Die Wet en die Sabbat vs die Nuwe Verbond
Die Wet en die Sabbat vs die Nuwe Verbond

Die Wet en die Sabbat vs die Nuwe Verbond

Die Tien Gebooie en die Wet van Moses

Dit is interessant om kennis te neem van die Joodse vertaling van Deuteronomium 5:22. (Soncino Chumash, A. Cohen, red., Soncino Press, 1968, p. 1019). Die direkte aankondiging van die gebooie uit Sinai “het nie meer voortgegaan nie”. Dit was nie (soos ander weergawes impliseer) dat God nie meer woorde bygevoeg het nie, en sodoende die tien gebooie 'n unieke stel wette gemaak het, anders as die res van die wet, maar dat die mense, soos die verhaal verder sê (Deut. 5: 22-28), kon dit nie verdra om God se stem te hoor nie. In reaksie hierop het God voortgegaan met die aankondiging van die wet deur middel van Moses. In hierdie geval word die tien gebooie van die res van die wet geskei omdat God onderbreek is deur die uiterste vrees van die mense. Daar word nêrens gesê dat al tien (wat die sabbatswet insluit wat die hele sabbatsstelsel insluit) te alle tye bindend is vir alle mense nie. Die tien gebooie is deel van 'n hele regstelsel wat aan Israel gegee is. In 2 Korintiërs 3 kontrasteer Paulus doelbewus die voorlopige aard van die tien gebooie as regstelsel met die nuwe gees van die wet wat die Christelike geloof kenmerk. Die ou stelsel het “met heerlikheid gekom” (vers 7), maar die heerlikheid word oortref deur die nuwe administrasie van die gees. Die wet wat op Sinai gegee is, is op kliptafels geskryf ('n verwysing na die tien gebooie in Ex. 34:28, 29), maar die "brief" wat deur die gees van Christus in die hart geskryf is (vers 3) is baie beter . Paulus het nie gesê dat die wet wat deur Moses gegee is, “God se ewige wet” is nie.

In Handelinge 15 is 'n raad gehou om die dringende probleem aan te spreek van sommige Joodse Christene wat 'die broeders geleer het dat as u nie volgens die gebruik van Moses besny word nie, u nie gered kan word nie ... Sommige gelowiges wat aan die Fariseërs behoort het opgestaan ​​en gesê: 'Dit is nodig om hulle te besny en hulle te beveel om die wet van Moses te onderhou' '(Handelinge 15: 1, 5). Petrus se reaksie dui op die enorme verandering van beleid wat God en die Messias vir die internasionale liggaam van Christene gerig het: “Waarom beproef u God dan nou deur 'n juk op die nek van die dissipels te lê wat nie ons vaders of ons in staat was nie te dra? Maar ons glo dat ons gered sal word deur die genade van die Here Jesus, net soos hulle wil ”(Handelinge 15: 10-11). Dit sou 'n direkte teenstrydigheid van die Skrif wees om te sê dat die Torah in sy Mosaïese vorm 'n ongemengde seën vir Israel was! Daar was baie wat as 'n streng dissipline bedoel was, en die doel daarvan was om 'n versperring tussen Israel en die nasies te bou. Onder die Nuwe Verbond, soos Petrus verduidelik het, het God nou die heilige gees aan heidene sowel as aan Jode gegee, “en Hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, maar hulle harte gereinig deur geloof” (Handelinge 15: 9). Dit was die intelligente ontvangs van die Evangelie van die Koninkryk van God wat almal wat die Evangelie geglo het, se harte gesuiwer het (Markus 1: 14-15; Markus 4: 11-12; Matt. 13:19; Lukas 8 : 11-12; Johannes 15: 3; Handelinge 26:18; Rom 10:17; I Johannes 5:20; Jes 53:11).

Paulus verwys na die Sinai -verbond, waarop die tien gebooie gegee is, wat tot slawerny gelei het: “Die verbond wat van die berg Sinai uitgaan, baar kinders wat slawe is” (Gal 4:24). In 'n ander gedeelte beskryf Paulus die twee kliptafels, wat waarskynlik twee afskrifte van die tien gebooie was, as die "bediening van veroordeling en dood" (2Kor 3: 7-9). Die tien gebooie is beslis nie God se laaste woord aan die mens nie. Dit was 'n voorlopige wetgewing wat vandag vervang moes word deur 'n hoër stel gebooie wat op die woorde van Jesus en die Apostels fokus: Ons moet let op 'die woorde wat voorheen deur die heilige profete gespreek is, en die gebod van u Apostels wat deur die Here en Verlosser aangestel is ”(2 Pet 3: 2). Hierdie Nuwe Verbondswoorde is beslis nie net 'n herhaling van Moses nie.

Die oorsprong van die onderhouding van die sabbat

Op grond van Genesis 2: 2, 3 en Exodus 20: 8-11 word daar dikwels aangevoer dat die sabbatdag by die skepping as 'n weeklikse rus vir die hele mensdom vanaf Adam ingestel is. Hierdie verslag oor die oorsprong van die weeklikse sabbatsonderhouding kyk uit op die volgende Bybelse feite:

