Een bemiddelaar
Een bemiddelaar

Een bemiddelaar

oorsig:

Die menslikheid van Christus is noodsaaklik vir die evangelie. God is nie 'n man nie, maar die Messias van profesie is noodwendig 'n mensekneg van God - sy gesalfde as Jesus is die Seun van die mens van die messiaanse profesieë. Adam was 'n tipe van die een wat sou kom en Jesus is die laaste Adam. Versoening geskied deur die vlees en bloed van die menslike Messias (Christus). Jesus, ons hoëpriester, bemiddel 'n beter verbond met sy eie bloed. Jesus is 'n dienskneg van God wat vir ons bemiddel. Die enigste God en Vader is die God en Vader van Jesus. God ons Verlosser het Jesus aan sy regterhand verhef as leier en redder. Die Seun van die mens is bestem om die wêreld in geregtigheid te oordeel. 

OneMediator.geloof

Daar is een middelaar tussen God en mense, die mens Christus Jesus

1 Timoteus 2: 5-6 vat die evangelie in een sin saam: “Want daar is een God, en daar is een middelaar tussen God en mens, die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as losprys vir almal, dit is die getuienis op die regte tyd gegee. ” Dit is hierna waarna Paulus in vers 4 die 'kennis van die waarheid' noem, dat God wil hê dat alle mense moet kom en gered word. Dit is juis om hierdie rede in vers 7 dat Paulus aangestel is as prediker en apostel, 'n leraar van die heidene in geloof en waarheid.

1 Timoteus 2: 3-7

3 Dit is goed, en dit is aangenaam in die oë van Goeie ons Verlosser, 4 wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. 5 Want daar is een God, en daar is een middelaar tussen God en mense, die mens Christus Jesus, 6 wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, dit is die getuienis wat op die regte tyd gegee is. 7 Hiervoor is ek aangestel as prediker en apostel (Ek praat die waarheid, ek lieg nie), 'n leermeester van die heidene in geloof en waarheid.

1 Tim 2: 5-6 word omskryf as die waarheid van die Evangelie. Wat is hierdie kernwaarheid? Dit word soos volg opgesom:

  1. Daar is een God (God is ons Verlosser en wil dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom)
  2. Daar is een middelaar tussen God en mense
  3. Die bemiddelaar is 'n man
  4. Die middelaar is Christus (die Messias) Jesus
  5. Die bemiddelaar het homself prysgegee as 'n losprys vir almal
  6. Die getuienis van die Messias is op die regte tyd gegee. (dit wil sê volgens God se voorafbepaalde plan)

Al die punte hierbo is van kritieke belang vir ons begrip van die identiteit van God en Jesus en die onderskeid tussen die twee. Hier word Jesus op vier maniere van God onderskei:

 1. Jesus is die middelaar tussen God en mense
 2. Jesus is 'n man
 3. Jesus het homself gegee as 'n losprys vir almal
 4. Jesus is die Messias van God se plan

Hierdie vier aspekte van wie Jesus is, bevestig dat die menslikheid van Jesus die kern van die evangelieboodskap is. In ooreenstemming met hierdie kriteria kan Jesus nie letterlik in ontologiese sin God wees nie:

1. 'n Middelaar tussen God en die mens is 'n aparte party van die God en die mense vir wie hy bemiddel. Dit is 'n bemiddelaar is 'n derde party. Daar is net een God, dus moet die bemiddelaar tussen God 'n aparte ontologiese onderskeid van God hê. 

2. Die bemiddelaar is 'n man. God is nie en kan nie 'n mens word nie. God is oneindig, die mens is eindig. Die oneindige kan nie eindig wees nie en bly oneindig. Die mens is afhanklik van suurstof, kos en water. God is van niks afhanklik nie. Die mens is sterflik terwyl God onsterflik is. God wat onsterflik is, kan nie per definisie sterf nie. Die ontologiese klassifikasies van God vs die mens is kategoriese onderskeidings wat nie oorskry kan word nie.

3. Die bemiddelaar het homself gegee as 'n losprys vir almal. God kan homself nie as losprys gee nie, aangesien God onveranderlik is en nie kan sterf nie. Dit was eerder nodig dat die middel vir die sonde van die mens van 'n tipe Adam was - 'n mens wat gemaak is na die eerste Adam - 'n direkte skepping van God wat sonder sonde gemaak is. 

4. Die middelaar is die Messias (Christus) van God se plan wat deur die profete voorspel is. Die Messias van profesie is 'n menslike agent van God - die 'Seun van die mens'

OneMediator.geloof

God is nie 'n mens nie

God is nie 'n mens nie, en hy ly ook nie onder die beperkings van 'n mens nie. Die hemele kan God nie bevat nie, en ook nie 'n menslike liggaam nie. Mans is sterflik, God is onsterflik. 

