Voorbestaan ​​van Christus
Voorbestaan ​​van Christus

Voorbestaan ​​van Christus

Die Profetiese Voorbestaan ​​van Christus

Baie Skrif getuig van die betekenis waarin Christus reeds bestaan ​​het, in 'n profetiese sin. Diegene wat saamgesweer het teen God se heilige dienskneg Jesus, wat hy gesalf het, het gedoen wat sy hand en sy voorneme was om te laat gebeur. (Handelinge 4: 27-28) Die hele wet en die profete getuig van die geregtigheid van God wat nou los van die wet geopenbaar is-die geregtigheid van God deur geloof in Jesus Christus vir almal wat glo. (Rom 3: 21-22). Wat hierdie redding betref, het die profete wat oor hierdie genade profeteer, deeglik gesoek en navraag gedoen, terwyl die gees van Christus daarin die lyding van Christus en die daaropvolgende heerlikhede voorspel het. (1 Pet 1: 10-11) Abraham was bly dat hy die dag van Christus sou sien-hy het dit gesien en was bly. (Johannes 8:56). Die openbaring van Christus bestaan ​​voor Abraham. (Johannes 8:58). 

Lukas 10:24 (ESV), Menige profete en konings wou graag sien wat u sien

“Want ek sê dit vir jou baie profete en konings wou graag sien wat u sien, en het dit nie gesien nie, en om te hoor wat jy hoor, en het dit nie gehoor nie. ” 

Handelinge 2:23, Jesus, oorgelewer volgens die definitiewe plan en voorkennis van God

“Hierdie Jesus, oorgegee volgens die definitiewe plan en voorkennis van God, u gekruisig en gedood deur die hande van wettelose mense. ”

Handelinge 2: 30-32 (ESV), Word dus 'n profeet -hy voorsien en praat oor die opstanding van die Christus

 Broers, ek kan met vertroue vir u oor die aartsvader David sê dat hy gesterf en begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe.  Word dus 'n profeet, en wetende dat God met 'n eed aan hom gesweer het dat hy een van sy nageslag op sy troon sou sit, hy voorsien en praat oor die opstanding van die Christus, dat hy nie aan Hades oorgelaat is nie, en dat sy vlees ook nie korrupsie gesien het nie. Hierdie Jesus God het opgewek, en daarvan is ons almal getuies.

Handelinge 3: 18-26 (ESV), Wat God voorspel deur die mond van al die profete, dat sy Christus sou ly, het hy dus vervul

Maar wat God het deur die mond van al die profete voorspel dat sy Christus sou ly, het hy dus vervul. Bekeer julle dus en keer terug, sodat julle sondes uitgewis kan word, dat daar tye van verkwikking kan kom uit die teenwoordigheid van die Here, en dat Hy die Christus kan stuur wat vir julle bestem is, Jesus, wat die hemel moet ontvang tot die tyd vir herstel al die dinge waaroor God het lank gelede deur die mond van sy heilige profete gepraatMoses het gesê: 'Die Here God sal vir u 'n profeet soos ek uit u broers verwek. U moet na hom luister in alles wat hy vir u sê. En dit sal wees dat elke siel wat nie na daardie profeet luister nie, van die volk vernietig sal word' En al die profete wat gespreek het, van Samuel en die wat agter hom aan gekom het, het ook deesdae verkondig. Julle is die seuns van die profete en van die verbond wat God met julle vaders gesluit het deur aan Abraham te sê: En in jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word.  God het sy dienskneg opgewek en hom eers na u gestuur, om u te seën deur elkeen van u van u boosheid af te weer. ”

Handelinge 4: 27-28 (ESV), Om alles te doen wat u hand en u plan vooraf bepaal het

“Want in hierdie stad was daar werklik vergader teen u heilige dienskneg Jesus, wat u gesalf het, sowel Herodes as Pontius Pilatus, saam met die heidene en die volke van Israel, om te doen wat u hand en u plan ook al voorspel het.

Handelinge 10: 42-43 (ESV), Aan hom al die profete getuig 

'En hy het ons beveel om vir die mense te preek en te getuig dat dit Hy is deur God aangestel om oordeel te wees oor die lewendes en die dooies. Aan hom al die profete getuig dat elkeen wat in Hom glo, vergewing van sondes deur sy naam ontvang. ” 

Handelinge 26: 22-23 (ESV), Slegs wat die profete en Moses gesê het, sou gebeur: dat die Christus moet ly en dit

“Ek het die hulp gekry wat van God kom, en daarom staan ​​ek hier en getuig van klein en groot, sê niks anders as wat die profete en Moses gesê het nie: dat die Christus moet ly en ditdeur die eerste te wees wat uit die dood opgestaan ​​het, sou hy lig verkondig aan ons mense en aan die heidene. ”

Romeine 3: 21-22 (ESV), Die Wet en die Profete getuig daarvan

Maar nou is die geregtigheid van God afgesien van die wet, alhoewel die Wet en die Profete getuig daarvan - die geregtigheid van God deur geloof in Jesus Christus vir almal wat glo.

2 Timoteus 1: 8-10 (ESV), Sy eie doel en genade, wat hy ons in Christus Jesus gegee het voordat die eeue begin het,

 8 Skaam julle daarom nie vir die getuienis van onse Here of vir my, sy gevangene nie, maar deel in die lyding vir die evangelie deur die krag van God, 9 wat ons gered het en ons tot 'n heilige roeping geroep het, nie vanweë ons werke nie, maar vanweë sy eie voorneme en genade, wat hy ons in Christus Jesus gegee het voordat die eeue begin het, 10 en wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons Verlosser Christus Jesus, wat die dood afgeskaf het en lewe en onsterflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie

1 Petrus 1: 10-11 (ESV), Die profete wat geprofeteer het oor die genade wat aan u behoort, het deeglik gesoek en navraag gedoen

“Met betrekking tot hierdie redding, die profete wat geprofeteer het oor die genade wat u sou toekom, het dit deeglik ondersoek en ondersoekdeur te vra watter persoon of tyd die Gees van Christus in hulle aandui wanneer hy voorspel die lyding van Christus en die daaropvolgende heerlikhede. "

Johannes 8: 54-58 (ESV), U vader Abraham was bly dat hy my dag sou sien. Hy het dit gesien en was bly

54 Jesus antwoord: “As ek myself verheerlik, is my eer niks. Dit is my Vader wat my verheerlik, van wie julle sê: Hy is ons God. 55 Maar jy ken hom nie. Ek ken hom. As ek sou sê dat ek hom nie ken nie, sou ek 'n leuenaar soos jy wees, maar ek ken hom en ek hou sy woord. 56 U vader Abraham was bly dat hy my dag sou sien. Hy het dit gesien en was bly. " 57 Toe sê die Jode vir hom: "Jy is nog nie vyftig jaar oud nie, en het jy Abraham gesien?" 58 Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, voor Abraham was, is ek. "

Johannes 8: 54-58 (Peshitta, Lamsa), U vader Abraham was bly om my dag te sien; en hy het dit gesien en was bly

“Jesus sê vir hulle: As ek myself eer, is my eer niks; maar dit is my Vader wat my eer, die een van wie julle sê: Hy is ons God. Tog ken julle hom nie, maar ek ken hom; en as ek sou sê dat ek hom nie ken nie, sou ek soos julleself 'n leuenaar wees; maar ek ken hom en ek gehoorsaam sy woord. U vader Abraham was bly om my dag te sien; en hy het dit gesien en was bly. Die Jode sê vir hom: Jy is nog nie vyftig jaar oud nie, en tog het jy Abraham gesien? Jesus sê vir hulle: Voorwaar, waarlik, Ek sê vir julle, voor Abraham was, was ek.

PreexistenceOfChrist.com

Jesus is die middelpunt van God se plan en voorneme

Jesus is die middelpunt van God se plan en voorneme wat van ouds af vasgestel is, soos Moses gesê het: “Die HERE jou God sal vir jou 'n profeet soos ek uit jou midde verwek. (Deut 18: 15-19) Jesus is die Christus wat deur die mond van al die profete voorspel is (Handelinge 3: 18-26). In die volheid van die tyd het Good sy Seun gestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. (Gal 4: 4-5). God het ons vooraf geken en ook voorbeskik om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat hy die eersgeborene kan wees van baie broers (Rom 8: 28-29). Die geheim van God se wil is die doel wat hy in Christus voorgestel het as 'n plan vir die volheid van die tyd, om alle dinge in hom te verenig. (Ef 1: 9-10) By hom verkry ons 'n erfenis, wat vooraf bepaal is volgens die doel van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil. Die plan van die verborgenheid wat vir ewig in Goed versteek was, wat alle dinge geskep het, is aan die lig gebring. (Ef 1: 11-3) Dit is in ooreenstemming met die ewige doel wat hy in Christus Jesus, onse Here, bereik het. ” God het ons nie bestem vir toorn nie, maar om verlossing te verkry deur ons Here Jesus Christus. Hy was vooraf bekend voor die grondlegging van die wêreld, maar is in die laaste tye om ons ontwil geopenbaar. (9 Pet 10:3) Vir diegene wat geroep is, is Christus die krag van God en die wysheid van God (11 Kor 1:5) Die getuienis van Jesus is die gees van profesie. (Openb. 9:1) Die naam waarmee hy genoem word, is die Woord van God. God het die komende wêreld, waarvan ons praat, nie aan engele onderwerp nie (Heb 1: 20)

Deuteronomium 18:15, 18-19 (ESV), Die HERE jou God sal vir jou 'n profeet soos ek uit jou midde verwek

"Die HERE jou God sal vir jou 'n profeet soos ek uit jou midde en uit jou broers laat opstaan; na hom sal jy luister... Ek sal vir hulle 'n profeet soos jy uit hulle broers verwek. En ek sal my woorde in sy mond steek, en hy sal alles vertel wat ek hom beveel. En wie nie luister na my woorde wat hy in my naam sal spreek nie, ek sal dit van hom eis

Miga 5: 2 (OAV), Van jou sal vir my uitgaan een wat heerser in Israel is, wie se voortkoms uit die voortyd is

Maar jy, Bethlehem Efrata, wat te min is om onder die stamme van Juda te wees, uit jou sal vir my uitgaan een wat heerser in Israel sal wees, wie se koms uit die voortyd is, uit die ou dae.

