Tora -wettisisme weerlê
Tora -wettisisme weerlê

Tora -wettisisme weerlê

Wat is Judaïseerders?

'Judaizer' is 'n tegniese term wat betrekking het op 'n groepie Joodse Christene, beide van Joodse en nie-Joodse oorsprong, wat die Levitiese wette van die Ou Testament as steeds bindend vir alle Christene beskou. Hulle het Joodse besnydenis probeer afdwing op die nie -Joodse bekeerlinge tot die vroeë Christendom en het die apostel Paulus, wat baie van sy sendbriewe gebruik het om hulle leerstellige foute te weerlê, ernstig teëgestaan ​​en gekritiseer vir hulle gedrag. Die term is afgelei van die Koine Griekse woord Ἰουδαΐζειν (Ioudaizein) wat een keer in die Griekse Nuwe Testament gebruik is (Galasiërs 2:14).[1] Terwyl Judaïseïsme in hierdie tyd en ouderdom gewoonlik nie die besnydenis van die vlees voorstaan ​​nie, bepleit hulle die onderhouding van Torah in baie ander Levitiese wette, insluitend die onderhouding van die sabbat, dieetwette en die viering van feeste en heilige dae.

Die betekenis van die werkwoord Judaize[2], waarvan die selfstandige naamwoord Judaizer afgelei is, kan slegs afgelei word van die verskillende historiese gebruike daarvan. Die Bybelse betekenis daarvan moet ook afgelei word en word nie duidelik gedefinieer as die duidelike verhouding tot die woord “Jood” nie. The Anchor Bible Dictionary sê byvoorbeeld: “Die duidelike implikasie is dat heidene gedwing word om volgens Joodse gebruike te lewe.”[3] Die woord Judaizer kom van Judaize, wat selde in Engelse Bybelvertalings gebruik word ('n uitsondering is die Young's Literal Translation for Galatians 2:14).

[1] Medewerkers van Wikipedia. “Judaïste.” Wikipedia, Die Vrye Ensiklopedie. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 9 Julie 2021 Web. 26 Augustus 2021.

[2] van die Koine Grieks Ioudaizō (Ιουδαϊζω); sien ook Strong se G2450

[3] Anker Bybelwoordeboek, Vol. 3. “Judaïsme”.

Galasiërs 2: 14-16, Youngs Letterlike vertaling

14 Maar toe ek sien dat hulle nie opreg na die waarheid van die goeie nuus wandel nie, het ek voor Petrus gesê: 'As u 'n Jood is, soos die nasies leef, en nie soos die Jode nie? , hoe dwing jy die nasies Judaiseer? 15 ons van nature Jode, en nie sondaars van die nasies nie,16 omdat ons ook geweet het dat iemand nie uit die werke van die wet regverdig verklaar word nie, indien nie uit die geloof van Jesus Christus nie, het ons ook in Christus Jesus geglo, sodat ons deur die geloof van Christus en nie uit die wet regverdig verklaar kan word nie Daarom sal regverdig verklaar word deur werke van die wet geen vlees nie. '

Paulus se teregwysing

Diegene wat ons probeer onderwerp aan die Mosaïese wet, probeer ons tot slawe maak. As begunstigdes van die Nuwe Verbond moet ons ons vryheid in Christus beskerm. Om dae en maande, seisoene en jare in ag te neem, is om weer terug te draai in slawerny vir die swak en minderwaardige voorskrifte. Christus het ons vrygemaak om ons vryheid te gee; staan ​​dus vas en moet julle nie weer onderwerp aan 'n juk van slawerny nie. (Gal 2: 4) 'n Bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Ons is tot vryheid geroep. (Gal 2:4)

Ons moet geregtigheid nie deur die wet (deur wettisisme) nastreef nie, soos Paulus geskryf het: "As ek weer bou wat ek afgebreek het, bewys ek my as 'n oortreder" (Gal 2:18) en, "As geregtigheid deur die wet was, toe sterf Christus sonder doel. Weereens weet ons dat 'n mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar deur geloof in Jesus Christus. Paulus beskuldig die Judaïse tereg daarvan dat hulle die evangelie van Christus verdraai (Gal 2: 21-2) Ons ontvang die Gees nie deur werke van die wet nie, maar deur te hoor met geloof (Gal 16: 1) Hy wat voorsien die Gees aan ons en verrig wonderwerke onder ons deur dit met geloof te hoor, nie die werke van die wet nie. Ons moet nie terugkeer na die ou maniere om deur die vlees vervolmaak te word nadat ons op die nuwe manier van die Gees begin het nie. (Gal 6: 7) Anders is die verkondiging van die Evangelie tevergeefs. (Gal 3: 2) 

Diegene wat op die werke van die wet staatmaak, is onder 'n vloek; want daar staan ​​geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie hou by alles wat in die wetboek staan ​​en dit doen nie. ” Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word - want daar staan ​​geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan 'n boom gehang is - sodat die seën van Abraham in Christus Jesus kan kom aan die heidene, sodat ons die beloofde Gees deur die geloof kan ontvang. Die wet was ons bewaarder totdat Christus gekom het, sodat ons deur die geloof geregverdig kon word. Noudat die geloof gekom het, is ons nie meer onder die hoede nie, want in Christus Jesus is ons kinders van God deur die geloof. (Gal 3: 10-3)

 Diegene wat in Christus gedoop is, het Christus aangetrek. Diegene wat deur die wet geregverdig sou word, word van Christus afgesny - hulle het van genade afvallig geword. (Gal 3: 27) Deur die Gees het ons die hoop op geregtigheid deur geloof. (Gal 5: 4) Christus wat alles tel, is geloof wat deur liefde werk. (Gal 5: 5) Want die hele wet word in een woord vervul: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. (Gal 5: 6)

In Christus Jesus is ons een - daar is geen onderskeid tussen Jood of Griek, man of vrou nie. (Gal 3:28) En as ons aan Christus behoort, dan is ons die nageslag van Abraham, volgens die belofte erfgename. (Gal 3:29) Ons is verlos van die wet. (Gal 4: 4-5) Wie in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai. Nakoming of gebrek aan nakoming van die besnydenis (toewyding aan die Mosaïese Wet) is alles van belang, maar word slegs 'n nuwe skepping. (Gal 6:8)

Matteus 5: 17-18, ek het nie gekom om die wet te vernietig nie, maar om dit te vervul

In Matteus 5: 17-18 sê Jesus: "Ek het nie gekom om die wet te vernietig nie, maar om dit te vervul." Wat word bedoel met 'vervulling van die wet'? Beteken 'vervulling van die wet' bloot die uitvoering daarvan soos Moses vereis het? Dit is egter 'n fundamentele fout om te veronderstel dat Jesus net die behoefte om al die wette wat deur Israel deur Moses gegee is, te onderhou, versterk het. 

As Jesus eis dat ons die voorskrifte van die wet moet uitvoer soos dit deur Moses gegee is, is besnydenis in die vlees duidelik steeds verpligtend vir almal. Ons moet onthou dat die besnydenis in die vlees 'n teken was van die verbond wat met Abraham gesluit is (nadat hy die Evangelie geglo het, Gal 3: 8; sien Rom 4: 9-12) en 'n teken van die ware, gehoorsame Israeliet. Die wet het baie duidelik gesê: 'Spreek met die kinders van Israel en sê:' As 'n vrou geboorte gee en 'n seuntjie baar, sal sy sewe dae lank onrein wees ... Op die agtste dag word die vlees van sy voorhuid besny '”(Lev 12: 2-3). Let ook op die gebod wat verseker het dat “geen onbesnede [die pasga] mag eet nie. Dieselfde wet geld vir die inboorling as vir die vreemdeling wat onder julle vertoef ”(Eks 12: 48-49) In Eksodus 4: 24-26 het God die dood met Moses gedreig as hy nie sien dat sy kinders besny is nie. Dit was een van God se belangrikste gebooie aan Israel. Tog voel niemand van ons die verpligting om hierdie deel van God se wet uit te voer nie, alhoewel ons niks kan vind in die opgetekende leer van Jesus wat die vereiste van fisiese besnydenis sou vernietig nie.