Skriftuurlike verwysings is ESV (English Standard Version)

Numeri 23: 19-20, God is nie 'n mens of 'n mensekind nie

19 God is nie 'n mens nie, dat hy moet lieg, of 'n mensekind, dat hy van plan moet verander. Het hy gesê, en sal hy dit nie doen nie? Of het hy gepraat, en sal hy dit nie vervul nie? 20 Kyk, ek het 'n opdrag ontvang om te seën: hy het geseën, en ek kan dit nie herroep nie.

1 Samuel 15: 28-29, Hy (YHWH) is nie 'n man nie

28 En Samuel sê vir hom:Die Here het die koninkryk van Israel vandag van u afgeskeur en dit aan 'n naaste van u gegee, wat beter is as u. 29 En ook die Eer van Israel sal nie lieg of spyt wees nie, want hy is nie 'n man nie, dat hy spyt moes wees. ”

Hosea 11: 9, "Ek is God en nie 'n mens nie"

9 Ek sal my brandende toorn nie uitvoer nie; Ek sal Efraim nie weer vernietig nie; want ek is God en nie 'n mens nie, die Heilige in u midde, en ek sal nie in toorn kom nie.

Psalms 118: 8-9: Dit is beter om by die HERE (YHWH) te skuil as om op die mens te vertrou

8 Dit is beter om by die HERE te skuil as om op die mens te vertrou. 9 Dit is beter om by die HERE te skuil as om op vorste te vertrou.

1 Konings 8:27: Die hemel en die hoogste hemel kan jou nie bevat nie

27 "Maar sal God inderdaad op die aarde woon?? Kyk, die hemel en die hoogste hemel kan jou nie bevat nie; hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het!

Handelinge 7: 48-50, die Allerhoogste woon nie in huise wat met die hand gemaak is nie

48 Tog woon die Allerhoogste nie in huise wat met die hand gemaak is nie, soos die profeet sê, 49 '' Die hemel is my troon, en die aarde is my voetbank. Watter soort huis sal jy vir my bou, sê die Here, of wat is my rusplek?50 Het my hand nie al hierdie dinge gemaak nie? '

Romeine 1: 22-23, Onsterflike God-sterflike mens

22 Hulle beweer dat hulle wys is, en hulle het dwase geword, 23 en verruil die heerlikheid van die onsterflike God vir beelde wat lyk sterflike mens en voëls en diere en kruipende dinge.

1 Timoteus 1:17, Onsterflike alleen God

17 Aan die Koning van die eeue, onsterflik, onsigbaar, die enigste God, eer en eer tot in alle ewigheid. Amen.

1 Timoteus 6:16, Wie alleen het onsterflikheid

16 wat alleen onsterflikheid het, wat in ongenaakbare lig woon, wat niemand nog ooit gesien of kan sien nie. Aan Hom die eer en die ewige heerskappy. Amen.

OneMediator.geloof

Die Messias van profesie is 'n mensekneg van God - Sy gesalfde

Die Messiaanse profesieë van die Ou Testament (Tanakh) beskryf die komende Seun van die mens as 'n agent van God deur wie God 'n ewige priesterskap en koninkryk sal vestig. 

Deuteronomium 18: 15-19 (ESV), "God sal vir jou 'n profeet verwek; ek sal my woorde in sy mond steek"

15 "Die HERE jou God sal vir jou 'n profeet soos ek uit jou midde en uit jou broers laat opstaan; na hom sal jy luister- 16 net soos u van die HERE u God verlang het by Horeb op die dag van die vergadering, toe u gesê het: 'Laat my nie weer die stem van die HERE my God hoor of hierdie groot vuur meer sien nie, sodat ek nie sterf nie.' 17 En die HERE het vir my gesê: 'Hulle het reg in wat hulle gesê het. 18 Ek sal vir hulle 'n profeet soos jy uit hulle broers verwek. En ek sal my woorde in sy mond steek, en hy sal alles vertel wat ek hom beveel. 19 En wie nie na my woorde luister wat hy in my naam sal spreek nie, ek sal dit self van hom eis.

