Ek is verklarings van Jesus
Ek is verklarings van Jesus

Ek is verklarings van Jesus

Ek is verklarings - hoe Jesus in die Evangelies geïdentifiseer word

Toe Jesus sy dissipels vra: “Wie sê julle is ek?” Was die antwoord “Christus” (Markus 8:29), of “Christus van God” (Lukas 9:20), of “Christus, die Seun van lewende God ”(Matteus 16:16). 'Christus', 'Seun van God' en 'Seun van die mens' is sinonieme. Jesus het inderdaad self die “Seun van God” geïdentifiseer in Lukas 22:70, Johannes 10:36 en Matteus 27:43 en die “Seun van die mens” in Markus 8:38, Lukas 5:24, 9:26 , 12: 8, 22:48. Die belangrikste verwysings in Johannes is Johannes 4: 25-26, Johannes 8:28, Johannes 10: 24-25 en Johannes 20:31, waar Jesus homself identifiseer en ook geïdentifiseer word as "die Christus", "die Seun van die mens", en "Die Seun van God". Die belangrikste punt van die prediking van die apostels in die boek Handelinge, van diegene wat deur Christus uitverkies is, is dat "Christus Jesus is." Dit word herhaal in Handelinge 2:36, Handelinge 5:42, Handelinge 9:22, Handelinge 17: 3 en Handelinge 18:15. 

Markus 8: 29-30 (NLV), U is die Christus

En hy vra hulle: “Maar wie sê julle is ek?” Petrus antwoord hom: “Jy is die Christus. ” En hy het hulle streng beveel om niemand van hom te vertel nie.

Lukas 9: 20-22 (ESV), Die Christus van God-die Seun van die mens

Toe sê hy vir hulle: Maar wie sê julle is ek? En Petrus antwoord: “Die Christus van God. ” En hy het streng beveel en hulle beveel om dit aan niemand te vertel nie, en gesê:Die Seun van die mens moet baie dinge ly en deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes verwerp word en gedood word en op die derde dag opgewek word. ”

Matteus 16: 15-20 (NLV), U is die Christus, die Seun van die lewende God

15 Hy sê vir hulle: "Maar wie sê julle is ek?" 16 Simon Petrus antwoord:U is die Christus, die Seun van die lewende God. " 17 En Jesus antwoord hom: “Salig is u, Simon Bar-Jona! Want vlees en bloed het dit nie aan julle geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. 18 En Ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. 19 Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en alles wat jy op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en alles wat jy op die aarde losmaak, sal in die hemel ontbind word. ” 20 Toe beveel hy die dissipels streng om vir niemand te sê dat hy die Christus is nie.

Johannes 4: 25-26 (ESV), Messias kom-"Ek is dit wat Ek tot julle spreek"

Die vrou sê vir hom:Ek weet dat die Messias kom (hy wat Christus genoem word). As hy kom, sal hy ons alles vertel. ” Jesus sê vir haar: “Ek wat met jou spreek is hy. "

Johannes 8:28 (AFRXNUMX), "As jy die Seun van die mens verhoog het, dan sal jy weet dat dit Ek is"

Daarom sê Jesus vir hulle:As julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit Ek is, en dat ek niks uit eie mag doen nie, maar spreek net soos die Vader my geleer het.

Johannes 10: 24-25 (ESV), As u die Christus is, sê dan vir ons: "Ek het dit vir jou gesê"

Toe kom die Jode om hom bymekaar en sê vir hom: “Hoe lank sal u ons in spanning hou? As jy die Christus, vertel ons dit duidelik. ” Jesus het hulle geantwoord: "Ek het jou gesê, en jy glo nie. "

Johannes 20:31 (NLV), Dit is geskryf, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God

 maar dit is geskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus, die Seun van God is, en deur te glo dat u lewe in sy naam kan hê.

Handelinge 2:36 (ESV), God het hom beide Here en Christus gemaak

36 Laat die hele huis van Israel dit dus verseker weet God het hom beide Here en Christus gemaak, hierdie Jesus wat jy gekruisig het. ”

Handelinge 5:42 (NLV): Hulle het nie opgehou om te leer en te preek dat die Christus Jesus is nie

42 En elke dag, in die tempel en van huis tot huis, hulle het nie opgehou om te leer en te preek dat die Christus Jesus is nie.

