Die Eenheidswaan
Die Eenheidswaan

Die Eenheidswaan

Probleme met die eenheidsleer - Modalisme

Hier sal ons die probleme met die eenheidsleer uiteensit, insluitend die belangrikste skriftuurlike verwysings. Alhoewel daar meer as 760 NT -gedeeltes is wat 'n duidelike onderskeid maak tussen God en Jesus, sal ons fokus op die mees oortuigende verse wat Jesus en die Vader afsonderlike getuies dek, die eksplisiete onderskeid tussen die persoon van God en Jesus, algemene onderskeidings in die Nuwe Testament en verse wat 'n visuele onderskeid toon. Verder sal ons kyk hoe Jesus opgetree het volgens God se plan as 'n dienskneg, dat God Jesus verhef/aangestel het. 'N Belangrike verwysingspunt sal wees hoe Jesus deur die Apostels in die boek Handelinge geïdentifiseer word. Daar word verwys na die noodsaaklikheid dat die Messias van profesie 'n agent van God is, en ons sal kyk waarom die menslikheid van Christus noodsaaklik is vir die Evangelie. Gedeeltes word in die English Standard Version (ESV) aangehaal, tensy anders aangedui.                                

Jesus en die Vader word as twee getuies gereken 

In Johannes 8:16 sê Jesus dat hy nie alleen oordeel nie, maar “Ek en die Vader wat My gestuur het”. Nêrens in die Nuwe Testament is die onderskeid tussen die Persoon van God en die van Jesus meer eksplisiet nie. Dit is omdat Jesus in vers 17 na die Wet verwys het waarin gesê word dat “die getuienis van twee mense waar is”. Jesus beskou homself en sy Vader as twee mense as hy in vers 18 sê: "Ek is die een wat oor myself getuig, en die Vader wat my gestuur het, getuig van my."

Johannes 8: 16-18, Jesus en die Vader is twee getuies

16 Maar selfs al oordeel ek, my oordeel is waar, want dit is nie ek alleen wat oordeel nie, maar Ek en die Vader wat my gestuur het. 17 In u wet staan ​​daar dat die getuienis van twee mense waar is. 18 Dit is ek wat oor myself getuig, en die Vader wat my gestuur het, getuig van my. "

Uitdruklike onderskeid tussen die persoon van God en Jesus

Hierdie verse bied die sterkste onderskeid tussen God en Jesus, nie net omdat hulle afsonderlike persone is nie, maar bied ook onderskeid ten opsigte van ontologie (die Vader word geïdentifiseer as God wat groter is as almal)

John 8: 42, Ek het van God gekom en ek is hier - ek het nie uit my eie gekom nie, maar hy het my gestuur

42 Jesus sê vir hulle: “As God julle Vader was, sou julle My liefhê, want Ek het van God gekom en ek is hier. Ek het nie uit my eie gekom nie, maar hy het my gestuur.

Johannes 8:54, Dit is my Vader wat my verheerlik

54 Jesus antwoord: “As ek myself verheerlik, is my eer niks. Dit is my Vader wat my verheerlik, van wie julle sê: 'Hy is ons God'

Johannes 10: 14-18, Ek ken my eie en my eie ken my, net soos die Vader my ken en ek die Vader

14 Ek is die goeie herder. Ek ken my eie en my eie ken my, 15 net soos die Vader my ken en ek die Vader; en ek lê my lewe af vir die skape. 16 En ek het ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook bring, en hulle sal na my stem luister. Daar sal dus een kudde wees, een herder. 17 Om hierdie rede het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê sodat ek dit weer kan opneem. 18 Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie. Ek het die gesag om dit neer te lê, en ek het die mag om dit weer op te neem. Hierdie beskuldiging het ek van my Vader ontvang. ”

Johannes 10:29, My Vader is groter as almal

29 My Vader, wat dit vir my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie.

Johannes 14: 9-12, Ek gaan na die Vader toe

9 Jesus sê vir hom: “Was ek al so lank by jou, en jy ken my nog nie, Filippus? Wie My gesien het, het die Vader gesien. Hoe kan u sê: 'Wys ons die Vader'? 10 Glo u nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek vir julle sê, spreek ek nie uit my eie gesag nie, maar die Vader wat in My woon, doen sy werke. 11 Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of glo anders as gevolg van die werke self. 12 “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat in My glo, sal ook die werke doen wat Ek doen; en groter werke as hierdie sal hy doen, want Ek gaan na die Vader toe.

Johannes 14: 20-24, Ons sal na hom toe kom en by hom tuisgaan

20 In die dag sal julle weet dat Ek in my Vader is, en U in My en Ek in julle. 21 Wie my gebooie het en dit onderhou, dit is hy wat my liefhet. En wie My liefhet, sal my Vader liefhê, en ek sal hom liefhê en my aan hom openbaar. ” 22 Judas (nie Iskariot nie) het vir hom gesê: "Here, hoe kan u dit aan ons openbaar en nie aan die wêreld nie?" 23 Jesus antwoord hom: “As iemand my liefhet, sal hy my woord en my Vader sal hom liefhê, en we sal na hom toe kom en maak ons saam met hom huis toe. 24 Wie my nie liefhet nie, hou nie my woorde nie. En die woord wat jy hoor, is nie myne nie, maar die Vader s’n wat My gestuur het.

Johannes 14:28, T.die Vader is groter as ek

28 U het my vir u hoor sê: 'Ek gaan weg, en ek sal na u toe kom.' As jy my liefgehad het, sou jy bly gewees het, want Ek gaan na die Vader, want die Vader is groter as ek.

Johannes 17: 1-3, u die enigste ware God en Jesus Christus wat hy gestuur het

â € <1 Toe Jesus hierdie woorde gespreek het, slaan hy sy oë op na die hemel en sê: 'Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun sodat die Seun u kan verheerlik, 2 omdat jy hom gesag gegee het oor alle vlees, om die ewige lewe te gee aan almal wat jy hom gegee het. 3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat U gestuur het.

Johannes 20:17, ek vaar op na my God en u God

17 Jesus sê vir haar: “Moenie aan my vashou nie, want Ek het nog nie opgevaar na die Vader nie; maar gaan na my broers en sê vir hulle:Ek styg op na my Vader en julle Vader, na my God en julle God. ""

1 Korintiërs 8: 4-6, daar is een God die Vader en een Here Jesus Christus

"... daar is geen God behalwe een nie." 5 Want alhoewel daar sogenaamde gode in die hemel of op die aarde kan wees-soos daar inderdaad baie "gode" en baie "here" is- 6 nog vir ons is daar een God, die Vadervan wie alle dinge is en vir wie ons bestaan, en een Here, Jesus Christusdeur wie alle dinge is en deur wie ons bestaan.