Handelinge 3: 18-26 (ESV), Al die profete wat gepraat het - het ook deesdae verkondig

 18 Maar wat God voorspel het deur die mond van al die profete, dat sy Christus sou ly, het Hy so vervul. 19 Bekeer dan en draai terug, sodat julle sondes uitgewis kan word, 20 Die tyd van verfrissende mag kom van die aangesig van die Here en dat Hy die Christus vir julle, Jesus, kan stuur, 21 wie die hemel tot die tyd moet ontvang om al die dinge te herstel waarvan God lank gelede deur die mond van sy heilige profete gespreek het. 22 Moses het gesê: 'Die Here God sal vir u 'n profeet soos ek uit u broers verwek. U moet na hom luister in alles wat hy vir u sê. 23 En elke siel wat nie na die profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word. 24 En al die profete wat gespreek het, van Samuel en die wat agter hom aan gekom het, het ook deesdae verkondig. 25 Julle is die seuns van die profete en van die verbond wat God met julle vaders gesluit het en vir Abraham gesê het: En in jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. 26 God het sy dienskneg opgewek en hom eers na u gestuur om u te seën deur elkeen van u goddeloosheid af te weer. "

Galasiërs 4: 4-5 (ESV), Wanneer die volheid tyd het aangebreek, God het sy Seun uitgestuur

"Maar wanneer die volheid tyd het aangebreek, God het sy Seun uitgestuur, gebore van vrou, gebore onder die wet, te verlos diegene wat onder die wet was, sodat ons as kinders aangeneem kan word. "

Romeine 8: 28-29 (ESV), Voorbestem om aan die beeld van hom te voldoen Sy

“En ons weet dat vir diegene wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir diegene wat geroep is volgens sy doel. Vir diegene wat hy vantevore geken het, het hy ook voorbeskik om gelykvormig te wees aan die beeld van hom Sy, sodat hy kan wees die eersgeborene onder baie broerss.

Efesiërs 1: 3-5 (ESV), He het ons in hom gekies voor die grondlegging van die wêreld

“Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seën in die hemele, net soos he het ons in hom gekies voor die grondlegging van die wêreld, dat ons heilig en onberispelik voor Hom moet wees. Verlief het hy voorbestem ons vir aanneming tot homself as seuns deur Jesus Christus, volgens die doel van sy testament. "

Efesiërs 1: 9-11 (AOV), A.volgens sy voorneme, wat hy in Christus uiteengesit het as 'n plan vir die volheid van tyd

9 aan ons bekend maak die verborgenheid van sy wil, volgens sy doel, wat hy in Christus uiteengesit het 10 as 'n plan vir die volheid van die tyd, om alle dinge in hom te verenig, dinge in die hemel en dinge op aarde.11 In hom het ons 'n erfenis verkry, wat vooraf bepaal is volgens die doel van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil

Efesiërs 3: 9-11 (ESV), Die plan - die veelvuldige wysheid van God - die ewige doel wat hy in Christus Jesus bereik het

“Om vir almal aan die lig te bring wat is die plan van die verborgenheid wat eeue lank in God verborge was, wat alle dinge geskep het, sodat deur die kerk die veelvuldige wysheid van God kan nou aan die heersers en owerhede in die hemelse plekke bekend gemaak word. Dit was volgens die ewige doel wat hy in Christus Jesus, onse Here, bereik het. "

1 Tessalonisense 5: 9-10 (ESV), God het ons nie bestem vir toorn nie, maar om verlossing te verkry deur ons Here Jesus Christian

"Vir God het ons nie bestem vir toorn nie, maar om verlossing te verkry deur ons Here Jesus Christian, wat vir ons gesterf het, sodat ons saam met hom kan lewe, of ons nou wakker is of slaap.

1 Korintiërs 1: 18-25 (ESV), Die Woord van die kruis- aan ons wat gered word, is dit die krag van God- ons verkondig Christus gekruisig

18 Vir die die kruiswoord is dwaasheid vir die wat vergaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. 19 Want daar staan ​​geskrywe: “Ek sal die wysheid van die wyse vernietig, en die onderskeidingsvermoë van die verstandiges sal ek vernietig.” 20 Waar is die een wat wys is? Waar is die skrifgeleerde? Waar is die debatvoerder van hierdie tydperk? Het God nie die wysheid van die wêreld dwaas gemaak nie? 21 Want omdat die wêreld in die wysheid van God God nie deur wysheid geken het nie, het dit God behaag deur die dwaasheid van wat ons verkondig om die wat glo te red. 22 Want Jode eis tekens en Grieke soek wysheid, 23 maar ons verkondig Christus as gekruisigde'n struikelblok vir Jode en dwaasheid vir heidene, 24 maar vir die geroepes, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God. 25 Want die dwaasheid van God is wyser as die mense, en die swakheid van God is sterker as die mense.

2 Timoteus 1: 8-10 (ESV), Sy eie doel en genade, wat hy ons in Christus Jesus gegee het voordat die eeue begin het

 8 Skaam julle daarom nie vir die getuienis oor ons Here nie, en ook nie vir my, sy gevangene nie, maar deel in lyding vir die evangelie deur die krag van God, 9 wat ons gered het en ons tot 'n heilige roeping geroep het, nie vanweë ons werke nie, maar vanweë sy eie voorneme en genade, wat hy ons in Christus Jesus gegee het voordat die eeue begin het, 10 en wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons Verlosser Christus Jesus, wat die dood afgeskaf het en lewe en onsterflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie

1 Petrus 1:20, Hy was vooraf bekend voor die grondlegging van die wêreld, maar is in die laaste tye geopenbaar

Hy was vooraf bekend voor die grondlegging van die wêreld, maar is in die laaste tye geopenbaar ter wille van u.

Openbaring 19:10, 13 (ESV), Tdie getuienis van Jesus is die gees van profesie - hy word die Woord van God genoem

“Aanbid God. Vir die getuienis van Jesus is die gees van profesie... Hy is geklee in 'n kleed gedoop in bloed, en die naam waarmee hy genoem word, is die Woord van God. "

Hebreërs 2: 5-6 (ESV), God onderwerp die wêreld wat kom, waarvan ons praat

Want dit was nie vir engele nie God onderwerp die wêreld wat kom, waarvan ons praat. Daar is iewers getuig: “Wat is die mens, dat jy aan hom of die mensekind dink, dat jy vir hom omgee? 

PreexistenceOfChrist.com

Net soos Jesus, het die Vader ons bedoel vir heerlikheid voordat die wêreld bestaan

Die lyding van die huidige tyd is nie die moeite werd om te vergelyk nie die heerlikheid wat aan ons geopenbaar moet word. Die skepping was aan nietigheid onderworpe in die hoop dat die skepping self vrygemaak sal word van sy slawerny aan korrupsie en die vryheid verkry van die heerlikheid van die kinders van God. Ons wat die eerstelinge van die Gees het, kreun innerlik terwyl ons gretig wag op aanneming as seuns. Vir diegene wat God liefhet, werk alles vir God saam vir diegene wat volgens sy voorneme geroep is. Diegene wat hy vantevore geken het en ook voorbeskik het om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat hy die eersgeborene onder baie broers kon wees. (Rom 8:20) Vaartuie van genade, God het vooraf voorberei tot eer - gebruik selfs wie hy genoem het, sodat ons 'seuns van die lewende God' genoem kan word. (Rom 9: 22-26) Dit is die geheime en verborge wysheid van God, wat God bepaal het voor die eeue vir ons heerlikheid. (1 Kor 2: 6-7) Geen oog het gesien en geen oor gehoor of hart voorgestel wat God voorberei het vir diegene wat hom liefhet nie. ” Die huis wat ons het, is ewig in die hemele, nie met hande nie, maar 'n gebou van God. (1 Kor 2: 9) Hy wat vir ons 'n hemelse woning en onsedelikheid voorberei het, is God (2 Kor 5: 1-2)

Die God en Vader van ons Here Jesus Christus, het ons in Christus geseën en ons in hom gekies voor die grondlegging van die wêreld. (Ef 1: 3-4). In liefde het hy ons voorbeskik om vir homself as seuns deur Jesus Christus aan te neem, volgens die doel van sy wil. Volgens sy genade is die verborgenheid van sy wil, volgens sy voorneme, wat hy in Christus voorgestel het as 'n plan vir die volheid van die tyd, om alle dinge in hom te verenig, aan ons bekend gemaak. (Ef 3: 5-1) By hom verkry ons 'n erfdeel, wat vooraf bepaal is volgens die doel van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil. (Ef 7:10). Ons is sy vakmanskap, geskape in Christus Jesus vir goeie werke, wat God vooraf voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. God wat ons gered het, het ons tot 'n heilige roeping geroep vanweë sy eie voorneme en genade, wat hy ons in Christus Jesus gegee het voordat die eeue begin het. (1 Tim 11: 2-10)

Om toestemming aan die regter- of linkerhand van Christus te sit, behoort nie aan hom nie, maar aan wie dit deur die Vader voorberei is. (Mat 20:23) As die Seun van die mens in sy heerlikheid kom, sal die koning vir diegene aan sy regterhand sê: 'Kom, julle wat deur my Vader geseën is, erf die koninkryk wat vir julle voorberei is van die grondlegging van die wêreld af' . Jesus sê vir die Vader: “Ek het julle op aarde verheerlik nadat ek die werk voltooi het wat julle my gegee het om te doen. En nou, Vader, verheerlik my in u teenwoordigheid met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld bestaan ​​het. ” (Johannes 25: 31-34) Toe het Jesus namens diegene wat in hom sal glo, gebid en gesê:Die heerlikheid wat U my gegee het, het Ek aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos ons een is, ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan word, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur en hulle liefgehad het net soos u my liefgehad het. " (Johannes 17: 20-23) en Jesus het gebid: “Vader, ek verlang dat ook hulle wat U My gegee het, saam met my kan wees waar Ek is, om my heerlikheid te sien wat U My gegee het omdat U My liefgehad het voor die grondslag van die wêreld. ” (Johannes 17:24). Soos Christus geseën en gelief was voor die grondlegging van die wêreld, so was ons ook. (Ef 1: 3-4).

Romeine 8: 18-23 (ESV), die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word -die openbaarmaking van die seuns van God

Want ek meen dat die lyding van die huidige tyd nie die moeite werd is om te vergelyk nie die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word. Want die skepping wag met gretigheid vir die openbaarmaking van die seuns van God. Want die skepping is aan nietigheid onderwerp, nie gewillig nie, maar vanweë hom wat dit onderwerp het, in die hoop dat die skepping self vrygemaak sal word van sy slawerny aan korrupsie en die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God sal verkry. Want ons weet dat die hele skepping saam kreun in die pyn van bevalling tot nou toe. En nie net die skepping nie, maar ons self, wat die eerstelinge van die Gees het, kreun innerlik terwyl ons gretig wag aanneming as seuns, die verlossing van ons liggame.

Romeine 8: 28-29 (ESV), Sy doel - het hy ook voorbestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun

“En ons weet dat vir diegene wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir diegene wat geroep is volgens sy doel. Vir diegene wat hy vooraf geken het, het hy ook voorbestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat hy kan wees die eersgeborene onder baie broerss.