Handelinge 9:22 (ESV), dat Jesus die Christus was

22 Maar Saul het al hoe sterker geword en die Jode wat in Damaskus gewoon het, beskaam deur te bewys dat Jesus die Christus is.

Handelinge 17: 3 (Jesus), hierdie Jesus, is die Christus

3 verduidelik en bewys dat dit nodig was dat die Christus moes ly en opstaan ​​uit die dood en sê:Hierdie Jesus, wat ek aan julle verkondig, is die Christus. "

Handelinge 18: 5 (ESV), Paulus was besig met die logo's en getuig vir die Jode dat die Christus Jesus was

5 Toe Silas en Timoteus uit Masedonië aankom, Paulus was besig met die woord en het vir die Jode getuig dat die Christus Jesus was.

IamStatements.com

Verkeerde konflik met die Griekse frase vir 'ek is' (ego eimi)

Baie Christene bring die “Ek is” -verklarings van Jesus, ἐγώ εἰμι (ego eimi) in Grieks, saam met God wat sy naam openbaar as die “EK IS WIE EK IS” in Eksodus 3:14. 'N Eenvoudige kontekstuele lees van die Nuwe -Testamentiese gedeeltes wat ἐγώ εἰμι bevat, toon egter aan dat dit nie die geval is nie. Trouens, baie gedeeltes met die woorde “Ek is” onderskei Jesus van een en dieselfde as God die Vader. Ons moet versigtig wees om nie betekenis in 'n fragment van 'n sin anders as die normale gebruik daarvan in te lees nie. Dit blyk uit die konteks van baie Skrifverwysings dat die gebruik van ego eimi deur Jesus en ander nie bedoel is om in stryd te wees met God wat sy naam in Eksodus 3:14 openbaar nie. Byvoorbeeld, Lukas 24:39, wanneer Jesus homself voorstaan ​​nadat hy liggaamlik opgewek is, verwys hy na sy hande en voete en sê: "Dit is ek self (ego eimi)", in teenstelling met 'n gees wat nie vlees en bene het nie. Die “Ek is” verklarings van Johannes se evangelie moet nie in stryd wees met die Almagtige God nie. Dit is duidelik uit Johannes 20: 30-31, dat “hierdie dinge geskrywe is sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo, lewe in sy naam kan hê.” 

Lukas 24:39 (NLV) Kyk na my hande en voete, dat dit ek is

'Sien my hande en my voete, dit is so I myself (ego eimi). Raak my aan en kyk. Want 'n gees het nie vlees en bene nie, soos julle sien dat ek het. "

Johannes 20: 30-31 (ESV), dit is geskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God

Nou het Jesus baie ander tekens voor die dissipels gedoen, wat nie in hierdie boek geskrywe is nie; maar dit is geskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus, die Seun van God is, en deur te glo dat u lewe in sy naam kan hê.

IamStatements.com

Die blinde sê: "Ek is"

ἐγώ εἰμι is slegs 'n algemene frase van selfidentifikasie in Grieks. Dit is wat die blinde man in Johannes sê om homself te identifiseer.

Johannes 9: 8-11 (NLV), Ek is die man (die blinde)

8 Die bure en diegene wat hom gesien het voorheen as bedelaar het gesê: "Is dit nie die man wat vroeër gesit en bedel het nie?" 9 Sommige het gesê: "Dit is hy." Ander het gesê: "Nee, maar hy is soos hy." Hy het aanhoudend gesê: 'Ek is (ego eimi) die man. " 10 Toe sê hulle vir hom: Hoe het u oë dan oopgegaan? 11 Hy antwoord: “Die man met die naam Jesus het modder gemaak en my oë gesalf en vir my gesê: 'Gaan na Siloam en was'. So Ek het gegaan en was en sien toe. "

IamStatements.com

Wat van Johannes 8:24, 'Tensy jy glo dat Ek dit is, sal jy in jou sondes sterf'?

