bekering
bekering

bekering

Die prediking van bekering 

Die mees elementêre leerstelling van Christus is die grondslag van bekering van dooie werke en van geloof in God. (Hebreërs 6:1) Johannes, seun van Sagaria en voorloper van Christus, het 'n doop van bekering verkondig. (Lukas 3:3) Jesus het die evangelie van God kom verkondig en gesê: “Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo in die Evangelie”. (Mark 1:15) Hy het sy dissipels gestuur om die koninkryk van God te verkondig en te preek dat alle mense hulle moet bekeer. (Lukas 9:1-2) En toe hy aan God se regterhand verhoog is, het die Apostels dieselfde Evangelie verkondig en gesê: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes, en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.” (Handelinge 2:38) Aan die heidene sowel as die Jode het God die bekering gegee wat tot lewe lei. (Hand 11:18) Want in die Naam van Jesus word bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig, van Jerusalem af. (Lukas 24:47) God se goedhartigheid is bedoel om ons tot bekering te lei. (Romeine 2:4) Die Here is geduldig met ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. (2 Petrus 3:9) Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief, en die aarde en die werke wat daarop gedoen word, sal ontbloot word. (2 Petrus 3:10) Die hemele en die aarde wat nou bestaan, word vir vuur bewaar en bewaar tot op die dag van oordeel en vernietiging van die goddelose. (2 Petrus 3:7)

God sal die wêreld in geregtigheid oordeel

God beveel alle mense oral om hulle te bekeer, want Hy het 'n dag vasgestel waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat Hy aangestel het, en daarvan het Hy aan almal versekering gegee deur hom uit die dood op te wek. (Handelinge 17:30-31) Tensy ons ons bekeer, ongeag die erns van ons sondes, sal ons eweneens saam met die goddelose omkom. (Lukas 13:5) Om die komende toorn te ontvlug, moet ons vrugte dra in ooreenstemming met bekering. (Lukas 3:7-8) Selfs nou word die byl teen die wortel van die bome gelê. Elke boom dus wat nie goeie vrugte dra nie, word afgekap en in die vuur gegooi. (Lukas 3:9) Jesus, is die een wat in die Heilige Gees en met vuur doop. Hy hou die wenvurk vas om sy dorsvloer skoon te maak en om die koring in sy skuur bymekaar te maak, maar die kaf sal hy met onblusbare vuur verbrand. (Lukas 3:16-17) Diegene met 'n harde en onberouvolle hart is besig om vir hulself toorn op te gaar op die dag van toorn wanneer God se regverdige oordeel geopenbaar sal word. (Romeine 2:5) Hy sal elkeen vergeld volgens sy werke; aan hulle wat deur geduld in goed doen eer en eer en onsterflikheid soek, sal Hy die ewige lewe gee; maar vir die wat twisgierig is en aan die waarheid ongehoorsaam is, maar ongeregtigheid, sal daar toorn en grimmigheid wees. (Romeine 2:7-8)

Bekering is die dood van die sonde

Dit wat jy saai, word nie lewend tensy dit sterf nie. (1 Korintiërs 15:36) In bekering beskou ons onsself as dood vir die sonde en lewend vir God in Christus Jesus. (Romeine 6:10) Want almal van ons wat saam met Christus sterf en in die Naam van Jesus gedoop is, word in sy dood gedoop. (Romeine 6:3) Ons is dan saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat, soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook in 'n nuwe lewe kan wandel. (Romeine 6:4) En as ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe. (Romeine 6:8) Daarom moet ons nie toelaat dat sonde in ons sterflike liggame heers nie. (Romeine 6:12) En ons moet onsself nie voor die sonde stel as werktuie van ongeregtigheid nie, maar aan God as die wat uit die dood tot lewe gebring is en ons lede tot geregtigheid. (Romeine 6:13)