Romeine 9: 22-26 (ESV), Die rykdom van sy heerlikheid vir gereedskap van barmhartigheid, wat hy vooraf voorberei het vir heerlikheid

Wat as God, wat sy toorn wou openbaar en sy krag bekend maak, met veel geduld volhoubaar is met vate van toorn wat gereed is vir vernietiging, om dit bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid vir voorwerpe van barmhartigheid, wat he het vooraf voorberei op heerlikheid- selfs ons wat Hy geroep het, nie net uit die Jode nie, maar ook uit die heidene? Soos Hy in Hosea sê: “Diegene wat nie my volk was nie, sal ek 'my volk' noem; en die wat nie geliefd was nie, sal ek 'geliefdes' noem. En op die plek waar daar vir hulle gesê is: 'Julle is nie my volk nie', daar hulle sal 'kinders van die lewende God' genoem word."

1 Korintiërs 2: 6-9 (ESV), Ons gee 'n geheime en verborge wysheid van God, wat God het voor die eeue besluit tot ons eer

Tog gee ons onder die volwassenes wysheid, hoewel dit nie 'n wysheid is van hierdie tydperk of van die heersers van hierdie eeu wat gedoem is om te sterf nie. Maar ons gee 'n geheime en verborge wysheid van God, wat God het voor die eeue besluit tot ons eer. Nie een van die heersers van hierdie tydperk het dit verstaan ​​nie, want as hulle sou, sou hulle nie die Heer van heerlikheid gekruisig het nie. Maar, soos daar staan ​​geskrywe: “Wat geen oog gesien het en geen oor gehoor het of die hart van die mens gedink het nie, wat God voorberei het vir diegene wat hom liefhet"

2 Korintiërs 5: 1-5 (ESV), dat ons verder geklee sou wees-Hy wat ons hierop voorberei het, is God

Want ons weet dat as die tent wat ons aardse huis is, vernietig word, ons het 'n gebou van God, 'n huis wat nie met hande gemaak is nie, ewig in die hemel. Want in hierdie tent sug ons, verlang ons om ons hemelse woning aan te trek, as ons inderdaad nie naak gevind kan word nie. Want terwyl ons nog in hierdie tent is, kreun ons en word belas - nie dat ons onkleed sou wees nie, maar dat ons verder geklee sou wees, sodat wat sterflik is, deur die lewe verslind kan word. Hy wat ons hierop voorberei het, is God, wat ons die Gees as waarborg gegee het.

Efesiërs 1: 3-11 (ESV), God-hy het ons in Christus uitverkies voor die grondlegging van die wêreld

3 Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seën in die hemele, 4 selfs as hy het ons in hom gekies voor die grondlegging van die wêreld, dat ons heilig en onberispelik voor Hom moet wees. verlief 5 hy het ons voorbeskik om deur Jesus Christus as kinders vir homself aangeneem te word, volgens die doel van sy testament, 6 tot lof van sy heerlike genade, waarmee hy ons in die Geliefde geseën het. 7 In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons oortredings, volgens die rykdom van sy genade, 8 wat hy ons in alle wysheid en insig oorval het 9 aan ons bekend te maak die geheimenis van sy wil, volgens sy voorneme, wat hy in Christus uiteengesit het 10 as 'n plan vir die volheid van tyd, om alle dinge in hom te verenig, dinge in die hemel en dinge op aarde. 11 In hom ons het 'n erfenis verkry, Hy is voorbestem volgens die doel van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil

Efesiërs 2:10 (ESV): Ons is in Christus Jesus geskape vir goeie werke - wat God vooraf voorberei het

'Want ons is sy vakmanskap, geskape in Christus Jesus vir goeie werke, wat God vooraf voorberei het, dat ons daarin moet wandel. ”

2 Timoteus 1: 8-10 (ESV), God wat ons gered het-uit sy eie doel en genade-wat Hy ons in Christus Jesus gegee het voor die eeue begin het

"God wat ons gered het en ons geroep het tot 'n heilige roeping, nie as gevolg van ons werke nie, maar vanweë sy eie doel en genade, wat Hy ons in Christus Jesus gegee het voordat die eeue begin het, en wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons Verlosser Christus Jesus. ”

Titus 1: 2-3 (ESV), In hoop op die ewige lewe, wat God belowe het voor die eeue begin het

 2 in die hoop op die ewige lewe, wat God, wat nooit lieg nie, belowe het voor die eeue begin het 3 en op die regte tyd gemanifesteer in sy woord deur die prediking waarmee ek toevertrou is deur die bevel van God ons Verlosser;

Matteus 20:23 Om aan my regter- en linkerhand te sit - dit is vir diegene vir wie dit deur my Vader voorberei is

Hy sê vir hulle: Julle sal my beker drink, maar om aan my regterhand en aan my linkerkant te sit is nie myne om toe te staan ​​nie, maar dit is vir diegene vir wie dit was voorberei deur my Vader. "

Matthéüs 25: 31-34 (DB), Berf deur my Vader, erf die koninkryk wat vir u voorberei is vanaf die grondlegging van die wêreld

“As die Seun van die mens kom in sy heerlikheid, en al die engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. Voor hom sal al die nasies versamel word, en hy sal mense van mekaar skei soos 'n herder die skape van die bokke skei. En hy sal die skape aan sy regterkant plaas, maar die bokke aan die linkerkant. Dan sal die Koning vir die aan sy regterkant sê: 'Kom, julle wat deur my Vader geseën is, erf die koninkryk wat vir julle voorberei is vanaf die grondlegging van die wêreld.

Johannes 17: 1-5 (ESV), Verheerlik my in u teenwoordigheid met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld bestaan ​​het

Toe Jesus hierdie woorde gespreek het, slaan hy sy oë op na die hemel en sê: Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun sodat die Seun u kan verheerlik, sedert jy het hom gesag gegee oor alle vlees, om die ewige lewe te gee aan almal wat jy hom gegee het. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat U gestuur het. Ek het jou op aarde verheerlik nadat ek die werk voltooi het wat jy my gegee het om te doen. En nou, Vader, verheerlik my in u teenwoordigheid met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld bestaan ​​het.

Johannes 17: 20-26 (ESV), Die heerlikheid wat U my gegee het, het Ek aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos ons

'Ek vra nie net hiervoor nie, maar ook diegene wat deur hulle woord in my sal glo. sodat hulle almal een kan wees, net soos U, Vader, in my is, en ek in u, sodat hulle ook in ons kan wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het, het Ek aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos ons een is, Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome één kan word, sodat die wêreld kan weet dat U My gestuur en liefgehad het net soos U My liefgehad het. Vader, ek verlang dat ook hulle wat U My gegee het, by My kan wees waar Ek is, om my heerlikheid te sien wat U my gegee het omdat U my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. O regverdige Vader, al ken die wêreld u nie, ek ken u, en hierdie weet dat u my gestuur het. Ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal aanhou om dit bekend te maak, sodat die liefde waarmee julle My liefgehad het, daarin kan wees, en ek in hulle. ”

PreexistenceOfChrist.com

Jesus is Here en Christus gemaak (dit was nie eers die bedoeling nie)

Jesaja 42:1, kyk my dienskneg, wat ek ondersteun, my uitverkorene, in wie my siel behae het

kyk my dienskneg, wat ek ondersteun, my uitverkorene, in wie my siel behae het; ek het lê my Gees op hom; Hy sal reg laat geskied aan die nasies.

Lukas 1: 30-33 (ESV), Hy sal groot wees-die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee

En die engel sê vir haar: “Moenie bang wees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy sal hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee, en hy sal vir ewig regeer oor die huis van Jakob, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. ”

Lukas 9:35 Dit is my Seun, my Uitverkore

En daar kom 'n stem uit die wolk wat sê: 'Dit is my Seun, my Uitverkore; luister na hom!

Handelinge 2:36 (ESV), God het hom beide Here en Christus gemaak, hierdie Jesus wat jy gekruisig het

Laat die hele huis van Israel dit dus verseker weet God het hom beide Here en Christus gemaak, hierdie Jesus wat jy gekruisig het. "

Handelinge 3:13 (OAV), THy, die God van ons vaders, het sy dienskneg Jesus verheerlik

Die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, die God van ons vaders, het sy dienskneg Jesus verheerlik, wat u oorgelewer en ontken het in die teenwoordigheid van Pilatus, toe hy besluit het om hom vry te laat.

Handelinge 5: 30-31 (ESV), God het hom aan sy regterhand verhef as Leier en Verlosser

Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat U vermoor het deur Hom op 'n boom te hang. God het hom aan sy regterhand verhef as Leier en Verlosser, om berou te gee aan Israel en vergifnis van sondes.

Handelinge 10: 42-43 (ESV), Hy is die een wat deur God aangestel is om oordeel te wees oor die lewendes en die dooies

'En hy het ons beveel om vir die mense te preek en daarvan te getuig hy is die een wat deur God aangestel is om oordeel te wees oor die lewendes en die dooies. Vir hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, deur sy naam vergifnis van sondes ontvang. ” 

Handelinge 17: 30-31 (ESV), God- het 'n dag vasgestel waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het

Die tye van onkunde het God oor die hoof gesien, maar nou beveel hy alle mense oral om hulle te bekeer, want hy het 'n dag vasgestel waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het; en hiervan het hy aan almal die versekering gegee deur hom uit die dood op te wek. ”

Filippense 2: 8-11 (ESV), God het hom hoog verhoog en hom die naam gegee wat bo elke naam is

En in menslike vorm gevind, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die punt van die dood, selfs die dood aan die kruis. Daarom het God hom hoog verhoog en aan hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus moet elke knie buig, in die hemel en op aarde en onder die aarde, en elke tong bely dat Jesus Christus die Here is, tot eer van God die Vader.

1 Timoteus 2: 5-6 (ESV), Daar is een God, en daar is een middelaar tussen God en mense, die mens Christus Jesus

vir daar is een God, en daar is een middelaar tussen God en mense, die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, wat die getuienis is wat op die regte tyd gegee is.

Hebreërs 5: 1-5 (ESV), Christus het homself nie verhef om 'n hoëpriester te word nie, maar is aangestel

Vir elke hoëpriester uit die mense gekies, word aangestel om namens mense in verhouding tot God op te tree, om gawes en offers vir sondes te bring. Hy kan sagkens omgaan met die onkundiges en eiesinniges, omdat hy self swaar is van swakheid. 3 Daarom is hy verplig om vir sy eie sondes offerande op te offer, net soos vir die van die mense. En niemand neem hierdie eer vir homself nie, maar slegs as hy deur God geroep is, net soos Aaron was. So ook Christus het homself nie verhef tot hoëpriester nie, maar is aangestel deur hom wat vir hom gesê het: "U is my Seun, vandag het ek u verwek"

Hebreërs 9:24 (ESV), Cpols het ingekom in die hemel self, om namens ons in die teenwoordigheid van God te verskyn

vir Christus het ingegaan, nie op heilige plekke met hande gemaak nie, wat afskrifte is van die ware dinge, maar in die hemel self, om namens ons in die teenwoordigheid van God te verskyn.

