Ontleding van Filippense Hoofstuk 2
Ontleding van Filippense Hoofstuk 2

Ontleding van Filippense Hoofstuk 2

Inleiding

Die tema van Filippense 2 is “om die verstand van Christus te hê”. (Fil 2: 5). In verse 6-11 word die getuienis van Jesus Christus gegee as die belangrikste voorbeeld van die nederigheid en gehoorsaamheid wat ons behoort te hê. Die beloning wat Jesus ontvang het uit onselfsugtige diens en gehoorsaamheid, word ook beklemtoon (Fil 2: 8-11). Fil 2: 6-7 is egter tradisioneel gebruik as bewysteks vir voorstanders van die leer van inkarnasie. Dit is omdat verse 6-7 tipies vertaal word met 'n tradisionele vooroordeel wat die leser benadeel om inkarnasie in die gedeelte te lees. Hierdie gedeelte leer egter nie dat Jesus God was en toe 'n man geword het nie. Kom ons begin deur na die gewilde ESV -weergawe te kyk. 

Filippense 2: 1-18

1 So as daar aanmoediging is in Christus, enige troos uit liefde, enige deelname aan die Gees, enige liefde en simpatie, 2 voltooi my vreugde deur te wees van dieselfde verstand, met dieselfde liefde, in volle ooreenkoms en van eensgesindheid. 3 Moenie uit selfsugtige ambisie of verwaandheid iets doen nie, maar in nederigheid ag ander belangriker as jyself. 4 Laat elkeen van julle nie net na sy eie belange kyk nie, maar ook na die belange van ander. 5 Hou hierdie gedagte onder mekaar, wat joune is in Christus Jesus, 6 wat, hoewel hy in die gedaante van God was, nie gelykheid met God beskou het as 'n ding om te begryp nie, 7 maar homself leeggemaak deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem, gebore na die gelykenis van mans. 8 en in menslike gedaante gevind, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, selfs die dood aan 'n kruis. 9 Daarom het God hom verhef en aan hom die naam gegee wat bo elke naam is, 10 sodat elke knie voor Jesus moet buig, in die hemel en op die aarde en onder die aarde, 11 en elke tong bely dat Jesus Christus die Here is, tot eer van God die Vader.

12 Daarom, my geliefde, soos altyd gehoorsaam, so nou, nie net soos in my teenwoordigheid nie, maar nog baie meer in my afwesigheid, bewerk u eie heil met vrees en bewing, 13 want dit is God wat in jou werk, om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. 14 Doen alles sonder om te murmureer of te twis, 15 sodat jy onberispelik en onskuldig kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie jy skyn as ligte in die wêreld, 16 hou vas aan die woord van die lewe, sodat ek op die dag van Christus trots kan wees dat ek nie tevergeefs hardloop of tevergeefs gewerk het nie. 17 Selfs as ek as drankoffer uitgegiet moet word op die offergawe van u geloof, Ek is bly en verheug saam met julle almal. 18 Net so moet julle ook bly wees en saam met my bly wees.

Wat is die probleem?

Die vertaling in die ESV hierbo gee 'n kragtige aanduiding van hoe diep hierdie gedeelte is om die boodskap van nederigheid en gehoorsaamheid te beklemtoon - met dieselfde verstand as wat Christus gehad het. Die kwessie is dat 'n tradisionele verdraaiing van die Skrif 'n tradisionele verdraaiing van die Skrif is om die leer van inkarnasie te bevorder. Die hoofsaak is Fil 2: 6-7, wat bedrieglik vertaal word as afleiding dat Jesus eers in die gestalte van God was en daarna 'n mens geword het. Dit is glad nie wat die Griek sê nie.

Hierdie gedeelte word deur Bybelgeleerdes erken as 'n gedig wat waarskynlik ooreenstem met Jesaja 53 met betrekking tot die lydende dienskneg. Dit is nie bedoel om 'n teologiese verhandeling te wees nie. Die konteks is die gedagte van Jesus, die menslike Messias. Die onderwerp handel nie oor 'n verandering van Jesus se wese of aard nie. Dit verwys ook nie na 'n tyd voordat Jesus 'n man was nie. 

'N Kykie na die ESV-Greek Interlinear

Hieronder is 'n greep uit die ESV-Griekse tussenlyn vir Fil 2: 6-7. Sleutelwoorde word geïdentifiseer met kleurgekodeerde blokkies met die ontleding en definisie in die ooreenstemmende blokkies hieronder. 

By die hersiening van hierdie diagram moet daarop gelet word dat μορφῇ, (morphē) vertaal "vorm" die uiterlike voorkoms beteken, terwyl σχήματι (schēma) vertaal "vorm" betrekking het op wat iets insluit, insluitend die funksionele aspek van iets. Omdat hierdie twee verskillende Griekse woorde in die ESV as 'vorm' vertaal word, gaan die onderskeid in die Grieks verlore. 