Psalms 2 (KJV), Die konings van die aarde het hulle teen die HERE en teen sy gesalfdes gestig

1 Waarom woed die heidene, en die mense verbeel hulle tevergeefs? 2 Die konings van die aarde het besluit, en die owerstes beraadslaag mekaar, teen die HERE en teen sy gesalfdes, en gesê: 3 Laat ons hul bande verbreek en hul toue van ons wegwerp. 4 Hy wat in die hemele sit, lag; die Here sal hulle bespot. 5 Dan sal hy tot hulle spreek in sy toorn en hulle kwel in sy erge ontevredenheid. 6 Tog het ek my koning aangestel op my heilige berg Sion. 7 Ek sal die bevel verklaar: die HERE het vir my gesê: U is my Seun; vandag het ek jou verwek. 8 Vra van my, en ek sal u die nasies gee as u erfdeel, en die uithoeke van die aarde as u besitting. 9 U moet hulle breek met 'n ysterstaf; jy moet dit in stukke verpletter soos 'n pottebakker. 10 Wees dan nou wys, o konings; onderrig julle, o regters van die aarde. 11 Dien die HERE met vrees en juig met bewing. 12 Soen die Seun, sodat hy nie kwaad word nie, en julle verlore gaan van die weg as sy toorn maar 'n bietjie ontvlam. Geseënd is almal wat op hom vertrou.

Psalm 8: 4-6 (AFRXNUMX) "U het hom die heerskappy gegee oor die werke van u hande"

4 wat is die mens dat jy aan hom dink, en die seun van die mens dat jy vir hom omgee 5 Tog het jy hom 'n bietjie laer as die hemelse wesens gemaak en hom met heerlikheid en eer gekroon. 6 U het hom heerskappy gegee oor die werke van u hande; jy het alles onder sy voete gesit,

Psalms 110: 1-6 (NLV), “Die HERE sê vir my Here”

1 Die HERE sê vir my Here: "Sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande jou voetbank gemaak het. " 2 Die HERE stuur uit Sion u magtige septer. Heers te midde van u vyande! 3 U volk sal hulself vrymaak op die dag van u mag, in heilige klere; van die skoot van die môre af sal die dou van u jeug joune wees. 4 Die HERE het gesweer en sal nie van plan verander nie, 'U is 'n priester vir ewig volgens die orde van Melgisedek. ” 5 Die Here is aan u regterhand; op die dag van sy toorn sal hy konings verbrysel. 6 Hy sal oordeel onder die nasies voltrek en hulle met lyke vervul; hy sal kapteins oor die wye aarde verbrysel.

Psalms 110: 1 (JHWH) tot my Heer

'N PSALM VAN DAVID. 'N Verklaring van JHWH aan my Heer: "Sit aan My regterhand, || Totdat ek u vyande u voetbank maak. ”

Jesaja 9: 6-7: ''n Kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee'

6 Want vir ons word 'n kind gebore, 'n seun is vir ons gegee; en die regering sal op sy skouer wees, en sy naam sal genoem word Wonderlike Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. 7 Aan die toename van sy regering en van vrede sal daar geen einde wees op die troon van Dawid en oor sy koninkryk om dit te vestig en dit te onderhou met geregtigheid en met geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen.

 • Aantekeninge oor Jesaja 9: 6
  • Vir ons word 'n kind gebore en 'n seun word gegee: Hierdie seun moet gegee en gebore word in die toekoms.
  • Die regering is nog nie op sy skouer nie -dit sal wees
  • Hierdie titels / name is iets wat hy genoem sal word (hy was nie hierdie dinge voorheen nie)
  • 'Magtige God' verwys na die mag en die hoogste gesag wat hy sal hê in hierdie koninkryk wat deur hom gevestig en gehandhaaf word. Die Messias het goddelike gesag as God se gekose agent om die wêreld in geregtigheid te regeer. Verteenwoordigers van God kan "God" genoem word op grond van die konsep van agentskap. kyk https://biblicalagency.com
  • 'Ewige Vader' hou verband met die oprigting van hierdie koninkryk (die stigtervader) en die heerser (aartsvader) van die koninkryk wat hy sal onderhou.
  • Dit is die menslike Messias wat op die troon van Dawid gaan sit
  • Die ywer van die HERE van die leërskare sal die geskenk aan ons gee en die regering op sy skouer lê. Hier is 'n duidelike onderskeid tussen die gegeede seun en die HERE van die leërskare wat sorg vir sy geboorte en sy bestemming om mag en gesag te ontvang.