In die streng sin in die kategorie "gode" is daar een God die Vader. In die kategorie “here” is daar een Here, Jesus Christus. God het hom beide Here en Christus gemaak (Handelinge 2:36, Fil 2: 8-11)

Handelinge 2:36, God het hom beide Here en Christus gemaak

36 Laat die hele huis van Israel dit dus verseker weet God het hom beide Here en Christus gemaak, hierdie Jesus wat jy gekruisig het. ”

In Handelinge 3:18 het God voorspel dat sy Christus sou ly

18 Maar wat Goeie voorspel deur die mond van al die profete, dat sy Christus sou ly, het hy dus vervul.

Handelinge 4:26, teen die Here en teen sy Gesalfde

26 Die konings van die aarde het besluit, en die owerstes het bymekaargekom, teen die Here en teen sy Gesalfde' -

Filippense 2: 8-11, God het hom hoog verhoog en aan hom geskenk

8 En in menslike vorm gevind, hy verneder homself deur gehoorsaam te word tot die dood toe, selfs die dood aan 'n kruis. 9 Daarom het God hom hoog verhoog en aan hom die naam gegee wat bo elke naam is, 10 sodat elke knie voor Jesus moet buig, in die hemel en op die aarde en onder die aarde, 11 en elke tong bely dat Jesus Christus die Here is tot eer van God die Vader.

Galasiërs 1: 3-5, Jesus het homself oorgegee volgens die wil van God die Vader

3 Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, 4 wat homself gegee het vir ons sondes om ons te verlos uit die huidige bose eeu, volgens die wil van ons God en Vader, 5 aan wie die heerlikheid is tot in alle ewigheid. Amen.

1 Timoteus 2: 5-6, daar is een God en een middelaar

5 vir daar is een God, en daar is een middelaar tussen God en mense, die mens Christus Jesus, 6 wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, dit is die getuienis wat op die regte tyd gegee is.

'N Middelaar is 'n onafhanklike persoon van die God waarvoor hy bemiddel. 

1 Korintiërs 11: 3, God is die hoof van Christus

3 Maar ek wil hê dat u dit moet verstaan die hoof van elke mens is Christus, die hoof van 'n vrou is haar man, en die hoof van Christus is God.

2 Korintiërs 1: 2-3, die God en Vader van onse Here Jesus Christus

2 Genade vir u en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus.  3 Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van barmhartighede en God van alle vertroosting

Kolossense 1: 3, God, die Vader van onse Here Jesus Christus

3 Ons bedank altyd God, die Vader van ons Here Jesus Christus, wanneer ons vir u bid

Hebreërs 9:24, Christus het die hemel binnegegaan om voor God te verskyn

24 vir Christus het ingegaan, nie op heilige plekke met hande gemaak nie, wat afskrifte is van die ware dinge, maar in die hemel self, om nou namens ons in die teenwoordigheid van God te verskyn.

God het hemel toe gegaan om voor God te verskyn?

Openbaring 11:15, die koninkryk van ons Here en van sy Christus

15 Toe blaas die sewende engel op sy trompet, en daar was harde stemme in die hemel wat sê: “Die koninkryk van die wêreld het geword die koninkryk van ons Here en van sy Christus, en hy sal regeer tot in alle ewigheid. ”

Openbaring 12:10, die koninkryk van onse God en die gesag van sy Christus

10 En ek hoor 'n harde stem in die hemel wat sê: "Nou die redding en die krag en die koninkryk van onse God en die gesag van sy Christus gekom, want die beskuldiger van ons broers is neergewerp, wat hulle dag en nag voor ons God beskuldig.

Openbaring 20: 6, Priesters van God en van Christus

6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding! Oor so 'n geval het die tweede dood geen krag nie, maar hulle sal wees priesters van God en van Christus, en hulle sal saam met hom koning wees vir duisend jaar.

Algemene onderskeidings in die Nuwe Testament

In 'n streng sin is daar een God, die Vader, uit wie alle dinge is en vir wie ons bestaan ​​en een Here, Jesus Christus deur wie alle dinge is en deur wie ons bestaan. Daarvolgens gebruik talle skriftuurlike verwysings (1x) die term "God" met betrekking tot die Vader en die term "Here" wat betrekking het op Jesus. Die tipiese frase wat in Paulus se groete gebruik word, is “God ons Vader en die Here Jesus Christus”. Hierdie verwysings sluit in Romeine 8: 6, Romeine 15: 1, 7 Korintiërs 15: 6, 1 Korintiërs 1: 3, 1 Korintiërs 8: 6-2, 1 Korintiërs 2:3, Galasiërs 2: 11-31, Efesiërs 1: 1 -3, Efesiërs 1:2, Efesiërs 3:1, Efesiërs 17:5, Filippense 20: 6, Filippense 23:1, Kolossense 2: 2, 11 Petrus 1: 3-1.

Baie talle skriftuurlike verwysings (15x) sê dat God Jesus uit die dood opgewek het, wat dui op 'n onderskeid tussen Jesus wat opgewek is en God wat hom opgewek het. Hierdie verwysings sluit in Handelinge 2:23, Handelinge 2:32, Handelinge 3:15, Handelinge 4:10, Handelinge 5:30, Handelinge 10:40, Handelinge 13:30, Handelinge 13:37, Romeine 6: 4, Romeine 10 : 9, 1 Korintiërs 6:15, 1 Korintiërs 15:15, Galasiërs 1: 1, Kolossense 2:12 en 1 Petrus 1:21.

Daar is talle skriftuurlike verwysings (13x) wat verwys na Jesus aan die "regterhand van God" wat 'n onderskeid aandui tussen die God en Jesus wat aan sy regterhand is. Hierdie verwysings sluit in. Markus 16: 9, Lukas 22:69, Handelinge 2:33, Handelinge 5:31, Handelinge 7: 55-56, Romeine 8:34, Efesiërs 1: 17-19, Kolossense 3: 1, Hebreërs 1: 3, Hebreërs 8: 1, Hebreërs 10:12, Hebreërs 12: 2 en 1 Petrus 3:22. Gevolglik is dit slegs die enigste God en Vader wat letterlik God is, en Jesus tree namens God op as God se regterhand.

Visuele onderskeid tussen God en Jesus

Handelinge 7: 55-56, Stefanus het die heerlikheid van God en Jesus aan die regterhand van God gesien

55 Maar hy, vol van die Heilige Gees, kyk na die hemel en sien die heerlikheid van God en Jesus staan ​​aan die regterhand van God. 56 En hy sê: Kyk, ek sien die hemele oopgaan en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan.

