Filippense 2: 5-11 Interlinear
Filippense 2: 5-11 Interlinear

Filippense 2: 5-11 Interlinear

Wat sê die Griek?

Alhoewel daar 'n paar noemenswaardige Engelse vertalings is wat beter is as ander, is hulle almal vertaal met 'n vooroordeel om inkarnasie te impliseer. Hieronder is die Griekse teks vir Fil 2:5-11 gevolg deur 'n interlineêre tabel. Letterlike en interpretatiewe vertalings uit die gedetailleerde interlineêre tabel word dan verskaf.

Filippense 2: 5-11 (NA28)

5 Τοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

6 μν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ,

7 ἀλλʼ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος · καὶ σχήματι εὑρεθεω ωπἄ

8 ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.

9 διὸ καὶ ὁεθ αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ oτὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα,

10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων

11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτικύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός.

Griekse

Vertaling

parsing

Woordelys

5  Τοῦτο

5 dit

Voornaamwoord, akkusatief, neutraal, enkelvoud

houtos – hierdie, hierdie een, hierdie; (as voorwerp) hom, haar, dit, hulle; met διά of εἰς beteken dit om hierdie rede

φρονεῖτε

dink

Werkwoord, Present, Aktief, Imperatief, 2de Persoon, Meervoud

phroneō – om te dink, ag, 'n mening te huldig; om jou gedagtes op te rig; om 'n (bepaalde) houding te hê

in

Voorsetsel wat die Datief beheer

en – Ruimtelik: in, binne, by, tussen, met; logies: deur middel van, met, as gevolg van; van tyd: gedurende, terwyl

.μῖν

jy

Voornaamwoord, Datief, (sonder geslag), meervoud, 2de persoon

hymin – jy, jou

Wat

Voornaamwoord, nominatief, neutraal, enkelvoud

gasheer – wie, watter, wat, dat; enigiemand, iemand, 'n sekere een

καί

Ook

bywoord

kai - en; en dan, dan; maar tog; ook, selfs, net so

in

Voorsetsel wat die Datief beheer

en -Ruimtelik: in, binne, by, tussen, met; logies: deur middel van, met, as gevolg van

Χριστῷ

in gesalfde

Selfstandige naamwoord, datief, manlik, enkelvoud

Christos – Christus, Gesalfde, Messias, die Griekse vertaling van die Hebreeuse Messias

Ἰησοῦ

in Jesus

Selfstandige naamwoord, Datief, Manlik, Singula

Iēsous - Jesus

6 ὅς

6 wat

Voornaamwoord, nominatief, manlik, enkelvoud

gasheer - wie, wat, wat, dat; iemand, iemand, 'n sekere een

in

Voorsetsel wat die Datief beheer

en – Ruimtelik: in, binne, by, tussen, met; logies: deur middel van, met, as gevolg van; van tyd: gedurende, terwyl

μορφῇ

in vorm

Selfstandige naamwoord, Datief, vroulik, enkelvoud

morfē – vorm, uiterlike voorkoms, vorm

θεοῦ

van God

Selfstandige naamwoord, genitief, manlik, enkelvoud

theos – God, verwys gewoonlik na die een ware God; in 'n baie min kontekste verwys dit na 'n god of godin

ὑπάρχων

hy bestaan

Werkwoord, Present, Aktief, Deelwoord, Nominatief, Manlik, Enkelvoud

hiparchō – Om werklik daar te wees, te bestaan, teenwoordig te wees, tot 'n mens se beskikking te wees, in 'n toestand of omstandighede te wees, in besit te wees

οὐχ

nie

deeltjie

ou – nee, nie, glad nie, op geen manier, absoluut nie

ἁρπαγμὸν

beslaglegging

Selfstandige naamwoord, akkusatief, manlik, enkelvoud

harpagmos – ’n Gewelddadige beslaglegging op eiendom, roof; iets waarop 'n mens aanspraak kan maak of aanspraak kan maak op titel deur vas te gryp of vas te gryp, iets wat aanspraak gemaak word

ἡγήσατο

regeer hy self

Werkwoord, aoris, middel, aanduidend, 3de persoon, enkelvoud

groot – Om in 'n toesighoudende hoedanigheid te wees, te lei, te lei; om betrokke te raak by 'n intellektuele proses, dink, oorweeg, ag

