik volgelinge van Christus te wees![19]

In waarheid

Liefde word in waarheid vervolmaak, aangesien God se liefde onafskeidbaar is van sy waarheid en sy geregtigheid. Want dit is deur geloof in die waarheid waardeur ons geregverdig word en die genade en redding van die Allerhoogste ontvang.[20] Die bediening van God se liefde moet dus uitgevoer word in ooreenstemming met die verstaan ​​van sy Woord. God se Woord is fundamenteel vir die bediening, aangesien ons onder sy voorwaardes die belofte op sy voorwaardes ontvang. Goddelike belofte en openbaring is gegee deur Abraham, Isak en Jakob, deur Moses en die Wet en deur die profete. In die ander Skrif staan ​​God se handelinge met sy mense en toon sy woord met baie tekens en getuienisse. In ooreenstemming met die woord wat deur die Wet en die Profete gespreek word, getuig ons van God se plan en voorneme vir die wêreld.[21] God se verlossing vir die mensdom fokus werklik op sy Christus, soos sy genade en waarheid in Jesus besef word. Ons apostoliese bediening van liefde sal dus in ooreenstemming wees met die woord van die waarheid.[22] In vertroue glo ons dat die Evangelie die vervulde woord van God is, en nie die uitvinding van enige mens nie.[23]

Die kerklike liggaam moet in waarheid geheilig word.[24] In al ons pogings moet ons die waarheid van die Bybel bedien. Ons aanbidding van God, ons geloof in die Here Jesus, die funksie van die kerklike liggaam - alles moet deur die waarheid van God se Woord gelei word.[25] Die Skrif is die belangrikste gesag in alle geloofsake, dit is die lig wat ons lei. Ons moet nie deur tradisie gelei word nie, maar eerder deur die Woord van God in die gees van waarheid.[26]

Ons sal daarna streef om gesonde onderrig te handhaaf eerder as humanistiese leerstellings wat pas by die passies van individue.[27] Ons moet weerstaan ​​om deur elke wind van leerstellinge deur die mens se listigheid of listige lering en bedrieglike planne omring te word.[28] Ons moet die leer van enige leer wat die doel van liefde ondermyn wat uit 'n rein hart, 'n goeie gewete en 'n opregte geloof ondermyn, nie omhels nie[29] Ons moet nie van hierdie dinge afwyk deur weg te dwaal in ydele besprekings oor die wet nie.[30]  Die wet word nie neergelê vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en ongehoorsame, vir die goddelose en die sondaars, vir die onheiliges en onheiliges, vir die onsedelike - wat ook al in stryd is met die gesonde leer.[31] Ons moet leë en onheilige leerstellings vermy wat teenstrydig is en valslik kennis genoem word.[32] Die belydende leerstellings van mense het van die geloof afgewyk.[33] Beskou die getuies van die Bybel wat die Woord van God gespreek het - kyk na die uitkoms van hul lewenswyse en volg hulle geloof na.[34]

In die Gees

Alhoewel die waarheid van die Woord van God ons vaste voedsel is, is die Gees van God ons drank.[35] As gevolg van sy liefde wat in Jesus Christus geopenbaar is, ontvang ons nou die Heilige Gees.[36] Jesus het van die Vader die belofte ontvang om in die Heilige Gees te doop, aangesien hy nou aan die regterhand van God verhef is.[37] Die belofte van die Gees sal in ons bediening van die Evangelie verwesenlik word.[38] God is gees, en diegene wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.[39] In Christus moet ons vervul word met God wat sy Heilige Asem ontvang.[40] Deur die Gees wat in ons geplaas is, word ons tempels van die lewende God.[41] Sy inwonende gees vestig ons inderdaad as kinders van God.[42] Die nuwe lewe van die Gees suiwer ons en dwing ons in alle geregtigheid.[43] Deur Christus stort God die lewende water van die Gees in ons, vul ons harte met liefde en gee ons buitengewone vrede met onuitspreeklike vreugde.[44] Die Gees is ons trooster wat intimiteit bied met God wat in ons getuig van die waarheid van ons redding.[45] Almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God, want ons leer God ken en bereik sy wil deur die Gees.[46]