Sommige Christene beklemtoon die "Ek is" verklaring van Johannes 8:24 wat lui: "Ek het vir jou gesê dat jy in jou sondes sou sterf, want as jy nie glo dat ek (ἐγώ εἰμι) is nie, sal jy in jou sondes sterf." Jesus verduidelik egter wat hy bedoel toe die Jode vra: "Wie is jy", en hy antwoord: "Wat ek van die begin af vir jou gesê het." (Johannes 8:25). Jesus word sewe keer in die vorige hoofstukke as die “Seun van die mens” geïdentifiseer. En in dieselfde dialoog verklaar Jesus in Johannes 8:28 en sê: "As jy die Seun van die mens verhoog het, dan sal jy weet dat Ek (ἐγώ εἰμι) is, en dat ek niks uit eie mag doen nie, behalwe om te spreek net soos die Vader my geleer het. ” Jesus herhaal dus duidelik Johannes 8:24 wat hy reeds oor homself gesê het in die vorige hoofstukke waarin hy die 'Seun van die mens' was. In totaal word Jesus twaalf keer geïdentifiseer as die 'Seun van die mens' in die boek Johannes (Johannes 1:51, 3: 13-14, 5:27, 6:27, 6:53, 6:62, 8: 28, 9:35, 12:23, 12:27, 13:31).

Johannes 8: 24-28 (ESV), as jy nie glo dat Ek dit is nie, sal jy in jou sondes sterf

24 Ek het vir jou gesê dat jy in jou sondes sou sterf, want tensy jy glo dat dit Ek is, sal jy in jou sondes sterf. " 25 So sê hulle vir hom: "Wie is u?" Jesus sê vir hulle: “Net wat ek julle van die begin af vertel het. 26 Ek het baie om oor jou te sê en om te oordeel, maar hy wat my gestuur het, is waar, en ek verklaar aan die wêreld wat ek van hom gehoor het. ” 27 Hulle het nie verstaan ​​dat hy met hulle oor die Vader gepraat het nie. 28 Daarom sê Jesus vir hulle:                                                                                                    .

Sidney A. Hatch, A Journal from the Radical Reformation, Fall 1992, Vol. 2, nr. 1, 37-48

Daar is geen verband tussen Exodus 3:14 en Jesus se aanspraak nie. 'Die twee uitdrukkings is nie identies nie en verskil in verskeie opsigte. Nooit het Jesus gesê ego eimi ho on, "Ek is die bestaande", soos die LXX (Septuagint) Exodus 3:14 verkeerdelik weergee. Aan die ander kant is daar 'n oorvloed van oortuigende bewyse dat die term ego eimi 'n bekende aanspraak op Messiasskap was.  

Edwin D. Freed, “Ego Eimi in John viii. 24 in die lig van sy konteks en Joodse Messiaanse oortuiging, ”Journal of Theological Studies, 1982, Vol. 33, 163

Die term kom die eerste keer voor in Johannes se Evangelie in 1:20, waar Johannes die Doper ontken dat hy die Christus is: ego ouk eimi ho christos (“Ek is nie die Christus nie”). Dit verskyn weer in 4:26 waar Jesus, in reaksie op die verklaring van die Samaritaanse vrou dat "Ek weet dat die Messias (genaamd Christus) kom" (4:25), reageer, ego eimi, ho lalon soi ("Ek is, die een wat met jou praat ”). Dit is die idee om alle ander gedeeltes waar die woorde voorkom, te verstaan. Ego eimi word trouens in die Sinoptiese Evangelies as 'n Messiaanse titel gebruik. Die frase 'ek is', as dit op die lippe van die Heiland gevind word, beteken 'ek is die Messias', nie 'ek is God'. Die skriftuurlike getuienis is teen laasgenoemde interpretasie. Wat Johannes 8:24 betref, moes die Messias sondaars teregwys. "En hy sal sondaars teregwys oor die gedagtes van hulle harte" (Ps. Sol. Xvii. 25) Toe Jesus drie maal verklaar dat die Jode in hul sondes sou sterf, tensy hulle glo dat die ego eimi, doen hy net wat die Messias verwag het om te doen — bestraf sondaars. 

 

IamStatements.com

Wat van Johannes 5:58 - 'Voordat Abraham was, is ek'?