 1. Eksodus 16:23: Die Sabbatdag word deur God aan Israel geopenbaar. Die Here sê: "Môre is 'n sabbatsviering, 'n heilige sabbat vir die Here." Daar is geen aanduiding dat die sewende-dag rus sedert die skepping van krag was nie. God het nie gesê: “Môre is die sabbat wat al die nasies van die skepping af gegee word nie.” Moses voeg by: “Kyk, die Here het julle [Israel] die sabbat gegee; daarom gee Hy vir julle twee dae lank brood op die sesde dag. Bly elkeen op sy plek; laat niemand op die sewende dag uit sy plek gaan nie ”(Eks. 16:29). As God die sabbat aan Israel gegee het in Exodus 16, sou Hy dit dan van die mensdom in die algemeen verwyder het? Dit is die vreemdste dat God die Israel nou sou spesifiseer as die nasie wat verplig is om die sabbat te onderhou as die onderhouding van die sabbat as goddelike wet uit die skepping geopenbaar word.
 2. Nehemia 9:13, 14: Die oorsprong van die weeklikse onderhouding van die sabbat is nie by die skepping nie, maar by Sinai: “Toe het jy op die berg Sinai afgekom en uit die hemel met hulle gepraat; U het hulle regverdige verordeninge en ware wette, goeie insettinge en gebooie gegee. U het U dan u heilige sabbat bekend gemaak en deur u dienaar Moses gebooie en insettinge en wet vir hulle neergelê. ”
 3. Nehemia 10: 29-33: Die weeklikse sabbat is deel van God se wet wat deur Moses gegee is en dus deel van die hele stelsel van sabbatsvieringe wat by Sinai geopenbaar is: “[Die mense] neem 'n vloek en 'n eed op om in God se wandel te wandel wet wat gegee is deur Moses, die kneg van God, en om al die gebooie van God, onse Here, en sy verordeninge en sy insettinge te onderhou en te onderhou ... Wat die volke van die land betref wat op die sabbatdag ware of graan bring verkoop, sal ons nie op die sabbat of op 'n heilige dag by hulle koop nie; en ons sal die gewasse in die sewende jaar verlaat ... die sabbatte, die nuwemaan, vir die vasgestelde tye, vir die heilige dinge en die sondoffers om vir Israel versoening te doen en al die werk van die huis van ons God. ” Let op dat Israel gebind was aan 'n hele stelsel van sabbatte en heilige dae.
 4. Die doel van die Sabbat, hoewel dit God se rus by die skepping weerspieël, is spesifiek om die uittog van die volk Israel uit Egipte te herdenk. Daarom is die vierde gebod gegee: “Jy moet onthou dat jy 'n slaaf was in Egipteland, en die Here jou God jou daaruit weggevoer het deur 'n magtige hand en met 'n uitgestrekte arm; daarom het die Here jou God jou [Israel, nie die mensdom uit die skepping nie) beveel om die sabbatdag te onderhou ”(Deut. 5:15).
 5. Die verbond wat met Israel by Horeb gesluit is, is nie met die vaders gesluit nie (Abraham, Isak en Jakob). Die tien gebooie kan dus nie 'n universele wet verteenwoordig wat aan die hele mensdom gegee is nie. Die stelling in Deuteronomium 5: 3 is spesifiek: "Die Here het hierdie verbond nie met ons vaders gesluit nie." Die sabbat is aan Israel gegee as teken van God se spesiale verhouding met Israel, “sodat hulle kan weet dat Ek die Here is wat hulle heilig” (Eseg. 20:12). Dit het geen sin as die sabbat van alle nasies vereis word nie. Dit is 'n besondere teken van God se hantering van een volk, Israel.
 6. Die Jode moet erkenning kry vir die oorsprong van hul nasionale sabbat. In Jubilee 2: 19-21, 31 leer ons dat: “die Skepper van alle dinge… het nie alle volke en nasies geheilig om die Sabbat daarop te hou nie, maar Israel alleen.”

Die bevestiging van die Bybelse tekste wat ons hierbo aangehaal het, kom uit rabbynse literatuur. Genesis Rabbah verklaar dat die sewende skeppingsdag God se sabbat was, maar nie die mensdom nie. In die Mishnah onder Shabbata vind ons dat "as 'n heiden kom om die vuur te blus, moet hulle nie vir hom sê: 'blus dit nie' nie, omdat hulle [Israel] nie verantwoordelik is vir die onderhouding van die sabbat nie." Die rede hiervoor is dat "die sabbat 'n ewige verbond is tussen My en die kinders van Israel, maar nie tussen My en die nasies van die wêreld nie" (Melkita, Shabbata, 1).

Uit hierdie gedeeltes is dit duidelik dat die hele stelsel van wette, insluitend die weeklikse sabbat, die heilige dag sabbat van die sewende week (Pinkster), die heilige dag sabbat van die sewende maand (trompette), die nuwemane en die ander heilige dae , die sewendejaar land Sabbat en die jubeljaar na nege en veertig jaar, was almal deel van 'n sabbatsstelsel wat Israel deur Moses gegee het. Die weeklikse rus was 'n herdenking van Israel se uittog (Deut 5:15). Esegiël sê dus dat God “[Israel] uit Egipteland geneem het en hulle in die woestyn gebring het. Ek het hulle my insettinge gegee en hulle ingelig oor my verordeninge, waardeur hy sal lewe as 'n man [dws 'n Israeliet] dit nakom. En Ek het hulle My sabbatte [meervoud] gegee om 'n teken te wees tussen My en hulle [Israel], sodat hulle kan weet dat Ek die Here is wat hulle heilig ... Heilig my sabbatte; en hulle sal 'n teken wees tussen My en jou, sodat jy kan weet dat Ek die Here jou God is "(Eseg 20: 10-12, 20).

Uit hierdie gegewens kan onmoontlik afgelei word dat die Sabbatsstelsel vanaf die skepping die mensdom opgedra het. Al hierdie Skrifgedeeltes, bevestig deur ander Joodse geskrifte, dui op die sabbatte as 'n spesiale teken van God se verhouding met een uitverkore volk. Aangesien Deuteronomium 5:15 die oorsprong van die sabbat na die uittog herlei, waarom verbind Exodus 20:11 dit dan met die skepping? Die antwoord is dat God inderdaad op die sewende dag by die skepping gerus het. Die teks (Gen 2: 3) sê egter nie dat Hy Adam en die mensdom toe beveel het om elke daaropvolgende sewende dag te rus nie. As Hy dit gesê het, sou die sabbat nie 'n herdenking van Israel se uittog kon wees nie (Deut 5:15). Die feit is dat baie die teks in Genesis 2: 3 verkeerd gelees het om te beteken dat God op die sewende dag gerus het en elke daaropvolgende sewende dag van toe af geseën het en die mensdom beveel het om op daardie dag te rus. Eintlik was dit net God wat by die skepping gerus het en slegs op die sewende dag wat sy skepping beëindig het. Eers duisende jare later gebruik Hy sy eie sewende-dagrus tydens die skepping as 'n model om die sewende dag van die sabbat wat aan Israel gegee is, voor te stel. God alleen het op die eerste sewende dag gerus en baie later die sewende dag aan Israel geopenbaar as 'n permanente onderhouding van die sabbat (Eks 16). Die weeklikse sabbat verskyn in die tien gebooie, waarin die wet saamgevat is wat deur Moses aan Israel gegee is, maar dit moet nie losgemaak word van die hele stelsel van sabbatsrus wat aan Israel gegee word nie, weekliks, maandeliks, jaarliks, sewe jaarliks ​​en op die jubeljaar .