Loop in die lig

God is lig, en daar is geen duisternis in Hom nie. (1 Joh 1:5) As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het terwyl ons in die duisternis wandel, lieg ons en doen nie die waarheid nie. (1 Joh 1:6) As ons in die lig wandel, soos Hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde. (1 Johannes 1:7) Ons is slawe van die een aan wie ons gehoorsaam is, óf van sonde wat tot die dood lei, óf van gehoorsaamheid wat tot geregtigheid lei. (Romeine 6:16) Maar God sy dank, want die wat vroeër slawe van die sonde was, het nou van harte gehoorsaam geword aan die standaard van die leer waaraan hulle verbind was (Romeine 6:17) en, nadat hulle vrygemaak is van sonde, slawe van geregtigheid geword. (Romeine 6:18) As dienaars van God lei die vrugte wat ons kry tot heiligmaking en die einde daarvan, die ewige lewe. (Romeine 6:22)

Wees dood vir die sonde en leef in die Gees

God gee die Heilige Gees aan diegene wat Hom gehoorsaam. (Handelinge 5:32) Deur te glo, word ons verseël met die beloofde Heilige Gees, wat die waarborg van ons erfenis is totdat ons dit in besit verkry. (Efesiërs 1:13-14) Christus het die belofte vervul: 'Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word.' (Handelinge 11:16) Dit is hy wat met die Heilige Gees en met vuur doop. (Lukas 3:16) Waarlik, die Gees wat ons ontvang is ons verklaring van aanneming as kinders van God, tot wie ons roep “Abba! Vader!” (Romeine 8:15) Want as Christus in julle is, al is die liggaam dood vanweë die sonde, is die Gees lewe vanweë die geregtigheid. (Romeine 8:10) Ons is gewas, ons is geheilig, ons is geregverdig in die Naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God. (1 Korintiërs 6:11) As iemand nie wedergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. (Johannes 3:3) Dit is die Gees wat lewend maak. (Johannes 6:63) As iemand nie uit die Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God ingaan nie. (Johannes 3:5) Die ware aanbidders sal die Vader in Gees en Waarheid aanbid. (Johannes 4:24)

Gehoorsaamheid tot die einde toe

In heiligmaking van die Gees het God ons bedoel vir gehoorsaamheid aan Jesus Christus en vir die besprenkeling van sy bloed. (1 Petrus 1:2) Ons moet ons van elke besoedeling van liggaam en gees reinig, heiligheid tot voleinding bring in die vrees van God, ons eie verlossing met vrees en bewing bewerk. (2 Korintiërs 7:1) Soos pasgebore babas moet ons opgroei tot redding deur geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, standvastigheid, sagmoedigheid na te streef in die stryd van die goeie stryd van die geloof en vashou aan die ewige lewe waartoe ons geroep is. (1 Timoteus 6:11-12) Ons moet nie traag wees nie, maar navolgers van diegene wat deur geloof en geduld die beloftes beërwe. (Hebreërs 6:12) Gee ag op die oproep tot volharding van die heiliges, hulle wat die gebooie van God en hulle geloof in Jesus bewaar. (Openbaring 14:12) Want ons deel in Christus, as ons ons oorspronklike vertroue tot die einde toe vashou. (Hebreërs 3:14) Baie sal gehaat word ter wille van sy Naam, maar wie volhard tot die einde toe, sal gered word. (Markus 13:13)

Bly in berou

Jesus het gehoorsaamheid geleer deur wat hy gely het. (Hebreërs 5:8) En toe Hy volmaak is, het Hy die bron van ewige redding geword vir almal wat Hom gehoorsaam. (Hebreërs 5:9) Wie in die Seun glo, het die ewige lewe; wie aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. (Joh 3:36) In vlammende vuur sal wraak uitgeoefen word op die wat God nie ken nie en op die wat die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam nie. (2 Thessalonicense 1:8) 'n Mens word geregverdig deur werke en nie deur geloof alleen nie. (Jakobus 2:24) Geloof op sigself, as dit nie werke het nie, is dood. (Jakobus 2:17) Soos die liggaam sonder die gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. (Jakobus 2:26) As ons die liefde wat ons aanvanklik gehad het, laat vaar het, sal Jesus kom en ons plek verwyder, tensy ons ons bekeer. (Openbaring 2:5) Baie is lou en nie warm of koud nie, daarom sal Hy hulle uit sy mond spuug. (Openbaring 3:16) Hulle sê: Ek is ryk, ek het voorspoedig geword, en ek het niks nodig nie, omdat hulle nie besef dat hulle ellendig, bejammerenswaardig, arm, blind en naak is nie. Wees ywerig en bekeer jou. (Openbaring 3:17-19)