τὸ

hierdie

Bepaler, akkusatief, neutraal, enkelvoud

ho – die, hierdie, daardie, wie

εἶναι

wat

Werkwoord, hede, aktief, infinitief

einai – om te wees, te bestaan, teenwoordig te wees

ἴσα

gelyke

bywoord

ISOS – gelyk, dieselfde; in ooreenstemming

θεῷ

tot God

Selfstandige naamwoord, datief, manlik, enkelvoud

theos – God, verwys gewoonlik na die een ware God; in 'n baie min kontekste verwys dit na 'n god of godin

7 ἀλλʼ

7 eerder hy

Voornaamwoord, Akkusatief, Manlik, Enkelvoud, 3de Persoon

het – maar, in plaas daarvan, tog, behalwe

ἑαυτὸν

homself

Voornaamwoord, Akkusatief, Manlik, Enkelvoud, 3de Persoon

heautou – homself, haarself, homself, hulself

ἐκένωσεν

hy het leeggemaak

Werkwoord, aoris, aktief, aanduidend, 3de persoon, enkelvoud

kenoō – leegmaak, ontneem; (pas.) om hol, leeg, van geen waarde te wees nie

μορφὴν

vorm

Selfstandige naamwoord, akkusatief, vroulik, enkelvoud

morfē -vorm, uiterlike voorkoms, vorm

δούλου

van diensbaar

Selfstandige naamwoord, genitief, manlik, enkelvoud

doulos – slaafs, slaafs, volkome beheer, soos 'n vy. uitbreiding van 'n slawernystelsel

λαβών

hy het ontvang

Werkwoord, Aoristus, Aktief, Deelwoord, Nominatief, Manlik, Enkelvoud

lambanō -te neem, ontvang; (slaag.) ontvang word, gekies

in

Voorsetsel wat die Datief beheer

en – Ruimtelik: in, binne, by, tussen, met; logies: deur middel van, met, as gevolg van; van tyd: gedurende, terwyl

ὁμοιώματι

gelykenis

Selfstandige naamwoord, Datief, Neutrum, Enkelvoud

homoiōma - n vorm; ooreenkoms, gelykenis; gelykenis

ἀνθρώπων

van mans

Selfstandige naamwoord, genitief, manlik, meervoud

anthrōpos - mens, persoon; die mensdom, mense; man, man

γενόμενος

hy was veroorsaak om te wees

Werkwoord, Aoristus, Middel, Deelwoord, Nominatief, Manlik, Enkelvoud

ginomai -om te veroorsaak om te wees (“gen”-erate), dws (refleksief) om te word (ontstaan), met groot breedtegraad gebruik (letterlik, figuurlik, intensief, ens.): — opstaan, saamgestel word, word(-kom) , -val, -self hê), gebring word (to pass), (be) come (to pass)

καὶ 

en

samewerking

kai – en; (verbind en voortgaan) en dan, dan; (as 'n disjunktief)

σχήματι

in die mode

Selfstandige naamwoord, Datief, Neutrum, Enkelvoud

skema – die algemeen erkende toestand of vorm van iets; die funksionele aspek van iets

εὑρεθεὶς

hy is gevind

Werkwoord, Aoristus, Passief, Deelwoord, Nominatief, Manlik, Enkelvoud

heuriskō – (optree.) om te vind, ontdek, ontmoet; (middel.) te verkry; (pas.) gevind word

ὡς

as

deeltjie

hōs - as, dat, hoe, omtrent, wanneer; soos as

ἄνθρωπος

'n man

Selfstandige naamwoord, nominaal, manlik, enkelvoud

anthrōpos – mens, persoon; mensdom, mense; man, eggenoot; gebruik van mense in teenstelling met diere of godheid

8 ἐταπείνωσεν

8 het hy verneder

Werkwoord, aoris, aktief, aanduidend, 3de persoon, enkelvoud

tapeinoō – (optree.) om (self) te verneder, (self) te verlaag; (pas.) om verneder, verneder te word, in nood