Claus Westermann som in sy kommentaar op Genesis 1-11 sy bevindinge oor die oorsprong van die sabbat op: ''n Mens kan inderdaad geen instelling vind nie, en nie eers 'n voorbereiding vir die sabbat nie, maar die latere grondslag van die sabbat word weerspieël in hierdie sinne ”(p. 237)

Jesus en sy dissipels is vrygestel van die sewende dag sabbat

Matteus merk op dat die priesters wat in die tempel werk, nie aan die sewende dag sabbatswet gebonde was nie (Matt 12: 5). Dit was geen sonde vir daardie priesters om die sabbat te breek nie. Soos Jesus uitgewys het, verteenwoordig hy en sy volgelinge die nuwe geestelike priesterskap (Matt 12: 4-5) en is hy self die nuwe Hoëpriester. Die sewende dag sabbatsonderhouding is deel van die ou orde. Ons kan wel sê dat die wet, deur die priesters vry te stel van die sabbatsgebod toe hulle in die tempel gewerk het, die Christene se vryheid van die sabbatswet voorskadu het terwyl hulle nou elke dag van die week God se werk verrig. Laat niemand u oordeel oor 'n fees of 'n nuwemaan of 'n sabbat nie (Kol 2:16) Net soos die offers van die Ou Testament 'n skaduwee van Christus was, so is die sabbat ook (Kol 2:17) . Die vrystelling van die priesters van die onderhouding van die sabbat dui op 'n tyd waarin diegene wat God gehoorsaam dit sou doen deur te voldoen aan 'n vervolmaakte nuwe verbond, nie soos die een wat God aan die vaders gesluit het nie (Heb 8: 7-13). klippe word opgebou as 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat vir God aanneemlik is deur Jesus Christus. (1Pet 2: 5) In Christus is ons uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk in eie besit. Jesus het ons liefgehad en deur sy bloed van ons sondes bevry en ons 'n koninkryk gemaak, priesters vir sy God en Vader (Op. 1: 2-9, Op. 1:5, Op. 6: 5) . As koninklike priesterdom is Christus en diegene wat in Christus is, onskuldig om die sabbat te ontheilig. (Matt 10: 20) Christus is ons sabbat (Mat 6: 12-5). Hy het gesê: Kom na my toe, en ek sal u rus gee in die konteks dat sy dissipels daarvan beskuldig word dat hulle die sabbat oortree het. (Matt 11: 28-29 gevolg deur Matt 11: 28-30) Vandag is die dag om in die res van God in te gaan-vandag as jy sy stem hoor, verhard nie jou harte nie. As Josua hulle rus gegee het, sou God nie later van 'n ander dag gepraat het nie. (Heb 12: 1) Die dag het aangebreek en daar bly rus vir die volk van God (Heb 4: 9-10). Streef daarom daarna om die rus binne te gaan, sodat niemand deur dieselfde soort ongehoorsaamheid kan val nie - die hardheid van die hart. (Heb 4:11)  Die belofte om God se rus binne te gaan, staan ​​steeds, want ons wat geglo het, gaan in die rus (Heb 4: 1-3)

Matteus 12: 1-7 (ESV), Die priesters in die tempel ontheilig die sabbat en is onskuldig

1 Op daardie tydstip Jesus het op die sabbat deur die graanlande gegaan. Sy dissipels was honger, en hulle het graankoppe begin pluk en eet2 Maar toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir hom:Kyk, u dissipels doen wat op die sabbat nie geoorloof is nie. " 3 Hy sê vir hulle: Het julle nie gelees wat Dawid gedoen het toe hy honger was en die wat saam met hom was nie?4 hoe hy die huis van God binnegegaan en die brood van die teenwoordigheid geëet het, wat dit hom nie geoorloof was om te eet nie, en ook nie vir die wat saam met hom was nie, maar slegs vir die priesters5 Of het u nie in die Wet gelees hoe die priesters in die tempel die sabbat op die sabbat ontheilig en onskuldig is nie6 Ek sê vir julle, iets groter as die tempel is hier. 7 En as u geweet het wat dit beteken: 'Ek verlang na barmhartigheid en nie opoffering nie', sou u die skuldlose nie veroordeel het nie.

Kolossense 2: 16-17 (NLV): Laat niemand u oordeel nie-met betrekking tot 'n fees, 'n nuwemaan of 'n sabbat

16 Dus laat niemand u oordeel oor voedsel- en drankvrae of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwemaan of 'n sabbat nie. 17 Dit is 'n skaduwee van die toekomstige dinge, maar die stof behoort aan Christus.

Hebreërs 8: 6-13 (ESV), Ek sal 'n nuwe verbond sluit- nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het nie

6 Maar soos dit is, Christus het 'n bediening verkry wat net soveel beter is as die ou, aangesien die verbond wat hy bemiddel beter is, omdat dit op beter beloftes uitgevaardig is. 7 Want as die eerste verbond foutloos was, sou daar geen geleentheid gewees het om 'n tweede te soek nie. 8 vir hy vind fout met hulle as hy sê: "Kyk, daar kom dae, spreek die Here, wanneer ek 'n nuwe verbond sal sluit met die huis van Israel en met die huis van Juda, 9 nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het nie op die dag toe ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipteland te haal. Want hulle het nie in my verbond voortgegaan nie, en daarom het ek geen besorgdheid oor hulle getoon nie, spreek die Here. 10 Want dit is die verbond wat Ek ná die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle gedagtes gee, en skryf dit op hulle harte, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. 11 En hulle sal nie leer nie: elkeen sy naaste en elkeen sy broer en sê: 'Ken die Here', want hulle sal my almal ken, van die kleinste tot die grootste 12 Want ek sal barmhartig wees teenoor hulle ongeregtighede, en ek sal hulle sonde nie meer onthou nie. ” 13 As hy van 'n nuwe verbond praat, maak hy die eerste een verouderd. En wat verouderd raak en oud word, is gereed om te verdwyn.

1 Petrus 2: 4-5 (SSV), opgebou as 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees

4 As u na hom toe kom, 'n lewende steen wat deur mense verwerp is, maar in die oë van God uitverkore en kosbare, 5 julleself word lewende stene opgebou as 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees, om geestelike offers te bring wat vir God aanneemlik is deur Jesus Christus.

1 Petrus 2: 9 (NV), 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk in eie besit

9 Maar jy is 'n uitverkore ras, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk vir sy eie besitting, sodat u die voortreflikhede van Hom wat u uit die duisternis geroep het, in sy wonderbare lig kan verkondig.

Openbaring 1: 5-6 (ESV), het ons 'n koninkryk gemaak, priesters vir sy God en Vader

5 en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene van die dooies en die heerser van die konings op aarde.
To Hom wat ons liefhet en deur sy bloed van ons sondes bevry het 6 en ons 'n koninkryk gemaak, priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die heerskappy vir ewig en altyd. Amen.

Openbaring 5: 9-10, U het hulle 'n koninkryk gemaak en priesters vir ons God

9 En hulle het 'n nuwe lied gesing en gesê: "Waardevol is u om die boekrol te neem en die seëls oop te maak, want u is gedood en deur u bloed het u mense vir God losgekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, 10 en julle het hulle 'n koninkryk gemaak en priesters vir onse God, en hulle sal regeer op die aarde. "

Openbaring 20: 6, Hulle sal priesters van God en van Christus wees

6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding! Oor sulke het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en hulle sal saam met hom koning wees vir duisend jaar.