Openbaring 5: 6-12, die lam naby die troon, het die boekrol van God op die troon geneem

6 En tussen die troon en die vier lewende wesens en tussen die ouderlinge het ek 'n Lam sien staan, asof dit geslag is, met sewe horings en met sewe oë, wat die sewe geeste van God is wat die hele aarde uitgestuur is. 7 En hy gaan en neem die boekrol aan die regterhand van hom wat op die troon sit. 8 En toe hy die boekrol neem, val die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor die Lam neer, elkeen met 'n harp en goue bakke vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. 9 En hulle het 'n nuwe lied gesing en gesê: 'Waardevol is u om die boekrol te neem en sy seëls oop te maak, want jy is gedood, en deur jou bloed het jy mense vir God losgekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, 10 en U het hulle 'n koninkryk gemaak en priesters vir onse God, en hulle sal regeer op die aarde. ”

Openbaring 7: 15-16, God is op die troon-die lam is in die middel van die troon

15 'Daarom is hulle voor die troon van Goden dien hom dag en nag in sy tempel; en hy wat op die troon sit, sal hulle beskerm met sy teenwoordigheid. 16 Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie; die son sal hulle nie tref nie, en ook geen skroeiende hitte nie. 17 Vir die Lam in die middel van die troon hulle herder sal wees, en Hy sal hulle na fonteine ​​lewende water lei, en God sal elke traan van hulle oë afvee. ”

Modalisme lei tot twee Jesus s’n

Met verwysing na Openbaring 5: As jy sê dat die Lam (tussen die troon en die vier lewende wesens) Jesus is en God (wat op die troon sit) ook Jesus is. Dan is die resultaat dat Jesus die boekrol uit die regterhand van Jesus neem - twee van Jesus

Openbaring 5: 6-12 

6 En tussen die troon en die vier lewende wesens en tussen die ouderlinge het ek 'n Lam sien staan, asof dit geslag is, met sewe horings en met sewe oë, wat die sewe geeste van God is wat die hele aarde uitgestuur is. 7 En hy gaan en neem die boekrol aan die regterhand van hom wat op die troon sit. 8 En toe hy die boekrol neem, val die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor die Lam neer, elkeen met 'n harp en goue bakke vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. 9 En hulle het 'n nuwe lied gesing en gesê: 'Waardevol is u om die boekrol te neem en sy seëls oop te maak, want jy is gedood, en deur jou bloed het jy mense vir God losgekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, 10 en U het hulle 'n koninkryk gemaak en priesters vir onse God, en hulle sal regeer op die aarde. ”

Jesus het as dienaar volgens God se plan (nie sy eie nie) opgetree

Matteus 12:18: “Kyk, my dienskneg wat Ek uitverkies het”

 18 'Kyk, my dienskneg wat ek gekies het, my geliefde by wie my siel 'n welbehae het. Ek sal my Gees op hom plaas, en hy sal geregtigheid aan die heidene verkondig.

Johannes 4:34, "My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het"

34 Jesus sê vir hulle: 'My kos is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring.

Johannes 5:30, “Ek soek nie my eie wil nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het”

30 'Ek kan niks op my eie doen nie. Terwyl ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is regverdig omdat Ek soek nie my eie wil nie, maar die wil van hom wat my gestuur het.

Johannes 7: 16-18, "My leer is nie myne nie, maar die wat my gestuur het."

16 Daarom antwoord Jesus hulle:My leer is nie myne nie, maar die wat my gestuur het. 17 As iemand se wil is om God se wil te doen, sal hy weet of die leer van God is en of ek uit eie gesag spreek. 18 Die een wat uit eie gesag spreek, soek sy eie eer; maar die een wat die eer soek van hom wat hom gestuur het, is waar, en in hom is daar geen leuen nie.

Johannes 8: 26-29, Jesus het gepraat soos die Vader hom geleer het

6 Ek het baie om oor jou te sê en om te oordeel, maar hy wat my gestuur het, is waar, en ek verklaar dit aan die wêreld wat ek van hom gehoor het. " 27 Hulle het nie verstaan ​​dat hy met hulle oor die Vader gepraat het nie. 28 Daarom sê Jesus vir hulle: “As julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit Ek is, en dat Ek doen niks uit my eie gesag nie, maar praat net soos die Vader my geleer het. 29 En hy wat my gestuur het, is by my. Hy het my nie alleen gelaat nie, want ek doen altyd die dinge wat hom aangenaam is. ”

Johannes 12: 49-50, Die wat hom gestuur het, het hom 'n gebod gegee-wat om te sê en wat om te spreek

49 vir Ek het nie uit my eie gesag gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, het my self 'n gebod gegee - wat om te sê en wat om te spreek. 50 En ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat ek dus sê, Ek sê soos die Vader vir my gesê het. "

Johannes 14:24, “Die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar die van die Vader”

24 Wie my nie liefhet nie, hou my woorde nie. En die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar die van die Vader wat my gestuur het.

Johannes 15:10, “Ek het die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly”

10 As jy my gebooie onderhou, sal jy in my liefde bly, net soos Ek het die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly.

Handelinge 2: 22-24, "'n Man is oorgelewer volgens die plan en voorkennis van God"

22 “Israeliete, luister na hierdie woorde: Jesus van Nasaret, 'n man wat deur God getuig is met magtige werke en wonders en tekens wat God deur hom gedoen het in jou midde, soos jy self weet - 23 hierdie Jesus, oorgelewer volgens die definitiewe plan en voorkennis van God, jy gekruisig en vermoor deur die hande van wettelose mense. 24 God het hom opgewek en die pyn van die dood verloor, omdat dit nie vir hom moontlik was om dit vas te hou nie.

Handelinge 3:26, “God het sy dienskneg opgewek”

26 God, nadat Hy sy dienskneg opgewek het, stuur hom eers na u toe om u te seën deur elkeen van u goddeloosheid af te weer. ”

1 Petrus 2:23, Hy het homself toevertrou aan hom wat regverdig oordeel

23 Toe hy beledig is, het hy nie teruggelag nie; toe hy gely het, het hy nie gedreig nie, maar hy bly homself toevertrou aan hom wat regverdig oordeel.

Galasiërs 1: 3-5, Jesus het homself oorgegee volgens die wil van God die Vader

3 Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, 4 wat homself gegee het vir ons sondes om ons te verlos uit die huidige bose eeu, volgens die wil van ons God en Vader, 5 aan wie die heerlikheid is tot in alle ewigheid. Amen.