Jesaja 11: 1-5 (ESV), 'n loot uit die stomp van Isai-die Gees van die HERE sal op hom rus

1 Daar kom 'n loot uit die stomp van Isai, en 'n tak van sy wortels sal vrugte dra. 2 En die Gees van die HERE sal op hom rus,
die Gees van wysheid en begrip, die Gees van raad en krag, die Gees van kennis en die vrees van die HERE. 3 En sy behae sal wees in die vrees van die HERE. Hy sal nie oordeel na wat sy oë sien nie, of geskille beslis volgens wat sy ore hoor nie, 4 maar met geregtigheid sal hy die armes oordeel en met regverdigheid besluit oor die sagmoediges van die aarde; en hy sal die aarde slaan met die staf van sy mond, en met die asem van sy lippe sal hy die goddelose doodmaak. 5 Geregtigheid sal die gordel van sy middel wees, en trou die gordel van sy heupe.

Jesaja 42: 1-4 (NLV): Kyk, my dienskneg wat ek ondersteun, my uitverkorene

1 Aanskou my dienskneg wat ek ondersteun, my uitverkorene, in wie my siel behae het; Ek het my Gees op hom gelê; Hy sal reg laat geskied aan die nasies. 2 Hy sal nie hardop huil of sy stem verhef of dit op straat laat hoor nie; 3 'n geknakte riet sal hy nie breek nie, en 'n flou brandende lont sal hy nie blus nie; hy sal getrou geregtigheid bring. 4 Hy sal nie flou word of moedeloos word voordat hy geregtigheid op die aarde gevestig het nie; en die kuslande wag op sy wet.

Jesaja 52: 13-15 (NLV), "My kneg sal verstandig optree-hy sal baie nasies besprinkel"

13 Kyk, my kneg sal verstandig optree; hy sal hoog en verhewe wees en verhewe wees. 14 Soos baie hulle verbaas was - sy voorkoms was so geskend, bo die menslike skyn, en sy gestalte bo die van die kinders van die mensdom— 15 so sal hy baie nasies besprinkel. Konings sal hul monde toemaak vanweë hom, want dit wat hulle nie vertel is nie, sien hulle, en dit wat hulle nie gehoor het nie, verstaan.

Jesaja 53: 10-12 (NLV), "Deur sy kennis sal die regverdige, my dienskneg, baie regverdig maak"

10 Tog was dit die wil van die HERE om hom te verpletter; hy het hom bedroef; wanneer sy siel 'n offer bring vir skuld, hy sal sy nageslag sien; hy sal sy dae verleng; die wil van die HERE sal voorspoedig wees in sy hand. 11 Uit die angs van sy siel sal hy sien en versadig word; deur sy kennis sal die regverdige, my dienskneg, laat baie mense as regverdig beskou word, en hy sal hulle ongeregtighede dra. 12 Daarom sal Ek hom 'n deel met die vele verdeel, en hy sal die buit met die sterkes verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het en was getel by die oortreders; tog het hy die sonde van baie gedra, en doen voorbidding vir die oortreders.

Jesaja 53 (KJV) - Deur sy kennis sal my regverdige dienskneg baie regverdig; want Hy sal hulle ongeregtighede dra

1 Wie het ons verslag geglo? en aan wie word die arm van die HERE geopenbaar? 2 Want hy sal opgroei voor hom as 'n loot en soos 'n wortel uit droë grond; Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, en wanneer ons Hom sal sien, is daar geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie. 3 Hy word geminag en verwerp van mense; 'n man van smarte, en bekend met hartseer: en ons het as ons gesigte vir hom weggekruip; hy was geminag, en ons het hom nie ag nie.

4 Hy het beslis ons verdriet gedra en ons smarte gedra: tog het ons hom as geslaan, geslaan deur God en verdruk ag. 5 Maar hy is gewond weens ons oortredings, hy is gekneus weens ons ongeregtighede: die tugtiging van ons vrede was op hom; en met sy strepe word ons genees. 6 Alles wat ons van skape hou, het verdwaal; ons het elkeen na sy eie weg gedraai; en die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom gelê. 7 Hy was verdruk, en hy was verdruk, maar hy het sy mond nie oopgemaak nie: hy word as 'n lam na die slagplek gebring, en soos 'n skaap wat stom is voor haar skeerders, so maak hy sy mond nie oop nie. 8 Hy is uit die gevangenis geneem en uit die oordeel; en wie sal sy geslag bekend maak? want hy is uitgeroei uit die land van die lewendes: want hy het my volk oortree. 9 En hy het sy graf gemaak saam met die goddelose en met die rykes in sy dood; omdat hy geen geweld gedoen het nie, en bedrog in sy mond nie.

10 Tog het dit die HERE behaag om hom te vermorsel; Hy het hom bedroef gemaak;. 11 Hy sal sien van die swaarkry van sy siel en versadig word: deur sy kennis sal my regverdige dienskneg baie regverdig; want hy sal hulle ongeregtighede dra. 12 Daarom sal Ek hom deel met die grotes, en hy sal die buit deel onder die sterkes; omdat hy sy siel uitgestort het tot die dood toe: en hy was getel by die oortreders; en hy het die sonde van baie gedra en vir die oortreders voorbidding gedoen.