Matteus 11: 28-30 (NLV): Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee

28 Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. 29 Neem my juk op u en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en jy sal rus vind vir jou siele. 30 Want my juk is sag en my las is lig. "

Hebreërs 4: 7-11 (OAV), If Josua het hulle rus gegee, God sou later nie van 'n ander dag gepraat het nie

7 weer stel hy 'n sekere dag aan, 'Vandag, "Deur so lank daarna deur David te sê, in die reeds aangehaalde woorde,"Vandag, as jy sy stem hoor, verhard julle harte nie. " 8 vir as Josua hulle rus gegee het, God sou later nie van 'n ander dag gepraat het nie. 9 Daar bly dus 'n sabbatsrus vir die volk van God, 10 want wie die rus van God binnegegaan het, het ook van sy werke gerus soos God van syne gedoen het. 11 Laat ons daarom daarna strewe om in die rus in te gaan, sodat niemand deur dieselfde soort ongehoorsaamheid kan val nie.

Hebreërs 4: 1-3 (ESV), Ons wat geglo het, betree die rus

1 Daarom, terwyl die belofte om sy rus binne te gaan, staan ​​steeds, laat ons vrees dat dit lyk asof een van u dit nie kon bereik nie. 2 Want goeie nuus het tot ons gekom net soos hulle, maar die boodskap wat hulle gehoor het, het hulle nie bevoordeel nie, omdat hulle nie deur geloof verenig was met die wat geluister het nie. 3 Want ons wat geglo het, gaan in die rus in, soos hy gesê het: 'Terwyl ek in my toorn gesweer het:' Hulle sal in my rus nie ingaan nie ',' hoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af klaar was.

Ons sabbat is Christus

Wat nou van belang is, is Christus en sy opdragte. Hy en sy nuwe wet is die vervulling van daardie skaduwee. In hom moet ons streef na 'n permanente "Sabbat", elke dag van die week. Dit is dus geen wonder dat Matteus die beroemde spreuk van Jesus insluit om na hom te kom om rus te vind in dieselfde konteks as 'n geskil oor die pluk van koringare op die sabbat nie (Matt 11: 28-12: 8). 

Matteus gee 'n aanduiding van die vergeesteliking van die Sabbat, terwyl hy Jesus opteken wat sê dat die priesters die sabbat kan breek en onberispelik kan wees (Matt. 12: 5-6). Die priesters wat die sabbat onskuldig gebreek het, dit wil sê dat hulle nie deur die sabbat gebind was toe hulle in die tabernakel of tempel gewerk het nie, is 'n "tipe" van die nuwe priesterskap van alle gelowiges. David en sy kollegas het ook die Ou -Testamentiese wet oortree deur die toonbrode te eet. Maar hulle gedrag was 'n regverdige 'tipe' van die Nuwe Verbond wat vry is van die wet (Matt. 12: 4). Christus het “rus” gebied aan diegene wat na hom toe gekom het (Matt. 11: 28-30). Sou dit nie 'n konstante rus wees eerder as 'n weeklikse sabbat nie? Is dit nie beter om elke dag die sabbatsrus in Christus te onderhou as om die letter van die vierde gebod te volg wat slegs een dag per week gehou moet word nie?

Ons Pasga is Christus

Jesus het die laaste paasfees saam met sy dissipels gevier. Hy het gesê: “Ek sal drink van die vrug van die wingerdstok totdat die koninkryk van God kom.” (Lukas 22:18. En hy neem brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê: "Dit is my liggaam wat vir julle gegee is - doen dit tot my gedagtenis." ( Lukas 22:19) En net so ook die beker nadat hulle geëet het, en gesê: "Hierdie beker wat vir julle uitgestort word, is die nuwe verbond in my bloed." (Lukas 22:20) So dikwels as ons die liggaam en bloed van Christus neem ons verkondig die dood van die Here totdat hy kom (1Kor 11: 23-26) Christus is ons pasga is geoffer (1Kor 5: 7) .Die ongesuurde brode is opregtheid en waarheid (1Kor 5: 8) Om hierdie rede is ons nie om op onwaardige wyse die brood te eet of die beker van die Here te drink, maar eers onsself te ondersoek (1Kor 11: 27-29). en beledigende gedrag (1Kor 5: 9-11) Dit is die euwel wat gereinig moet word-nie om die ou geskrewe kode na te kom nie (1Kor 5: 9-13) 

In 1 Korintiërs 5: 7-8 pas Paulus dieselfde "vergeestelikende" beginsel toe op die jaarlikse Pasga en dae van ongesuurde brode as met die sabbat. “Christus ons Pasga is geoffer.” Ons Christelike pasga is nie meer jaarliks ​​'n lam nie, maar 'n Heiland wat eens en vir altyd geslag is, met die krag om ons daagliks te bevry, nie een keer per jaar nie. “Laat ons dan feesvier, nie met ou suurdeeg of met die suurdeeg van boosheid en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van opregtheid en waarheid” (1Kor 5: 8).

Ons let op dat die “ongesuurde brood” wat die letterlike ongesuurde brood vervang het, die “ongesuurde brood van opregtheid en waarheid” is. Dit is die ware geestelike kwessies, nie die kwessie van suurdeeg uit ons motors en huise vir 'n week in die jaar nie. Christene, sê Paulus, moet permanent 'fees hou'. Die vertaling in die KJV is misleidend en gee die indruk dat ons 'die fees moet hou'. Die opmerking van die Cambridge Bible for Schools and Colleges is gepas: "Laat ons fees hou ['n huidige progressiewe tyd in Grieks], met verwysing na die ewige fees wat die Christelike Kerk hou ... nie die fees nie, soos in die KJV, wat sommige sou impliseer spesifieke fees. ” (Eerwaarde JJ Lias, Commentary on I Corinthians, Cambridge University Press, 1899, p. 61.) Die Mosaïese regstelsel as 'n stel statute is vervang deur die wet van vryheid in die gees, saamgevat in die een gebod om ons naaste lief te hê soos onsself (Gal 5:14).

Lukas 22: 15-20 (NLV), Hierdie beker wat vir jou uitgestort word, is die nuwe verbond in my bloed

15 En hy sê vir hulle: Ek het dit ten volle begeer om hierdie pasga saam met julle te eet voordat ek ly. 16 Want Ek sê vir julle: Ek sal dit nie eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. ” 17 En hy neem 'n beker, en nadat hy gedank het, sê hy: Neem dit en deel dit onder mekaar. 18 Want Ek sê vir julle dat Ek van nou af nie van die vrug van die wingerdstok sal drink voordat die koninkryk van God kom nie." 19 En hy neem brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê: Dit is my liggaam wat vir julle gegee is. Doen dit tot my gedagtenis. " 20 En net so ook die beker nadat hulle geëet het, en gesê: Hierdie beker wat vir julle uitgegiet word, is die nuwe verbond in my bloed

1 Korintiërs 5: 6-8 (ESV), Want Christus, ons paaslam, is geoffer

6 Jou roem is nie goed nie. Weet jy nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? 7 Maak die ou suurdeeg skoon sodat jy 'n nuwe deeg kan wees, want jy is regtig ongesuurd. Want Christus, ons paaslam, is geoffer. 8 Laat ons dus die fees vier, nie met die ou suurdeeg, die suurdeeg van boosheid en boosheid nie, maar met die ongesuurde brood van opregtheid en waarheid.