U moet ook daarop let dat ὑπάρχων (hyparchō) wat in die ESV vertaal is "alhoewel hy was" in die huidige aktiewe stem beteken "hy is" of "hy het" (nie dat "hy was" nie).

Omskryf wat fout is met die ESV

Die ESV-vertaling van Fil 2: 6-7 word hieronder verskaf en kwessies word uiteengesit met betrekking tot die beklemtoonde gedeeltes van die verse. 

Filippense 2: 6-8

 6 wie, al was hy in die gestalte van God, het die gelykheid met God nie as 'n saak beskou nie, 7 maar homself leeggemaak, deur die vorm van 'n dienskneg aan te neem, synde gebore na die gelykenis van mans. 8 En gevind word in menslike vorm, verneder hy homself deur gehoorsaam te word tot die dood toe, selfs die dood aan 'n kruis.

Uitgawe #1: "al was hy in die gestalte van God"

Die Griekse werkwoord hiparcho word hier vertaal as "hy was". Die Griekse werkwoord is in die huidige aktiewe stem (nie die aoris nie) wat beteken "hy is" of "hy het" eerder as "hy was". Dit wil sê, Jesus is nou in vorm van God - Nie dat hy in die gestalte van God was voordat hy na die mens gemaak is nie. Die eerste deel van Fil 2: 6 verwys na die huidige omstandighede waarin ons nou is die vorm van God wat verhewe is en 'n naam gegee is bo elke naam (Fil 2: 9-11). Sommige vertalings gee dit weer as 'in die vorm van God', wat meer korrek is as 'hy was'

Die woord 'alhoewel' is nie in die Grieks nie en is 'n interoperatiewe interpolasie. 'N Interpolasie wat 'n nuwe of valse saak in die teks is. In hierdie geval word dit gebruik om die leser vooroordeel te gee om die indruk te wek dat die stelling moet kontrasteer met wat in vers 6 kom, "het gelykheid met God nie as 'n saak beskou nie." Om die woord 'alhoewel' by 'hy was' te voeg, is 'n bevooroordeelde interpretatiewe besluit wat verder gaan as wat die werklike teks oordra. 

Uitgawe 2, "deur die vorm van 'n dienskneg aan te neem"

Daar is geen woord "deur" in die Grieks nie. Dit word deur die vertalers bygevoeg om te impliseer dat Jesus die besluit geneem het om 'n man te word. "By" in hierdie geval in 'n ander interpretatiewe interpolasie (nuwe of valse saak in die teks ingevoeg). 

Uitgawe 3, 'gebore na die gelykenis van mense'

Die Griekse woord wat met 'gebore' vertaal word, is γενόμενος (ginomai) beteken om te wees, word, gebeur; tot stand kom, gebore word. Die algemene betekenis word tot stand gebring sonder enige verwysing na enige voorkoms. 

Uitgawe 4, "in menslike vorm"

Die Griekse woord wat hier met "vorm" vertaal word, is wat iets is eerder as wat iets blyk te wees. Dit wil sê, Jesus is 'n man in komposisie en nie net in voorkoms nie. Die ESV vertaal beide die Griekse woorde morfe en skema as 'vorm', maar hierdie Griekse woorde het 'n ander betekenis. Skema het meer te make met wat iets is, insluitend die funksionele aspek van iets (BDAG) eerder as die uiterlike voorkoms (morfe). Die Engelse vertaling strook morfe 'Vorm' (waarmee iets uiterlik lyk) met skema 'Vorm' (dieselfde ding in die samestelling daarvan). Die weergawe van hierdie twee woorde in Engels verduister die verskil. Om die onderskeid in die Grieks te handhaaf, sou dit meer akkuraat wees om te vertaal morfe as "vertoon" of "voorkoms" en skema as "mode" of "samestelling" (ontologie). Dit wil sê, Jesus is in die vertoon van God, maar is tot stand gebring in die samestelling van 'n man.  

Wat sê die Griek?

Alhoewel daar enkele noemenswaardige Engelse vertalings is wat beter is as ander, word hulle almal vertaal met 'n vooroordeel om inkarnasie te impliseer. Hieronder is die Griekse teks vir Fil 2: 5-11, gevolg deur letterlike en interpretatiewe vertalings uit die gedetailleerde tussenlyn tabel hier: Interlinear

Filippense 2: 5-11 (NA28)

5 Τοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

6 μν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ,

7 ἀλλʼ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος · καὶ σχήματι εὑρεθεω ωπἄ

8 ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.

9 διὸ καὶ ὁεθ αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ oτὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα,

10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων

11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτικύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός.