Johannes 3:35 (ESV), Die Vader het die Seun lief en hsoos alles in sy hand gegee is

Die Vader het die Seun lief en hsoos alles in sy hand gegee is.

Johannes 17:2 (ESV), Die Vader het hom gesag gegee oor alle vlees

Die Vader het hom gesag gegee oor alle vlees, om die ewige lewe te gee aan almal wat hy hom gegee het.

Johannes 17:3 (ESV), Die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat jy gestuur het

En hierdie is ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat jy gestuur het.

PreexistenceOfChrist.com

Jesus is die eerste en die laaste van God se heilsplan

Jesus is die eerste van die opstanding en almal wat van die begin tot die einde gered word, word deur Christus gered. Jesus is die eerste en die laaste van die nuwe skepping (nie die oorspronklike skepping nie). Eersgeborene van die hele skepping het betrekking op die nuwe skepping (eersgeborene uit die dood)

Handelinge 4: 11-12 (ESV), Daar is redding in niemand anders nie

Hierdie Jesus is die klip wat deur u, die bouers, verwerp is, wat die hoeksteen geword hetEn daar is redding in niemand anders nie, want daar is geen ander naam onder die hemel gegee onder die mense waardeur ons gered moet word nie. "

Romeine 5: 18-19 (ESV), Deur die gehoorsaamheid van die een mens sal baie regverdig gemaak word

Daarom, soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense, so een daad van geregtigheid lei tot regverdiging en lewe vir alle mense. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens, is baie mense sondaars gemaak deur die gehoorsaamheid van die een mens sal baie regverdig gemaak word.

Romeine 8:29, Dat hy die eersgeborene onder baie broers kan wees

Tslang wat hy ook vooraf geken het voorbestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat hy die eersgeborene onder baie broers kan wees.

1 Korintiërs 8: 4-6 (NLV), Daar is een Here, Jesus Christus, deur wie is alle dinge en deur wie ons bestaan

"Daar is geen God behalwe een nie." Want alhoewel daar sogenaamde gode in die hemel of op die aarde kan wees-soos daar inderdaad baie "gode" en baie "here" is-tog vir ons daar is een God, die Vader, van wie is alle dinge en vir wie ons bestaan, en een Here, Jesus Christus, deur wie is alle dinge en deur wie ons bestaan.

1 Korintiërs 15: 20-22 (ESV), Want soos deur 'n mens die dood gekom het, deur 'n mens het ook die opstanding van die dode gekom

Christus is uit die dood opgewek, die eerstelinge van die wat aan die slaap geraak het. Want soos deur 'n mens die dood gekom het, deur 'n mens het ook die opstanding van die dode gekom. Want soos in Adam almal sterf, so ook in Christus sal almal lewend gemaak word.

2 Korintiërs 5: 17-18 (ESV), As iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepping 

Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepping. Die oue is oorlede; kyk, die nuwe het gekom. Dit alles is van God, wat deur Christus het ons met homself versoen en het ons die bediening van versoening gegee.

Efesiërs 1: 9-10 (ESV), His doel - wat hy het in Christus uiteengesit -as 'n plan om alle dinge in hom te verenig

9 die geheimenis van sy wil aan ons bekend maak, volgens sy doel, Wat het hy in Christus vertrek 10 as 'n plan vir die volheid van die tyd, om alle dinge in hom te verenig, dinge in die hemel en dinge op aarde.

Efesiërs 3: 7-11 (ESV), Thy beplan - die veelvuldige wysheid van God - die ewige doel wat hy in Christus Jesus bereik het 

Of hierdie evangelie Ek is bedienaar gemaak volgens die gawe van God se genade, wat my gegee is deur die werking van sy krag. Alhoewel ek die minste van al die heiliges is, is hierdie genade aan my gegee om die ondeurgrondelike rykdom van Christus aan die heidene te verkondig en vir almal aan die lig te bring wat is die plan van die verborgenheid wat eeue lank in God verborge is?, wat alle dinge geskep het, sodat deur die kerk die veelvuldige wysheid van God nou bekend gemaak kan word aan die heersers en owerhede in die hemelse plekke. Dit was volgens die ewige doel wat hy in Christus Jesus, onse Here, verwesenlik het,

Kolossense 1: 12-20 (ESV), Hy is die begin, die eersgeborene uit die dood, dat hy in alles miskien vooraanstaande

Dank die Vader wat U gekwalifiseer het om deel te neem die erfenis van die heiliges in die ligHy het ons uit die domein van die duisternis verlos en ons oorgedra na die koninkryk van sy geliefde Seunin wie ons verlossing het, die vergewing van sondes.  Hy is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene van die hele skepping. Want deur Hom is alle dinge geskep, in die hemel en op die aarde, sigbaar en onsigbaar, hetsy trone of heerskappye of heersers of owerhede - alle dinge is deur hom en vir hom geskape. En hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge bymekaar. En hy is die hoof van die liggaam, die kerk. Hy is die begin, die eersgeborene uit die dood, dat hy in alles miskien vooraanstaande. Want in hom het al die volheid van God behaag om te woon, en deur hom om alles met homself te versoen, hetsy op aarde of in die hemel, om vrede te maak deur die bloed van sy kruis.

Hebreërs 1: 1-5 (ESV), Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte - en het soveel beter geword as die engele

Lank gelede, baie keer en op baie maniere, het God met ons vaders gepraat deur die profete, maar in hierdie laaste dae het Hy met ons gespreek deur sy Seun, wat hy as erfgenaam van alle dinge aangestel hetdeur wie Hy ook die wêreld geskape het. Hy is die glans van die heerlikheid van God en die presiese afdruk van sy natuur, en hy ondersteun die heelal deur die woord van sy krag. Nadat hy sondes gesuiwer het, gaan sit hy aan die regterhand van die majesteit in die hoogte, en het net soveel beter geword as die engele as die naam wat hy geërf het, is beter as hulle s'n. Want aan wie van die engele het God ooit gesê: 'U is my Seun, vandag het ek jou verwek”? Of weer, “ek sal vir hom 'n vader, en hy sal wees vir my 'n seun "? En weer, wanneer hy die eersgeborene die wêreld in, sê hy: "Laat al die engele van God hom aanbid."

Hebreërs 2: 5-13 (OAV), IGod het die komende wêreld, waarvan ons praat, nie aan engele onderwerp nie

vir God het die komende wêreld, waarvan ons praat, nie aan engele onderwerp nie. Daar is êrens getuig: “Wat is die mens, dat jy aan hom of die mensekind dink, dat jy vir hom omgee? U het hom 'n rukkie laer as die engele gemaak; U het hom met heerlikheid en eer gekroon en alles onder sy voete onderwerp. ” Omdat hy alles aan hom onderwerp het, het hy niks buite sy beheer gelaat nie. Tans sien ons nog nie alles aan hom onderwerp nie. Maar ons sien hom wat 'n rukkie laer as die engele gemaak is, naamlik Jesus, bekroon met heerlikheid en eer weens die lyding van die dood, sodat hy deur die genade van God die dood vir almal kan smaak. Want dit was gepas dat hy, vir wie en deur wie alles bestaan, deur baie seuns tot eer te bring, moet maak die stigter van hulle redding volmaak deur lyding. Want hy wat heilig maak en wat geheilig is, het almal een bron. Daarom is hy nie skaam om hulle te bel nie broersen gesê: 'Ek sal u naam vertel my broers; te midde van die gemeente sal ek u lof besing. ” En weer: "Ek sal my vertroue in hom stel." En weer: “Kyk, Ek en die kinders wat God vir my gegee het. "

Openbaring 1: 12-18 (ESV), ek het gesterf, en kyk, ek lewe vir ewig en het die sleutels van die dood en doderyk

Toe draai ek om die stem wat tot my spreek, en toe ek omdraai, sien ek sewe goue kandelaars en in die middel van die kandelaars een soos 'n mensekindgeklee in 'n lang mantel en met 'n goue venster om sy bors. Die hare van sy kop was wit, soos wit wol, soos sneeu. Sy oë was soos 'n vuurvlam, sy voete was soos gebrande koper, verfyn in 'n oond, en sy stem was soos die gedruis van baie waters. In sy regterhand het hy sewe sterre gehou, uit sy mond kom 'n skerp tweesnydende swaard, en sy gesig was soos die son wat in volle sterkte skyn. Toe ek hom sien, val ek voor sy voete neer asof hy dood is. Maar hy het sy regterhand op my gelê en gesê: “Moenie vrees nie, Ek is die eerste en die laaste, en die lewende een. Ek het gesterf, en kyk, ek lewe vir ewig, en ek het die sleutels van Death and Hades.

PreexistenceOfChrist.com

Is Jesus nie die Woord (Logos) wat in die begin by God was nie?

Logos (vertaalde woord) beteken iets gesê (insluitend die gedagte). Dit het altyd betrekking op rasionele inhoud. Byna elke Engelse vertaling uit die Grieks wat voor die KJV -vertaling was, het die Logos (Woord) in Johannes 1: 3 geïnterpreteer as 'n "dit" eerder as 'n "hy". In die konteks van die proloog van Johannes, is die Logos (Woord) 'n aspek van God eerder as 'n 'hom' wat 'n reeds bestaande persoon impliseer. In die meeste moderne Engelse vertalings word Johannes 1: 1-3 tipies so vertaal dat dit die leser vooroordeel om die Woord te interpreteer as "hy". Daar moet egter verstaan ​​word dat die Woord (Logos) 'n abstrakte selfstandige naamwoord is wat betrekking het op die aspek van God se wysheid, insluitend sy logika, redenasie, voornemens, plan of doel vir die mensdom. Dit is deur hierdie Logos (Word) wat alles geword het. Die Woord het ook vlees geword toe Jesus tot stand gekom het, aangesien Christus die middelpunt van God se plan en doel met die mensdom is. Dit wil egter nie sê dat die Woord 'n voorafbestaande persoon was wat bestaan ​​het voordat Jesus verwek is nie.

Raadpleeg die webwerf UnderstandingLogos.com vir 'n meer gedetailleerde ontleding van die proloog van John - https://understandinglogos.com

PreexistenceOfChrist.com

Wat van Kolossense 1:16 “Eersgeborene van die hele skepping”?

Die sleutel tot die verstaan ​​van Kolossense 1 is dat dit profeties is (in die rigting van die toekoms). Net omdat 'n Engelse vertaling duidelik in die verlede, hede of toekoms is, beteken dit nie noodwendig dat dit die oorspronklike impliseer nie. 'N Mens kom gereeld die gebruik van die "profetiese volmaaktheid" teë, waar 'n profesie van iets wat nog nie gebeur het nie, in die volmaakte tyd is, en so dikwels vertaal word met die Engelse verlede tyd, bv ... met Sy strepe, is ons genees (Jesaja 53: 5), toe hy vanuit die perspektief van die profeet oor iets in die toekoms gepraat het.