ἑαυτὸν

homself

Voornaamwoord, Akkusatief, Manlik, Enkelvoud, 3de Persoon

heautou – homself, haarself, homself, hulself

γενόμενος

geword het

Werkwoord, Aoristus, Middel, Deelwoord, Nominatief, Manlik, Enkelvoud

ginomai -om te wees, te word, te gebeur; om tot stand te kom, gebore te word

ὑπήκοος

gehoorsaam

Byvoeglike naamwoord, Nominatief, Manlik, Enkelvoud

hipēkoos – gehoorsaam

μέχρι

totdat

Voorsetsel wat die genitief beheer

mechri -tot, tot op die punt van

θανάτου

dood

Selfstandige naamwoord, genitief, manlik, enkelvoud

Thanatos – dood

δέ

selfs

samewerking

de - selfs

σταυρός

van 'n kruis

Selfstandige naamwoord, genitief, manlik, enkelvoud

stauros – 'n paal of paal (soos regop gestel), dws (veral), 'n paal of kruis (as 'n instrument van doodstraf)

9 διό

9 daarom

samewerking

God – daarom, daarom, om hierdie rede

καί

Ook

bywoord

kai - en; en dan, dan; maar tog; ook, selfs, net so

ὁ θεός

Die god

Selfstandige naamwoord, nominaal, manlik, enkelvoud

theos – God, verwys gewoonlik na die een ware God; in 'n baie min kontekste verwys dit na 'n god of godin

αὐτὸν

homself

Voornaamwoord, Akkusatief, Manlik, Enkelvoud, 3de Persoon

Autos – hy, sy, dit; ook gebruik as inten.p., homself, haarself, homself, hulself; dieselfde een

ὑπερύψωσεν

het hy verhef

Werkwoord, aoris, aktief, aanduidend, 3de persoon, enkelvoud

hiperypsoō – om tot die hoogste plek te verhef

καί

en

bywoord

kai - en; en dan, dan; maar tog; ook, selfs, net so

ἐχαρίσατο

geskenk

Werkwoord, aoris, middel, aanduidend, 3de persoon, enkelvoud

charisomai – om as 'n guns te gee, dit wil sê verniet, in vriendelikheid, kwytskelding of redding

αὐτῷ

aan hom

Voornaamwoord, datief, manlik, enkelvoud, 3de persoon

motors – hy, sy, dit; ook gebruik as inten.p., homself, haarself, homself, hulself; dieselfde een

ὁ ὄνομα

die naam

Selfstandige naamwoord, akkusatief, neutraal, enkelvoud

onoma -naam; titel; reputasie

τὸ ὑπέρ

die anderkant

Voorsetsel wat die akkusatief beheer

hiper -(acc.) bo, verder as, meer as; (genl.) vir, ten behoewe van, ter wille van; in die plek van

πᾶν

elke

Byvoeglike naamwoord, akkusatief, neutraal, enkelvoud

pas – alles, enige, elke, die geheel

ὄνομα

naam

Selfstandige naamwoord, akkusatief, neutraal, enkelvoud

onoma - naam; titel; reputasie

10 ἵνα

10 Wat

samewerking

hina – 'n merker wat doel of resultaat toon: ten einde dat, ten einde, sodat, dan

at

Voorsetsel wat die Datief beheer

en -Ruimtelik: in, binne, by, tussen, met; logies: deur middel van, met, as gevolg van

τῷ ὀνόματι

aan die naam

Selfstandige naamwoord, Datief, Neutrum, Enkelvoud

ho onoma -naam; titel; reputasie

Ἰησοῦ

van Jesus

Selfstandige naamwoord, genitief, manlik, enkelvoud

Iēsous - Jesus

πᾶν

elke

Byvoeglike naamwoord, akkusatief, neutraal, enkelvoud

pas – alles, elke (ding, een), geheel; altyd

γονύ

knie

Selfstandige naamwoord, nominatief, neutraal, enkelvoud

gonny – knie

κάμψῃ

sou buig

Werkwoord, Aoristus, Aktief, Subjunktief, 3de Persoon, Enkelvoud

kamptō  – om te buig, buig (op 'n knie)

ἐπουρανίων

van die hemel

Byvoeglike naamwoord, Genitief, Manlik, Meervoud

epouranios – hemels, hemelse; hemelse ryke

καί

en

bywoord

kai - en

ἐπιγείων

van die aarde

Byvoeglike naamwoord, Genitief, Manlik, Meervoud

epigeios – om op die aarde te wees, aards

καί

en

bywoord

kai - en; en dan, dan; maar tog; ook, selfs, net so

καταχθονίων

van onder die aarde

Byvoeglike naamwoord, Genitief, Manlik, Meervoud

katachthonio – onder die aarde, ondergronds; dit kan verwys na die dooies as 'n klas mense