Die besnydenis is nou 'in die hart', want 'hy is 'n Jood wat innerlik een is; en die besnydenis is dit wat uit die hart is, deur die gees, nie deur die letter nie ”(Rom 2: 28-29). Daar is beslis 'n groot verskil tussen besnydenis in die vlees en besnydenis in die gees. Tog sien die Nuwe Testament geestelike, innerlike besnydenis as die regte reaksie op die opdrag dat ons besny moet word. Die wet is vergeestelik en dus “vervul”. Dit is nie vernietig nie. Dit het beslis 'n heel ander vorm aangeneem onder die Nuwe Verbond.

Jesus het net so 'n vergeesteliking van die tien gebooie en ander wette begin toe hy in die Bergpredikasie aangekondig het: 'Julle het gehoor dat aan die ou mense gesê is:' Julle mag nie moord pleeg nie '... maar Ek sê vir julle ...' ( Matt. 5: 21-22). 'Julle het gehoor dat daar gesê is:' Jy mag nie egbreek nie ', maar Ek sê vir jou ...' (Matt. 5: 27-28). “Moses het jou toegelaat om van jou vrou te skei, maar van die begin af was dit nie so nie. En Ek sê vir julle ... ”(Matt 19: 8-9).

Deur die wet te “vervul”, verander Jesus dit - verander dit eintlik - maar vernietig dit nie. Hy bring eintlik die werklike bedoeling van die wet na vore, wat dit meer radikaal maak, en in sommige gevalle (egskeiding) die wet van Moses in Deuteronomium 24 herroep, en verklaar dat hierdie bepaling tydelik was. Dit is 'n belangrike feit: Jesus se onderrig maak eintlik die egskeidingswet van Moses nietig. Hy neem ons terug na 'n vroeëre huwelikswet wat God in Genesis 2:24 gegee het. Jesus doen dus 'n beroep op 'n vroeër en meer fundamentele deel van die Torah. Hy oorheers die latere toegewing wat Moses as Torah gegee het.

Jesus bring die wet tot sy bestemde einde, die uiteindelike doel waarvoor dit oorspronklik uitgevaardig is (Rom. 10: 4). Wat van die wet van skoon en onrein vleis byvoorbeeld? Sê Jesus iets oor die betekenis van die wet vir Christene? Jesus gaan tot die kern van die probleem van onreinheid: “Alles wat van buite af in die mens ingaan, kan hom nie onrein maak nie, omdat dit nie in sy hart kom nie, maar in sy maag en uitgeskakel word” (Markus 7: 18-19). Dan sê Markus: “So het Jesus alle voedsel as rein verklaar” (Markus 7:19). Die wet van skoon en onrein voedsel was nie meer van krag nie. Jesus het verwys na hierdie verandering onder die Nuwe Verbond.

Matteus 5: 17-18 (ESV), die wet of die profete; Ek het nie gekom om hulle af te skaf nie, maar om hulle te vervul

17 'Moenie dink dat ek tot niet gegaan het nie die Wet of die Profete; Ek het nie gekom om hulle af te skaf nie, maar om hulle te vervul. 18 Want voorwaar Ek sê vir julle, totdat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie 'n jota nie, nie 'n kolletjie, uit die wet verbygaan nie totdat alles volbring is.

Matteus 5:19: Wie een van die geringste van hierdie gebooie verslap

Matteus 5: 17-19 word dikwels gebruik deur diegene wat die wet van Moses voorstaan. Dit sluit in Matteus 5:19 wat sê: "Daarom, elkeen wat een van die geringste van hierdie gebooie verslap en ander leer om dieselfde te doen, sal die minste in die koninkryk van die hemele genoem word." Hulle erken nie dat dit 'n inleiding is tot Jesus se bergpredikasie nie en dat die gebooie waarna hy verwys, dié is wat uit sy mond kom. Matteus 5: 19-20 dien as inleiding tot die leringe van Jesus oor geregtigheid wat in die hoofstukke 5-7 uiteengesit word. Die Skrifgeleerdes en Fariseërs beklemtoon die wettiese nakoming van die Mosaïese Wet, maar die gebooie wat Jesus beklemtoon, het betrekking op 'n rein hart en regverdige gedrag wat onderwerpe dek soos woede, wellus, egskeiding, ede, vergelding, liefdevolle vyande, gee aan behoeftiges, bid , vergifnis, vas, angs, oordeel oor ander, die goue reël en vrug dra.

Dit blyk uit die konteks dat Jesus die skare vermaan om sy leer nie in die gedrang te bring as hy sê: “elkeen wat een van die geringste van hierdie gebooie verslap en ander leer om dieselfde te doen, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele, maar wie ook al doen en leer dat hulle in die koninkryk van die hemele groot genoem sal word. ” Hy verwys nie na die verordeninge wat Moses neergelê het waaroor die skrifgeleerdes en Fariseërs voortdurend gestry het nie. Jesus het eerder gesê: "As u geregtigheid nie groter is as die van die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie, sal u nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie." Die geregtigheid waarna hy verwys, is sy gebooie wat saamgevat is in sy leringe wat oor drie hoofstukke gegee is. 

As Jesus na die Wet of die Profete verwys, is dit in die konteks van die vervulling daarvan. Dit is hy wat alles sou bereik wat oor hom geskryf is. Deur hierdie vervulling het hy 'n nuwe verbond in sy bloed gesluit. Nou is ons vrygemaak van die wet, nadat ons gesterf het vir dit wat ons gevange gehou het, sodat ons op die nuwe manier van die Gees dien en nie op die ou manier van die geskrewe kode nie. (Rom 7: 6)

Matteus 5: 17-20 (ESV), tensy u geregtigheid is groter as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs

17 "Moenie dink dat ek gekom het om die Wet of die Profete af te skaf nie; Ek het nie gekom om hulle af te skaf nie, maar om hulle te vervul. 18 Want voorwaar Ek sê vir julle, totdat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie 'n jota nie, nie 'n kolletjie, uit die wet verbygaan nie totdat alles volbring is. 19 Wie dus een van die minste ontspan hierdie gebooie en ander leer om dieselfde te doen, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele, maar elkeen wat dit doen en dit leer, sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. 20 Want Ek sê vir julle, tensy u geregtigheid is groter as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs; u sal nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie.

21 Julle het gehoor dat dit aan die ou mense gesê is ... Maar Ek sê vir julle ...

 • Oor moord en woede: Matteus 5: 21-26
 • Oor egbreuk en wellus: Matteus 5: 27-30
 • Oor egskeiding: Matteus 5: 31-32
 • Met betrekking tot eed en eed: Matteus 5: 33-37
 • Oor vergelding: Matteus 5: 38-42
 • Aangaande liefdevolle vyande: Matteus 5: 43-48
 • Oor gee aan behoeftiges: Matteus 6: 1-4
 • Oor gebed: Matteus 6: 5-13
 • Oor vergifnis: Matteus 6:14 
 • Aangaande vas: Matteus 6: 16-18
 • Oor angs: Matteus 6: 25-34
 • Oor die oordeel van ander: Matteus 7: 1-5
 • Met betrekking tot die goue reël: Matteus 7: 12-14
 • Oor vrugte dra: Matteus 7: 15-20

Romeine 7: 6 (NLV), Ons dien op die nuwe manier van die Gees en nie op die ou manier van die geskrewe kode nie

6 Maar nou is ons vrygemaak van die wet, nadat ons gesterf het vir dit wat ons gevange gehou het, sodat ons op die nuwe manier van die Gees dien en nie op die ou manier van die geskrewe kode nie.

Matteus 7: 21-23, Dgaan van my af, julle werkers van wetteloosheid

Jesus se woorde word dikwels uit verband geruk in Matteus 7:23, waar Jesus vir diegene wat Christus nie ken nie, sê dat hy aan hulle sal sê: 'Ek het julle nooit geken nie; gaan van My af weg, werkers van die wetteloosheid. ' Hulle definieer wetteloosheid, nie die handhawing van die wet wat hulle die ou verbond van die Mosaïese wet verstaan ​​nie. Die vraag is binne die konteks van Jesus se bediening, wat is sy begrip van wetteloosheid? Dit is inderdaad nie soos die Judaïste dit maak soos dit blyk uit Mattheüs 23: 27-28, waar Jesus die skrifgeleerdes (wetgeleerdes) en die Fariseërs, geveinsdes, noem en sê: 'Julle is soos afgewitte grafkelders wat uiterlik mooi lyk, maar van binne is vol dooie mense se bene en alle onreinheid. U verskyn dus ook van buite af regverdig vir ander, maar binne -in u is vol skynheiligheid en wetteloosheid. 