Letterlike en interpretatiewe vertalings

Hieronder is die letterlike weergawe van Filippense 2: 5-11 gebaseer op die tussenlyn tabel (Interlinear). Dit pas baie by die woordorde van die Grieks. Minder letterlike interpretatiewe vertaling word ook getoon. Hierdie vertalings, konstant met die Griekse betekenis, dui nie op inkarnasie nie. Dit behoort ook duidelik te wees dat elke stelling binne die gedeelte volmaak sin maak inaggenome die konteks van die gedeelte as geheel.

Filippense 2: 5-11 Letterlike vertaling

5 Hierdie denke in jou

wat ook in gesalfdes, in Jesus,

6 wat in die gestalte van God bestaan,

nie beslaglegging nie,

regeer hy self

gelyk aan God,

7 liewer homself het hy leeggemaak,

diensbaarheid wat hy ontvang het,

in vergelyking met mans is hy in die toekoms veroorsaak,

en in die mode

 hy is as 'n man gevind.

8 Hy verneder homself

gehoorsaam geword het tot die dood toe

selfs aan 'n kruis. 

9 Daarom ook die God self wat Hy verhef het

en aan hom geskenk

die naam bo elke naam

10 dat in die naam van Jesus,

elke knie sou buig,

van die hemel en van die aarde en van onder die aarde,

11 en elke tong sou bely

dat die Here Jesus gesalf is

tot eer van God, van Vader.

Filippense 2: 5-11 Interpretatiewe vertaling

5 Hierdie denke het in jou,

die denke ook in Messias - in Jesus,

6 wat die uitdrukking van God besit,

nie bewilliging nie,

het hy homself beweer

as 'n volmag vir God,

7 hy het hom eerder nie geag nie,

uitdrukking van 'n dienskneg wat hy aanvaar het,

as mense is hy gemaak,

en in samestelling,

hy is erken as 'n man.

8 Hy verneder homself

gehoorsaam geword het tot die dood toe,

selfs aan 'n kruis.

9 Daarom ook God self verhewe

en aan hom geskenk,

die gesag bo elke gesag, 

10 Dit op gesag van Jesus,

elke knie sou buig,

van die hemel, en van die aarde en van diegene onder die aarde,

11 en elke tong sou bely

daardie Jesus is Here Messias,

tot lof van Vader God.

Regverdiging van die gebruikte woorde

"In Messias"

Die Griekse woord Χριστῷ (Christo) in die datiefstem beteken in die gesalfde. Die gesalfdes 1 die Griekse term vir die menslike Messias (Sien Johannes 1:41). Die gesalfde is die man (Seun van die mens) wat God aangestel het om die wêreld in geregtigheid te oordeel (Handelinge 17:31). 

"In besit van"

Die woord hier ὑπάρχων (hyparchōn) kan ook verstaan ​​word as om te wees en ook om in besit te wees. Dit wil sê Jesus is in besit van die voorkoms/reputasie van God. Om die reputasie van God te hê, is nie om dieselfde ding te sê as om in verskillende aard God te wees nie. Die volgende is verse wat die van werkwoord hyparchō illustreer na besit soos getuig deur Handelinge 3:6 “Ek het (hyparchō) geen silwer en goud nie” en 2 Pet 1:8 “Want as hierdie eienskappe joune is (hyparchō).” Dienooreenkomstig verwys die selfstandige naamwoord hyparchonta na besittings (Sien Matt 24:47, Matt 25:14, Lukas 11:21, Lukas 12:33, Lukas 12:44, Lukas 14:33, Lukas 16:1, Lukas 19:8, 1 Kor 13:3 en Heb 10:34)

Weereens, deelwoord hiperchon is 'n huidige aktiewe deelwoord. 'N Huidige aktiewe deelwoord kan gebruik word om na iets in die verlede te verwys as die hoofwerkwoord verlede tyd is en verwys na 'n gebeurtenis in die verlede. Bywoorde is egter nie noodwendig gelyktydig met die hoofwerkwoord nie. Die konteks toon duidelik aan dat Jesus nou die uitdrukking van God gekry het, omdat hy eers die uitdrukking van 'n dienskneg geneem het en sy God nederig tot die dood gehoorsaam het.

As ons aanvaar dat Jesus God in ontologiese sin is, soos die Trinitariërs glo, het dit geen sin dat Paulus ooit vir ons sou hoef te sê dat God die Seun plundering nie gelyk aan God beskou het nie. As God eerder in sy gestalte of voorkoms verwys na die verhewe en verheerlikte Jesus, is alles wat Paulus sê, heeltemal sinvol en pas dit ook perfek by die slotwoorde van Paulus in verse 9 tot 11, waar hy verduidelik dat God Jesus hoogs verhewe het as gevolg van sy nederige gehoorsaamheid. Dit is dat Jesus, wat nou in die gestalte van God is, hierdie gelykheid met God nie as iets vir homself beskou het nie.