11  καί

11  en

bywoord

kai - en; en dan, dan; maar tog; ook, selfs, net so

πᾶσα

elke

Byvoeglike naamwoord, Nominatief, Vroulik, Enkelvoud

slaag – alles, elke (ding, een), geheel; altyd

γλῶσσα

tong

Selfstandige naamwoord, nominatief, vroulik, enkelvoud

glōssa - tong; Taal

ἐξομολογήσηται

sou bely

Werkwoord, Aoristus, Middel, Subjunktief, 3de Persoon, Enkelvoud

eksomoloëō – (optree.) om in te stem; (middel.) om openlik te bely, erken, prys

ὅτι

Wat

samewerking

hoti - daardie; want, sedert; vir

κύριος

Here

Selfstandige naamwoord, nominaal, manlik, enkelvoud

Kyrios – heer, meester. Dit kan 'n aanspreektitel wees aan 'n persoon van hoër status, heer, meneer

Ἰησοῦς

Jesus

Selfstandige naamwoord, nominaal, manlik, enkelvoud

Iēsous - Jesus

Χριστός

gesalfde

Selfstandige naamwoord, nominaal, manlik, enkelvoud

Christos – Christus, Gesalfde, Messias, die Griekse vertaling van die Hebreeuse Messias

εἰς

vir

Voorsetsel wat die akkusatief beheer

ys – na, na, in; vir. Ruimtelik: beweging na of in 'n gebied (uitbreiding na 'n doelwit); logies: 'n merker van doel of resultaat

δόξαν

heerlikheid

Selfstandige naamwoord, akkusatief, vroulik, enkelvoud

Doxa – heerlikheid, prag, glans, van die basiese betekenis van die ontsagwekkende lig; eer, lof

θεοῦ

van God

Selfstandige naamwoord, genitief, manlik, enkelvoud

theos – God, verwys gewoonlik na die een ware God; in 'n baie min kontekste verwys dit na 'n god of godin

πατρός

van vader

Selfstandige naamwoord, genitief, manlik, enkelvoud

beskermheer – vader, 'n manlike ouer of voorouer; by uitbreiding: 'n eretitel, leier, argetipe

Letterlike en interpretatiewe vertalings

Hieronder is die letterlike weergawe van Filippense 2: 5-11 gebaseer op die tussenlyn tabel (Interlinear). Dit pas baie by die woordorde van die Grieks. Minder letterlike interpretatiewe vertaling word ook getoon. Hierdie vertalings, konstant met die Griekse betekenis, dui nie op inkarnasie nie. Dit behoort ook duidelik te wees dat elke stelling binne die gedeelte volmaak sin maak inaggenome die konteks van die gedeelte as geheel.

Filippense 2: 5-11 Letterlike vertaling

5 Hierdie denke in jou

wat ook in gesalfdes, in Jesus,

6 wat in die gestalte van God bestaan,

nie beslaglegging nie,

regeer hy self

gelyk aan God,

7 liewer homself het hy leeggemaak,

diensbaarheid wat hy ontvang het,

in vergelyking met mans is hy in die toekoms veroorsaak,

en in die mode

 hy is as 'n man gevind.

8 Hy verneder homself

gehoorsaam geword het tot die dood toe

selfs aan 'n kruis. 

9 Daarom ook die God self wat Hy verhef het

en aan hom geskenk

die naam bo elke naam

10 dat in die naam van Jesus,

elke knie sou buig,

van die hemel en van die aarde en van onder die aarde,

11 en elke tong sou bely

dat die Here Jesus gesalf is

tot eer van God, van Vader.

Filippense 2: 5-11 Interpretatiewe vertaling

5 Hierdie denke het in jou,

die denke ook in Messias - in Jesus,

6 wat die uitdrukking van God besit,

nie bewilliging nie,

het hy homself beweer

as 'n volmag vir God,

7 hy het hom eerder nie geag nie,

uitdrukking van 'n dienskneg wat hy aanvaar het,

as mense is hy gemaak,

en in samestelling,

hy is erken as 'n man.

8 Hy verneder homself

gehoorsaam geword het tot die dood toe,

selfs aan 'n kruis.

9 Daarom ook God self verhewe

en aan hom geskenk,

die gesag bo elke gesag, 

10 Dit op gesag van Jesus,

elke knie sou buig,

van die hemel, en van die aarde en van diegene onder die aarde,

11 en elke tong sou bely

daardie Jesus is Here Messias,

tot lof van Vader God.