Deur Jesus se eie woorde verstaan ​​ons wat hy as wetteloosheid beskou. Vir hom is dit die innerlike toestand wat tel en dat die uiterlike van geregtigheid niks beteken nie. Vir Christus is 'wetteloosheid' 'n voorwaarde vir die toestand van iemand se innerlike wese, nie hul wêreldse reputasie om te voldoen aan gebooie en verordeninge nie. Om die Torah te volg, verhinder nie dat iemand wetteloos is nie en stel dit ook nie as geregtigheid nie. Jesus het weer diegene wat onophoudelik op die geskrewe kode gefokus het, uitgeroep as vol skynheiligheid en wetteloosheid.

Daar is baie ander bewyse uit die apostoliese geskrifte wat hierdie begrip ondersteun wat die woord "wetteloosheid" beteken soos dit deur Christus en sy apostels gebruik is. In Lukas 13:27 sê Jesus oor die leuenaars: "Gaan weg van My, al die werke van die bose." Die woord hier is die Griekse woord adikia (ἀδικία) wat BDAG -leksikon omskryf as (1) 'n daad wat die standaarde van regte optrede, oortreding skend, (2) die kwaliteit van onreg, ongeregtigheid, goddeloosheid, onreg. Aangesien die bewoording baie ooreenstem met Matteus 7:23, kan ons aflei dat wat Jesus met wetteloosheid bedoel, onreg of ongeregtigheid is, en dat hy nie die term gebruik het om iemand te beskryf wat nie in ooreenstemming is met die Mosaïese wet nie.

 Die woord 'wetteloosheid' soos dit in die Nuwe Testament voorkom, het betrekking op boosheid of sonde. Omdat ons vry was van sonde, het ons slawe van geregtigheid geword (Rom 6:18) Paulus verstaan ​​die teenstelling tussen geregtigheid en wetteloosheid op dieselfde manier as wat hy gesê het, “net soos u u lede voorheen as slawe van onreinheid en wetteloosheid voorgestel het tot meer wetteloosheid, so stel julle lede nou voor as slawe van geregtigheid wat tot heiligmaking lei. Hy kontrasteer geregtigheid met wetteloosheid, lig met duisternis. (6Kor 19:2) Die genade van God het verskyn, wat ons opgelei het om afstand te doen van goddeloosheid en wêreldse hartstogte, en om 'n selfbeheersde, opregte en godvrugtige lewe te lei in die huidige tyd (Tit 6: 14-2) Jesus het gegee homself vir ons om ons te verlos van alle wetteloosheid en om vir homself 'n volk te reinig. Die Nuwe-Testamentiese assosiasie van wetteloosheid is met sonde, nie die nakoming van die Mosaïese wet nie. Dit word bevestig deur 11 Johannes 12: 2 wat sê: “Elkeen wat sondig, beoefen ook wetteloosheid; sonde is wetteloosheid. ” Die konsep van wetteloosheid in die Nuwe Testament het dus te make met die dienaar van sonde en duisternis in teenstelling met die navolging van die lig en die volharding van die Gees. Ons moet op die nuwe manier van die Gees dien, en nie op die ou manier van die geskrewe kode nie. (Rom 14: 1)

Matteus 7: 21-23 (ESV), gaan van My af weg, werkers van die wetteloosheid

21 'Nie almal wat vir my sê:' Here, Here ', sal in die koninkryk van die hemele ingaan nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. 22 Op daardie dag sal baie vir my sê: 'Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedryf en in u Naam baie kragtige dade gedoen nie?' 23 En dan sal ek aan hulle verklaar, 'Ek het jou nooit geken nie; gaan van My af weg, werkers van die wetteloosheid'

Matthéüs 23: 27-28

27 “Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes! Want julle is soos witgekalkte grafte wat uiterlik mooi lyk, maar binne -in vol dooie mense se bene en alle onreinheid is. 28 So jy lyk ook uiterlik regverdig vir ander, maar binne -in jou is vol skynheiligheid en wetteloosheid.

Lukas 13: 26-27 (AFRXNUMX), Gaan weg van my af, alle werkers van die bose

26 Dan sal u begin sê: 'Ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink, en u het in ons strate geleer.' 27 Maar hy sal sê: 'Ek sê vir jou, ek weet nie waar jy vandaan kom nie. Gaan weg van my af, alle werkers van die bose!"

Romeine 6: 15-19 (ESV), U het u lede eens as slawe van onreinheid voorgestel, wetteloosheid wat tot meer wetteloosheid gelei het

15 Wat dan? Moet ons sondig omdat ons is nie onder die wet nie, maar onder genade? Geensins! 16 Weet julle nie dat as julle julleself as gehoorsame slawe voorstel nie, julle is slawe van die een aan wie julle gehoorsaam is, óf van die sonde, wat lei tot die dood, óf van gehoorsaamheid, wat lei tot geregtigheid? 17 Maar God sy dank dat u wat eens slawe van die sonde was, van harte gehoorsaam geword het tot die standaard van die leer waaraan u toegewy is, 18 en, nadat hulle van die sonde bevry is, het hulle slawe van geregtigheid geword. 19 Ek praat in menslike terme as gevolg van u natuurlike beperkings. Vir net soos u u lede voorheen as slawe van onreinheid en wetteloosheid tot meer wetteloosheid voorgestel het, so stel u lede nou voor as slawe van geregtigheid wat lei tot heiligmaking.

2 Korintiërs 6:14 (NLV): Geregtigheid met wetteloosheid? Of watter gemeenskap het lig met duisternis

14 Moenie saam met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Want watter vennootskap het regverdigheid met wetteloosheid? Of watter gemeenskap het lig met duisternis?

Titus 2: 11-14 (ESV), wat homself gegee het om ons te verlos van alle wetteloosheid en om vir homself 'n volk te reinig

11 Want die genade van God het verskyn, wat vir alle mense redding bring, 12 ons oplei om afstand doen van goddeloosheid en wêreldse hartstogte, en om selfbeheersde, opregte en goddelike lewens te leef in die huidige tyd, 13 wag op ons salige hoop, die verskyning van die heerlikheid van ons grote God en Verlosser Jesus Christus, 14 wat homself gegee het om ons te verlos van alle wetteloosheid en om vir homself 'n volk te reinig vir sy eie besitting wat ywerig is vir goeie werke.

1 Johannes 3: 4 (ESV), Elkeen wat die sonde gebruik, beoefen ook wetteloosheid; sonde is wetteloosheid

4 Elkeen wat die sonde gebruik, beoefen ook wetteloosheid; sonde is wetteloosheid.

Matteus 19:17: As jy die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie

Toe Jesus in Mattheus 19: 16-21 deur 'n ryk man gevra is: 'Watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te hê', het Jesus gesê: 'As u die lewe sou ingaan, onderhou die gebooie.' Maar toe Jesus uitgevra is oor watter een, het hulle nie almal of die hele wet van Moses gesê nie. Hy het slegs ses gebooie genoem. Vyf van hulle is uit die tien gebooie, insluitend: Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis aflê nie, en eer jou vader en moeder en hy het bygevoeg: 'Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. ' In plaas van 'n beroep op die hele wet, het hy 'n beroep op hierdie uitgesoekte groep gebooie gedoen wat ooreenstem met sy lering oor geregtigheid.

Die man sê: "Dit alles het ek bewaar, wat het ek nog kort?" Jesus sê verder in Matteus 19:21, “As jy volmaak sou wees, gaan verkoop wat jy besit en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê; en kom, volg my. ” Hier sien ons dat Jesus se standaard nie die hele Mosaïese Wet is nie, maar die beginsels van God se wet wat verband hou met die liefde vir die mensdom en 'n onbaatsugtige lewe. As Jesus van mening was dat die 613 bevele van die Mosaïese wet van kritieke belang was, sou dit die perfekte geleentheid gewees het om dit te sê. Jesus se voorskrif om eerder te fokus op die beginsels van goedheid wat betrekking het op liefde en liefdadigheid. Sy standaard van volmaaktheid was om 'n onbaatsugtige lewe as 'n dienskneg te lei, eerder as om volkome aan die wet van Moses te voldoen.