"Uitdrukking"

Die Griekse woord wat μορφῇ (morphē) gebruik, beteken vorm, uiterlike voorkoms, vorm. 'Uitdrukking', wat iets beteken wat iets anders manifesteer, beliggaam of simboliseer (Merriam Webster) pas goed by hierdie definisie. 'Vorm' is 'n minder gepaste keuse omdat die onderskeid met wat iets is en wat blyk te wees, verlore gaan. Eerder morfe dra die idee van posisie en status soos in Tobit 1:13 van LXX (“status”). Die vergelyking met die morfe van 'n dienskneg ”(v.7) stel ons in staat om te verstaan morfe soos dit in die konteks van die gedeelte gebruik word, is dit meer soos status, posisie of rang. In Brits -Engels word 'vorm' omruilbaar met 'rang' gebruik, aangesien daar van 'n persoon as 'n goeie 'vorm' of 'vorm' gepraat kan word.

Uit sekulêre geskrifte leer ons dat die Grieke dit gebruik het morfē om te beskryf wanneer die gode hul voorkoms verander het. Kittel (TDNT) wys daarop dat in die heidense mitologie die gode hul vorm verander (morfē), en noem veral Aphrodite, Demeter en Dionysus drie wat dit gedoen het. Dit is duidelik 'n verandering van voorkoms, nie die natuur nie. Josephus, 'n tydgenoot van die apostels, gebruik morfē om die vorm van standbeelde te beskryf (Bauer se leksikon).

Ander gebruike van morfē in die Bybel ondersteun die standpunt wat morfē verwys na uiterlike voorkoms. Die Evangelie van Markus het 'n kort verwysing na die bekende verhaal in Lukas 24: 13-33 oor Jesus wat aan die twee mans verskyn op die pad na Emmaus. Markus vertel ons dat Jesus “in 'n ander vorm verskyn het (morfē) ”Aan hierdie twee manne sodat hulle hom nie herken het nie (Mark 16:12). Alhoewel hierdie gedeelte van Markus waarskynlik nie oorspronklik was nie, toon dit dat die mense van destyds die woord gebruik het morfē verwys na 'n persoon se uiterlike voorkoms. Dit is duidelik dat Jesus nie 'n ander 'wesenlike aard' gehad het toe hy aan die twee dissipels verskyn het nie; hy het bloot 'n ander uiterlike voorkoms gehad. Die Jode wat die Septuagint gebruik morfē verskeie kere, en dit het altyd verwys na die uiterlike voorkoms.

Dit is duidelik dat morfē verwys nie na die wesenlike aard van Christus soos sommige vertalings dit probeer maak nie. Wat is dit as die punt van die vers is om te sê dat Jesus God is, waarom sou u dit dan nie net sê nie? As Jesus God is, sê dit, moenie sê dat hy die 'wesenlike aard van God' het nie. Natuurlik Goeie het die 'wesenlike aard' van God, so waarom sou iemand dit maak? Wat punt? Hierdie vers sê nie 'Jesus, God wees' nie, maar eerder 'in die gestalte van God'. Dit is in dieselfde sin dat Jesus die morfe van 'n bediende- die aktiwiteit of funksie van die titel. Gevolglik morfe is nie 'n klassifikasie van wat iemand is in 'n ontologiese sin nie (in hul intrinsieke wese). 

“Nie bewilliging nie”

Die Griekse woord ἁρπαγμὸν (harpagmon) is 'n gewelddadige beslaglegging op eiendom, roof; iets waarop 'n mens aanspraak kan maak of die titel kan beweer deur dit vas te gryp of te gryp; iets beweer. Om die uitdrukking van God te besit, is nie iets wat Jesus onregverdig vir homself toegeëien het nie. Ons sien in vers 9 dat dit God self is wat Jesus die Messias verhef het.

Nadat hy gesê het dat Christus in die gestalte van God was, sê Filippense 2: 6 verder dat Christus “dit nie as iets gelyk het aan God beskou nie om te wees begryp. ” So vertaal, is die frase 'n kragtige argument teen die Drie -eenheid. As Jesus God was, sou dit glad nie sin maak om te sê dat hy nie gelykheid met God “begryp” nie, omdat niemand gelykheid met homself begryp nie. Dit maak net sin dat hy nie gelyk is aan God om mee te begin nie.

"Het hy homself beweer"

Die Griekse woord ἡγήσατο (hēgeomato) beteken om toesig te hou, te lei, te lei; om deel te neem aan 'n intellektuele proses, dink, oorweeg, ag. Die Griek is in die aoristiese middelstem wat die verlede tyd aandui en dat hy beide die onderwerp en voorwerp van die werkwoord is "hy het homself beweer".