Filippense 2: 8-11, Hy verneder homself deur gehoorsaam te word tot die dood toe

8 En in menslike vorm gevind, hy verneder homself deur gehoorsaam te word tot die dood toe, selfs die dood aan 'n kruis. 9 Daarom het God hom verhef en aan hom die naam gegee wat bo elke naam is, 10 sodat elke knie voor Jesus moet buig, in die hemel en op die aarde en onder die aarde, 11 en elke tong bely dat Jesus Christus die Here is, tot eer van God die Vader.

God het Jesus verhef / aangestel 

Handelinge 10:42, hy is die een wat deur God aangestel is as regter

42 En hy het ons beveel om vir die mense te preek en daarvan te getuig hy is die een wat deur God aangestel is om oordeel te wees oor die lewendes en die dooies.

1 Korintiërs 15: 24-27, God het alles onder sy voete onderwerp

24 Dan kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee nadat hy elke reël en elke gesag en mag vernietig het. 25 Want hy moet regeer totdat hy al sy vyande onder sy voete gesit het. 26 Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. 27 vir "God het alle dinge onder sy voete onderwerp. ” Maar as daar gesê word: “alle dinge word onderwerp”, is dit duidelik dat hy is uitsonderlik wat alle dinge aan hom onderwerp het.

Efesiërs 1: 17-21, God het hom opgewek en aan sy regterhand in die hemele laat sit

17 dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, mag u die Gees van wysheid en van openbaring in kennis van hom gee, 18 met die oë van julle harte verlig, sodat julle kan weet wat die hoop is waarop Hy julle geroep het, wat die rykdom is van sy heerlike erfenis in die heiliges, 19 en wat is die onmeetlike grootheid van sy krag teenoor ons wat glo, volgens die werking van sy groot krag? 20 dat hy in Christus gewerk het toe hy het hom uit die dood opgewek en hom aan sy regterhand in die hemelse plekke laat sit, 21 ver bo alle heerskappy en gesag en mag en heerskappy, en bo elke naam wat genoem word, nie net in hierdie tyd nie, maar ook in die een wat kom. Efesiërs. 22 En hy het alles onder sy voete gesit en hom gegee as hoof oor alles na die kerk, 23 wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in alles vervul.

Filippense 2: 8-11, Jesus het verhef weens sy gehoorsaamheid

8 En in menslike vorm gevind, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die punt van die dood, selfs die dood aan die kruis. 9 Daarom het God hom hoog verhoog en aan hom die naam gegee wat bo elke naam is, 10 sodat elke knie voor Jesus moet buig, in die hemel en op die aarde en onder die aarde, 11 en elke tong bely dat Jesus Christus die Here is, tot eer van God die Vader.

Hebreërs 1: 9, God, jou God, het jou gesalf

9 U het geregtigheid liefgehad en goddeloosheid gehaat; daarom het God, jou God, jou gesalf  met die olie van blydskap bo jou metgeselle. ”

Hebreërs 2: 5-8, God het iemand verhoog wat laer as die engele was

5 Want dit was nie aan engele dat God die komende wêreld, waarvan ons praat, onderwerp het nie. 6 Daar is iewers getuig, 'Wat is die mens, dat u aan hom dink, of die mensekind, dat jy vir hom omgee? 7 U het hom 'n rukkie laer as die engele gemaak; jy het hom met heerlikheid en eer gekroon, 8 alles onder sy voete onderwerp. "

Hebreërs 4: 15-5: 6, elke hoëpriester wat aangestel is om namens mense in verhouding tot God op te tree

15 vir ons het nie 'n hoëpriester wat nie in staat is om medelye met ons swakhede te hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is soos ons, maar sonder sonde. 16 Laat ons dan met selfvertroue nader na die troon van genade, sodat ons barmhartigheid kan ontvang en genade kan vind om te help in nood. 5: 1 Want elke hoëpriester wat uit die mense gekies word, word aangestel om namens die mens op te tree in verhouding tot God, om gawes en offers vir sondes te bring. 2 Hy kan sagkens omgaan met die onkundiges en eiesinniges, omdat hy self met swakheid te kampe het. 3 Daarom is hy verplig om op te offer vir sy eie sondes, net soos vir die van die mense. 4 En niemand neem hierdie eer vir homself nie, maar slegs as hy deur God geroep is, net soos Aaron was. 5 So het Christus homself ook nie verhef om 'n hoëpriester te word nie, maar is aangestel deur hom wat vir hom gesê het, "U is my Seun, vandag het ek U verwek"; 6 soos hy ook op 'n ander plek sê: "U is 'n priester vir ewig, volgens die orde van Melgisedek."

Hebreërs 5: 8-10, Jesus is deur God aangewys as 'n hoëpriester

Alhoewel hy 'n seun was, het hy gehoorsaamheid geleer deur wat hy gely het. 9 En nadat Hy volmaak was, het Hy die bron geword van ewige redding vir almal wat Hom gehoorsaam, 10 deur God aangewys as 'n hoëpriester na die bevel van Melgisedek.

Hoe Jesus deur die apostels geïdentifiseer word

Die boek Handelinge beskryf presies wat diegene wat deur Christus gekies is, verkondig het oor wie Jesus is. Die Apostoliese getuienis van Jesus is dat “die Christus Jesus is” (Handelinge 2:36, Handelinge 3: 18-20, Handelinge 5:42, Handelinge 9: 20-22, Handelinge 17: 1-3, Handelinge 18: 5, Handelinge 18:28) Dit is duidelik dat die kern van die apostoliese leer is dat Jesus die Messias is (nie dat hy self God is nie)

Handelinge 2: 22-28, Petrus preek die opstanding

22 “Israeliete, luister na hierdie woorde: Jesus van Nasaret, 'n man wat deur God deur u magtige werke en wonders en tekens getuig is wat God deur u in u midde gedoen het, soos julle self weet - 23 hierdie Jesus, oorgelewer volgens die definitiewe plan en voorkennis van God, jy gekruisig en gedood deur die hande van wettelose mans. 24 God het hom opgewekHy verloor die pyn van die dood, want dit was nie vir hom moontlik om daardeur vasgehou te word nie. 25 Want Dawid sê aangaande hom: '' Ek het die Here altyd voor my gesien, want hy is aan my regterhand, sodat ek nie wankel nie; 26 daarom was my hart bly, en my tong was bly; my vlees sal ook in hoop bly. 27 Want u sal my siel nie aan Hades oorgee nie, en u Heilige laat nie verderwing sien nie. 28 U het die lewenspaaie aan my bekend gemaak; U sal my bly maak met u teenwoordigheid. '

Handelinge 2: 29-36, Petrus preek, "God het hom (Jesus) Here en Christus gemaak"

32 Hierdie Jesus God het opgewek, en daarvan is ons almal getuies. 33 Daarom word Hy aan die regterhand van God verhef, en Hy het van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang, en Hy het dit uitgegiet wat julle self sien en hoor. 34 Want Dawid het nie in die hemel opgevaar nie, maar hy self sê: 'Die Here het vir my Here gesê:' Sit aan my regterhand, 35 totdat ek jou vyande jou voetbank maak. '' 36 Laat die hele huis van Israel dit dus verseker weet God het hom beide Here en Christus gemaak, hierdie Jesus wat jy gekruisig het. "

Handelinge 3:13, God verheerlik sy dienskneg Jesus

13 Die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, die God van ons vaders, het sy dienskneg Jesus verheerlik, wat u oorgelewer en ontken het in die teenwoordigheid van Pilatus, toe hy besluit het om hom vry te laat.