Matteus 19: 16-21 (ESV), As jy perfek sou wees

16 En kyk, 'n man kom na hom toe en sê: Meester, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te hê? 17 En hy sê vir hom: Waarom vra jy my wat goed is? Daar is net een wat goed is. As u die lewe sou ingaan, onderhou die gebooie. ” 18 Hy sê vir hom: "Watter een?" En Jesus sê: “Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis lewer nie19 Eer jou vader en jou moeder en jy moet jou naaste liefhê soos jouself. " 20 Die jongman sê vir hom: “Dit alles het ek bewaar. Wat kort ek nog? ” 21 Jesus sê vir hom: “As jy volmaak wil wees, gaan verkoop wat jy besit en gee dit aan die armes, en jy sal’ n skat in die hemel hê; en kom, volg my. "

Afhanklikheid van Matteus

Tot dusver het ons die uitsprake in Matteus behandel wat Judaïste na hul smaak verdraai en dit is duidelik dat hulle sterk op Matteus staatmaak. Van die woorde van Jesus waarna hulle in Matteus verwys, is daar geen gelykenis in enige van die ander Evangelies of die res van die Nuwe Testament nie. As die nakoming van die Mosaïese Wet van fundamentele belang was vir Jesus se leringe, moet hierdie woorde wat Judaïseerders misbruik om die onderhouding van Torah te bepleit, ook elders in die Apostoliese geskrifte heraangegee word. Dit moet veral uitgestal word in Lukas-Handelinge wat in die lig van Matteus geskryf is en daarop gemik is om rekord te stel in terme van wat Jesus gedoen en geleer het deur dieselfde persoon wat ook gedokumenteer het wat die apostels gedoen en geleer het. Sien meer oor die geloofwaardigheid van Lukas-Handelinge in vergelyking met Matteus https://ntcanon.com

Lukas 22: 7-20, Jesus eet die paasmaaltyd

Sommige dui daarop dat die laaste aandete van Jesus en sy dissipels 'n paasmaaltyd is, 'n aanduiding dat ons die Pasga moet hou (as 'n jaarlikse fees). Voordat ons tot die slotsom kom, moet ons daarop let dat in Lukas 22 die klem val op die maaltyd (feesmaal) soos Jesus wou eet in 'n groot gemeubileerde kamer (mooi omgewing) as sy laaste maaltyd saam met sy dissipels. Die konteks hiervan is nie 'n roetine -onderhouding nie, maar 'n spesiale geleentheid waarin Jesus nie sal feesvier totdat die koninkryk van God vervul is nie. Toe hy gesê het: “Ek sal nie van die vrug van die wingerdstok drink voordat die koninkryk van God kom nie”, het hy duidelik na die feesmaal verwys. Jesus beskou die maaltyd as spesiaal omdat dit sy laaste feesmaal saam met sy dissipels was voordat die koninkryk van God gestig is. Jesus het gesê: "Ek wou dit graag saam met julle die pasga eet voordat ek ly." Die klem val hier op die laaste maaltyd saam met diegene wat naby hom was. 

Jesus maak verder die fees alles oor 'n nuwe verbond (nie die ou nie) wanneer hy van die brood sê: "Dit is my liggaam wat vir julle gegee word" en van die wyn, "hierdie beker wat vir julle uitgegiet word, is die nuwe verbond in my bloed. ” Die betekenis van die pasga ter herdenking van die verlossing van Israel uit Egipteland word in werklikheid oorskadu deur die nuwe verbond wat deur die bloed van Jesus gesluit is. Eerder as om te sê om van die brood te drink ter nagedagtenis aan Israel, het hy gesê: "Doen dit tot my gedagtenis." So dikwels as wat ons die liggaam en bloed van Christus neem, verkondig ons die dood van die Here totdat hy kom (2Kor 19: 20-22) Christus is ons pasga is geoffer. (19Kor 1: 11). Die ongesuurde brood is opregtheid en waarheid (23Kor 26: 1) 

In 1 Korintiërs 5: 7-8 pas Paulus dieselfde "vergeestelikende" beginsel toe op die jaarlikse Pasga en die dae van die ongesuurde brode as met die sabbat. “Christus ons Pasga is geoffer.” Ons Christelike Pasga is nie meer jaarliks ​​'n lam nie, maar 'n Verlosser wat eens en vir altyd geslag is, met die krag om ons daagliks te bevry, nie een keer per jaar nie. “Laat ons dan feesvier, nie met ou suurdeeg of met die suurdeeg van boosheid en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van opregtheid en waarheid” (1Kor 5: 8). Om hierdie rede moet ons nie op onwaardige wyse die brood eet of die beker van die Here drink nie, maar moet ons eers ondersoek. Wat uit ons midde verwyder moet word, is seksuele onsedelikheid, hebsug, bedrog, afgodery, dronkenskap en beledigende gedrag. (1Kor 11: 27-29) Dit is die euwel wat gereinig moet word-nie om die ou geskrewe kode na te kom nie. (1Kor 5: 9-11) Dit is die werklike geestelike kwessies, nie die kwessie van suurdeeg uit ons motors en huise vir 'n week in die jaar nie. Christene, sê Paulus, moet permanent 'fees hou'. Die Mosaïese regstelsel as 'n stel statute is vervang deur die wet van vryheid in die gees, saamgevat in die een gebod om ons naaste lief te hê soos onsself (Gal 1:5).

Lukas 22: 7-13: Gaan berei die pasga vir ons voor, sodat ons dit kan eet.

7 Toe kom die dag van die ongesuurde brode, waarop die paaslam geoffer moes word. 8 Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes en sê:Gaan berei die pasga vir ons voor, sodat ons dit kan eet. " 9 Hulle sê vir hom: "Waar wil u hê dat ons dit moet voorberei?" 10 Hy sê vir hulle: Kyk, as julle die stad binnekom, sal 'n man met 'n kruik water julle tegemoetkom. Volg hom die huis in wat hy binnegaan 11 en sê vir die meester van die huis: 'Die onderwyser sê vir jou: Waar is die gastekamer, waar ek saam met my dissipels die pasga kan eet? 12 En hy sal jou 'n groot, ingerigte bovertrek wys; berei dit daar voor. ” 13 En hulle het gegaan en dit gevind net soos Hy vir hulle gesê het: en hulle het die pasga voorberei.

Lukas 22: 14-20 (ESV), ek sal nie van die vrug van die wingerdstok drink voordat die koninkryk van God kom nie

14 En toe die uur aanbreek, het hy aan tafel gegaan en die apostels saam met hom. 15 En hy sê vir hulle: 'Ek het dit ten volle begeer om hierdie pasga saam met julle te eet voordat ek ly. 16 Want Ek sê vir julle: Ek sal dit nie eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. " 17 En hy neem 'n beker, en nadat hy gedank het, sê hy: Neem dit en deel dit onder mekaar. 18 Want dit vertel ek julle van nou af Ek sal nie van die vrug van die wingerdstok drink voordat die koninkryk van God kom nie. " 19 En hy neem brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê: Dit is my liggaam wat vir julle gegee is. Doen dit tot my gedagtenis. ” 20 En net so ook die beker nadat hulle geëet het, en gesê: Hierdie beker wat vir julle uitgestort word, is die nuwe verbond in my bloed.

1 Korintiërs 5: 6-8 (ESV), Want Christus, ons paaslam, is geoffer

6 Jou roem is nie goed nie. Weet jy nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? 7 Maak die ou suurdeeg skoon sodat jy 'n nuwe deeg kan wees, want jy is regtig ongesuurd. Want Christus, ons paaslam, is geoffer8 Laat ons dus die fees vier, nie met die ou suurdeeg, die suurdeeg van boosheid en boosheid nie, maar met die ongesuurde brood van opregtheid en waarheid.

1 Korintiërs 11: 23-32 (ESV),  Doen dit, so dikwels as u dit drink, tot my gedagtenis

23 Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan u oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag toe hy verraai is, brood geneem het, 24 en toe hy dankie sê, breek hy dit en sê: “Dit is my liggaam wat vir jou bedoel is. Doen dit tot my gedagtenis. ” 25 Net so neem hy ook die beker, na die ete, en sê: “Hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed. Doen dit, so dikwels as u dit drink, tot my gedagtenis. " 26 Want so dikwels as julle hierdie brood eet en die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.
27 Wie die brood dus onwaardig eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. 28 Laat 'n persoon homself dan ondersoek, en so van die brood eet en uit die beker drink. 29 Want elkeen wat eet en drink sonder om te onderskei, die liggaam eet en oordeel oor homself.