1 Korintiërs 11: 23-32 (ESV),  Doen dit, so dikwels as u dit drink, tot my gedagtenis

23 Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan u oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag toe hy verraai is, brood geneem het, 24 en toe hy dankie sê, breek hy dit en sê: “Dit is my liggaam wat vir jou bedoel is. Doen dit tot my gedagtenis. ” 25 Net so neem hy ook die beker, na die ete, en sê: “Hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed. Doen dit, so dikwels as u dit drink, tot my gedagtenis. " 26 Want so dikwels as julle hierdie brood eet en die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.
27 Wie die brood dus onwaardig eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. 28 Laat 'n persoon homself dan ondersoek, en so van die brood eet en uit die beker drink. 29 Want elkeen wat eet en drink sonder om te onderskei, die liggaam eet en oordeel oor homself.

'N Fees, nuwemaan of 'n sabbat - 'n skaduwee van die komende dinge

Ons moet Paulus se enigste verwysing na die woorde "Sabbat" en "heilige dae" in sy hele bewaarde geskrifte as van groot belang beskou. Dit kom voor in Kolossense 2:16. In hierdie vers beskryf Paulus die heilige dae (jaarlikse viering), nuwemane (maandelikse viering) en sabbat (weeklikse viering) as 'n "skaduwee". Sodoende openbaar hy die apostoliese denke oor hierdie belangrike saak.

16 Laat niemand u dus oordeel oor voedsel- en drankvrae of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwemaan of 'n sabbat nie. 17 Dit is 'n skaduwee van die toekomstige dinge, maar die stof behoort aan Christus. (Kolossense 2: 16-17)

 

Dit sou nogal verbasend lyk dat as Paulus van mening was dat die onderhouding van die sabbat 'n absolute vereiste vir redding was, hy die weeklikse sabbat en heilige dae as 'n skaduwee kon beskryf! Dit kan tot gevaarlike misverstand lei. Die feit is egter duidelik bo alle twyfel. Paulus noem die sabbat, die heilige dae en die nuwemane inderdaad 'n skaduwee. 'N Skadu hou op om betekenisvol te wees wanneer die werklikheid, Christus, verskyn. Paulus gebruik presies dieselfde taal van skaduwee en werklikheid as wat ons in Hebreërs 10: 1 vind, waar die “skaduwee” -offers van die Ou Testament nou verouderd word deur die “liggaamlike” offer van Christus (Heb 10:10): “Die wet met 'n skaduwee van die goeie dinge wat kom ... ”(Heb 10: 1).

Hier was die wet van offers voorlopig en onnodig gemaak deur die verskyning van Christus. Maar Paulus sê presies dieselfde oor die viering van spesiale dae in Kolossense 2: 16-17. Die wet wat die onderhouding van heilige dae, nuwemane en sabbatte voorskryf, het die werklikheid van Christus en sy Koninkryk voorspel - die goeie dinge wat kom. Die punt dat die sabbat 'n skaduwee is, is so belangrik dat ons weer na Kolossense 2: 16-17 moet kyk: “[Omdat Christus die sertifikaat van verordeninge wat teen ons was, gekanselleer het, vers 14], laat niemand daarom optree soos u regter met betrekking tot voedsel en drank of met betrekking tot 'n fees, nuwemaan of 'n sabbatdag - dinge wat 'n skaduwee is van wat kom, maar die stof behoort aan Christus. "

Daar is dit in swart en wit. Dit is die laaste Nuwe-Testamentiese inligting wat gegee word oor die onderhouding van die Sabbat. Die betekenis van die sabbatdag vir Christene, sowel as vir die heilige dae en nuwemane, is vergelykbaar met 'n skaduwee. Deesdae het hulle geen stof meer nie en sal dit dus nie baat by diegene wat dit probeer waarneem nie.

Dean Alford in sy gevierde kommentaar op die Griekse testament: “Ons kan waarneem dat as die verordening van die sabbat in enige vorm van 'n blywende verpligting op die Christelike Kerk was, dit vir die apostel redelik onmoontlik sou gewees het [ Kol 2: 16-17]. Die feit van 'n verpligte rus van een dag, hetsy die sewende of die eerste, sou direk in die tande van sy bewering gewees het: die hou daarvan sou nog steeds die skaduwee behou het, terwyl ons die stof besit.

As die heidense Christene by bekering op die sabbatdag sou moes rus, sou dit spesifieke instruksies van die Handelinge 15 -raad nodig gehad het wat besluit het tot watter mate 'n nie -Joodse gelowige verplig was om die gebruike van Judaïsme te volg. Volgens die apostoliese besluit is sabbatsonderhouding nie 'n vereiste vir gelowiges uit die heidene nie. Ons moet onthou dat heidene toegelaat is om die sinagoges van die Jode by te woon, maar laasgenoemde het hulle nie opdrag gegee om sabbatsonderhouers te word nie. Slegs diegene wat volle proseliete van die Judaïsme geword het, het die onderhouding van die sabbat aanvaar. Die Jode het self geweet dat God hulle die sabbat gegee het en het nie verwag dat ander nasies die sabbat moes onderhou nie. Dit sou dus 'n spesiale verordening vir die heidene vereis het as die onderhouding van die sabbat vir hulle as Christene nodig was.

Regdeur die boek Johannes word die feeste as Joods beskryf - Johannes 7: 2 (Tabernakels), Johannes 6: 4 (Pasga), Johannes 5: 1 (Pasga). Die voorbereidingsdag vir die sabbat word 'die Joodse voorbereidingsdag' genoem (Johannes 19:42). Johannes dink aan die sabbat as Joods met 'n Joodse voorbereidingsdag wat dit voorafgaan. Hierdie terme is skaars verenigbaar met die oortuiging dat die Ou -Testamentiese nakomings nou bindend is vir die Christelike gemeenskap. Met Paulus sien Johannes die dae as 'n skaduwee van die veel groter werklikheid van Christus. 