Die konteks van Johannes 8:56 is: 'U vader Abram was bly dat hy my dag sou sien. Hy het dit gesien en was bly. ” Jesus erken dat hy reeds in profetiese sin bestaan ​​het. In die sin dat Abraham sy dag voorsien het. Die sleutel om die konteks waarin Jesus praat te verstaan, is Johannes 8:56. Die patroon van Johannes is dat wanneer Jesus met die Jode praat, dit op 'n dubbelsinnige en uitlokkende manier is, en die Jode verkeerd verstaan. In die konteks gee John egter 'n mate van verduideliking oor wat die betekenis van sy woorde is. 

Johannes 8: 56-58 (ESV), Voor Abraham was, is ek

53 Is u groter as ons vader Abraham, wat gesterf het? En die profete het gesterf! Wie maak jy van jou? ” 54 Jesus antwoord: “As ek myself verheerlik, is my eer niks. Dit is my Vader wat my verheerlik, van wie julle sê: Hy is ons God. 55 Maar jy ken hom nie. Ek ken hom. As ek sou sê dat ek hom nie ken nie, sou ek 'n leuenaar soos jy wees, maar ek ken hom en ek hou sy woord. 56 U vader Abraham was bly dat hy my dag sou sien. Hy het dit gesien en was bly." 57 Toe sê die Jode vir hom: "Jy is nog nie vyftig jaar oud nie, en het jy Abraham gesien?" 58 Jesus sê vir hulle: 'Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, voor Abraham was, is ek. "

'Voor Abraham was, is ek,' sê REV -kommentaar

Sommiges beweer dat Jesus God moes gewees het omdat Jesus “voor” Abraham was. Maar Jesus het nie letterlik bestaan ​​voor sy opvatting in Maria nie, maar hy het 'bestaan' in die plan van God en is voorspel in profesie. Profesieë van die komende verlosser begin al in Genesis 3:15, wat voor Abraham was. Jesus was “die een”, die Verlosser, lank voor Abraham. Die Kerk hoef nie letterlik as mense te bestaan ​​nie, sodat God ons kon kies voor die grondlegging van die wêreld (Ef. 1: 4), ons bestaan ​​in die denke van God. Net so het Jesus in die tyd van Abraham nie as 'n werklike fisiese persoon bestaan ​​nie, maar het hy 'bestaan' in die gedagtes van God as God se plan vir die verlossing van die mens.

Dit is ook belangrik om op te let dat baie mense Johannes 8:58 verkeerd gelees het en dink dat dit sê dat Jesus Abraham gesien het. Ons moet die Bybel noukeurig lees, want dit sê nie so iets nie. Dit sê nie dat Jesus Abraham gesien het nie, dit sê dat Abraham die dag van Christus gesien het. 'N Noukeurige lees van die konteks van die vers toon aan dat Jesus gepraat het van' bestaan ​​'in God se voorkennis. Johannes 8:56 sê: "U vader Abraham was verheug om my dag te sien, en hy het dit gesien en was bly." Hierdie vers sê dat Abraham die dag van Christus 'gesien' het (die dag van Christus word gewoonlik deur teoloë beskou as die dag waarop Christus die aarde verower en sy koninkryk oprig - en dit is nog steeds in die toekoms). Dit pas by wat die Hebreërboek oor Abraham sê: “Want hy het uitgesien na die stad met fondamente, wie se argitek en bouer God is” (Heb. 11:10). Die Bybel sê dat Abraham 'n stad wat nog in die toekoms is, 'gesien' het. In watter sin kon Abraham iets gesien het wat toekomstig was? Abraham het die dag van Christus “gesien” omdat God vir hom gesê het dat dit kom, en Abraham dit deur die geloof “gesien” het. Alhoewel Abraham die dag van Christus deur geloof gesien het, het daardie dag lank voor Abraham in die gedagtes van God bestaan. Dus, in die konteks van God se plan wat van die begin af bestaan ​​het, was Christus beslis "voor" Abraham. Christus was die plan van God vir die verlossing van die mens lank voordat Abraham gelewe het.