1 Johannes 5: 1-5, Dit is die liefde van God, dat ons sy gebooie bewaar

1 Johannes 5: 1-5 word dikwels uit verband geruk. Sommige assosieer outomaties die gebooie van God met die Mosaïese wet (Torah) en beweer dus dat Johannes vir ons sê om die Mosaïese wet te volg. Dit is egter 'n verdraaiing van Johannes se woorde en bedoelings, wat duidelik blyk uit die algehele konteks van 1 Johannes. As ons na 1 Johannes kyk, het die gebooie wat oorgedra word, betrekking op die nuwe verbond en nie op die ou nie. Die gebod van God word saamgevat in 1 Johannes 3:23 as geloof in die naam van Jesus Christus en liefde vir mekaar. Deur die boek van 1 Johannes te ondersoek, is die gebooie van God volgens Johannes (1) om te glo in wie Jesus is, (2) onthouding van sonde en boosheid, (3) die leer van Jesus te volg, (4) word deur die Gees gelei en (5) om mekaar lief te hê. Dit is die gebooie van God onder die Nuwe Verbond wat Johannes saamgevat het: 

Die Gebooie van God volgens 1 Johannes

 1. Glo in wie Jesus is (die Christus, die Seun van God):  1John 1:1-3, 1John 2:1-2, 1John 2:22-25, 1Joh 4: 2-3, 1Joh 4:10, 1Joh 4: 14-16, 1Joh 5: 1, 1Joh 5: 4-15, 1Joh 5:20
 2. Onthou van sonde en boosheid (duisternis): 1John 1:5-10, 1John 2:15-17, 1John 3:2-10, 1John 5:16-19 
 3. Hou by die leringe van Jesus (wandel soos hy gewandel het): 1John 2:3-6, 1John 3:21-24
 4. Laat u lei deur die Gees (bly in God se salwing): 1John 2:20-21, 1John 2:27-29, 1Johannes 4:13
 5. Wees lief vir mekaar (wees lief vir jou broer): 1John 2:7-11, 1John 3:10-18, 1John 4:7-12, 1John 4:16-21

1 Johannes 5: 1-5 (ESV), Dit is die liefde van God, dat ons sy gebooie bewaar

1 Almal wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore, en elkeen wat die Vader liefhet, het elkeen lief wat uit hom gebore is. 2 Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie gehoorsaam. 3 Want dit is die liefde van God, dat ons sy gebooie bewaar. En sy gebooie is nie swaar nie. 4 Want elkeen wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het - ons geloof. 5 Wie is dit wat die wêreld oorwin behalwe die een wat glo dat Jesus die Seun van God is?

1 Johannes 3: 21-24 (ESV), Dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy Seun Jesus Christus moet glo en mekaar moet liefhê

21 Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, het ons vertroue voor God; 22 en wat ons ook al vra, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie onderhou en doen wat hom behaag. 23 En dit is sy gebod, dat ons in die Naam van sy Seun Jesus Christus moet glo en mekaar moet liefhê, net soos Hy ons beveel het. 24 Wie sy gebooie bewaar, bly in God en God in hom. En hieraan weet ons dat Hy in ons bly, deur die Gees wat Hy ons gegee het.

1 Johannes 4: 20-21 (ESV), En hierdie gebod het ons van hom: wie God liefhet, moet ook sy broer liefhê

20 As iemand sê: 'Ek het God lief', en sy broer haat, is hy 'n leuenaar; want wie sy broer wat hy gesien het nie liefhet nie, kan God wat hy nie gesien het nie, liefhê. 21 En hierdie gebod het ons van hom: wie God liefhet, moet ook sy broer liefhê.

2 Petrus 3: 15-17, Paulus - 'n paar dinge wat die onkundige en onstabiele tot hul eie vernietiging draai

Judaizes kla dat Petrus hier verwys na diegene wat die wet verwerp omdat hy met verwysing na Paulus praat en omdat dit verwys na die dwaling van wettelose mense. Kyk na BDAG Lexicon vir die Griekse woord atesmos (ἄθεσμος), Die primêre betekenis is "om beginselloos, onbetaamlik, skandelik, wetteloos te wees. Wetteloos in hierdie konteks is nie noodwendig diegene wat die Mosaïese Wet nie beoefen nie, maar hulle is beginselvry en gebruik Paulus se geskrifte as 'n lisensie om in sonde te lewe.

Wat in vers 16 vertel word, is dat Petrus sê dat dit die onstabiele wat sulke dinge verdraai vir hul vernietiging. Die Griekse woord hier vir onstabiel is astēriktos (ἀστήρικτος). Hierdie woord word slegs op 'n ander plek in die Nuwe Testament gebruik, wat ook in die boek van 2 Petrus is, so die konteks moet ons 'n verdere aanduiding gee van wie Petrus verwys, dit is diegene wat Paulus verdraai. 2 Petrus 2:14 verwys na diegene wat onstabiel lok (astēriktos) siele as diegene wat “oë vol egbreuk het, onversadigbaar vir sonde” - met harte “opgelei in hebsug”. In dieselfde gedeelte sê dit verder dat hulle 'wins uit onreg' liefgehad het (2Pet 2:15) en 'hulle lok deur sensuele hartstogte van die vlees'. In die konteks van 2 Petrus verwys Petrus duidelik na diegene wat Paulus se geskrifte as 'n lisensie om in sonde te lewe, insluitend seksuele onsedelikheid en hebsug, gebruik. Dit geld nie vir Christene wat volgens die leringe van Christus lewe nie, maar nogtans nie onder die Mosaïese Wet nie.   

2 Petrus 3: 15-17 is nie 'n lisensie om Paulus se leringe te verwerp nie. Petrus het nie gesê dat hulle die leer van Paulus moet verontagsaam nie, maar hy bevestig dit eerder deur te sê: "Ons geliefde broer Paulus het ook aan u geskryf volgens die wysheid wat hom gegee is." (2Pet 3:15). Petrus maak Paulus nie ongeldig nie - hy bevestig hom. Ons het soveel uitdruklike leerstellings van Paulus oor die korrekte begrip, insluitend die feit dat ons nie onder die ou manier van die geskrewe kode dien nie, maar op die nuwe manier van die Gees. Mense wat aanhou om in sonde te lewe, dien nie op die nuwe manier van die Gees soos Paulus gesê het: “As julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees doodgemaak word die werke van die liggaam, sal julle lewe. ” (Rom 7:6). Die wet van die Gees van die lewe het ons in Christus Jesus vrygemaak van die wet van sonde en dood. (Rom 7: 8)

2 Petrus 3: 15-18 (ESV), Daar is 'n paar dinge daarin - wat die onkundige en onstabiele tot hul eie vernietiging draai

15 En beskou die geduld van ons Here as redding, net soos ons geliefde broer Paulus ook aan u geskryf het volgens die wysheid wat hom gegee is, 16 soos hy in al sy briewe doen as hy daarin oor hierdie sake praat. Daar is 'n paar dinge wat moeilik is om te verstaan, wat die onkundige en onstabiele (astēriktos) draai tot hul eie vernietiging, net soos die ander Skrifte. 17 U, geliefdes, weet dit vooraf, en sorg dat u nie meegesleur word deur die dwaling van wettelose mense en u eie stabiliteit verloor nie.

2 Petrus 2: 14-20 (ESV), Hulle het oë vol egbreuk, onversadigbaar vir sonde. Hulle lok onstabiele siele.

14 Hulle het oë vol egbreuk, onversadigbaar vir sonde. Hulle lok onbestendig (astēriktos) siele. Hulle het harte wat opgelei is in hebsug. Vervloekte kinders! 15 Hulle het die regte pad afgedwaal. Hulle het die weg gevolg van Bileam, die seun van Beor, wat lief was vir wins uit onreg, 16 maar is berispe vir sy eie oortreding; 'n sprakelose donkie het met 'n menslike stem gepraat en die waansin van die profeet ingehou. 17 Dit is waterlose bronne en newels wat deur 'n storm gedryf word. Vir hulle is die somberheid van volkome duisternis voorbehou. 18 Want as jy hard praat, spog jy met dwaasheid, hulle lok deur sensuele hartstogte van die vlees diegene wat skaars ontsnap van diegene wat in dwaling leef. 19 Hulle belowe hulle vryheid, maar hulle is self slawe van korrupsie. Want alles wat 'n mens oorwin, daaraan is hy 'n slaaf. 20 Want as hulle, nadat hulle deur die kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus, aan die verontreinigings van die wêreld ontsnap het, hulle weer daarin verstrik en oorwin het, het die laaste toestand vir hulle erger geword as die eerste.