Ons vryheid in Christus

Daar is 'n vryheid in Christus wat Christene kan geniet en aan ander kan oordra. 'N Styf vasbyt aan Ou -Testamentiese feeste belemmer die gees van Christus en die Evangelie. Ons is nie meer onder die wet nie (Rom 6:14). Ons is “vrygemaak van die wet” (Rom 7: 6). Ons het “aan die wet gesterf deur die liggaam van Christus, sodat ons [kan] verbind word aan die een wat uit die dood opgewek is, sodat ons vir God vrug kan dra” (Rom 7: 4). Vir diegene wat 'begeer om onder die wet te wees' (Gal 4:21) beveel ons die belangrike woorde van Paulus aan in Galasiërs 4: 21-31: Die berg Sinai-verbond lei tot slawerny. Vir die kinders van die belofte is daar 'n nuwe en heerlike vryheid in Christus. Daar is 'n nuwe verbond in die gees. Die Ou Verbond met sy regstelsel is vervang deur iets beters (Heb 8:13). Ons is nie “verplig om die hele wet te onderhou nie” (Gal 5: 3). As ons dit probeer doen, het ons “van genade geval” (Gal 5: 4). Noudat geloof gekom het, is ons nie meer onder die Wet, die Sabbat- en Nuwe Verbond -Christendom wat die wet onderhou nie (Gal 3:24, 25). Diegene wat op die wet in sy ou vorm aandring, loop die risiko uit die verbond vanaf die berg Sinai (Gal 4:24). Kinders van die wetverbond kan nie erfgename wees van die seuns van die vrye vrou nie (Gal 4:30). Diegene wat aan die Sinai -regstelsel vasklou, is nie goeie kandidate vir die Koninkryk van God nie.

Dit is sekerlik duidelik dat alle soorte rusdae in die Ou Verbond nie meer bindend is op diegene wat in Christus wil rus nie, en daagliks ophou met hul eie werke (Heb 4: 9, 10). In die woorde van 'n sestiende-eeuse teoloog, beteken die sabbat "dat ek ophou met al my bose werke al die dae van my lewe, die Here toelaat om deur sy Gees in my te werk en sodoende in hierdie lewe die ewige sabbat te begin. ” (Zacharias Ursinus in die Heidelbergse kategismus, 1563)

Die gevare van wettisisme

Daar is ernstige gevare verbonde aan sektes en leraars wat voorstaan ​​dat Christene Torah -oplettend moet wees in die nakoming van die verordeninge van die Mosaïese Wet wat nie morele implikasies het nie.

 1. 'N Gevaar van wettisisme is dat dit 'n selfregverdige regverdiging kan bevorder op grond van streng nakoming van die Ou Verbondswet - dit is 'n valse evangelie
 2. Kennis blaas op, maar liefde bou op. As iemand dink dat hy iets weet, weet hy nog nie soos hy behoort te weet nie. Maar as iemand God liefhet, word hy deur God geken. (1Kor 8: 1-3). 'Prokureurs' wat goed in die wet bestudeer is, is geneig om hulself in arrogansie op te blaas eerder as om in nederigheid te wandel. Die wet is 'n struikelblok in hierdie verband. Kennis van die Mosaïese wet word vir baie hedendaagse Fariseërs 'n trotspunt.
 3. Die klem op die Mosaïese Wet ondermyn die Evangelie van Jesus Christus. Judaïsme van Christene beklemtoon die ou geskrewe kode bo en behalwe die spesifieke leerstellings van Christus. Hulle is geneig om die onderhouding van Torah eerder die kernboodskap van die Evangelie te leer, insluitend bekering, doop in die naam van Jesus en die ontvangs van die Heilige Gees. Jesus, wat aan die regterhand van God verhewe is en die enigste middelaar tussen God en die mens is, is ons gesag. (2Tim 38: 1-2) Ons moet sy leerstellings volg en beklemtoon wat hy en sy apostels beklemtoon het.
 4. Die beklemtoning van die ou geskrewe kode verduister die feit dat ons op die nuwe manier van die Gees moet dien. Nou is ons vrygestel van die wet- en ons moet nie meer dien op die ou manier van die geskrewe kode nie. (Rom 7: 6) Dit is die Gees wat lewe gee; die vlees help glad nie. Die woorde wat Jesus gespreek het, is gees en lewe. (Johannes 6:63) Ons ontvang die Gees deur met geloof te hoor, nie die werke van die wet nie. (Gal 3: 2-6) Dit is slegs deur wedergebore te word deur die Gees van God dat ons die ewige lewe kan beërwe (Johannes 3: 3-8)
 5. Wettisisme is 'n strik waarin baie val, wat hulle eintlik sal veroordeel eerder as om hul regverdiging te verseker. Ons geregtigheid deur die werke van die vlees is soos vuil lappe en regverdiging kom deur geloof en nie deur die werke van die wet nie. Hy wat die teken van die Ou Testamentiese verbond ontvang - fisiese besnydenis - is "verplig om die hele wet te onderhou" (Gal 2: 16). Diegene wat op die wet aandring, in die Ou -Testamentiese sin as 'n kode van regulasies, "is van Christus afgesny ... U het van genade geval" (Gal 3: 10). Dit is Paulus se streng waarskuwings aan almal wat gelowiges wetlike verpligtinge oplê wat Jesus nie van sy volgelinge vereis nie.

Soos Jesus gesê het, let op en pasop vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs. ” (Mat 16: 6) Deur dit te sê, het hy hulle nie gesê om op te pas vir die suurdeeg van brood nie, maar vir die leer van die Fariseërs en Sadduseërs (Mat 16:12). (Johannes 7:24)

1 Korintiërs 1: 27-31 (ESV), Christus Jesus - vir ons wysheid van God, geregtigheid en heiligmaking en verlossing

27 Maar God het die dwase in die wêreld gekies om die wyse te beskaam; God het die wat swak is in die wêreld gekies om die sterkes te beskaam; 28 God het gekies wat laag en verag is in die wêreld, selfs dinge wat nie is nie, om dinge wat is, tot niet te maak 29 so sodat geen mens kan roem in die teenwoordigheid van God nie. 30 En vanweë hom is u in Christus Jesus, wat vir ons wysheid van God geword het, geregtigheid en heiligmaking en verlossing, 31 sodat, soos geskrywe is: "Wie roem, moet roem in die Here."

God begeer barmhartigheid meer as offerande

Hosea 6: 6

6 Want ek begeer standvastige liefde en nie opoffering nie, die kennis van God eerder as brandoffers.

Miga 6: 6-8 (OAV)

6 “Waarmee sal ek voor die aangesig van die HERE kom,
en buig ek my voor God in die hoogte?
Sal ek voor hom uitkom met brandoffers,
met kalwers van 'n jaar oud?
7 Sal die HERE tevrede wees met duisende ramme,
met tienduisende riviere olie?
Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding,
die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? ”
8 Hy het jou vertel, o mens, wat goed is;
en wat vereis die HERE van u?
maar om reg te doen en goedheid lief te hê,
en om nederig met u God te wandel?