Handelinge 3: 17-26, Petrus preek Jesus die Christus (Messias) van God

17 "En nou, broers, weet ek dat jy onkundig gehandel het, net soos ook jou owerstes. 18 Maar wat God deur die mond van al die profete voorspel het, dit sy Christus sou ly, het hy dus vervul. 19 Bekeer julle dan en draai terug, sodat julle sondes uitgewis kan word, 20 sodat tye van verkwikking kan kom vanuit die teenwoordigheid van die Here en dat hy kan stuur die Christus wat vir jou bestem is, Jesus, 21 wie die hemel tot die tyd moet ontvang om al die dinge te herstel waarvan God lank gelede deur die mond van sy heilige profete gespreek het. 22 Moses het gesê: 'Die Here God sal vir u 'n profeet soos ek uit u broers verwek. U moet na hom luister in alles wat hy vir u sê. 23 En elke siel wat nie na die profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word. 24 En al die profete wat gespreek het, van Samuel en die wat na hom gekom het, het ook hierdie dae verkondig. 25 Julle is die seuns van die profete en van die verbond wat God met julle vaders gesluit het en vir Abraham gesê het: En in jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. 26 God het sy dienskneg opgewek en hom eers na u gestuur om u te seën deur elkeen van u goddeloosheid af te weer. "

Handelinge 5: 30-32, God het hom aan sy regterhand verhoog as Leier en Verlosser

30 Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat u doodgemaak het deur hom aan 'n boom te hang. 31 God het hom aan sy regterhand verhoog as Leier en Verlosser, om berou te gee aan Israel en vergifnis van sondes. 32 En ons is getuies van hierdie dinge, en so is die Heilige Gees, wat God gegee het aan die wat Hom gehoorsaam is. "

Handelinge 5:42, Die primêre boodskap van die apostels - “die Christus (Messias) is Jesus”

42 En elke dag, in die tempel en van huis tot huis, hulle het nie opgehou om te leer en te preek dat die Christus Jesus is nie.

Handelinge 9: 20-22, Saulus se boodskap terwyl hy begin preek

20 En dadelik het hy Jesus in die sinagoges uitgeroep en gesê:Hy is die Seun van God. " 21 En almal wat hom gehoor het, was verbaas en het gesê: “Is dit nie die man wat in Jerusalem verwoesting geslaan het van dié wat hierdie naam aangeroep het nie? En het hy nie hierheen gekom om hulle geboeid voor die owerpriesters te bring nie? ” 22 Maar Saul het al hoe sterker geword en die Jode wat in Damaskus gewoon het, beskaam deur te bewys dat Jesus die Christus was.

Handelinge 10: 34-43, Petrus preek vir die heidene

34 Toe maak Petrus sy mond oop en sê: 'Ek verstaan ​​werklik dat God geen partydigheid toon nie, 35 maar in elke nasie is elkeen wat hom vrees en doen wat reg is, vir hom aanvaarbaar. 36 Wat die woord betref wat hy na Israel gestuur het om die goeie nuus van vrede deur Jesus Christus te verkondig (hy is die Here van alles), 37 julle weet self wat in die hele Judea gebeur het, begin vanaf Galilea na die doop wat Johannes verkondig het: 38 hoe God Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf het. Hy het goed gedoen en almal genees wat deur die duiwel onderdruk is, want God was met hom. 39 En ons is getuies van alles wat hy gedoen het, sowel in die land van die Jode as in Jerusalem. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan 'n boom te hang, 40 maar God het hom op die derde dag opgewek en hom laat verskyn, 41 nie vir die hele volk nie, maar vir ons wat deur God gekies is as getuies, wat saam met hom geëet en gedrink het nadat hy uit die dood opgestaan ​​het. 42 En hy het ons beveel om vir die mense te preek en te getuig dat dit die een is wat deur God aangestel is om te oordeel oor die lewendes en die dooies. 43 Vir hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo vergifnis van sondes deur sy naam ontvang. "

Handelinge 13: 36-41, Vergifnis deur Christus

36 Want nadat Dawid in sy eie geslag die doel van God gedien het, raak hy aan die slaap en lê by sy vaders en sien korrupsie, 37 maar hy wat deur God opgewek is, het geen verderf gesien nie. 38 Laat dit julle dus, broeders, weet deur hierdie man vergewing van sondes word aan u verkondig, 39 en deur hom is elkeen wat glo, bevry van alles waarvan jy nie deur die wet van Moses bevry kon word nie. 40 Pas dus op dat dit wat in die profete gesê word, sou gebeur: 41 '' Kyk, spotters, wees verstom en vergaan; want Ek doen 'n werk in jou dae, 'n werk wat jy nie sal glo nie, selfs as iemand dit vir jou sê. '

Handelinge 17: 1-3, Paulus se prediking in Thessalonika

En toe hulle deur Amfipolis en Apollonia reis, kom hulle na Thessalonika, waar daar 'n sinagoge van die Jode was. 2 En Paulus het ingegaan, soos sy gewoonte was, en op drie sabbatsdae het hy met hulle uit die Skrif geredeneer, 3 verduidelik en bewys dit dit was nodig dat die Christus moes ly en opstaan ​​uit die dooden gesê: "Hierdie Jesus, wat ek aan julle verkondig, is die Christus. "

Handelinge 17: 30-31, Paulus in Athene

  30 Die tye van onkunde het God oor die hoof gesien, maar nou beveel hy alle mense oral om hulle te bekeer, 31 omdat hy 'n dag vasgestel het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het; en hiervan het hy aan almal die versekering gegee deur hom uit die dood op te wek. ”

Handelinge 18: 5, Paulus se prediking in Korinte

5 Toe Silas en Timoteus uit Masedonië aankom, was Paulus besig met die woord en getuig dit vir die Jode die Christus was Jesus.

Handelinge 18:28, Paulus se boodskap aan die Jode

28 want hy het die Jode in die openbaar kragtig weerlê deur die Skrif dat die Christus Jesus was.