Romeine 2:13: Dit is nie die hoorders van die wet nie - maar die doeners van die wet wat geregverdig sal word

As iemand een vers kan vind wat daarop dui dat Paulus die wet handhaaf, sou dit die een wees. Hulle doen dit deur dit as 'n geïsoleerde vers te neem - buite konteks met die punt wat Paulus maak. Ons moet na die konteks kyk om die betekenis van Paulus se woorde hier korrek te verstaan. Dit is duidelik dat Paulus in 'n losse sin na die 'wet' verwys. Hier word 'wet' gebruik om die leidende beginsels van moraliteit uit te druk eerder as die Mosaïese wet in sy geheel, insluitend die spesifieke ordonnansies van die geskrewe kode. Dit is slegs in hierdie sin dat diegene sonder die wet gesê kan word: "van nature doen wat die wet vereis" (Rom 2:14). Dit is die algemene beginsels van die wet waarna Paulus verwys as die 'wet' - nie die 613 Levitiese wette wat deur Moses ingestel is nie. Ons kan sien in Romeine 2: 8-9, Paulus maak 'n kontras tussen diegene wat redding soek (eer en eer en onsterflikheid) en diegene wat selfsoekend is en nie die waarheid gehoorsaam nie, maar ongeregtigheid gehoorsaam. Die kontras is tussen diegene wat goeie verse doen, diegene wat kwaad doen sonder om Jood of heiden te wees. Paulus beweer dat God geen partydigheid toon nie. (Rom 2:9) 

Hoe is dit dat God wat geen partydigheid toon nie, die wat sonder die wet is, regverdig? Die belangrikste punt wat Paulus maak, is dat diegene wat geloof het, die hoër beginsels van die wet volg, hoewel hulle die wet nie tot op die letter volg nie. Dit is inderdaad moontlik vir heidene wat nie die wet het nie, om te doen wat die wet vereis. Hulle toon dat die wet se werk op hulle harte geskrywe is, terwyl hulle gewete ook getuig. Paulus het geglo dat as 'n onbesnede man die voorskrifte van die wet onderhou, sy onbesnedenheid as besnydenis beskou sal word. Ten slotte het Paulus geglo dat 'n Jood innerlik dit is, en besnydenis is 'n saak van die hart, deur die Gees, nie deur die letter nie. Romeine 2:14 bied inderdaad 'n direkte weerlegging van diegene wat Romeine 2:15 verkeerd vertolk, soos Paulus die navolging van die Mosaïese Wet voorstaan. Paulus se klem val op die Gees (nie die letter nie), insluitend met die regte hart en die hoër beginsels wat die wet uitdruk, nakom. (Rom 2:29)

Romeine 2: 6-29 (ESV), God toon geen partydigheid nie

6 Hy sal aan elkeen gee volgens sy werke: 7 vir diegene wat deur geduld in goeddoen eer en eer en onsterflikheid soek, sal hy die ewige lewe gee; 8 maar vir diegene wat selfsugtig is en nie die waarheid gehoorsaam nie, maar die ongeregtigheid gehoorsaam, daar sal toorn en woede wees. 9 Daar sal verdrukking en nood wees vir elke mens wat kwaad doen, die Jood eerste en ook die Griek, 10 maar eer en eer en vrede vir elkeen wat goed doen, die Jood eerste en ook die Griek. 11 Want God toon geen partydigheid nie.

Romeine 2: 12-16 (ESV), Heidene, wat nie die wet het nie, doen van nature wat die wet vereis

12 Want almal wat sonder die wet gesondig het, sal ook sonder die wet omkom, en almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word. 13 Want dit is nie die hoorders van die wet wat regverdig is voor God nie, maar die doeners van die wet wat geregverdig sal word. 14 vir as heidene, wat nie die wet het nie, van nature doen wat die wet vereis, is dit 'n wet vir hulleself, al het hulle nie die wet nie. 15 Hulle toon dat die wet se werk op hulle harte geskrywe is, terwyl hulle gewete ook getuig en dat hulle teenstrydige gedagtes hulle beskuldig of selfs verskoon 16 op daardie dag wanneer God volgens my evangelie die geheime van mense deur Christus Jesus oordeel.

Romeine 2: 25-29 (ESV), Besnydenis is 'n saak van die hart, deur die Gees, nie deur die letter nie

25 Want besnydenis is inderdaad van waarde as u die wet gehoorsaam, maar as u die wet oortree, word u besnydenis onbesneden. 26 Dus, as 'n onbesnede man die voorskrifte van die wet onderhou, sal sy onbesnedenheid dan nie as besnydenis beskou word nie? 27 Dan sal hy wat fisies onbesny is, maar die wet onderhou, jou veroordeel wat die geskrewe kode en die besnydenis het, maar die wet oortree. 28 Want niemand is 'n Jood wat slegs uiterlik is nie, en die besnydenis is nie uiterlik en fisies nie. 29 Maar 'n Jood is dit innerlik, en besnydenis is 'n saak van die hart, deur die Gees, nie deur die letter nie. Sy lof kom nie van die mens nie, maar van God.

Jesaja 56 - Die vreemdelinge - almal wat die sabbat onderhou 

Judaise wys op Jesaja 56 wat verband hou met die komende verlossing en dat die sewende-dag sabbat vir Jode sowel as vir vreemdelinge verwag moet word (Jesaja 56: 2, 4, 6). Wat wel waar is, is dat hierdie gedeelte praat oor 'n toekomstige gebeurtenis wanneer 'spoedig my heil kom en my geregtigheid geopenbaar word'. Die geregtigheid wat geopenbaar sou word, is inderdaad die nuwe klooster deur die nuwe wetgewer, Jesus Christus. Beide Jode en vreemdelinge sal toegang hê tot hierdie nuwe geregtigheid deur Christus en in sy leer bly. Aangesien Jesaja oor 'n nuwe verbond praat, praat hy nie oor Mosaïese wet in terme van 'n sewende dag sabbat nie, aangesien die manier van regverdiges reeds in die wet geopenbaar is. Hy praat oor die nuwe en lewende manier om die Sabbat te onderhou deur die Heilige Gees waartoe ons toegang het deur die bloed van Jesus. 

Die algemene hoof van die Sabbat is 'n tyd van rus van werk en toewyding teenoor God. Dit kan betrekking hê op enige dag of rusperiode. Hoewel diegene wat volgens die ou wet en geskrewe kode praktiseer, veronderstel dat dit die sewende dag sabbat is, is daar geen rede om dit in hierdie gedeelte te lees wat uitsien na die saligheid en geregtigheid wat kom nie. Sabbat as algemene skoolhoof verskil van die spesifieke toepassing van die onderhouding van bepaalde heilige dae. Hoewel heidene volgens die Mosaïese wet nie die sabbat onderhou nie, word daar in die Skrif gesê dat hulle sabbatte moet onderhou. (Hos 2: 11-13) God haat die sabbatte wat deur 'n goddelose mense gehou word wat met die bose besig is (Jes 1: 13-17) Ten spyte van die feit dat die skrifgeleerdes en Fariseërs die sewende dag sabbat gevier het, het Jesus hulle wetteloos genoem omdat hulle die uiterlike heiligheid aan die buitekant, maar onrein binne. (Mat 23: 27-28)

Om die sabbat nie te ontheilig nie, is om nie te vergeet om tyd af te staan ​​vir toewyding aan God en om oor die dinge van God te bemiddel nie - nie dat dit volgens die Mosaïese wet of Joodse gebruike nagekom moet word nie. Wat in Jesaja beklemtoon word, is om geregtigheid te behou, geregtigheid te doen, (Jes 56: 1) om u hande daarvan te weerhou om kwaad te doen (Jes 56: 2), en die dinge te kies wat God behaag (Jes 56: 4) Weer Sabbat in hierdie konteks behou toewyding en gebed tot God. Jesus is ons beste voorbeeld van hoe ons rus in God moet vind volgens die nuwe manier van die Gees en nie die ou manier van die geskrewe kode nie. 