"Volmag"

Die Griekse woord ἴσα (isa) beteken gelyk, dieselfde; in ooreenstemming. Die betekenis van volmag (1) is die agentskap, funksie of kantoor van 'n adjunk wat as 'n plaasvervanger vir 'n ander optree en (2) gesag of bevoegdheid om op te tree vir 'n ander en (3) 'n persoon wat gemagtig is om vir 'n ander op te tree (Merriam Webster aanlyn). In die lig van die konteks van die gedeelte is 'volmag' 'n gepaste woordkeuse.

“Het homself nie geag nie”

Die Griekse woord ἐκένωσεν (kenoō) beteken om leeg te maak, te ontneem; (deur.) hol, leeg, sonder waarde te wees. Dit bring die idee oor om jouself van agting te beroof (in die sin dat jy erkenning verwag en ander hoog geag word). Dit is konstant met Jesaja.

"Uitdrukking van 'n dienskneg wat hy aanvaar het"

Dieselfde Griekse woord morfe word hier gebruik soos dit gebruik word met betrekking tot Jesus se huidige wese in die morfe van God in vers 6. Dit is duidelik uit die konteks van hierdie kontrasterende morphs Wat morfe het betrekking op uiterlike voorkoms, uitdrukking, rol of status in teenstelling met essensiële aard of ontologie. Die implikasie is dat dit in die morfe van God is nie om God in ontologiese sin te wees nie, maar om die uitdrukking of rol van God te besit (op grond van die goddelike krag en gesag wat aan hom gegee is).

Aanvaar die morfe van 'n dienskneg beteken nie dat hy God was en 'n mens geword het nie. Hy het eerder as man sy missie aanvaar om 'n dienskneg te wees en homself as 'n offer vir almal te gee. Daar is geen implikasie van voorafbestaan ​​in hierdie gedeelte nie, slegs omdat hy in 'n bewuste bestaan ​​gebring is, was hy 'n man wat hom onderwerp het aan God se wil as 'n dienaar van God. Die gedeelte leer ons om dieselfde gedagtes te hê. 

"Hy is na die mens gemaak"

Vir baie mense beteken dit dat hulle outomaties aan mense gelyk was, dat hy nie voorheen aan mense gelyk was nie, dit wil sê dat hy nie 'n man was nie. In die Trinitariese verstand gaan alles oor substansie, want dit is die leerstelling wat hy in hierdie vers wil sien. Dit is egter funksie en waaroor Paulus praat - wat Jesus gedoen het, sodat die Filippense weet hoe hulle in Jesus se voetspore volg. Die Griekse woord aangekom word ook in die volgende asem gebruik wanneer hy sê dat Jesus tot die dood toe gehoorsaam was. Om soos mense te word, is nie 'n manier om ons te vertel dat 'n nie-mens 'n mens geword het nie. Dit is 'n manier om ons te vertel dat Jesus homself gedra het as 'n nederige mens eerder as 'n verhewe goddelike wese. Hy het die vorm van 'n dienskneg aangeneem en die woorde "in die gelykenis van mense" verduidelik ons ​​wat bedoel word met die vorm van 'n dienskneg.

"in die mode (samestelling)"

Die Griekse woord σχήματι (schēmati) is die algemeen erkende toestand of vorm van iets; die funksionele aspek van iets volgens die mees gewaardeerde BDAG -leksikon. Samestelling word gedefinieer as die manier waarop iets saamgestel word; algemene make -up (Merriam Webster) dra hierdie betekenis nou oor.   

"Hy is herken"

Die Griekse woord εὑρεθεὶς (heuritheis) is in die passiewe stem wat beteken "om te vind". Om "herken te word" dra die betekenis oor: om op 'n bepaalde manier te erken of daarvan kennis te neem (Merriam Webster).

"Gesag bo elke gesag" 

Die Griekse woord wat met "gesag" vertaal word, is ὄνομα (onoma) wat naam beteken; titel; reputasie. in hierdie konteks verwys dit na gesag aangesien Jesus geïdentifiseer word as die Here Messias.