Daar is tekste wat ons vandag weet profesieë is van die Messias wat die Jode in die tyd van Christus nie op die Messias toegepas het nie. Ons weet egter ook dat die ou Jode baie verwagtinge gehad het oor hul Messias wat op die Skrif gebaseer was. Die Messias wat die Jode verwag het, was 'n afstammeling van Eva (Gen. 3:15), en afstammeling van Abraham (Gen. 22:18), uit die stam van Juda (Gen. 49:10); 'n afstammeling van Dawid (2 Sam. 7:12, 13; Jes. 11: 1), dat hy 'n 'heer' sou wees onder Yahweh (Ps. 110: 1), dat hy die dienaar van Yahweh sou wees (Jesaja 42 : 1-7), sal hy “een van hulle eie” wees en in staat wees om tot Yahweh te nader (Jer. 30:21), en hy sal uit Betlehem kom (Miga 5: 2).

Hierdie verwagting pas perfek by Johannes se onderrig aan sy dissipels dat Jesus die “Lam van God” was (Johannes 1:29; dit wil sê die Lam wat van God gestuur is) en Johannes se verklaring dat Jesus “die Seun van God” was (Johannes 1:34). As Johannes vir sy dissipels gesê het dat Jesus letterlik bestaan ​​voordat hy dit gedoen het, sou hulle nie verstaan ​​het wat hy sê nie, wat 'n groot bespreking en verduideliking van die leerstelling van die bestaan ​​van die Messias sou veroorsaak het. Daar is nie so 'n bespreking of verduideliking vir die eenvoudige feit dat Johannes nie gesê het dat Jesus letterlik voor hom bestaan ​​nie. Johannes het in hierdie konteks nie die Drie -eenheid onderrig nie, en ook nie genoem nie.

Dit is natuurlik moontlik dat Jesus al die profesieë van die Messias in die Ou Testament in gedagte gehad het, en dat Jesus al duisende jare lank in die gedagtes van God was. Die bestaan ​​van Christus in die verstand van God is so duidelik dat dit nie betwis hoef te word nie. Voor die grondlegging van die wêreld was hy vooraf bekend (1 Pet. 1:20); van die grondlegging van die wêreld af is hy gedood (Op. 13: 8); en voor die grondlegging van die wêreld is ons, die Kerk, in hom uitverkies (Ef. 1: 4). Die sekerheid oor die Messias wat uitgedruk word in die profesieë oor hom, toon definitief aan dat alle aspekte van sy lewe en dood duidelik in die gedagtes van God was voordat een van hulle plaasgevind het.

(Hersiene Engelse weergawe (REV) Bybelkommentaar, https://www.revisedenglishversion.com/John/chapter8/58, met toestemming gebruik, Spirit and Truth Fellowship)

IamStatements.com

Wat van Johannes 13:19, 'As dit wel gebeur, glo u miskien dat ek dit is'?

Johannes 13:19 bevat 'n bykomende ἐγώ εἰμι verklaring wanneer Jesus sê: "as dit wel gebeur, kan u glo dat Ek. " Dit volg na Johannes 13:17, waar Jesus verklaar dat “die Skrif vervul sal word”. In hierdie konteks beweer Jesus dat sy dissipels sal glo dat dit die een is wat in die Skrif gepraat word wanneer dit vervul word. Jesus bevestig dus in Johannes 13:19 eenvoudig dat dit die een is wat in die Skrif geprofeteer word. 

Johannes 13: 17-19 (NAV), sodat u, wanneer dit plaasvind, kan glo dat dit ek is

17 As jy hierdie dinge weet, salig is jy as jy dit doen. 18 Ek praat nie van julle almal nie; Ek weet wie ek gekies het. Maar die Skrif sal vervul word, 'Wie my brood geëet het, het sy hakskeen teen my opgehef.' 19 Ek vertel jou dit nou, voordat dit plaasvind, dit as dit wel gebeur, kan u glo dat dit ek is.

IamStatements.com

Wat van Johannes 18: 4-8, 'Toe Jesus sê:' Dit is Ek ', het hulle teruggetrek en op die grond geval'?

In Johannes 18: 4-8 reageer Jesus op wagte wat “Jesus van Nasaret” soek. Jesus identifiseer homself eenvoudig as Jesus van Nasaret wat twee keer gevra word. Die wagte wat terugtrek en op die grond val, impliseer nie dat Jesus die Almagtige God is nie. Die identiteit van Christus as Jesus van Nasaret blyk duidelik uit die konteks.  