Kolossense 1:16 sê dat “deur Hom alle dinge geskape is” en dat “alle dinge deur Hom en vir Hom geskape is”. In die konteks sien ons egter dat dit betrekking het op die nuwe skepping, aangesien die gedeelte praat oor erfenis, die komende koninkryk en verlossing. Dit spreek dat Jesus die eersgeborene van die hele skepping is in die sin dat “hy die begin is, die eersgeborene uit die dood. En dit spreek tot God se motief: "dat Hy in alles die belangrikste kan wees" en God deur hom "alles met homself kan versoen". Kolossense 1 kyk vorentoe en spreek profeties soos dit sê: "Hy is voor alle dinge" (nie soos hy was nie). Kolossense 1 is dus nie 'n boodskap oor die oorspronklike skepping nie, maar eerder oor die evangelie van ons redding - die erfenis in die komende koninkryk van God (die nuwe skepping). Verskeie verse in die eerste paar hoofstukke van Openbaring bevestig die begrip dat eersgeborenes van die hele skepping = eersgeborenes uit die dood is. Jesus is die eerste en die laaste van die nuwe skepping waardeur almal wat gered word, lewe sal hê en deel sal wees van die nuwe hemele en die nuwe aarde. 

Kolossense 1: 12-20 (ESV), Hy is die eersgeborene van die hele skepping - hy is die begin, die eersgeborene uit die dood

12 dank die Vader, wat u gekwalifiseer het om te deel in die erfenis van die heiliges in die lig. 13 Hy het ons uit die domein van die duisternis verlos en ons oorgeplaas na die koninkryk van sy geliefde Seun, 14 in wie ons verlossing het, die vergifnis van sondes. 15 Hy is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene van die hele skepping. 16 Want deur Hom is alle dinge geskape, in die hemel en op die aarde, sigbaar en onsigbaar, hetsy trone of heerskappye of heersers of owerhede - alle dinge is deur hom en vir hom geskape. 17 En hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge bymekaar. 18 En hy is die hoof van die liggaam, die kerk. Hy is die begin, die eersgeborene uit die dood, sodat hy in alles die belangrikste kan wees. 19 Want in hom het die hele volheid van God behaag om te woon, 20 en deur hom om alles met homself te versoen, hetsy op aarde of in die hemel, om vrede te maak deur die bloed van sy kruis.

Openbaring 1: 5, Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene van die dooies

en uit Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene van die dooies, en die heerser van die konings op aarde.

Openbaring 1: 17-18, Ek is die eerste en die laaste - Ek het gesterf, en kyk, ek lewe vir ewig, en ek het die sleutels van die dood 

Toe ek hom sien, val ek voor sy voete neer asof hy dood is. Maar hy het sy regterhand op my gelê en gesê: “Moenie vrees nie, Ek is die eerste en die laaste, en die lewende. Ek het gesterf, en kyk, ek lewe vir ewig, en ek het die sleutels van die dood en die doderyk.

Openbaring 2: 8, 10 (ESV), Woorde van die eerste en die laaste, wat gesterf het en tot lewe gekom het

'En skryf aan die engel van die kerk in Smirna:' Die woorde van die eerste en die laaste, wat gesterf het en tot lewe gekom het... Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal julle gee die kroon van die lewe

Openbaring 3: 14, 21 (ESV), Die begin van God se skepping - Die 1 wat oorwin, Ek sal hom toestaan ​​om saam met my op my troon te sit

'En skryf aan die engel van die kerk in Laodicea:' Die woorde van die Amen, die getroue en ware getuie, die begin van God se skepping… Die 1 wat oorwin, Ek sal hom toestaan ​​om saam met my op my troon te sit, soos ek ook oorwin en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.

PreexistenceOfChrist.com

Wat van Filippense 2: 6-7?

Hieronder is die letterlike weergawe van Filippense 2: 5-11. Dit pas baie by die woordorde van die Grieks. Minder letterlike interpretatiewe vertaling word ook getoon. Hierdie vertalings, konstant met die Griekse betekenis, dui nie op inkarnasie nie. Dit moet ook duidelik wees dat elke stelling in die gedeelte heeltemal sinvol is inaggenome die konteks van die gedeelte in die geheel wat leer om die verstand van Christus te hê.

Die meeste Engelse vertalings van Filippense 2: 6-7 toon 'n vooroordeel om inkarnasie te impliseer. 'N Nader hersiening van die Grieke toon dat dit nie die geval is nie. Ons weet dat Jesus nou die uitdrukking is dat God verhewe is en 'n naam bo elke naam gekry het. Hy was nie die een om mee te begin nie. Dit is uit hoofde van die gehoorsaamheid van die mens Jesus Christus dat hy nou mag en gesag gekry het en tot Here en Christus gemaak is (Handelinge 2:36).

Raadpleeg die webwerf FormOfGod.com vir meer gedetailleerde ontleding - https://FormOfGod.com

Filippense 2: 5-11 Letterlike vertaling

5 Hierdie denke in jou

wat ook in gesalfdes, in Jesus,

6 wat in die gestalte van God bestaan,

nie beslaglegging nie,

regeer hy self

gelyk aan God,

7 liewer homself het hy leeggemaak,

diensbaarheid wat hy ontvang het,

in vergelyking met mans is hy in die toekoms veroorsaak,

en in samestelling

 hy is as 'n man gevind.

8 Hy verneder homself

gehoorsaam geword het tot die dood toe

selfs aan 'n kruis. 

9 Daarom ook die God self wat Hy verhef het

en aan hom geskenk

die naam bo elke naam

10 dat in die naam van Jesus,

elke knie sou buig,

van die hemel en van die aarde en van onder die aarde,

11 en elke tong sou bely

dat die Here Jesus gesalf is

tot eer van God, van Vader.

Filippense 2: 5-11 Interpretatiewe vertaling

5 Hierdie denke het in jou,

die denke ook in Messias - in Jesus,

6 wat die uitdrukking van God besit,

nie bewilliging nie,

het hy homself beweer

as 'n volmag vir God,

7 hy het hom eerder nie geag nie,

uitdrukking van 'n dienskneg wat hy aanvaar het,

as mense is hy gemaak,

en in samestelling,

hy is erken as 'n man.

8 Hy verneder homself

gehoorsaam geword het tot die dood toe,

selfs aan 'n kruis.

9 Daarom ook God self verhewe

en aan hom geskenk,

die gesag bo elke gesag, 

10 Dit op gesag van Jesus,

elke knie sou buig,

van die hemel, en van die aarde en van diegene onder die aarde,

11 en elke tong sou bely

daardie Jesus is Here Messias,

tot lof van Vader God.

PreexistenceOfChrist.com

Wat van ander gedeeltes in Johannes?

'N Aantal gedeeltes in Johannes spreek van Jesus wat voor Johannes was, uit die hemel neerdaal, in die wêreld gestuur is, opstaan ​​waar hy voorheen was, en van die Vader kom en terugkeer na die Vader. 'N Verduideliking van hierdie' moeilike gedeeltes '(uit die REV Bybelkommentaar) word hieronder verskaf.

“Want hy was voor my.” (Johannes 1:15, 1:30)

Die eenvoudige waarheid is dat die Messias altyd beter was as Johannes. Hierdie verse word soms gebruik om die Drie -eenheid te ondersteun omdat die vers vertaal kan word, "omdat hy [Jesus] voor my was" [Johannes], en daar word aanvaar dat die vers sê dat Jesus bestaan ​​het voor Johannes die Doper. In werklikheid vertaal 'n aantal moderne weergawes die laaste frase soos: "omdat hy [Jesus] voor my bestaan ​​het." Daar is egter geen rede om die Drie -eenheid in hierdie vers te bring nie, en daar is baie goeie redes dat dit op geen manier na die Drie -eenheid verwys nie.

Daar is tekste wat ons vandag weet profesieë is van die Messias wat die Jode in die tyd van Christus nie op die Messias toegepas het nie. Ons weet egter ook dat die ou Jode baie verwagtinge gehad het oor hul Messias wat op die Skrif gebaseer was. Die Messias wat die Jode verwag het, was 'n afstammeling van Eva (Gen. 3:15), en afstammeling van Abraham (Gen. 22:18), uit die stam van Juda (Gen. 49:10); 'n afstammeling van Dawid (2 Sam. 7:12, 13; Jes. 11: 1), dat hy 'n 'heer' sou wees onder Yahweh (Ps. 110: 1), dat hy die dienaar van Yahweh sou wees (Jesaja 42 : 1-7), sal hy “een van hulle eie” wees en in staat wees om tot Yahweh te nader (Jer. 30:21), en hy sal uit Betlehem kom (Miga 5: 2).

Hierdie verwagting pas perfek by Johannes se onderrig aan sy dissipels dat Jesus die “Lam van God” was (Johannes 1:29; dit wil sê die Lam wat van God gestuur is) en Johannes se verklaring dat Jesus “die Seun van God” was (Johannes 1:34). As Johannes vir sy dissipels gesê het dat Jesus letterlik bestaan ​​voordat hy dit gedoen het, sou hulle nie verstaan ​​het wat hy sê nie, wat 'n groot bespreking en verduideliking van die leerstelling van die bestaan ​​van die Messias sou veroorsaak het. Daar is nie so 'n bespreking of verduideliking vir die eenvoudige feit dat Johannes nie gesê het dat Jesus letterlik voor hom bestaan ​​nie. Johannes het in hierdie konteks nie die Drie -eenheid onderrig nie, en ook nie genoem nie.

Baie weergawes het die vertaling dat Jesus Johannes “voorheen was”. In daardie vertaling is die Griekse woord wat met "was" vertaal is, die werkwoord ēn (ἦν), wat in die onvolmaakte, aktiewe stem van eimi (εἰμί) die algemene woord vir "wees" is (wat meer as 2000 keer in die Nuwe Testament). In hierdie konteks is dit uiters belangrik dat ons moet verstaan ​​dat die krag van die onvolmaakte tyd 'hy was en bly.' Dan kom die Griekse woord protos, wat “eerste” beteken. Dit kan verwys na die feit dat dit betyds 'eerste' is en dus met 'voor' vertaal kan word, of dit kan eerste in rang beteken, en 'hoof', 'leier', 'grootste', 'beste', ens. Kan vertaal. baie voorbeelde wat verwys na mense wat protos is, waar protos verwys na die hoogste rang of belangrikheid (Matt. 19:30, 20:27; Mark. 6:21; 9:35; 10:31, 44; Luk. 19:47; Hand. 17: 4; 25: 2; 28:17; en 1 Kor. 12:28). Net so word protos gebruik vir dinge wat die beste of belangrikste is. Die “eerste” en groot gebod was byvoorbeeld die eerste wat belangrik was, en die “eerste” kleed was die “beste” kleed (Lukas 15:22).