Priesters wat volgens die wet geskenke aangebied het, was 'n afskrif en skaduwee van die hemelse dinge. (Heb 8: 4-5) Die wet het slegs 'n skaduwee van die toekomstige dinge in plaas van die ware vorm van hierdie werklikhede. (Heb 10: 1) Laat niemand 'n oordeel oor u uitspreek oor voedsel en drank, of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n sabbat nie - dit is 'n skaduwee van die toekomstige dinge, maar die stof behoort aan Christus . (Kol 2: 16-17)

Jesaja 56: 1-8 (NLV): spoedig sal my heil kom en my geregtigheid geopenbaar word

1 So sê die HERE:
"Behou geregtigheid en doen geregtigheid,
want spoedig sal my heil kom,
en my geregtigheid word geopenbaar.
2 Salig is die man wat dit doen,
en die mensekind wat dit vashou,
wat die sabbat onderhou en dit nie ontheilig nie,
en keer dat sy hand geen kwaad doen nie."
3 Laat die uitlander wat hom by die HERE aangesluit het, nie sê:
“Die HERE sal my beslis van sy volk skei”;
en laat die hofdienaar nie sê:
"Kyk, ek is 'n droë boom."
4 Want so sê die HERE:
"Aan die hofdienaars wat my sabbatte onderhou,
wat die dinge kies wat my behaag
en hou my verbond vas,
5 Ek sal gee in my huis en binne my mure
'n monument en 'n naam
beter as seuns en dogters;
Ek sal hulle 'n ewige naam gee
wat nie afgesny sal word nie.
6 "En die vreemdelinge wat by die HERE aansluit,
om hom te dien, om die Naam van die HERE lief te hê,
en om sy dienaars te wees,
elkeen wat die sabbat onderhou en dit nie ontheilig nie,
en hou my verbond vas-
7 hierdie sal ek na my heilige berg bring,
en maak hulle bly in my gebedshuis;
hulle brandoffers en offers
sal op my altaar aanvaar word;
want my huis sal 'n huis van gebed genoem word
vir alle mense. ”
8 Die Here HERE,
wat die uitgeworpenes van Israel versamel, verklaar,
'Ek sal nog ander by hom versamel
behalwe die wat reeds versamel is. ”

Jesaja 1: 13-17 (NAV), nuwemaan en sabbat-ek kan ongeregtigheid en plegtige vergadering nie verdra nie

  13 Bring nie meer ydele offers nie;
wierook is vir my 'n gruwel.
Nuwe maan en sabbat en die roeping van byeenkomste -
Ek kan ongeregtigheid en plegtige vergadering nie verduur nie.
14 U nuwemane en u aangewese feeste
my siel haat;
hulle het vir my 'n las geword;
Ek is moeg om hulle te dra.
15 As jy jou hande uitsteek,
Ek sal my oë vir jou verberg;
al bid jy baie,
Ek sal nie luister nie;
jou hande is vol bloed.
16 Was julle; maak julleself skoon;
verwyder die boosheid van u dade voor my oë;
hou op om kwaad te doen,
17 leer om goed te doen;
soek geregtigheid,
korrekte onderdrukking;
bring reg aan die vaderlose,
pleit vir die saak van die weduwee.

Kolossense 2: 16-23 (ESV), 'N Fees of 'n nuwe maan of 'n Sabbat - dit is 'n skaduwee van die toekomstige dinge

16 Laat niemand u dus oordeel oor voedsel- en drankvrae of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwemaan of 'n sabbat nie. 17 Dit is 'n skaduwee van die toekomstige dinge, maar die stof behoort aan Christus. 18 Laat niemand u diskwalifiseer nie, aandring op asketisme en aanbidding van engele, en gaan in detail oor visioene, opgeblase sonder rede deur sy sensuele verstand, 19 en hou nie vas aan die Hoof van wie die hele liggaam, wat deur sy gewrigte en ligamente gevoed en saamgebind word, groei met 'n groei wat van God kom nie.
20 As u saam met Christus gesterf het aan die elementêre geeste van die wêreld, waarom, asof u nog in die wêreld lewe, onderwerp u u aan regulasies?- 21 "Moenie hanteer nie, moenie proe nie, moenie aanraak nie" 22 (met verwysing na dinge wat almal vergaan soos dit gebruik word) - volgens menslike voorskrifte en leerstellings? 23 Dit het inderdaad wysheid in die bevordering van selfgemaakte godsdiens en asketisme en erns vir die liggaam, maar dit het geen waarde om die toegeeflikheid van die vlees te stop nie.

Jesaja 66:17, in die tuine - eet pingvleis en die gruwel en muise

Judaises dui op Jesaja 66:17 as 'n aanduiding dat die dieetwette van die Ou -Testamentiese Torah nog steeds 'n assosiasievarkvleis aanspraak maak op die gruwelike. Hierdie vers handel oor heidense aanbidding. Die verwysing na “Diegene wat hulself heilig en reinig om in die tuine te gaan en een in die middel te volg” het waarskynlik betrekking op 'n Asjera -pool. Hierdie pale of soms gestileerde bome was 'n heilige monument en huldeblyk aan die Kanaänitiese godin Asherah. Alhoewel die eet van varkvleis en muise geassosieer word met heidense volke, is die eet van vark en muise (wat vroeër as onrein beskou is) nie die belangrikste rede waarom hierdie mense tot 'n einde kom nie. Dit is basies omdat dit heidense aanbidders is en hulle doen wat gruwelik is. Vleis en muise van vark word afsonderlik "die gruwel" genoem. Dit dui aan wat ook al die "gruwel" is, dit is erger as om varkvleis en muise te eet, aangesien varkvleis nie "die gruwel" genoem word nie.

Laat niemand 'n oordeel oor u gee oor voedsel en drank nie. (Kol 2:16) As u saam met Christus gesterf het aan die elementêre spruitjies van die wêreld, waarom, asof u nog in die wêreld gelewe het, u aan die voorskrifte onderwerp: “Moenie hanteer nie, proe nie, raak nie. ” (Kol 2: 20-21) Pasop vir diegene wat onthouding vereis van voedsel wat God geskep het om met danksegging te ontvang deur diegene wat die waarheid glo en weet -want alles wat deur God geskep is, is goed, en niks moet verwerp word as dit met danksegging ontvang, want dit word heilig gemaak deur die woord van God en gebed. Toe Jesus verklaar: “Alles wat van buite af in’ n mens ingaan, kan hom nie onrein maak nie, aangesien dit nie in sy hart nie, maar in sy maag kom en uitgedryf word ”, het hy alle voedsel rein verklaar. (Markus 1-4) Hy het gesê: 'Wat uit 'n mens kom, is wat hom onrein maak-Want van binne, uit die hart van 'n mens, kom slegte gedagtes, seksuele onsedelikheid, diefstal, moord, egbreuk, begeerte, goddeloosheid, bedrog sensualiteit, afguns, laster, trots, dwaasheid. ” Al hierdie bose dinge kom van binne af, en dit maak 'n mens onrein. (Markus 1:5)

Jesaja 66:17 (AFRXNUMX): Die wat hulself heilig en reinig om in die tuine te gaan, een in die middel

17 “Diegene wat hulself heilig en reinig om in die tuine in te gaan, een in die middel wat varkvleis eet en die gruwel en muise, sal saam tot 'n einde kom, spreek die HERE.

Kolossense 2: 16-23 (ESV), Laat niemand u dus oordeel oor voedsel en drank nie

16 Laat niemand u dus oordeel oor voedsel- en drankvrae of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwemaan of 'n sabbat nie. 17 Dit is 'n skaduwee van die toekomstige dinge, maar die stof behoort aan Christus. 18 Laat niemand u diskwalifiseer nie, aandring op asketisme en aanbidding van engele, en gaan in detail oor visioene, opgeblase sonder rede deur sy sensuele verstand, 19 en hou nie vas aan die Hoof van wie die hele liggaam, wat deur sy gewrigte en ligamente gevoed en saamgebind word, groei met 'n groei wat van God kom nie.
20 As u saam met Christus gesterf het aan die elementêre geeste van die wêreld, waarom, asof u nog in die wêreld lewe, onderwerp u u aan regulasies?- 21 "Moenie hanteer nie, moenie proe nie, moenie aanraak nie" 22 (met verwysing na dinge wat almal vergaan soos dit gebruik word) - volgens menslike voorskrifte en leerstellings? 23 Dit het inderdaad wysheid in die bevordering van selfgemaakte godsdiens en asketisme en erns vir die liggaam, maar dit het geen waarde om die toegeeflikheid van die vlees te stop nie.