Die vrugte van onregverdiges vs die vrugte van die Gees

Die onregverdiges sal nie die koninkryk van God beërwe nie. Moenie mislei word nie: geen onsedelikes of afgodedienaars of egbrekers of diewe of geldgieriges of dronkaards of kwaadsprekers of swendelaars sal die koninkryk van God beërwe nie. (1 Korintiërs 6:9-10) Die werke van die vlees is duidelik: seksuele onsedelikheid, onreinheid, sensualiteit, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloesie, woedebuie, wedywering, tweedrag, verdeeldheid, afguns, dronkenskap, orgieë, en dinge soos hierdie. Die wat sulke dinge doen, sal nie die koninkryk van God beërwe nie. (Galasiërs 5:19-21) Laat daar geen vuilheid of dwase praatjies of kru grappies wees nie, maar laat daar eerder danksegging wees. (Efesiërs 5:4) Want hiervan kan julle seker wees dat elkeen wat hoerery of onrein is of begeerlik is, geen erfdeel in die koninkryk het nie. (Efesiërs 5:5) Laat niemand julle met leë woorde mislei nie, want om hierdie dinge kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. (Efesiërs 5:6) Moet dus nie met hulle omgaan nie; want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here – Wandel soos kinders van die lig. (Efesiërs 5:7-8) Neem geen deel aan die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar stel dit eerder bloot. (Efesiërs 5:11) Hieruit is dit duidelik wie die kinders van God is en wie die kinders van die duiwel is: elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en ook nie hy wat sy broeder nie liefhet nie. (1 Johannes 3:10) As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. (Galasiërs 5:25) Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing; teen sulke dinge is daar geen wet nie. (Galasiërs 5:22-23)

Ons word beveel om lief te hê

Daar is geen ander gebod groter as hierdie nie: 'Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag.' Die tweede is dit: 'Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.' (Mark 12:30-31) Ja, ons moet ons vyande liefhê en goed doen aan die wat ons haat en ons loon sal groot wees, en ons sal kinders van die Allerhoogste wees. (Lukas 6:35) Wees niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want wie 'n ander liefhet, het die wet vervul, want die hele wet word vervul in een woord: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. (Romeine 13:8-9) Wie nie liefhet nie, ken God nie, want God is liefde. (1 Johannes 4:8) As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. (1 Johannes 4:12) Dit is sy gebod, dat ons glo in die Naam van sy Seun Jesus Christus en dat ons mekaar moet liefhê. (1 Johannes 3:23) Die doel van ons aanklag is liefde wat uit 'n rein hart en 'n goeie gewete en 'n opregte geloof voortkom. (1 Timoteus 1:5) Ons weet dat ons uit die dood in die lewe oorgegaan het, omdat ons liefhet. Wie nie liefhet nie, bly in die dood. (1 Johannes 3:14)