Die kontras met Adam

Jesus het nie verkeerdelik in 'n posisie aangegryp nie, net soos Adam. Die fout van Adam is in Jesus omgekeer. Dr Colin Brown by Fuller Seminary het opgemerk dat Phil. 2 gaan nie oor voorafbestaan ​​en na-bestaan ​​nie, maar oor die kontras tussen Christus en Adam. Adam, die mens wat oorspronklik na die beeld van God gemaak is, het tevergeefs probeer om soos God te wees. Maar Jesus het die teenoorgestelde gedoen deur gehoorsaam te wees aan die dood - selfs aan 'n kruis. (Ernst Lohmeyer se Kyrious Jesus Revisited) Sien ook dr. James Dunn, Christologie in wording. Bekende geleerde VF Bruce het ook gesê dat hy nie gedink het dat Paulus in 'n bestaande Seun glo nie (Die Een God, die Vader, One Man Messias -vertaling, 2de uitgawe, p. 480, Anthony Buzzard, Restoration -genootskap)

Aanhalings van Trinitariese Bybelgeleerdes

James Dunn (Methodist NT Scholar) p115. Christologie in wording

'Daarbenewens kan maklik gesien word dat die gedagtebeskrywing van die Filipynse gesang heeltemal ooreenstem met die tweestadige Christologie wat elders in die eerste generasie Christendom duidelik blyk. - vrye aanvaarding van die lot van die mens, gevolg tot die dood en verheffing tot die status van die Here oor alles.

JAT Robinson (Anglikaanse NT-geleerde), p166 “Die menslike gesig van God”

Die prentjie is nie van 'n hemelse figuur wat homself verlaag om 'n man te word nie, om nog hoër te word as voorheen. Dit is eerder dat die hele volheid van God in staat was om gestalte te kry in een wat heeltemal een van ons was soos enige ander afstammeling van Abraham. ” 

Jerome Murphy-O'Connor (Katolieke NT-geleerde)

'Dit is onvermydelik diegene wat hul eksegese van hierdie gesang begin met die aanname dat dit 'n pre-bestaande goddelike wese betref neig tot 'n doketiese (gnostiese) interpretasie van hierdie reëls. ”

James P. Mackey (Katolieke teoloog). p52 "Die Christelike ervaring van God as Drie-eenheid"

'Die feit dat dit in die konteks van die gesang in die werklike brief is daar word glad nie melding gemaak van hierdie anonieme goddelike figuur wat mens word nie... "

Karl-Josef Kuschel (Duitse teoloog) p250 “Voor alle tye gebore”

'Uit hierdie feit dat die Joodse eerder as Hellenistiese sinkretisme die sleutel kan wees tot die verstaan ​​van die Filippense gesang, hedendaagse eksegete het die radikaal teenoorgestelde gevolgtrekking gemaak dat die gesang van Filippense glad nie praat van die bestaan ​​van Christus nie. "

Anton Vogtle (Duitse Katolieke NT-geleerde) Freiburg eksegeet

"Geen voorbestaan ​​van Christus voor die wêreld met 'n onafhanklike betekenis kan selfs in Fil. 2. " 

Klaus Berger (Duitse Katolieke NT-geleerde) Heidelbergse eksegeet

'Filippense 2: 6 is veral gemoeid met die uitlating van hoë status en geensins noodwendig gemoeid met die bestaan ​​nie. " 

Bas van Iersel (Nederlandse NT-geleerde) p45. 'Seun van God in die Nuwe Testament'

"Maar van die bestaan ​​en die gelykheid van die omgang met God kan ons geen spoor in Paulus se briewe ontdek nie

Beter Engelse vertalings van Fil 2: 6-7

Hier is 'n voorbeeld van 'n paar van die beter Engelse vertalings wat minder nadelig is om die leser te baseer. Hulle word meer letterlik vertaal, maar tog met 'n vooroordeel om inkarnasie te impliseer. In sommige gevalle, kursief getoon, word woorde nie akkuraat vertaal nie.

Letterlike standaard weergawe (LSV): who, in die gestalte van God, het gedink dat dit nie iets was wat aangegryp moet word om aan God gelyk te wees nie, maar het Homself leeggemaak, nadat hy die gedaante van 'n dienskneg aangeneem het, na die gestalte van mense.

Berean Study Bible (BSB): Wie, in die gestalte van God, het die gelykheid met God nie as iets aangegryp beskou nie, maar Homself leeggemaak, in die gestalte van 'n dienskneg, gemaak in menslike gelykenis.

Engels hersiene weergawe (ERV): wat in die gestalte van God was, het dit geen prys geag om gelykheid met God te wees nie, maar homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem aan mense;

Tyndale Bybel van 1526: Wat in die gedaante van god verskyn het en gedink het dat dit geen roof is om gelyk te wees aan god nie. Nietemin het hy hom sonder aansien laat verdwyn en die gedaante van 'n dienaar op hom geneem en vir mense gelik geword

Coverdale Bybel van 1535: wat in die gedaante van God was, het gedink dat dit nie roof is om met God gelyk te wees nie, maar hom van geen reputasie gemaak het nie en vir hom die skouspel van 'n dienaar geword het, het gelyk geword ander man,

Biskoppe se Bybel van 1568 Wie in die vierde van God was, het gedink dat dit nie roof is om gelyk te wees aan God nie. Maar hy het 'n naam van geen reputasie gemaak nie, en hy het die vierman van 'n seruaat op hom geneem en in die lyk van die mense gemaak, 

Genève Bybel van 1587: Wie in julle vorm van God was, het dit geen roof geag om met God gelyk te wees nie; in vorm as 'n man.