Johannes 18: 4-8 (ESV), Jesus van Nasaret-dit is ek

Toe het Jesus alles geweet wat met hom sou gebeur, en hy het vir hulle gesê: "Wie soek julle?" Hulle antwoord hom:Jesus van Nasaret. ” Jesus sê vir hulle: 'Ek is hy (ego eimi). ” Judas, wat hom verraai het, het by hulle gestaan. Toe Jesus vir hulle sê: “Ek is hy (ego eimi) ”trek hulle terug en val op die grond. Daarom vra hy hulle weer: na wie soek julle? En hulle het gesê: 'Jesus van Nasaret. ” Jesus antwoord: "Ek het vir jou gesê dat ek is he (ego eimi). Dus, as julle my soek, laat hierdie manne gaan. ”

IamStatements.com

Ander “ek is” verklarings van Jesus in die Johannesevangelie

Hieronder is gedeeltes met I am (ego eimi) verklarings van Christus in die boek Johannes. Die volledige konteks van hierdie gedeeltes dui op 'n duidelike identifikasie en differensiasie ten opsigte van die enigste God en Vader.

Johannes 4: 25-26 (ESV), Messias kom-ek is hy (ego eimi)

Die vrou sê vir hom:Ek weet dat die Messias kom (hy wat Christus genoem word). As hy kom, sal hy ons alles vertel. ” Jesus sê vir haar: “Ek wat met jou spreek is hy (ego eimi). ”

Johannes 6: 35-38 (ESV), Ek is (ego eimi) die brood van die lewe

Jesus sê vir hulle: 'Ek is (ego eimi) die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nie honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie. Maar Ek het vir julle gesê dat julle My gesien het en tog nie glo nie. Alles wat die Vader my gee, sal na my toe kom; en wie na my toe kom, sal ek nooit uitdryf nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my eie wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het.

Johannes 6: 41-58 (ESV), Ek is (ego eimi) die brood van die lewe

So het die Jode oor hom gegrom, omdat hy gesê het:Ek is (ego eimi) die brood wat uit die hemel neergedaal het. ” Hulle het gesê: “Is dit nie Jesus, die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe sê hy nou: ‘Ek het uit die hemel neergedaal’? ” Jesus antwoord hulle: “Moenie onder mekaar brom nie. Niemand kan na my toe kom nie tensy die Vader wat My gestuur het, hom trek. En ek sal hom op die laaste dag opwek. Dit staan ​​in die profete geskryf: 'En hulle sal almal deur God geleer word.' Almal wat van die Vader gehoor en geleer het, kom na my toe- nie dat iemand die Vader gesien het behalwe hy wat van God is nie; hy het die Vader gesien. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat glo, het die ewige lewe. Ek is (ego eimi) die brood van die lewe. Jou vaders het die geëet manna in die wildernis, en hulle het gesterf. Dit is die brood wat uit die hemel komn, sodat 'n mens daarvan kan eet en nie sterf nie. Ek is (ego eimi) die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy vir ewig lewe. En die brood wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee, is my vlees. ”

v52 Die Jode het toe onder mekaar gestry en gesê: "Hoe kan hierdie man ons sy vlees gee om te eet?" Daarom sê Jesus vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie die vlees eet nie die Seun van die mens en drink sy bloed, jy het geen lewe in jou nie. Wie van my vlees voed en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek op die laaste dag. Want my vlees is ware voedsel, en my bloed is ware drank. Wie van my vlees eet en my bloed drink, bly in my, en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek lewe as gevolg van die Vader, sodat elkeen wat van my voed, hy ook sal lewe ter wille van my. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos die brood wat die vaders geëet het en gesterf het nie. Wie van hierdie brood eet, sal vir ewig lewe. ”