Gegewe die ingesteldheid van die dissipels en die feit dat Johannes hulle nie geleer het oor die bestaan ​​van die Messias nie, maar eerder wou daarop wys dat Jesus die Messias is, blyk dit dat Johannes die eenvoudige stelling gemaak het dat Jesus altyd was beter as hy en het teruggegaan lank voordat hulle met hul bedienings begin het. Johannes se stelling dat Jesus "voor hom was" hoef nie te beteken dat Jesus God is nie, of selfs 'n verwysing is na al die profesieë van die Messias in die Ou Testament wat teruggaan na Genesis 3:15. Voordat Johannes of Jesus gebore is, toe Maria vir Elizabeth kom kuier het, spring Johannes in die moederskoot van vreugde toe hy naby sy verlosser was. Vir Johannes was Jesus altyd beter as hy.

Dit is natuurlik moontlik, maar daar is geen manier om dit te bewys nie, dat toe Johannes gesê het dat Jesus voor hom was, hy ook al die profesieë van die Messias in die Ou Testament in gedagte gehad het en dat Jesus in die gedagte was van God vir millennia. Die bestaan ​​van Christus in die verstand van God is so duidelik dat dit nie betwis hoef te word nie. Voor die grondlegging van die wêreld was hy vooraf bekend (1 Pet. 1:20); van die grondlegging van die wêreld af is hy gedood (Op. 13: 8); en voor die grondlegging van die wêreld is ons, die Kerk, in hom uitverkies (Ef. 1: 4). Die sekerheid oor die Messias wat uitgedruk word in die profesieë oor hom, toon definitief aan dat alle aspekte van sy lewe en dood duidelik in die gedagtes van God was voordat een van hulle plaasgevind het. As Johannes wel die profesieë van die Messias in gedagte gehad het toe hy hierdie stelling gemaak het, sou dit dieselfde wees as wanneer Jesus self gesê het dat hy "voor" Abraham was (sien kommentaar op Johannes 8:58).

Dit is duidelik in die konteks dat die hoofrede vir Johannes se stelling was om Jesus Christus te vergroot in vergelyking met homself, en 'was my meerdere' doen dit. Die Messias was nog altyd beter as die ander profete.

“Maar hy wat uit die hemel neergedaal het” (Johannes 3:13, 6:38)

Daar word gesê dat iets van God gekom het of uit die hemel gekom het as God die bron daarvan was. Byvoorbeeld, Jakobus 1:17 sê dat elke goeie gawe “van bo” is en “van God afkom”. Wat James bedoel, is duidelik. God is die Outeur en bron van die goeie dinge in ons lewens. God werk agter die skerms om te voorsien in wat ons nodig het. Die vers beteken nie dat die goeie dinge in ons lewens direk uit die hemel kom nie. Die uitdrukking “hy wat uit die hemel neergedaal het” in Johannes 3:13 moet verstaan ​​word op dieselfde manier as wat ons Jakobus se woorde verstaan ​​- dat God die bron is van Jesus Christus, wat Hy was. Christus was God se plan, en toe het God direk die vader geword van Jesus.

Daar is ook ander verse wat sê dat Jesus 'van God gestuur is', 'n frase wat God toon as die uiteindelike bron van wat gestuur is. Johannes die Doper was 'n man wat "van God gestuur is" (Johannes 1: 6), en dit was hy wat gesê het dat Jesus "van bo kom" en "uit die hemel kom" (Johannes 3:31). Toe God vir die mense wou sê dat Hy hulle sou seën as hulle hul tiendes gee, het Hy vir hulle gesê dat Hy die vensters van die "hemel" sou oopmaak en 'n seën sou uitstort (Mal. 3:10 - OV). Almal verstaan ​​natuurlik die idioom wat gebruik word, en niemand het geglo dat God letterlik dinge uit die hemel sou stort nie. Hulle het geweet dat die frase beteken dat God die oorsprong was van die seëninge wat hulle ontvang het. Nog 'n ander voorbeeld is toe Christus gepraat en gesê het: 'Johannes se doop - waar kom dit vandaan? Was dit uit die hemel of uit mense? ” (Matt. 21:25). Die manier waarop Johannes se doop “uit die hemel” sou wees, was natuurlik as God die bron van die openbaring was. John het nie self die idee gekry nie, dit kom “uit die hemel”. Die vers maak die idioom duidelik: dinge kan 'uit die hemel' kom, dit wil sê uit God, of dit kan 'uit mense' wees. Die idioom is dieselfde as dit van Jesus gebruik word. Jesus is “uit God”, “uit die hemel” of “van bo” in die sin dat God sy Vader is en dus sy oorsprong.

Die idee om van God af te kom of deur God gestuur te word, word ook duidelik gemaak deur Jesus se woorde in Johannes 17. Hy het gesê: “Soos julle My in die wêreld gestuur het, het Ek hulle na die wêreld gestuur” (Johannes 17:18). Ons verstaan ​​volkome wat Christus bedoel het toe hy gesê het: "Ek het hulle na die wêreld gestuur." Hy bedoel dat hy ons opdrag gegee het, of ons aangestel het. Die stelling impliseer nie dat ons saam met Christus in die hemel was en toe in die vlees geïnkarneer is nie. Christus het gesê: "Soos U My gestuur het, het Ek hulle gestuur." Op dieselfde manier as wat Christus ons gestuur het, is hoe ons die frase moet verstaan ​​dat God Christus gestuur het.

"nie dat iemand die Vader gesien het behalwe hy wat van God is nie, hy het die Vader gesien." (John 6: 46)

Johannes 6:46 toon die intieme verhouding wat Jesus met God gehad het. Jesus het 'n vlak van intimiteit gehad wat niemand ooit voor of sedertdien met God gehad het nie. Jesus het die intimiteit wat hy met God gehad het, geopenbaar in sy dialoog met die mense naby die See van Galilea, 'n skare wat Joodse leierskap, dissipels en toeskouers ingesluit het, om vir hulle te vertel, al was dit in 'n bietjie bedekte term, dat hy die beloofde Messias was . Jesus impliseer dat hy die Messias op verskeie maniere was. Hy het gesê dat God sy seël op hom gesit het, wat beteken dat Jesus God se seël van egtheid en goedkeuring gehad het (Johannes 6:27). Hy het gesê om God se werk te doen, beteken om in hom te glo (Johannes 6:29). Hy het gesê dat hy die Brood van die Lewe was en mense wat hom geëet het, sou nooit honger ly nie (Johannes 6:35; hfst. Johannes 6:48, 51). Hy het ook gesê dat mense wat in “die Seun” glo, in die komende tyd lewe sal hê omdat hy hulle uit die dood sal opwek (Johannes 6:40, 44, 47, 54). Hierdie indirekte manier van onderrig was tipies van die manier waarop Jesus gepraat het - wat duidelik die waarheid impliseer dat hy die Messias was sodat mense met 'n hart vir God kon hoor en glo, maar hy het dit nie so duidelik gestel dat hy sy teenstanders gedwing het om 'n uit-en-uit-kragmeting. Sy teenstanders kon oor die algemeen nie begryp wat hy sê nie en het uiteindelik daaroor gestry (Johannes 6: 41-44).

Sommige mense lei uit Johannes 6:46 af dat Jesus God moet wees, of ten minste dat hy sy geboorte reeds bestaan ​​het omdat hy gesê het dat hy "die Vader gesien het". Hierdie vers het egter niks te doen met die Drie-eenheid of voorbestaan ​​nie. Die sleutel tot die verstaan ​​van Johannes 6:46 is om te weet dat die frase “die Vader gesien” nie verwys na sien met jou fisiese oë nie, maar figuurlik na “die Vader ken”. Jesus het God geken, nie omdat hy voor sy geboorte op aarde met God in die hemel geleef en gepraat het nie, maar omdat God Homself duideliker aan Jesus geopenbaar het as aan iemand anders. Jesus het dit duidelik gemaak in ander leringe toe hy gesê het: “Want die Vader het die Seun lief en wys hom alles wat hy doen ...” (Johannes 5:20).

In Hebreeus sowel as Grieks beteken woorde wat in die hele Bybel met “sien” vertaal word, dikwels “om te weet of te besef”. Die Hebreeuse woord ra'ah word gebruik om beide met die oë te sien en iets te weet, of dit te sien (Gen. 16: 4; Eks. 32: 1; Num. 20:29). Net so is die Griekse woord horaō (ὁράω), vertaal met “sien” in Johannes 1:18, 6:46; en 3 Johannes 1:11, kan beteken "om met die oë te sien" of "om met die verstand te sien, om te sien, te ken." Selfs in Engels is een van die definisies vir "sien" "om te weet of te verstaan." As twee mense byvoorbeeld iets bespreek, kan die een vir die ander een sê: "Ek sien wat u bedoel."

Die gebruik van 'sien' soos dit 'ken' het, word op baie plekke in die Nuwe Testament aangetref. Jesus het byvoorbeeld vir Filippus gesê: “... Elkeen wat My gesien het, het die Vader gesien ...” (Johannes 14: 9). Ook hier word die woord "sien" gebruik om "weet" aan te dui. Almal wat Jesus geken het (nie net diegene wat hom “gesien” het nie) sou die Vader ken. Trouens, Jesus het twee verse vroeër duidelik gemaak toe hy vir Filippus gesê het: 'As u my werklik ken, sou u my Vader ook geken het. Van nou af ken julle Hom en het julle Hom gesien ”(Johannes 14: 7). In hierdie vers sê Jesus dat diegene wat hom ken, die Vader “gesien” het.

'N Ander vers wat die woord "gesien" in die sin van "bekend" gebruik, is Johannes 1:18: "Niemand het God ooit gesien nie; die enigste Seun wat in die boesem van die Vader is, het hom bekend gemaak. ” Die frase "gesien God" is sintakties parallel met die frase "het Hom bekend gemaak", en beide frases verwys na die rol wat Jesus, die enigste Seun, vervul het. Geen mens het God ten volle geken nie, maar Jesus het Hom bekend gemaak. Regdeur die Ou Testament was dit baie beperk wat mense van God geweet het. Trouens, 2 Korintiërs 3: 13-16 verwys na die feit dat die Jode wat Christus verwerp selfs vandag nog 'n sluier oor hul harte het. Die volle kennis, die 'waarheid' oor God, kom deur Jesus Christus (Johannes 1:17). Dit was hy wat God “gesien” het (ten volle verstaan), en toe het hy ander geleer - dit is wat Johannes 1:18 vertel. Voordat Jesus Christus gekom het, het niemand God werklik geken soos Hy werklik is nie, 'n liefdevolle hemelse Vader, maar Jesus Christus het God intiem gesien (geken) omdat die Vader Homself aan hom geopenbaar het op maniere wat niemand anders ooit geken het nie.