King James Bybel van 1611 (KJV): Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om met God gelyk te wees nie;

Young's Literal Translation of 1898 (YLT): wat, in die gestalte van God, dit nie as roof geag het om aan God gelyk te wees nie, maar homself leeggemaak het, soos die gedaante van 'n dienskneg aangeneem het, soos mense gemaak is,

Amerikaanse standaard weergawe van 1901 (ASV): wat, bestaande in die gestalte van God, nie die bestaan ​​wat gelykheid met God was, iets te agens was nie;

Lamsa Bybel (Peshitta): Wie in die gestalte van God was, het dit nie as roof geag om met God gelyk te wees nie;

Verkeerde vermoedens en wanopvattings

Hier is 'n lys van algemene foutiewe aannames en afleidings rakende Fil 2: 5-7

  1. Die woord "was" met verwysing na die denke van Christus bevoordeel die leser om te veronderstel dat Paulus praat oor 'n tydsraamwerk waarin Jesus 'n sekere ingesteldheid gehad het en om te veronderstel dat Christus hierdie ingesteldheid gehad het voordat hy mens geword het.
  2. Veronderstel dat Paulus praat van 'n pre-vleesgeworde Seun wat 'was' in die 'gestalte van God'.
  3.  Die veronderstelling dat die term “vorm van God” “God” beteken en besef dat dit geen sin het om God as in die gestalte van God te verwys nie. Dit maak net sin om na iemand anders te verwys as die beeld van God of die vorm van God. 
  4.  Veronderstel dat Jesus homself van sommige van sy goddelike voorregte of sy posisionele heerlikheid in die hemel ontneem het.
  5. Die veronderstelling dat dit nie 'n plundering is om aan God gelyk te wees nie, is dat Jesus geen probleem gehad het om met God gelyk te wees nie. In konteks het dit geen sin nie, aangesien Paulus se bedoeling is om die Filippense te wys hoe hulle hulself kan verneder en dien soos Jesus sy God gedien het.
  6. Deur die woorde van Paulus te gebruik om te sê dat vers 6 wat Jesus nie beskou het as 'vashou aan' gelykheid met God nie. Dit sou egter beteken dat die vleesgeworde Jesus nie gelyk was aan God wat hulle ontken nie.
  7. As ons vers 6 bedoel, beteken dit dat Jesus nie sy gelykheid met God uitgebuit of benut het nie. As Jesus egter reeds 'n harpagmos waar is die woorde in vers 6 wat verwys na die ontginning daarvan?  harpagmos beteken skaars uitbuiting. Dit verwys na iets wat vir jouself gegryp/gegryp is, soos plundering.
  8. Die veronderstelling dat 'die gestalte van 'n dienskneg aanneem' beteken dat 'menslike natuur' by homself gevoeg word. Die woorde “om soos mense te word”, of “om mense te wees”, kwalifiseer die uitdrukking “die gestalte van’ n dienskneg aanneem ”. In konteks word die gelykenis van mense gekontrasteer met die vorm van God. Die Griekse woord hier sê dat Jesus tot sy bestaan ​​gekom het soos mense.

Erger Engelse vertalings van Fil 2: 6-7

Hier is 'n voorbeeld van 'n paar van die ergste Engelse vertalings wat die leser baie nadelig maak om nie net inkarnasie te impliseer nie, maar dit te aanvaar. Die misleidende inhoud wat afwyk van die letterlike betekenis van die teks, is kursief. 

Nuwe Internasionale Weergawe (NIV)Wie, in baie natuur God, het nie gelykheid met God as iets beskou nie tot sy eie voordeel gebruik; hy het homself niks gemaak nie by neem die baie natuur van 'n dienskneg, gemaak na menslike gelykenis.

Nuwe Lewende Vertaling (NLV): Alhoewel he was God, hy het nie aan gelykheid met God gedink as iets nie om vas te hou. In plaas daarvan, hy het sy goddelike voorregte prysgegee ; hy het gevat die nederige posisie van 'n slaaf en is as 'n mens gebore. Toe hy in menslike gedaante verskyn het,

Die Message Bible (MSG):  He gelyke status gehad het met God, maar het nie so baie van homself gedink nie dat hy aan die voordele van daardie status moes vasklou, ongeag wat. Glad nie. Toe die tyd kom, hy het die voorregte van godheid tersyde gestel en het die status van 'n slaaf aangeneem, geword mens!