Matteus 9: 11-13 

1 En toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir sy dissipels: Waarom eet u leraar saam met tollenaars en sondaars? 12 Maar toe hy dit hoor, het hy gesê: “Die wat gesond is, het geen dokter nodig nie, maar die wat siek is. 13 Gaan en leer wat dit beteken: 'Ek verlang na barmhartigheid en nie offerande nie.' Want ek het gekom om nie die regverdiges te roep nie, maar sondaars. "

Matteus 12: 1-7

1 In daardie tyd het Jesus op die sabbat deur die graanlande gegaan. Sy dissipels was honger, en hulle het graankoppe begin pluk en eet. 2 Maar toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir hom: Kyk, u dissipels doen wat op die sabbat nie geoorloof is nie. 3 Hy sê vir hulle: Het julle nie gelees wat Dawid gedoen het toe hy honger was en die wat by hom was nie? 4 hoe het hy die huis van God binnegegaan en die brood van die teenwoordigheid geëet, wat dit vir hom nie geoorloof was om te eet nie, noch vir diegene wat by hom was, maar slegs vir die priesters? 5 Of het u nie in die Wet gelees hoe die priesters op die sabbat die sabbat ontheilig en skuldloos is nie? 6 Ek sê vir julle, iets groter as die tempel is hier. 7 En as u geweet het wat dit beteken: 'Ek verlang na barmhartigheid en nie opoffering nie', sou u die skuldlose nie veroordeel het nie.

Jesaja 1: 10-17

10 Hoor die woord van die HERE,
julle heersers van Sodom!
Luister na die leer van ons God,
julle mense van Gomorra!
11 "Wat is vir my die menigte van u opofferings?
spreek die HERE
;
Ek het genoeg gehad van die brandoffers van ramme
en die vet van goed gevoerde diere
;
Ek verlustig my nie in die bloed van bulle nie,
of van lammers, of van bokke
.
12 'As u voor my kom verskyn,
wat van jou vereis het
hierdie vertrapping van my howe?
13 Bring nie meer ydele offers nie;
wierook is vir my 'n gruwel.
Nuwe maan en sabbat en die roeping van byeenkomste -
Ek kan ongeregtigheid en plegtige vergadering nie verduur nie
.
14 U nuwemane en u aangewese feeste
my siel haat
;
hulle het vir my 'n las geword;
Ek is moeg om hulle te dra.
15 As jy jou hande uitsteek,
Ek sal my oë vir jou verberg;
al bid jy baie,
Ek sal nie luister nie;
jou hande is vol bloed.
16 Was julle; maak julleself skoon;
verwyder die boosheid van u dade voor my oë;
hou op om kwaad te doen
,
17 leer om goed te doen;
soek geregtigheid,
korrekte onderdrukking;
bring reg aan die vaderlose,
pleit vir die saak van die weduwee

Jesus het die Wet oorskadu

Jesus en sy dissipels werk op die sabbat

Markus 2: 23-28 (ESV)-Een sabbatdag het hy deur die graanlande gegaan, en toe hulle op pad was, het sy dissipels begin om graankoppe te pluk. En die Fariseërs sê vir hom: Kyk, waarom doen hulle wat nie is nie? wettig op die sabbat? ” En hy sê vir hulle: Het julle en die wat saam met hom was, nog nooit gelees wat Dawid gedoen het toe hy en hy wat saam met hom was, in die tyd van die hoëpriester Abjatar en het die brood van die Teenwoordigheid geëet, wDit is geoorloof dat niemand anders as die priesters mag eet nie, en dit ook gegee aan diegene wat by hom was? ” En hy sê vir hulle: 'Die sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die sabbat nieDie Seun van die mens is dus heer selfs oor die sabbat. "

Matteus 12: 1-8 (ESV)-In daardie tyd het Jesus op die sabbat deur die graanlande gegaan. Sy dissipels was honger, en hulle het graankoppe begin pluk en eet. Maar toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir hom:Kyk, u dissipels doen wat op die sabbat nie geoorloof is nie. ” Hy sê vir hulle: Het julle nie gelees wat Dawid gedoen het toe hy honger was, en die wat saam met hom was nie: hoe het hy die huis van God binnegegaan en die brood van die teenwoordigheid geëet, wat hy nie geoorloof het om te eet nie? vir die wat saam met hom was, maar net vir die priesters? Of het u nie in die Wet gelees hoe op die sabbat nie die priesters in die tempel ontheilig die sabbat en is onskuldig? Ek sê jou, iets groter as die tempel is hier. En as u geweet het wat dit beteken, Ek verlang na barmhartigheid en nie opoffering nie, 'sou u die skuldlose nie veroordeel het nie. Want die Seun van die mens is die heer van die sabbat. ”

Lukas 6: 1-5 (ESV)-Op 'n sabbatdag, terwyl hy deur die graanlande gaan, pluk sy dissipels 'n paar graankoppe en vryf dit in hul hande. Maar sommige van die Fariseërs het gesê: 'Waarom doen u wat op die sabbat nie geoorloof is nie?? ” En Jesus antwoord hulle: Het julle nie gelees wat Dawid gedoen het toe hy honger was nie, hy en die wat by hom was, hoe hy die huis van God binnegegaan en die brood van die teenwoordigheid geneem en geëet het, wat nie wettig is nie enigiemand anders as die priesters om te eet en dit ook aan die wat saam met hom was, gegee? ” En hy sê vir hulle: 'Die Seun van die mens is die heer van die sabbat. "

Johannes 5: 16-17 (ESV)-En dit was die rede waarom die Jode Jesus vervolg het, omdat hy het hierdie dinge op die sabbat gedoen. Maar Jesus antwoord hulle: “My Vader werk tot nou toe, en ek werk. "

Johannes 9:16 - Sommige van die Fariseërs het gesê: 'Hierdie man is nie van God nie, want hy hou nie die sabbat nie. ” Maar ander het gesê: "Hoe kan 'n mens wat 'n sondaar is, sulke tekens doen?" En daar was 'n verdeeldheid onder hulle.

Jesus het alle kosse as skoon verklaar

Markus 7: 15-23 (ESV)- Daar is niks buite 'n persoon wat deur hom in te gaan, hom kan verontreinig nie, maar die dinge wat uit 'n persoon kom, is wat hom onrein maak. " En toe hy die huis binnegaan en die mense verlaat het, vra sy dissipels hom oor die gelykenis. En Hy sê vir hulle: Is julle dan ook sonder begrip? Sien u nie dat alles wat van buite in 'n persoon ingaan, hom nie kan onrein maak nieomdat dit nie in sy hart ingaan nie, maar in sy maag en uitgedryf word? ” (So het hy alle voedsel as skoon verklaar.) En hy het gesê: 'Wat uit 'n persoon kom, is wat hom onrein maak. Want van binne, uit die hart van die mens, kom slegte gedagtes, seksuele onsedelikheid, diefstal, moord, egbreuk, begeerte, goddeloosheid, bedrog, sensualiteit, afguns, laster, trots, dwaasheid. Al hierdie bose dinge kom van binne, en dit maak 'n mens onrein. ”

Lukas 11: 37-41-Terwyl Jesus aan die woord was, het 'n Fariseër hom gevra om saam met hom te eet, en hy het ingegaan en aan tafel gegaan. Die Fariseër was verbaas toe hy sien dat hy nie eers voor ete was nie. En die Here sê vir hom: Nou, julle Fariseërs, maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binne is jy vol gierigheid en boosheid. Julle dwase! Het hy wat die buitekant gemaak het, ook nie die binnekant gemaak nie? Maar gee die dinge wat daar binne is as aalmoese, en kyk, alles is vir jou skoon.