Om die Evangelie in volheid te bedien, behels die werking van die Gees onder die salwing. Ons moet nie dien onder 'n ou geskrewe kode nie, maar in die nuwe lewe van die Gees.[47] Ons sal ook geen sprekende wysheidswoorde leer sonder die Gees nie, sodat die kruis van Christus nie verminder word nie.[48] As dit nodig is, sal ons eerder wag en wag totdat ons krag van die hoogte ontvang.[49] Die Heilige Gees sal ons dryfveer wees - transformeer, tree in en bemagtig ons volgens die wil van God.[50] Die bediening van wonderbaarlike genesing van bevryding uit demoniese vestings word uitgevoer in die krag van die Gees.[51] Ons moet geestelike gawes najaag, maar veral om te profeteer.[52] Profesie kom nie uit die wil van 'n man nie, maar as 'n mens uit God spreek terwyl die Heilige Gees 'n goddelike eenheid bied en hom saamdra.[53] Tekens en wonders word geopenbaar deur die krag van die Gees.[54] Ons vrymoedigheid en inspirasie moet deur hierdie asem van God opgewek word.[55] Ons moet die goddelike getuig van God se waarheid deur sy krag.[56] Ons moet nie 'n droë godsdiens wees nie, maar eerder 'n lewende geloof - die deelname aan die Gees van God wat deur Christus kom.[57]

[1] Johannes 3:16, Romeine 5: 8, 1 Johannes 4: 9-10

[2] 2 Korintiërs 5:14, Johannes 15:17, Efesiërs 5: 2

[3] Lukas 24: 46-47, Handelinge 2:38, Handelinge 10:43, Handelinge 13:38, Handelinge 26:18, Efesiërs 1: 7, Hebreërs 2:17, 1 Petrus 2:24, 1 Petrus 3:18, 1 Johannes 4: 10, Openbaring 1: 5

[4] Romeine 5: 5, Galasiërs 3:14, 4: 6, Efesiërs 1:13

[5] Lukas 6:35, 20: 34-36, Romeine 8: 14-16, 23, Galasiërs 3:26, Galasiërs 4: 4-7, 1 Johannes 3: 1

[6] Lukas 1:78, Johannes 3:16, Romeine 6:23, 1 Johannes 4: 9 Judas 1:21

[7] Lukas 4:43, Lukas 12: 31-33, Markus 12: 32-34, Romeine 8: 16-17, Efesiërs 2: 4, 2 Korintiërs 4: 1, Judas 1:21 Jakobus 2: 5

[8] Romeine 3:24, Romeine 5:15, 1 Korintiërs 2: 9, Efesiërs 1: 6-7, Efesiërs 2: 5, 8, Hebreërs 4:16

[9] Markus 1: 14-15, Markus 16:15, Handelinge 20:24, Romeine 1:16, 1 Korintiërs 9:23, Openbaring 14:16

[10] 1 Johannes 4: 7-8, Psalms 100: 5, 103: 8,

[11] Johannes 15: 9-10, 1Johannes 3: 10-11, 1Johannes 4: 7-8, 16, 19-21

[12] Deuteronomium 6: 5, Lukas 10:27, Galasiërs 5: 13-14, Jakobus 2: 8

[13] Grond 12: 29-31

[14] Johannes 15: 9-10, Romeine 13: 8-10, Galasiërs 5: 6, Efesiërs 1: 4 

[15] 1Corinthians 8:1, Col.3:14

[16] 1Korinthiërs 13: 7

[17] Romeine 5: 1, Romeine 14:17, Filippus 4: 7, 1 Johannes 4:18,

[18] 1 Korintiërs 13: 1-3, 13, 1 Korintiërs 16:14

[19] Johannes 13: 34-35, Johannes 14: 21-24, Johannes 15: 9-13, Johannes 17: 20-26, Efesiërs 3:19, Efesiërs 4: 15-16, 1 Johannes 3:23