1 Timoteus 4: 1-5 (NLV): Alles wat deur God geskep is, is goed en niks moet verwerp word as dit met danksegging ontvang word nie

1 Nou sê die Gees uitdruklik dat in latere tye sommige van die geloof sal afwyk deur hulle aan bedrieglike geeste en leringe van demone te wy, 2 deur die opregtheid van leuenaars wie se gewete geknak is, 3 wat die huwelik verbied en vereis onthouding van voedsel wat God geskep het om met danksegging te ontvang deur diegene wat die waarheid glo en ken. 4 Want alles wat deur God geskep is, is goed, en niks moet verwerp word as dit met danksegging ontvang word nie, 5 want dit word heilig gemaak deur die woord van God en gebed.

Markus 7: 14-23 (ESV), Daar is niks buite 'n persoon wat deur hom in te gaan, hom kan verontreinig nie

14 En hy het die mense weer na hom geroep en vir hulle gesê: "Luister na my almal, en verstaan: 15 Daar is niks buite 'n persoon wat deur hom in te gaan hom kan onrein maak nie, maar die dinge wat uit 'n persoon kom, maak hom onrein. " 17 En toe hy die huis binnegaan en die mense verlaat, vra sy dissipels hom oor die gelykenis. 18 En Hy sê vir hulle: Is julle dan ook sonder begrip? Sien u nie dat alles wat van buite in 'n persoon ingaan, hom nie kan onrein maak nie, 19 omdat dit nie in sy hart ingaan nie, maar in sy maag en verdryf word? ” (So ​​het hy alle voedsel as skoon verklaar.) 20 En hy het gesê: 'Wat uit 'n persoon kom, is wat hom onrein maak. 21 Want van binne, uit die hart van die mens, kom slegte gedagtes, seksuele onsedelikheid, diefstal, moord, egbreuk, 22 begeerte, goddeloosheid, bedrog, sensualiteit, afguns, laster, trots, dwaasheid. 23 Al hierdie bose dinge kom van binne, en dit maak 'n mens onrein. ”

Sagaria 14: 15-19, die straf aan al die nasies wat nie optrek om die huttefees te hou nie

Sagaria 14: 16-19 praat van die komende dag van die Here. Dit is na 'n verdrukking en het betrekking op die oorlewendes van al die nasies wat teen Jerusalem gekom het. Hierdie gedeelte spreek van 'n vloek van hongersnood en plaag vir diegene wat nie na Jerusalem sal gaan om die huttefees (huttefees) te hou nie. Hierdie fees, wat aan die einde van die oestyd gevier word, behels dat ons sewe dae lank in tydelike hutte woon. In die Mosaïese Wet sou alle inheemse Israeliete in hutte woon, sodat hulle geslagte kan weet dat God die volk Israel in hutte laat woon het toe hy hulle uit Egipteland uitgelei het. Volgens Sagaria 23 sal dit slegs in Jerusalem korrek waargeneem word. Baie mense wat voorstaan ​​om die feeste en die dae te volg, insluitend die huttefees (Sukkot), reis nie na Jerusalem om die fees te vier op 'n manier wat voldoen aan die profesie van Sagaria 42: 43-14 nie.  

In die konteks van die profesie blyk dit 'n straf te wees vir die nasies wat voorheen vyande van Israel was, sodat hulle die God van Israel kan erken. Hierdie vereiste is nie universeel nodig nie en is nie van toepassing op die huidige era nie, hoewel dit blyk dat dit van toepassing sal wees na die verdrukking in die duisendjarige koninkryk van Christus. Alhoewel bepaalde feeste in 'n toekomstige era ingestel en voorgeskryf kan word, beteken dit nie dat hierdie fees in die huidige tyd universeel van toepassing is nie. As Jesus die mag oorneem, neem diegene wat in sy koninkryk is, graag deel aan die tradisies en nakomings wat hy stel. As Jesus terugkeer, sal hy as koning heers oor al die nasies en die mense sal hom gehoorsaam volgens die reëls wat hy duidelik stel. 

As gelowiges in die Evangelie, is ons van mening dat iemand geregverdig word deur geloof, afgesien van werke van die wet. (Rom 3:28). Ons weet dat 'n mens nie geregverdig word deur werke van die wet nie, maar deur geloof in Jesus Christus, so het ons ook in Christus Jesus geglo, om geregverdig te word deur geloof in Christus en nie uit werke van die wet nie, omdat uit werke van die wet sal niemand geregverdig word nie. (Gal 2:16) In Christus breek ons ​​die ou weg af, nadat ons vir die wet gesterf het, sodat ons vir God kan lewe deur die geloof in die Seun van God, wat ons liefgehad het en homself vir ons oorgegee het. (Gal 2: 18-20)  Almal wat op die werke van die wet staatmaak, is onder 'n vloek. (Gal 3:10). Die regverdiges lewe deur geloof en die wet is nie uit geloof nie. In Christus Jesus het die seën van Abraham na die heidene gekom, sodat ons die beloofde Gees deur die geloof kan ontvang. (Gal 3:11) Laat niemand oor u oordeel oor voedsel- en drankvrae of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwemaan of 'n sabbat nie - dit is 'n skaduwee van die toekomstige dinge, maar die stof behoort aan Christus . (Kol 12: 3-14)

Sagaria 14: 16-19 (OAV), die straf vir al die nasies wat nie optrek om die huttefees te hou nie

16 Dan almal wat uit al die nasies oorleef wat teen Jerusalem gekom het sal jaar na jaar opgaan om die Koning, die HERE van die leërskare, te aanbid en die huttefees te vier. 17 En as een van die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om die Koning, die HERE van die leërskare, te aanbid nie, sal daar geen reën oor hulle kom nie. 18 En as die familie van Egipte nie optrek en hulle voorstel nie, sal daar geen reën op hulle kom nie; daar sal die plaag wees waarmee die HERE die nasies tref wat nie optrek om die huttefees te hou nie. 19 dit die straf vir Egipte en die straf vir al die nasies wat nie optrek om die huttefees te hou nie.

Romeine 3:28 (ESV), 'n Mens word geregverdig deur geloof, afgesien van die werke van die wet

28 vir ons meen dat iemand geregverdig word deur geloof, afgesien van die werke van die wet.

Galasiërs 2: 16-21 (ESV), Ons het in Christus Jesus geglo, om geregverdig te word deur geloof in Christus en nie deur werke van die wet nie

15 Ons is self Jode van geboorte en nie heidense sondaars nie; 16 nog ons weet dat 'n mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar uit die geloof in Jesus Christus, so het ons ook in Christus Jesus geglo, om geregverdig te word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie, want uit die werke van die wet sal niemand geregverdig word nie. 17 Maar as ons ook in ons strewe om in Christus geregverdig te word, sondaars is, is Christus dan 'n dienskneg van die sonde? Beslis nie! 18 Want as ek weer bou wat ek afgebreek het, bewys ek myself as 'n oortreder. 19 Want deur die wet het ek gesterf vir die wet, sodat ek vir God kan lewe. 20 Ek is saam met Christus gekruisig. Dit is nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my leef. En die lewe wat ek nou vleeslik leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad en homself vir my oorgegee het. 21 Ek vernietig nie die genade van God nie, want as geregtigheid deur die wet was, dan het Christus sonder doel gesterf.

Galasiërs 3: 10-14 (ESV): Die wet is nie uit geloof nie

10 vir almal wat op werke van die wet staatmaak, is onder 'n vloek; want daar staan ​​geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie hou by alles wat in die wetboek staan ​​nie, en doen dit. ” 11 Nou is dit duidelik dat niemand deur die wet voor God geregverdig is nie, want “Die regverdiges sal uit die geloof lewe”. 12 Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar "Wie dit doen, sal deur hulle lewe." 13 Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur 'n vloek vir ons te word—Want daar staan ​​geskrywe: “Vervloek is elkeen wat aan’ n boom gehang word ” - 14 sodat in Christus Jesus kan die seën van Abraham na die heidene kom, sodat ons die beloofde Gees deur die geloof kan ontvang.

Kolossense 2: 16-17 (ESV), Len niemand oordeel oor jou oor 'n fees of 'n nuwemaan of 'n sabbat nie

16 Laat niemand u dus oordeel oor voedsel- en drankvrae of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwemaan of 'n sabbat nie. 17 Dit is 'n skaduwee van die toekomstige dinge, maar die stof behoort aan Christus.