Johannes 8: 12-18 (ESV), Ek is (ego eimi) die lig van die wêreld

Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: "Ek is (ego eimi) die lig van die wêreld. Wie My volg, sal nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. ” Die Fariseërs sê toe vir hom: “U getuig van uself; u getuienis is nie waar nie. ” Jesus antwoord: “Selfs as ek van myself getuig, is my getuienis waar, want ek weet waar ek vandaan kom en waarheen ek gaan, maar u weet nie waarvandaan ek kom of waarheen ek gaan nie. U oordeel volgens die vlees; Ek oordeel niemand nie. Maar selfs al oordeel ek, my oordeel is waar, want dit is nie ek alleen wat oordeel nie, maar ek en die Vader wat my gestuur het. In u wet staan ​​daar dat die getuienis van twee mense is waar. Ek is (ego eimi) die een wat van myself getuig, en die Vader wat my gestuur het, getuig van my. "

Johannes 10: 7-11 (ESV), Ek is (ego eimi) die deur van die skape

Daarom sê Jesus weer vir hulle: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, Ek is (ego eimi) die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie daarna geluister nie. Ek is (ego eimi) die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word en sal in en uit gaan en weiding vind. Die dief kom net steel en doodmaak en vernietig. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed kan hê. Ek is (ego eimi) die goeie herder. Die goeie herder gee sy lewe af vir die skape.

Johannes 10: 14-17 (ESV), Ek is (ego eimi) die goeie herder

"Ek is (ego eimi) die goeie herder. Ek ken my eie en my eie ken my, net soos die Vader my ken en ek die Vader; en ek lê my lewe af vir die skape. En ek het ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook bring, en hulle sal na my stem luister. Daar sal dus een kudde wees, een herder. Vir hierdie rede die Vader het my liefomdat ek my lewe aflê, sodat ek dit weer kan opneem.

Johannes 11: 25-27 (ESV), Ek is (ego eimi) die opstanding en die lewe

Jesus sê vir haar:Ek is (ego eimi) die opstanding en die lewe. Elkeen wat in My glo, sal sterwe, al sal hy lewe; en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe nie. Glo jy dit? ” Sy sê vir hom: “Ja, Here; Ek glo dit jy is die Christus, die Seun van God, wat in die wêreld kom. "

Johannes 14: 1-6 (ESV),  Ek is (ego eimi) die weg en die waarheid en die lewe

“Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God; glo ook in my. In my Vader se huis is baie kamers. As dit nie so was nie, sou ek dan vir u gesê het dat ek vir u 'n plek gaan voorberei? En as Ek gaan en vir julle plek berei, sal Ek weer kom en julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. En jy weet die pad waarheen ek gaan. ” Thomas sê vir hom: “Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe kan ons die weg ken? Ek is (ego eimi) die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom nie to die Vader behalwe deur my. "

Johannes 15: 1-10 (ESV), Ek is (ego eimi) die ware wingerdstok, en my Vader is die wingerdboer

"Ek is (ego eimi) die ware wingerdstok, en my Vader is die wingerdboer. Elke loot in my wat nie vrug dra nie neem hy weg, en elke loot wat wel vrug dra snoei hy, sodat dit meer vrug kan dra. U is reeds skoon as gevolg van die woord wat ek tot u gespreek het. Bly in my, en ek in jou. Soos die loot nie alleen vrug kan dra nie, tensy dit in die wingerdstok bly, kan julle ook nie, tensy julle in My bly. Ek is (ego eimi) die wingerdstok; julle is die takke. Wie in my bly en ek in hom, dit is hy wat baie vrugte dra; want buiten My kan julle niks doen nie. As iemand in My nie bly nie, word hy weggegooi soos 'n tak en verdroog; en die takke word versamel, in die vuur gegooi en verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra wat julle wil, en dit sal vir julle gedoen word. Hierdeur my Vader word verheerlik, dat julle baie vrugte dra en so my dissipels is. Soos die Vader my liefgehad het, so het ek julle ook liefgehad. Bly in my liefde. 10 As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader onderhou het en in sy liefde bly.

IamStatements.com
IamStatements.com

PDF aflaai

Trinitariese dogma vanuit 'n unitêre perspektief

Mark M Mattision

pdf aflaai:https://focusonthekingdom.org/Trinitarian%20Dogma%20from%20a%20Unitarian%20Perspective.pdf

Wie is God?

William C. Clark

pdf aflaai: https://focusonthekingdom.org/Who%20Is%20God.pdf

IamStatements.com