[20] Efesiërs 1:13, Kolossense 1: 5, 2 Johannes 1: 3

[21] Ef 3: 4 12-

[22] Johannes 14: 6, Kolossense 1: 5, Efesiërs 1:13, Efesiërs 4:21

[23] Galasiërs 1: 11-12

[24] John 17: 17-9

[25] 2 Korintiërs 13: 5-8

[26] 2Korinthiërs 4: 2

[27] 2 Timoteus 4: 2-4

[28] Efesiërs 4: 14

[29] 1Timoteus 1: 3-5, 1Timoteus 6: 3, 1Timoteus 6: 12-14, Titus 2: 1-10

[30] 1 Timoteus 1: 6-7, 1 Timoteus 4: 1-5, Kolossense 2: 12-23, Hebreërs 13: 9

[31] 1Timothy 1:8-10, 1Timothy 6:3-5

[32] 1Timothy 6:20, 1Corinthians 1:18-30

[33] 1 Timoteus 6: 21

[34] Hebreërs 13: 9, 2 Tessalonisense 2:15, 1 Korintiërs 11: 1-2, Efesiërs 5: 1-21

[35] Johannes 4: 10-14, 1 Korintiërs 12:13, Efesiërs 5:18

[36] Handelinge 2: 32-33, Romeine 5: 5

[37] Handelinge 2: 32-33, Johannes 1: 32-34, Johannes 7:39, Markus 1: 8, Lukas 3:16, Lukas 24:49, Handelinge 1: 4-5, Handelinge 2:38, Romeine 8:34

[38] Lukas 24:49, Handelinge 1: 4-6 Handelinge 2: 38-39, Handelinge 8: 14-17

[39] John 4: 23-24

[40] Johannes 6:63, Handelinge 2: 32-33, Handelinge 8: 14-17, Galasiërs 3:14, 1 Johannes 4:13

[41] 1 Korintiërs 3:16, 6:19, Efesiërs 2:22

[42] Johannes 3: 3-8, Romeine 8: 15-16, Galasiërs 4: 6, Efesiërs 4: 30

[43] Johannes 6:63, Handelinge 15: 8-9, Romeine 8: 10-14, 1 Korintiërs 6:11, 2 Tessalonisense 2:13, Galasiërs 5: 5, Titus 3: 5

[44] Romeine 5: 5, Romeine 8: 6, Romeine 14:17, Romeine 15:13, Galasiërs 5: 22-23

[45] Handelinge 5: 30-32, 2 Korintiërs 1:22, 5: 4-5, Galasiërs 5: 5, Efesiërs 1: 13-14, Efesiërs 2:18

[46] a: Romeine 8:14-b: Lukas 3: 21-22 Lukas 4: 18-19, Handelinge 10: 37-38, Lukas 3:16, Handelinge 2: 1-4, 17-18, 38-39, Johannes 3: 3-8, Johannes 6:63

[47] Handelinge 7:51, Romeine 7: 6, 2 Korintiërs 3: 3-6, Galasiërs 3: 2-3, Galasiërs 5:22

[48] 1 Korintiërs 1:17, 1 Korintiërs 2: 1-5, 1 Tessalonisense 1: 5-6, 1 Tessalonisense 5:19

[49] Lukas 11:13, Lukas 24: 47-49, Johannes 14: 12-13, Handelinge 2: 4-5, Handelinge 4: 29-31, Judas 1: 19-20

[50] Romeine 8: 26-27, 2 Korintiërs 3: 17-18, Efesiërs 3:16

[51] Handelinge 4: 29-31, Handelinge 10: 37-39

[52] 1 Korintiërs 14: 1-6

[53] 2 Petrus 1:21, Openbaring 1:10

[54] Handelinge 4: 29-31, Romeine 15:19, Galasiërs 3: 5, Hebreërs 2: 4

[55] Handelinge 4: 29-31, Romeine 12:11, Lukas 12: 11-12, Matteus 10:19

[56] Acts 4:29-31, 1Corinthians 2:1-5, 1Thessalonians 1:5-6

[57] 1Corinthians 10:1-4, Acts 2:1-39