Handelinge 26: 15-23, Paulus se getuienis van sy bekering

 15 En ek het gesê: 'Wie is U, Here?' En die Here het gesê: Ek is Jesus wat jy vervolg. 16 Maar staan ​​op en staan ​​op julle voete, want Ek het hiervoor aan julle verskyn om julle as dienskneg aan te stel en te getuig van die dinge waarin julle My gesien het en vir die waarin Ek aan julle sal verskyn, 17 verlos u van u volk en van die heidene - na wie ek u stuur 18 om hulle oë oop te maak, sodat hulle kan draai van duisternis na lig en van die mag van Satan tot God, sodat hulle vergewing van sondes kan ontvang en 'n plek kan kry onder die wat geheilig word deur geloof in My' 19 “Daarom, o koning Agrippa, was ek nie ongehoorsaam aan die hemelse gesig nie, 20 maar eers verkondig aan die in Damaskus, daarna in Jerusalem en in die hele Judea, en ook aan die heidene, dat hulle hul moet bekeer en hulle tot God bekeer en dade verrig in ooreenstemming met hul bekering. 21 Om hierdie rede het die Jode my in die tempel gegryp en my probeer doodmaak. 22 Tot vandag toe het ek die hulp van God gekry, en ek staan ​​hier en getuig van klein en groot, en sê niks anders as wat die profete en Moses gesê het: 23 dat die Christus moet ly en dat hy, as die eerste wat uit die dood opgestaan ​​het, lig sou verkondig aan ons mense en aan die heidene. "

Die Messias van profesie is 'n agent van God

Die Messiaanse profesieë van die Ou Testament (Tanakh) beskryf die komende seun van die mens as 'n agent van God deur wie God 'n ewige priesterskap en koninkryk sal vestig. Aanhalings is uit die English Standard Version (ESV), tensy anders aangedui. 

Deuteronomium 18: 15-19, "God sal vir jou 'n profeet verwek; ek sal my woorde in sy mond steek"

15 "THy, die HERE jou God, sal vir jou 'n profeet soos ek uit jou midde en uit jou broers laat opstaan; na hom sal jy luister- 16 net soos u van die HERE u God verlang het by Horeb op die dag van die byeenkoms, toe u gesê het: Laat ek die stem van die HERE my God nie weer hoor of hierdie groot vuur meer sien nie, dat ek nie sterwe nie. 17 En die HERE sê vir my: Hulle het reg wat hulle gespreek het. 18 Ek sal vir hulle 'n profeet soos jy uit hulle broers verwek. En ek sal my woorde in sy mond steek, en hy sal alles vertel wat ek hom beveel. 19 En wie nie na my woorde luister wat hy in my naam sal spreek nie, ek sal dit self van hom eis.

Psalms 110: 1-6, “Die HERE sê vir my Here”

â € <1 Die HERE sê vir my Here: "Sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande jou voetbank gemaak het. " 2 Die HERE stuur uit Sion u magtige septer. Heers te midde van u vyande! 3 U volk sal hulself vrymaak op die dag van u mag, in heilige klere; van die skoot van die môre af sal die dou van u jeug joune wees. 4 Die HERE het gesweer en sal nie van plan verander nie, 'U is 'n priester vir ewig volgens die orde van Melgisedek. ” 5 Die Here is aan u regterhand; op die dag van sy toorn sal hy konings verbrysel. 6 Hy sal oordeel onder die nasies voltrek en hulle met lyke vervul; hy sal kapteins oor die wye aarde verbrysel.

Psalms 8: 4-6, "U het hom heers oor die werke van u hande"

4 wat is die mens dat jy aan hom dink, en die seun van die mens dat jy vir hom omgee 5 Tog het jy hom 'n bietjie laer as die hemelse wesens gemaak en hom met heerlikheid en eer gekroon. 6 U het hom heerskappy gegee oor die werke van u hande; jy het alles onder sy voete gesit,

Psalms 110: 1 (JHWH) tot my Heer

'N PSALM VAN DAVID. 'N Verklaring van JHWH aan my Heer: "Sit aan My regterhand, || Totdat ek u vyande u voetbank maak. ”

Jesaja 9: 6-7, "'n Kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee"

6 Want vir ons word 'n kind gebore, 'n seun is vir ons gegee; en die regering sal op sy skouer wees, en sy naam sal genoem word Wonderlike Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. 7 Aan die toename van sy regering en van vrede sal daar geen einde wees op die troon van Dawid en oor sy koninkryk om dit te vestig en dit te onderhou met geregtigheid en met geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen.

Jesaja 52:13, “My kneg sal verstandig optree”

13 Kyk, my dienaar sal verstandig optree; hy sal hoog en verhewe wees en verhewe wees.

Jesaja 53: 10-12, "Deur sy kennis sal die regverdige, my kneg, baie regverdig laat word"

10 Tog was dit die wil van die HERE om hom te verpletter; hy het hom bedroef; wanneer sy siel 'n offer bring vir skuld, hy sal sy nageslag sien; hy sal sy dae verleng; die wil van die HERE sal voorspoedig wees in sy hand. 11 Uit die angs van sy siel sal hy sien en versadig word; deur sy kennis sal die regverdige, my dienskneg, laat baie mense as regverdig beskou word, en hy sal hulle ongeregtighede dra. 12 Daarom sal Ek hom 'n deel met die vele verdeel, en hy sal die buit met die sterkes verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het en was getel by die oortreders; tog het hy die sonde van baie gedra, en doen voorbidding vir die oortreders.

Jesus met verwysing na die apostoliese gebed om bemagtiging 

Die apostels het hulle gebed tot die Vader gerig en sodoende na Jesus verwys as “u heilige dienskneg Jesus”. Hulle het besef dat Jesus 'n agent van God is.

Handelinge 4: 24-31, Gelowiges bid tot die Vader “die naam van u heilige dienskneg Jesus”

24 ... verhef hulle hul stemme saam tot God en sê: “Soewereine Heer, wat die hemel en die aarde en die see en alles daarin gemaak het, 25 wat deur die mond van ons vader Dawid, u dienskneg, deur die Heilige Gees gesê het: '' Waarom het die heidene woedend en die mense tevergeefs beplan? 26 Die konings van die aarde stel hulself, en die heersers was bymekaar, teen die Here en teen sy Gesalfde' - 27 want werklik in hierdie stad was daar vergader teen u heilige dienskneg Jesus, wat u gesalf het, sowel Herodes as Pontius Pilatus, saam met die heidene en die volke van Israel, 28 om te doen wat u hand en u plan ook al voorspel het. 29 En nou, Here, kyk na hulle dreigemente en gee aan u dienaars om met vrymoedigheid u woord te bly spreek, 30 terwyl u u hand uitsteek om te genees, en tekens en wonders gedoen word die naam van u heilige dienskneg Jesus. " 31 En toe hulle gebid het, het die plek waar hulle bymekaargekom het, geskud, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het voortgegaan om die woord van God met vrymoedigheid te spreek.