Sit die ou self af en trek die nuwe aan

Ons moet nie meer wandel soos diegene wat in die nutteloosheid van hul verstand wandel en verduister word in hul verstand, vervreemd van die lewe van God as gevolg van die onkunde wat in hulle is, as gevolg van hul hardheid van hart nie. (Efesiërs 4:17-18) Hulle het gevoelloos geword en het hulself oorgegee om elke soort onreinheid te beoefen. (Efesiërs 4:19) Maar dit is nie waarlik die weg van Christus nie!— (Efesiërs 4:20) as ons aanvaar dat julle van Hom gehoor het en in Hom geleer is (Efesiërs 4:21), om julle ou mens af te lê, wat behoort aan julle vorige lewenswyse en is verdorwe deur bedrieglike begeertes, (Efesiërs 4:22) en om vernuwe te word in die gees van julle gemoed, (Efesiërs 4:23) en om met die nuwe mens te beklee, geskape na die gelykenis van God in ware geregtigheid en heiligheid. (Efesiërs 4:24) Volgens die openbaring van die verborgenheid wat vir lang eeue geheim gehou is (Romeine 16:25) maar nou geopenbaar is en aan alle nasies bekend gemaak is; die opdrag van ons ewige God om die geloofsgehoorsaamheid te bewerkstellig. (Romeine 16:26) Jesus het gekom om ons oë te open, sodat ons van die duisternis na die lig en van die mag van Satan tot God kan bekeer, sodat ons vergifnis van sondes en 'n plek kan ontvang onder die wat geheilig is deur geloof in Hom. . (Hand 26:18) Want uit genade is ons gered, deur die geloof. En dit is nie ons eie toedoen nie; dit is die gawe van God. (Efesiërs 2:8) Daarom, aangesien ons uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus. (Romeine 5:1) Deur Hom het ons ook deur die geloof toegang verkry tot hierdie genade waarin ons staan, en ons is bly in die hoop op die heerlikheid van God. (Romeine 5:2) In Christus Jesus is ons kinders van God deur die geloof. (Galasiërs 3:26) In geloof wag ons gretig op die hoop op geregtigheid. (Galasiërs 5:5) Niks tel vir iets in Christus Jesus nie, maar net geloof wat deur liefde werk. (Galasiërs 5:6)

Geregtigheid deur geloof

'n Mens se lewe bestaan ​​nie uit die oorvloed van sy besittings nie. (Lukas 12:15) Die geregtigheid van God word geopenbaar uit geloof vir geloof, soos geskrywe is: "Die regverdige sal uit die geloof lewe." (Romeine 1:17) Die geregtigheid van God is deur geloof in Jesus Christus vir almal wat glo. (Romeine 3:22) Want dit is onmoontlik om God te behaag sonder geloof soos dit sê, "maar my regverdige sal uit die geloof lewe, en as hy terugdeins, het my siel geen behae in hom nie." (Hebreërs 10:38) Die wat terugdeins word vernietig, maar die wat geloof het, bewaar hul siele. (Hebreërs 10:39) Deur 'n goeie gewete te verwerp, het sommige hulle geloof skipbreuk gebring (1 Timoteus 1:19) en so veroordeel hulle omdat hulle hul vorige geloof verlaat het. (1 Timoteus 5:12) Baie hoor die goeie nuus, maar tensy die boodskap deur geloof verenig word met diegene wat luister, is dit van geen nut nie. (Hebreërs 4:2) As iemand na Christus toe kom en nie sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, selfs sy eie lewe, haat nie, kan hy nie sy dissipel wees nie. (Lukas 14:26) Iemand wat nie alles wat hy het verloën nie, kan nie sy dissipel wees nie. (Lukas 14:33) Wie sy lewe probeer bewaar, sal dit verloor, maar wie sy lewe verloor, sal dit red. (Lukas 17:33)

Bekeer jou en draai weer om

Aangesien Jesus aan die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het (Hand 2:33), word ons die gebod gegee: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus. Christus tot vergifnis van jou sondes, en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.” (Hand 2:38) Die belofte geld vir almal wat ver is, elkeen wat die Here ons God na Hom toe roep. (Hand 2:39) Bekeer julle dan en keer terug, sodat julle sondes uitgewis kan word, (Hand 3:19) sodat tye van verkwikking van die aangesig van die Here kan kom en Hy die Christus kan stuur wat vir julle bestem is. , Jesus, (Hand 3:20) wie die hemel moet ontvang tot op die tyd om alles te herstel waaroor God lank gelede deur die mond van sy heilige profete gespreek het. (Handelinge 3:21)