Jesus leer teen geweld

Matteus 5: 38-39 (ESV)-“Julle het gehoor dat daar gesê is: 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. ' Maar ek sê vir jou, Moenie die een wat sleg is, weerstaan ​​nie. Maar as iemand jou op die regterwang slaan, draai ook na die ander.

Matteus 5: 43-45 43 'U het gehoor dat daar gesê is:' Jy moet jou naaste liefhê en jou vyand haat. ' 44 Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê en bid vir die wat julle vervolg, 45 sodat julle kinders kan wees van julle Vader wat in die hemele is. Want hy laat sy son opkom oor die kwaad en oor die goeie, en hy laat reën oor regverdiges en onregverdiges.

MATTEUS 26:52 - Toe sê Jesus vir hom: “Steek jou swaard terug in sy plek. Want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan.

Lukas 6: 27-31, 36 (ESV)-“Maar Ek sê vir julle wat hoor: Wees lief vir u vyande, doen goed aan diegene wat jou haat, seën diegene wat jou vervloek, bid vir diegene wat jou misbruik. Aan die een wat jou op die wang slaan, bied die ander ook aan, en van die een wat jou mantel wegneem, moet jy ook nie jou tuniek weerhou nie. Gee aan elkeen wat by u smeek, en van iemand wat u besittings wegneem, eis dit nie terug nie. En soos u wil hê dat ander aan u sou doen, moet u dit ook aan hulle doen ... Wees barmhartig, net soos u Vader barmhartig is.

Jesus oorheers die wet op egskeiding

Markus 10: 2-12-En Fariseërs kom op en vra hom: Is dit geoorloof om 'n man te skei? Hy antwoord hulle: 'Wat het Moses jou beveel? ” Hulle het gesê, "Moses het 'n man toegelaat om 'n egskeidingsertifikaat te skryf en haar weg te stuur. ” En Jesus sê vir hulle: Vanweë julle hardheid van hart het Hy hierdie gebod aan julle geskryf. Maar van die begin van die skepping af het 'God hulle man en vrou gemaak'. 'Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en sy vrou vashou, en die twee sal een vlees word.' Hulle is dus nie meer twee nie, maar een vlees. Wat God daarom saamgevoeg het, moet die mens nie skei nie. ” En in die huis het die dissipels hom weer uitgevra oor hierdie saak. En hy sê vir hulle: 'Wie van sy vrou skei en met 'n ander trou, pleeg egbreuk teen haar, en as sy skei van haar man en trou met 'n ander, sy pleeg egbreuk. "

Matteus 5: 31-32 (ESV)-'Daar is ook gesê:' Wie van sy vrou skei, laat hom 'n egskeidingsbewys gee. ' Maar ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe op grond van seksuele onsedelikheid, haar laat egbreuk pleeg, en elkeen wat met 'n geskeide vrou trou, pleeg egbreuk.

Matteus 19: 3-9 (AFRXNUMX)-En Fariseërs het na hom gekom en hom getoets deur te vra: "Is dit geoorloof om van 'n vrou te skei?" Hy antwoord: "Het u nie gelees dat Hy wat hulle van die begin af geskape het, man en vrou gemaak het nie en gesê het: Daarom moet 'n man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou vashou, en die twee sal een vlees word '? Hulle is dus nie meer twee nie, maar een vlees. Wat God daarom saamgevoeg het, moet die mens nie skei nie. ” Hulle sê vir hom: Waarom het Moses dan beveel om 'n egskeidingsbewys te gee en haar weg te stuur? Hy het vir hulle gesê: 'As gevolg van u hardheid van hart het Moses u toegelaat om van u vrou te skei, maar van die begin af was dit nie so nie. En ek sê vir jou: elkeen wat van sy vrou skei, behalwe seksuele onsedelikheid, en met 'n ander trou, pleeg egbreuk. "

Lukas 16:18 (ESV) - “Elkeen wat van sy vrou skei en met 'n ander trou, pleeg egbreuk, en hy wat trou met 'n vrou wat van haar man geskei is, pleeg egbreuk.

Jesus het geleer om nie te oordeel nie

Matteus 7: 1-5 (ESV)-“Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nieWant met die oordeel wat jy uitspreek, sal jy geoordeel word, en met die maat wat u gebruik, sal dit aan u gemeet word. Waarom sien u die splinter in u broer se oog, maar let u nie op die stomp wat in u eie oog is nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê: 'Laat ek die splinter uit u oog haal', as daar die houtblok in u eie oog is? Jou huigelaar, haal eers die hout uit jou eie oog, en dan sal jy duidelik sien om die splinter uit jou broer se oog te haal.

Lukas 6: 37-38 (ESV)-“Oordeel nie, en julle sal nie geoordeel word nie; veroordeel nie, en jy sal nie veroordeel word nie; vergewe, en jy sal vergewe word; gee, en dit sal aan jou gegee word. 'N Goeie maat, ingedruk, saamgeskud, omgery, word in u skoot gesit. Want met die maat wat u gebruik, sal dit na u toe gemeet word. "

Bykomende gebooie van Jesus

Die gebooie van Jesus, soos beskryf in Matteus hoofstukke 5-7, het betrekking op 'n rein hart en regverdige gedrag. Dit dek onderwerpe soos woede (Mt 5: 21-26), wellus (Mt 5: 27-30), egskeiding (Mt 5: 31-32), ede (Mt 5: 33-37), vergelding (Mt 5: 38-42), liefdevolle vyande (Mt 5: 43-48), gee aan behoeftiges (Mt 6: 1-4), bid (Mt 6: 5-13), vergifnis (Mt 6:14), vas (Mt. 6: 16-18), angs (Mt 6: 25-34), oordeel oor ander (Mt 7: 1-5), die goue reël (Mt 7: 12-14) en vrugte dra (Mt 7: 15-20) )

Sommige paragrawe hierbo is uittreksels uit die e -boek, The Law, the Sabbath and New Covenant Christianity, Meneer. Anthony Buzzard, met toestemming gebruik

PDF aflaai: https://focusonthekingdom.org/articles_/sabbathbook.pdf?x49874