Die wesenlike menslikheid van Christus

1 Timoteus 2: 5-6 vat die evangelie in een sin saam: “Want daar is een God, en daar is een middelaar tussen God en mens, die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as losprys vir almal, dit is die getuienis op die regte tyd gegee. ” Dit is hierna waarna Paulus in vers 4 die 'kennis van die waarheid' noem, dat God wil hê dat alle mense moet kom en gered word. Dit is juis om hierdie rede in vers 7 dat Paulus aangestel is as prediker en apostel, 'n leraar van die heidene in geloof en waarheid.

1 Timoteus 2: 3-7

3 Dit is goed, en dit is aangenaam in die oë van Goeie ons Verlosser4 wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom5 Want daar is een God, en daar is een middelaar tussen God en mense, die mens Christus Jesus6 wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, dit is die getuienis wat op die regte tyd gegee is7 Hiervoor is ek aangestel as prediker en apostel (Ek praat die waarheid, ek lieg nie), 'n leermeester van die heidene in geloof en waarheid.

1 Tim 2: 5-6 word omskryf as die waarheid van die Evangelie. Wat is hierdie kernwaarheid? Dit word soos volg opgesom:

  1. Daar is een God (God is ons Verlosser en wil dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom)
  2. Daar is een middelaar tussen God en mense
  3. Die bemiddelaar is 'n man
  4. Die middelaar is Christus (die Messias) Jesus
  5. Die bemiddelaar het homself prysgegee as 'n losprys vir almal
  6. Die getuienis van die Messias is op die regte tyd gegee. (dit wil sê volgens God se voorafbepaalde plan)

Al die punte hierbo is van kritieke belang vir ons begrip van die identiteit van God en Jesus en die onderskeid tussen die twee. Hier word Jesus op vier maniere van God onderskei:

 1. Jesus is die middelaar tussen God en mense
 2. Jesus is 'n man
 3. Jesus het homself gegee as 'n losprys vir almal
 4. Jesus is die Messias van God se plan

Hierdie vier aspekte van wie Jesus is, bevestig dat die menslikheid van Jesus die kern van die evangelieboodskap is. In ooreenstemming met hierdie kriteria kan Jesus nie letterlik in ontologiese sin God wees nie:

1. 'n Middelaar tussen God en die mens is 'n aparte party van die God en die mense vir wie hy bemiddel. Dit is 'n bemiddelaar is 'n derde party. Daar is net een God, dus moet die bemiddelaar tussen God 'n aparte ontologiese onderskeid van God hê. 

2. Die bemiddelaar is 'n man. God is nie en kan nie 'n mens word nie. God is oneindig, die mens is eindig. Die oneindige kan nie eindig wees nie en bly oneindig. Die mens is afhanklik van suurstof, kos en water. God is van niks afhanklik nie. Die mens is sterflik terwyl God onsterflik is. God wat onsterflik is, kan nie per definisie sterf nie. Die ontologiese klassifikasies van God vs die mens is kategoriese onderskeidings wat nie oorskry kan word nie.

3. Die bemiddelaar het homself gegee as 'n losprys vir almal. God kan homself nie as losprys gee nie, aangesien God onveranderlik is en nie kan sterf nie. Dit was eerder nodig dat die middel vir die sonde van die mens van 'n tipe Adam was - 'n mens wat gemaak is na die eerste Adam - 'n direkte skepping van God wat sonder sonde gemaak is. 

4. Die middelaar is die Messias (Christus) van God se plan wat deur die profete voorspel is. Die Messias van profesie is 'n menslike agent van God - die 'Seun van die mens'

Die menslikheid van Christus is noodsaaklik vir die evangelie, soos aangedui op die onderstaande skakel. God is nie 'n man nie, maar die Messias van profesie is noodwendig 'n mensekneg van God - sy gesalfde as Jesus is die Seun van die mens van die messiaanse profesieë. Adam was 'n tipe van die een wat sou kom en Jesus is die laaste Adam. Versoening geskied deur die vlees en bloed van die menslike Messias (Christus). Jesus, ons hoëpriester, bemiddel 'n beter verbond met sy eie bloed. Jesus is 'n dienskneg van God wat vir ons bemiddel. Die enigste God en Vader is die God en Vader van Jesus. God ons Verlosser het Jesus aan sy regterhand verhef as leier en redder. Die Seun van die mens is bestem om die wêreld in geregtigheid te oordeel. 

Hoe is Jesus God sonder om God in ontologiese sin te wees?

Agente van God word God genoem. Jesus kan God genoem word omdat hy God verteenwoordig. 

In Hebreeuse denke word die eerste oorsaak of uiteindelike oorsaak nie altyd onderskei van sekondêre of nabye oorsake nie. Dit wil sê, die hoof is nie altyd duidelik onderskei van die agent nie (die een wat 'n handeling namens 'n ander uitgevoer het). Soms word die agent wat vir die skoolhoof staan, behandel asof hy die skoolhoof was, alhoewel dit nie letterlik so is nie. Skoolhoof en agent bly twee verskillende persone. Die agent wat vir die skoolhoof optree en praat, is die hoof by gevolmagtigde ('n persoon wat gemagtig is om vir 'n ander op te tree). 

Die Hebreeuse term vir agent of regsafsender is Shaliach wat vergelykbaar is met die Griekse wêreld Apostels en die Engelse woord Apostle. 'N Apostel is 'n agent in opdrag van 'n skoolhoof. Ons lees in Hebreërs 3: 1-2, Jesus is die apostel en hoëpriester van ons belydenis en was getrou aan hom wat hom aangestel het, net soos Moses ook getrou was in die hele huis van God.

Agent, Encyclopedia of the Jewish Religion, RJZ Werblowski, G Wigoder, 1986, p. 15.

Agent (Hebreeus. Shaliach); Die belangrikste punt van die Joodse gesagswet word uitgedruk in die uitspraak: "'n persoon se agent word beskou as die persoon self" (Ned. 72B; Kidd, 41b). gepleeg deur die skoolhoof, wat dus die volle verantwoordelikheid daarvoor dra. 

Wat van Johannes 14: 9 en ander gedeeltes in Johannes?

Die sleutel om die konteks van Johannes 14; 9-10 te verstaan, is Johannes 14; 20, waar Jesus sê: "In dié dag sal julle weet dat Ek in my Vader is, en julle in My, en Ek in julle."