“Soos die lewende Vader my gestuur het.”  (John 6: 57)

Die leer wat God vir Jesus Christus gestuur het, kom meer as veertig keer in die Nuwe Testament voor, en kan verskillende betekenisse in verskillende kontekste hê. Dat God Jesus na die wêreld gestuur het, kan 'n paar nuanses hê. Eerstens is Jesus die “laaste Adam” (1 Kor. 15:45), en net soos God Adam geskape het, so het God Jesus geskep deur hom in Maria te verwek. God se stuurende Jesus kan dus verwys na sy opvatting en geboorte, en daarna die daaropvolgende bediening om die mensdom te red, of dit kan eenvoudig verwys na die veel later gebeurtenis waarin God Jesus gestuur het om sy bediening te vervul om die redder van die mensdom te wees. Daardie laasgenoemde betekenis is byvoorbeeld wat Johannes 17:18 (NET) bedoel toe Jesus tot God bid en sê: "Net soos U my na die wêreld gestuur het, so het Ek hulle ook in die wêreld gestuur." Jesus het sy apostels opdrag gegee en hulle uitgestuur net soos God hom beveel het en hom uitgestuur het.

Daar is sommige wat daarop aandring dat God God moet wees omdat God Jesus “gestuur” het. Maar dit lees heeltemal te veel in die eenvoudige konsep om 'gestuur te word'. Die idee dat iets deur God “gestuur” is, word algemeen gebruik en beteken eenvoudig dat God die uiteindelike bron, of “sender”, is van wat gestuur is. Daar is geen rede om te glo dat Jesus se stuur deur God hom God maak nie - niks anders wat deur God 'gestuur' is nie, is God. Die frase beteken net wat dit sê, dat God Jesus gestuur het. Die Bybel het tientalle voorbeelde van dinge wat deur God gestuur is, wat alles beteken dat God die bron was. God het slegte weer oor Egipte gestuur (Eks. 9:23), vurige slange oor die Israeliete (Num. 21: 6), Moses (Deut. 34:11), profete (Rigters 6: 8) en nog vele meer mense en dinge . Johannes die Doper was 'n man wat "van God gestuur is" (Johannes 1: 6). Die woorde van Johannes die Doper oor gestuurdheid is baie duidelik, en as dit op dieselfde manier geneem word as sommige Trinitariërs dat Jesus deur God "gestuur" word, sou dit Johannes God ook maak. Johannes het gesê: “Ek is nie die Messias nie, maar ek is voor Hom uit gestuur” (Johannes 3:28). Ons weet almal dat wat Johannes bedoel met 'Ek is voor hom uitgestuur' eenvoudig beteken dat God Johannes opdrag gegee het op 'n tydstip wat die Messias voorafgegaan het. Maar as iemand reeds geglo het dat John op die een of ander manier 'n vierde lid van die Godheid sou wees, dan kan dit wat Johannes gesê het, gebruik word as bewys wat hierdie oortuiging ondersteun. Die punt is dat die enigste rede waarom iemand sou sê dat Jesus se “gestuurde” deur God beteken dat hy God was of in die hemel reeds bestaan ​​het, sou wees as hy al daardie oortuiging het. Die woorde self sê of bedoel dit nie.

Jesus het dit duidelik gemaak dat die een wat “stuur” groter is as die “gestuurde”. In Johannes 13:16 het hy gesê: ''n Dienskneg is nie groter as sy heer nie, en 'n gestuurde is nie groter as die een wat hom gestuur het nie.' As die Vader Jesus gestuur het, dan is die Vader groter as Jesus. Toe het hy dit baie duidelik gemaak toe hy in die volgende hoofstuk gesê het: “My Vader is groter as ek” (Johannes 14:28).

"Kom tot waar hy voorheen was." (Johannes 6:62)

Hierdie vers verwys na die opstanding van Christus. Hierdie feit is duidelik uit die bestudering van die konteks. Omdat die vertalers gekies het om anabainō (ἀναβαίνω) as "op te styg" te vertaal, glo mense dat dit verwys na Christus se hemelvaart uit die aarde soos opgeteken in Handelinge 1: 9, maar Handelinge 1: 9 gebruik nie hierdie woord nie. Anabainō beteken eenvoudig "om op te gaan." Dit word gebruik om 'op te gaan' na 'n hoër hoogte soos om op 'n berg te klim (Matt. 5: 1, 14:23, et al.), Van Jesus wat 'onder die water' opkom tydens sy doop (Matt. 3 : 16; Markus 1:10), van plante wat "uit die grond groei" (Matt. 13: 7; Mark. 4: 7, 8, 32), of selfs net "opklim", dit wil sê "klim , ”'N boom (Lukas 19: 4). Christus het eenvoudig gevra of hulle aanstoot sou neem as hulle hom uit die grond sien opkom, dit wil sê dat hy opgewek word en is waar hy voorheen was, dit wil sê lewend en op die aarde.

Die konteks bevestig dat Jesus gepraat het oor die brood uit die hemel en om lewe te gee deur sy opstanding. Verse soos Johannes 6: 39-40 en 6:44 bevestig dit: Jesus het herhaaldelik gesê: "... Ek sal hom [elke gelowige] opwek op die laaste dag." Christus was verbaas dat selfs sommige van sy dissipels aanstoot neem aan sy lering. Hy het gepraat van die opstanding, en hulle was beledig, en daarom het hy hulle gevra of hulle sou aanstoot neem as hulle hom sien opstaan, wat ongelukkig in Johannes 6:62 vertaal is as "opstyg". [Norton, op. cit., 'n Verklaring van redes om die leerstellings van die Trinitariërs nie te glo nie, pp. 248-252; Snedeker, op. cit., Ons hemelse Vader het geen gelyke nie, p. 215.]

“Dit is nie wat Abraham gedoen het nie” (Johannes 8:40)

Sommige beweer dat Johannes 8:40 impliseer dat Jesus reeds bestaan ​​het omdat hulle vir Jesus gesê het dat Abraham hom nie vermoor het nie. Die konteks is egter dat Jesus na homself verwys as ''n man wat die waarheid vertel het wat ek van God gehoor het'. en voorheen in vers 39 het hy gesê: "As julle Abraham se kinders was, sou julle die werke gedoen het wat Abraham gedoen het." Dit is duidelik uit die konteks dat Jesus die punt maak dat hul optrede teenstrydig is met die van Abraham en dat Abraham nie probeer het om mense dood te maak wat die waarheid vertel het soos hulle van God gehoor het nie. Dit is dat Abraham nie probeer het om die profete dood te maak soos hulle saamgesweer het nie. Elders verwys Jesus in Lukas en Matteus verskeie kere na die moord op die profete deur skynheilige godsdiensleiers (Lukas 6: 22-23, Lukas 11: 47-54, Lukas 13: 33-34). 

“Voordat Abraham was, is ek” (Johannes 8:58)

Sommiges beweer dat Jesus God moes gewees het omdat Jesus “voor” Abraham was. Maar Jesus het nie letterlik bestaan ​​voor sy opvatting in Maria nie, maar hy het 'bestaan' in die plan van God en is voorspel in profesie. Profesieë van die komende verlosser begin al in Genesis 3:15, wat voor Abraham was. Jesus was “die een”, die Verlosser, lank voor Abraham. Die Kerk hoef nie letterlik as mense te bestaan ​​nie, sodat God ons kon kies voor die grondlegging van die wêreld (Ef. 1: 4), ons bestaan ​​in die denke van God. Net so het Jesus in die tyd van Abraham nie as 'n werklike fisiese persoon bestaan ​​nie, maar het hy 'bestaan' in die gedagtes van God as God se plan vir die verlossing van die mens.

Dit is ook belangrik om op te let dat baie mense Johannes 8:58 verkeerd gelees het en dink dat dit sê dat Jesus Abraham gesien het. Ons moet die Bybel noukeurig lees, want dit sê nie so iets nie. Dit sê nie dat Jesus Abraham gesien het nie, dit sê dat Abraham die dag van Christus gesien het. 'N Noukeurige lees van die konteks van die vers toon aan dat Jesus gepraat het van' bestaan ​​'in God se voorkennis. Johannes 8:56 sê: "U vader Abraham was verheug om my dag te sien, en hy het dit gesien en was bly." Hierdie vers sê dat Abraham die dag van Christus 'gesien' het (die dag van Christus word gewoonlik deur teoloë beskou as die dag waarop Christus die aarde verower en sy koninkryk oprig - en dit is nog steeds in die toekoms). Dit pas by wat die Hebreërboek oor Abraham sê: “Want hy het uitgesien na die stad met fondamente, wie se argitek en bouer God is” (Heb. 11:10). Die Bybel sê dat Abraham 'n stad wat nog in die toekoms is, 'gesien' het. In watter sin kon Abraham iets gesien het wat toekomstig was? Abraham het die dag van Christus “gesien” omdat God vir hom gesê het dat dit kom, en Abraham dit deur die geloof “gesien” het. Alhoewel Abraham die dag van Christus deur geloof gesien het, het daardie dag lank voor Abraham in die gedagtes van God bestaan. Dus, in die konteks van God se plan wat van die begin af bestaan ​​het, was Christus beslis "voor" Abraham. Christus was die plan van God vir die verlossing van die mens lank voordat Abraham gelewe het.

"Gekom van ... na die Vader gaan" (John 16: 28)

Dit is baie maklik om te verstaan ​​as ons die Skrif op sigself neem, dat Jesus Christus die Eniggebore Seun van die Vader is. Jesus het van die Vader gekom toe Hy Maria bevrug het, net soos ons almal van ons vaders gekom het toe ons moeders deur hulle bevrug was. Jesus het uit die Skrif geweet dat hy op 'n stadium na sy opstanding na die Vader sou gaan, en daarom sê hy dit aan die apostels hier by die Laaste Avondmaal, net voor sy arrestasie en kruisiging. Hierdie vers verwys nie na die leer van die 'vleeswording' nie.

PreexistenceOfChrist.com

Verskeie skriftuurlike korrupsies wat voorbestaan ​​dui:

Talle gedeeltes in die Net -Testament is beskadig om te ondersteun by ortodokse voorveronderstellings dat Jesus reeds bestaan ​​en 'n inkarnasie van God was. 