New American Standard Bible 2020 (NASB 2020): wie, as He reeds bestaan ​​in die vorm van God, het die gelykheid met God nie as iets aangegryp beskou nie, maar Homself leeggemaak by die vorm aanneem van 'n slaaf en wat gebore na die gelykenis van mans

New American Standard Bible 1995 (NASB 95): wat, hoewel Hy in die gestalte van God bestaan ​​het, die gelykheid met God nie as 'n saak beskou het nie, maar Homself ontledig het deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en na mense gelyk te word

Hedendaagse Engelse weergawe (CVE): Christus was waarlik God. maar he het nie probeer bly nie gelyk met God. In plaas daarvan hy het alles prysgegee en 'n slaaf geword, wanneer he geword soos een van ons.

NET Bybel (NET): wat al he bestaan in die gestalte van God het die gelykheid met God nie as iets beskou nie, maar het hy homself leeggemaak by die gestalte van 'n slaaf aanneem, by lyk soos ander mans, en deur te deel in die menslike natuur.

Hersiene Standaard Weergawe (RSV): wie, al he was in die gestalte van God, het die gelykheid met God nie as 'n saak beskou nie, maar homself leeggemaak, in die gestalte van 'n dienskneg, gebore in die gelykenis van mans.

Nuwe hersiene standaardweergawe (NRSV): wie, al he was in die vorm van God, het nie gelykheid met God geag nie as iets wat uitgebuit moet word, maar homself leeggemaak, in die vorm van 'n slaaf, gebore word in menslike gelykenis. En in die mens gevind word vorm,

Engelse standaard weergawe (ESV): wie, al he was in die gestalte van God, het die gelykheid met God nie as 'n saak beskou nie, maar het homself niks gemaak deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem nie, wat gebore na die gelykenis van mans.

Christelike Standaard Bybel (CSB): wat, in die vorm van God, nie gelykheid met God beskou het as iets wat uitgebuit moet word nie. Maar hy het homself leeggemaak by die vorm aanneem van 'n slaaf en deur te word soos mense. Wanneer hy bevind hom in die vorm van 'n mens,

Holman Christian Standard Bible (HCSB): wat, in die vorm van God, nie gelykheid met God beskou het as iets wat vir Sy eie voordeel gebruik moet word nie. In plaas daarvan het Hy Homself leeggemaak by veronderstelling die vorm van 'n slaaf, wat die gelykenis van mense aanneem. En toe Hy gekom het as 'n man in Sy uiterlike vorm,

Gevolgtrekking

Die meeste Engelse vertalings van Filippense hoofstuk 2, spesifiek Filippense 2: 6-7, vertoon 'n vertalingsvooroordeel om voorafbestaan ​​en inkarnasie te impliseer. Maar noukeurige ontleding toon aan dat hierdie gedeelte nie inkarnasie leer nie, maar dat rater dit sowel as die trinitariese teologie weerlê. Wat sonder twyfel gesê word, is dat Jesus verhewe was en die gesag gekry het vanweë sy gehoorsaamheid tot die dood aan 'n kruis. In plaas daarvan om inkarnasie te beskryf, bevestig hierdie gedeelte die eenheidsbegrip van God.

Noukeurige hersiening toon dat Filippense 2 glad nie inkarnasie leer nie. Dit is duidelik dat hy nie die vorm/uitdrukking van God gehad het om mee te begin nie. Dit is uit hoofde van die gehoorsaamheid van die mens Jesus Christus dat hy nou mag en gesag gekry het en tot Here Messias gemaak is. Dit strook met die verkondiging van Handelinge 2:36 "Laat die hele huis van Israel dan verseker weet dat God hom die Here en Christus (Messias) gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het."

Aangesien die teks geïnterpreteer kan word op 'n manier waarop geen inkarnasie geïmpliseer word nie, is dit ironies dat hierdie gedeelte as bewysteks dien vir baie Christene wat 'n siening van inkarnasie hou.

Aanvullende materiaal

FILIPPENSE 2: 6-11 UIT DIE VACUUM HET:
'N VERSE LEES VAN DIE CHRISTUS-Gesang IN DIE LIG VAN DIE
SOSIALE-ETIESE ARGUMENT VAN FILIPPENSE AS 'N HELE

DUSTIN SMITH

PDF aflaai: http://focusonthekingdom.org/Taking.pdf

 

Gehoorsaamheid en nederigheid van die Tweede Adam:
Filippense 2: 6-11 

SCOTT A. DEANE, MATS

PDF aflaai: https://focusonthekingdom.org/Obedience%20and%20Humility%20of%20the%20Second%20Adam.pdf

 

Filippense 2: 6-8

BiblicalUnitarian.com

https://www.biblicalunitarian.com/verses/philippians-2-6-8