Johannes 14; 9-10, 20, "Wie My gesien het, het die Vader gesien"

9 Jesus sê vir hom: “Was ek al so lank by jou, en jy ken my nog nie, Filippus? Wie My gesien het, het die Vader gesien. Hoe kan u sê: 'Wys ons die Vader'? 10 Glo julle nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie ... 20 In dié dag sal julle weet dat Ek in my Vader is, en julle in My, en Ek in julle. 

Om in die Vader te wees, beteken nie letterlik om die Vader te wees nie. Jesus sal in ons wees en ons sal in Jesus wees, wat ons nie letterlik Jesus maak nie.

~

Dit is dus duidelik nie letterlik toe Jesus gesê het: "Wie My gesien het, het die Vader gesien."

Het Jesus hom nie as God geïdentifiseer deur te sê "Ek is nie" (ego eimi)

Jesus is die Woord (Logos) wat vlees geword het - bewys dit nie dat hy een en dieselfde is as God nie?

Wat is die korrekte begrip van God en Jesus?

Moeilike vrae vir modaliste

 1. Hoe is Jesus en die Vader twee getuies? (Johannes 8: 16-18)
 2. Het Jesus gehoorsaamheid geleer? Waarom sou God gehoorsaamheid moes leer? (Heb 5: 8)
 3. As Jesus self die Vader is, sou dit dan nutteloos wees om te sê: "Ek het die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly." (Johannes 15:10)
 4. Verstaan ​​God homself as 'n dienskneg? (Handelinge 3:26)
 5. Moet God homself aan homself toevertrou, soos by sê dat hy “aanhou toevertrou het aan hom wat regverdig oordeel”? (1 Petrus 2:23)
 6. Het God Christus baie verhoog en hom die naam gegee wat bo elke naam is omdat hy aan homself gehoorsaam was? (Fil 2: 8-9)
 7. Maak dit sin om te sê dat God homself verhef het? (Fil 2: 9, Ef 1: 17-21)
 8. 'N Hoëpriester werk namens God in verhouding tot mense, so hoekom het God homself as 'n hoëpriester aangewys? (Heb 5: 8-10)
 9. As Jesus alreeds God is en alle dinge aan God onderwerp word, is dit dan sinvol om te sê "God het alles onder sy voete onderwerp"? (1 Kor 15: 24-27)
 10. As Christus God is, hoe kan daar dan gesê word dat Christus “in die hemel self ingegaan het om nou namens ons te verskyn”? (Heb 9:24) Het God hemel toe gegaan om voor God te verskyn?
 11. Waarom sê Jesus talle kere dat hy na die Vader gaan as hy die Vader is? (Johannes 14:12, Johannes 14:28, Johannes 16:17, Johannes 16:28)
 12. Hoe kan God in elke opsig versoek word en ook simpatie hê met ons swakhede? (Heb 4:15)
 13. Jesus is deur God geleer. Moet God iets leer? (Johannes 8:28)
 14. As Jesus God is, sou hy die Heilige Gees in homself hê. Dus, eerder as om uit die hemel te daal en by hom te woon, sou dit nie eerder van hom afkomstig wees nie? (Lukas 3:22)
 15. As Jesus self God is, waarom sou 'n engel dan nodig wees om hom te versterk? (Lukas 22: 42-43)
 16.  God hoef nie homself te salf nie. Waarom sou Jesus deur die Heilige Gees deur God gesalf moes word? (Lukas 4:18, Handelinge 4: 26-27, Handelinge 10:38)  
 17. Waarom het Jesus geen eer in homself as hy God is nie? (Johannes 8:54)
 18. As Jesus self die Vader is, watter sin het dit dan om te sê dat die Vader Jesus liefhet omdat hy sy lewe aflê? (Johannes 10:17) 
 19. Jesus het gesê dat Vader groter is as almal. Waarom nie net sê dat hy groter is as almal nie? (Johannes 10:29, Johannes 14:28)
 20. Waarom verwys Jesus na die Vader as die enigste ware God en as homself as die een wat hy gestuur het? (Johannes 17: 1-3)
 21. Waarom verwys Jesus na God as sy God en sy Vader as hy self die Vader is? (Johannes 20:17)
 22. Waarom word na die Vader verwys na die enigste God en die bron van alle dinge, terwyl daar in 1 Kor 8: 5-6 na Jesus verwys word as die enigste Here (as 'n onderskeid tussen hom en God)?
 23. Petrus het gesê dat God Jesus beide Here en Christus gemaak het. Maak dit sin as Jesus die Here is om mee te begin? (Handelinge 2:36)
 24. As Jesus God is, waarom sê dan nie dat Jesus homself gegee het volgens sy eie wil, eerder as die wil van ons God en Vader nie (Gal 1: 3-4)
 25. Ter onderskeiding van God word daar in 1 Tim 2: 5-6 na Jesus verwys as 'n mens wat die enigste middelaar tussen God en mense is. Hoe kan God beide die middelaar en die God wees waarvoor hy bemiddel? 
 26. Waarom sê Paulus “geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus” eerder as “geseënd is ons God en Vader Jesus Christus”? (2 Kor 1: 3)

Van Eenheid tot Bybelse Eenheid

Baie gelowiges uit die verlede het tot die besef gekom dat die leer nie in ooreenstemming is met die gebalanseerde getuienis van die Skrif nie. Hulle het besef dat die leerstelling blykbaar ondersteun word deur 'n handjievol vae verse wanneer dit op 'n spesifieke manier geïnterpreteer word. Die eenheidsbegrip word egter oral in die Nuwe Testament ondersteun en met die mees eksplisiete verwysings. Die belangrikste knelpunt onder eenheidsgelowiges is die handhawing van die godheid van Christus. Maar by noukeurige ondersoek, waar dui die Nuwe Testament daarop dat ons moet glo dat Jesus die enigste God en Vader is. Ons sien hom eerder as die menslike Messias wat God beide Here en Christus gemaak het.

Bykomende hulpbronne wat die eenheidsleer weerlê (modalisme)

Hervorming van die 21ste eeu het 'n webwerf wat spesifiek gerig is op diegene wat 'n eenheidsagtergrond is van eenheidsoortuiging. Hierdie webwerf word gemaak deur diegene wat ook uit 'n eenheidsagtergrond kom. 

Hervorming van die 21ste eeu

Artikels

www.21stcr.org/subjects/oneness-pentecostalism/oneness-pentecostalism-articles/

Video's

www.21stcr.org/subjects/oneness-pentecostalism/oneness-pentecostalism-videos/

Audio

www.21stcr.org/subjects/oneness-pentecostalism/oneness-pentecostalism-audio/

boeke

www.21stcr.org/subjects/oneness-pentecostalism/oneness-pentecostalism-books/