 • Judas 1: 5 - 'Die Here het sy volk uit Egipte verlos' is in 'n paar manuskripte verander na 'Jesus afgelewer' om Jesus in die Ou Testament te laat bestaan. Die kritiese teks en KJV lui: "Nou wil ek u daaraan herinner, alhoewel u alles eens en vir altyd weet, dat die Here, nadat hy 'n volk uit Egipteland gered het, diegene wat nie geglo het nie, vernietig het." 'N Verskeidenheid wat orthodoox -korrupsie voorstel, wat in sommige vertalings gebruik word, is dat "Jesus" vervang word met "Here". Sommige moderne vertalings bevat hierdie korrupsie, insluitend ESV. 
 • Die Matthew 1: 18 - Matteus teken die “begin” van Jesus Christus aan. Trinitariërs wat ongemaklik was met 'Genesis”(Begin, oorsprong, geboorte) het dit verander na“genesis"(" Geboorte ").
 • Die Lukas 9: 34 - Skrifgeleerdes het die frase “die een wat gekies is” verander na “in wie ek bly is”. Dit is 'n subtiele verandering, maar dit beklemtoon die feit dat Jesus was gekies deur God, wat sommige mense erken het, maak nie sin as Jesus God is nie
 • 1 Kor 15: 45 - "Die eerste mens, Adam", is deur die skrifgeleerdes verander om te lees: "die eerste, Adam" om van die woord "mens" ontslae te raak, want deur grammatikale implikasie sou Christus dan ook 'n man moes wees.
 • Efesiërs 3: 9 - "God wat alle dinge geskep het" is verander na "God wat alle dinge deur Jesus Christus geskep het."
 • 1 Timothy 3: 16 - 'Wie' is verander na 'God'. Hierdie verandering was baie duidelik in die tekste en word openlik toegelaat deur trinitariese geleerdes. Die verandering het 'n baie kragtige trinitariese argument veroorsaak, omdat die gewysigde teks lui: "God is in die vlees gemanifesteerd," in plaats van "[Jesus] wat in de vlees gemanifesteerd was", wat die korrekte en erkende lees is.
 • 'N Groter lys van tekstuurkorrupsies wat die Trinitariese posisie bevoordeel - Webblad skakel: 
  https://www.biblicalunitarian.com/articles/textual-corruptions-favoring-the-trinitarian-position
 • Die Ortodokse Korrupsie van die Skrif, Bart Ehrman, Amazon Book Link: https://amzn.to/3chqeta
PreexistenceOfChrist.com

Wat van Genesis 1:26? - 'Laat ons die mens na ons beeld maak'

Genesis 1:27 en Genesis 5: 1-2 verwys na God in die enkelvoud. As God egter in Genesis 1:26 praat, word die meervoud gebruik. Diegene wat glo dat Christus reeds bestaan, glo dat God met 'n pre-vleesgeworde Jesus praat. Let op vers Gen 1:27 twee keer "syne" en "hy" (nie hulle en hulle nie) en so ook Gen 5: 1-2. Alhoewel Hy met 'n veelheid praat, is hy alleen die Skepper ("hy het hulle geskep"). 

Genesis 1: 26-27 (ESV), 

Toe sê God: “Laat us maak die man in ons beeld, daarna ons gelykenis. En laat hulle heers oor die visse van die see en oor die voëls van die hemel en oor die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. ” So het God die mens geskape sy eie beeld, na die beeld van God he het hom geskep; manlik en vroulik he hulle geskep het.

Genesis 5: 1-2 (ESV), 

'Dit is die boek van die geslagte van Adam. Toe God die mens geskep het, he het hom na die gelykenis van God gemaak. Manlik en vroulik he hulle geskep het, en he hulle geseën en hulle die mens genoem toe hulle geskep is. ”

Verduidelikings vir “Laat ons die mens na ons beeld maak”

 1. God praat met die hemelse leërskare (seuns van God) wat bestaan ​​het en die skepping aanskou het. God deel sy bedoelings met sy knegte (Job 38: 1-7, Amos 3: 7, Gen 18:17). God raadpleeg agente voor die skeppingsdade (Jes 6: 8, Job 15: 8, Jer 23:18)
 2. Meervoud van Majesteit - God is so groot in homself dat hy in die meervoud na homself kan verwys, alhoewel Hy persoonlik enkelvoud is. (Ps 150: 1-2, Deut 33: 26-27) Sien Royal we: https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_we
 3. God praat met sy magtige hemele - die hemele is onder sy beheer en gehoorsaam sy wil. Deur die woord van die HERE is die hemele gemaak en deur die asem van sy mond hulle hele leër. (Deut 32:43, Deut 33:26, Ps 19: 1, Ps 33: 6, Ps 50: 4, Ps 66:33, Ps 136: 4-8, Ps 150: 1, Job 26:13)
 4. God praat met homself (sy gedagtes). God het die wêreld deur sy wysheid gevestig. Wysheid was in die begin by God en het voor die skepping tot stand gekom (Ps 33: 6, Pr 3: 19-20, Pr 8: 22-31, Jer 10:12, Jer 51:15, Joh 1: 1-3)
 5. God praat met sy hande-God verrig dinge deur die werk van sy hande (Eks 15: 4-7, Deut 33:11, Ps 28: 5, Ps 92: 4, Ps 138: 7)
PreexistenceOfChrist.com

'N Sleutelvers wat nie letterlik opgevat moet word nie

Ons weet dat God bedoel het dat die Lam geslag sou word volgens sy plan vir die Evangelie voordat die wêreld bestaan. Die Lam is egter eintlik van die grondlegging van die wêreld af geslag. Die plan het van die begin af bestaan, maar dit is eers in die vervulling van tyd vervul.

Openbaring 13: 8 (OAV), die lam wat van die grondlegging van die wêreld af geslag is

En almal wat op die aarde woon, sal hom aanbid, wie se name nie in die boek van die lewe geskrywe is nie of die Lam geslag van die grondlegging van die wêreld af.

PreexistenceOfChrist.com

Bybelse betekeniskaart

Die logo's is 'n aspek van God wat betrekking het op God se verstand en bedoelings (wysheid). Die Heilige Gees is ook 'n aspek van God met betrekking tot sy beheersende invloed (krag). Deur God se voornemens (logo's) en deur God se beheersende invloed (Heilige Gees), ontstaan ​​alle dinge. Dit is hoe die oorspronklike skepping (eerste Adam) gemaak is, en dit is hoe Jesus Christus (die laaste Adam) ontstaan ​​het. Ons is 'n nuwe skepping en ontvang aannemings van seuns en 'n erfenis in die koninkryk van God deur Jesus die Messias volgens God se ewige wysheid. 

Die Woord wat vlees geword het = God wat Jesus tot stand gebring het volgens sy wysheid (logos)

Johannes 1:14 (DB)

en die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid gesien, heerlikheid soos van die enigste Seun van die Vader, vol genade en waarheid.

Jesus is ontvang deur die Heilige Gees (asem van God)

Lukas 1:35 (DB)

En die engel antwoord haar:Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu; daarom die kind wat gebore moet word sal heilig genoem word - die Seun van God.

PreexistenceOfChrist.com

Wat is die skade om te glo dat Christus 'n menswording is?

 1. Dit strook nie met die Skrif nie
 2. Dit verdraai die boodskap van die Evangelie en die ware betekenis van verskillende gedeeltes
 3. Dit ondermyn die menslikheid van Christus - Om 'n ware mens te wees, moes hy as 'n mens tot stand gebring gewees het - sonder om reeds as God of 'n engel van God te bestaan. Om te glo in die ware menslikheid van Christus is noodsaaklik vir die evangelieboodskap. 1 Johannes 4: 2 verklaar dat ons moet glo dat Jesus Christus op die vlees gekom het (was 'n mens). 

1 Johannes 4: 2 (ESV), Dat Jesus Christus in die vlees gekom het, kom van God

Hieraan ken jy die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is van God,

Handelinge 3:13 (OAV), Tdie God van ons vaders, verheerlik sy dienskneg Jesus

Die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, die God van ons vaders, verheerlik sy dienskneg Jesus, wat u oorgelewer en ontken het in die teenwoordigheid van Pilatus, toe hy besluit het om hom vry te laat

Handelinge 17: 30-31 (ESV), Hy sal die wêreld in geregtigheid oordeel deur 'n man wat hy aangestel het

Die tye van onkunde het God oor die hoof gesien, maar nou beveel hy alle mense oral om hulle te bekeer, want hy het 'n dag vasgestel waarop hy sal die wêreld in geregtigheid oordeel deur 'n man wat hy aangestel het; en hiervan het hy aan almal die versekering gegee deur hom uit die dood op te wek. ”

Romeine 5:19, Deur die gehoorsaamheid van die een mens sal baie regverdig gemaak word

Want soos deur die een man se ongehoorsaamheid, is die vele tot sondaars gemaak, so is dit ook deur die gehoorsaamheid van die een mens sal baie regverdig gemaak word.

1 Korintiërs 15:21 (ESV), Deur 'n mens het die dood gekom, deur 'n man het ook die opstanding van die dode gekom

Vir as deur 'n mens het die dood gekom, deur 'n mens het ook die opstanding van die dode gekom.

Filippense 2: 8-9 (ESV), Word in menslike vorm aangetref, verneder hy homself deur te word gehoorsaam tot die dood toe

en in menslike vorm aangetref word, verneder hy homself deur te word gehoorsaam tot die dood toe, selfs die dood aan 'n kruis. Daarom het God hom hoog verhoog en hom die naam gegee wat bo elke naam is,

1 Timoteus 2: 5-6 (ESV), een God, en daar is een middelaar tussen God en mense, die mens Christus Jesus

Want daar is een God, en daar is een middelaar tussen God en mense, die man Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, wat die getuienis is wat op die regte tyd gelewer is.

Hebreërs 4: 15 (ESV), Ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede simpatie kan hê nie

ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede simpatie kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is soos ons is, maar sonder sonde.

Hebreërs 5: 1-5 (ESV), Christus het homself nie verhef om 'n hoëpriester te word nie, maar is aangestel

vir elke hoëpriester wat uit die mense gekies word, word aangestel om namens mense op te tree in verhouding tot God, om gawes en offers vir sondes te bring. Hy kan sagkens omgaan met die onkundiges en eiesinniges, omdat hy self met swakheid te kampe het. As gevolg hiervan is hy verplig om op te offer vir sy eie sondes, net soos vir die van die mense. En niemand neem hierdie eer vir homself nie, maar slegs as hy deur God geroep is, net soos Aaron was. So ook Christus het homself nie verhef om 'n hoëpriester te word nie, maar is aangestel deur hom wat vir hom gesê het: "U is my Seun, vandag het ek u verwek"

Hebreërs 5: 8-10 (ESV), Hy het gehoorsaamheid geleer deur wat hy gely het

Alhoewel hy 'n seun was, hy het gehoorsaamheid geleer deur wat hy gely het. En volmaak gemaak word, hy het die bron van ewige redding geword vir almal wat hom gehoorsaam, deur God aangewys as 'n hoëpriester na die bevel van Melgisedek.

PreexistenceOfChrist.com

PDF aflaai

Die aard van voorbestaan ​​in die Nuwe Testament

Anthony Buzzard

pdf aflaai: https://focusonthekingdom.org/The%20Nature%20of%20Preexistence.pdf

Jesus se voorbestaan-letterlik of denkbeeldig

thebiblejesus.org

pdf aflaai: Jesus se bestaan-letterlik of denkbeeldig?

Neem Filippense 2: 6-11 uit die stofsuier

Dustin Smith

pdf aflaai: http://focusonthekingdom.org/Taking.pdf

Maagdelike bevrugting of verwekking? Kyk na die Christologie van Matteus 1: 18-20

Dustin Smith

pdf aflaai: http://focusonthekingdom.org/Virginal.pdf

 

PreexistenceOfChrist.com