OneMediator.geloof

Jesus is die Seun van die mens van die profesie

Regdeur die Nuwe Testament word Jesus geïdentifiseer as die Seun van die mens - Gesalfde - Messias van profesie.  

Skrifverwysings is ESV (English Standard Version)

Matthéüs 12: 15-21: Kyk, my dienaar wat ek uitverkies het, my geliefde by wie my siel 'n welbehae het.

15 Jesus, wat hiervan bewus was, het hom daarvandaan teruggetrek. En baie het Hom gevolg, en Hy het hulle almal genees 16 en beveel hulle om hom nie bekend te maak nie. 17 Dit was om te vervul wat die profeet Jesaja gesê het: 18 "Kyk, my dienaar wat ek uitverkies het, my geliefde by wie my siel 'n welbehae het. Ek sal my Gees op hom plaas,
en Hy sal aan die heidene reg gee. 19 Hy sal nie twis of hardop huil nie, en niemand sal sy stem in die strate hoor nie;  20 'n gekneusde riet sal hy nie breek nie, en 'n smeulende lont sal hy nie blus nie, totdat hy geregtigheid tot oorwinning bring; 21 en in sy naam sal die heidene hoop. "

Lukas 9: 21-22, Die Seun van die mens (Christus / Messias) moet doodgemaak word en op die derde dag opgewek word

18 En toe hy alleen bid, was die dissipels saam met hom. En hy vra hulle: Wie sê die skare dat ek dit is? 19 En hulle antwoord: Johannes die Doper. Maar ander sê: Elia en ander, dat een van die profete van ouds opgestaan ​​het. ' 20 Toe sê hy vir hulle: Maar wie sê julle is ek? En Petrus antwoord: “Die Christus van God. " 21 En hy het streng beveel en hulle beveel om dit aan niemand te vertel nie, 22 sê, “Die Seun van die mens moet baie ly en deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes verwerp word en gedood word en op die derde dag opgewek word. "

Lukas 22:37, die Skrif moet in my vervul word

37 Want dit vertel Ek julle hierdie Skrif moet in my vervul word: "En hy was getel by die oortreders." Want wat oor my geskryf is, het sy vervulling. "

Lukas 24: 44-47: Alles wat oor my geskryf is, moet vervul word

44 Toe sê hy vir hulle: Dit is my woorde wat ek met julle gespreek het terwyl ek nog by julle was alles wat oor my geskryf is in die Wet van Moses en die Profete en die Psalms moet vervul weesd. ” 45 Toe het hy hul gedagtes oopgemaak om die Skrif te verstaan, 46 en vir hulle gesê:So is daar geskrywe dat die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, 47 en dat bekering tot vergewing van sondes in sy naam aan alle nasies verkondig moet word, begin vanaf Jerusalem.

Johannes 3: 14-16, die Seun van die mens moet verhoog word

14 En toe Moses die slang in die woestyn ophef, so moet die Seun van die mens verhoog word, 15 sodat elkeen wat in Hom glo, die ewige lewe kan hê. 16 “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Handelinge 3: 18-26: Al die profete wat gespreek het-het ook deesdae uitgeroep-God, nadat Hy sy dienskneg opgewek het

18 Maar wat God voorspel het deur die mond van al die profete, dat sy Christus sou ly, het Hy so vervul. 19 Bekeer dan en draai terug, sodat julle sondes uitgewis kan word, 20 Die tyd van verfrissende mag kom van die aangesig van die Here en dat Hy die Christus vir julle, Jesus, kan stuur, 21 wat die hemel moet ontvang totdat die tyd herstel is waaroor God lank gelede deur die mond van sy heilige profete gepraat het. 22 Moses het gesê: 'Die Here God sal vir u 'n profeet soos ek uit u broers verwek. U moet na hom luister in alles wat hy vir u sê. 23 En elke siel wat nie na die profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word. 24 En al die profete wat gespreek het, van Samuel en die wat agter hom aan gekom het, het ook deesdae verkondig. 25 Julle is die seuns van die profete en die verbond wat God met julle vaders gesluit het en vir Abraham gesê het: 'En in u nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word.' 26 God het sy dienskneg opgewek en hom eers na u gestuur om u te seën deur elkeen van u goddeloosheid af te weer. "

Handelinge 10: 42-43, Vir hom getuig al die profete

42 En hy het ons beveel om vir die mense te preek en te getuig dat dit die een is wat deur God aangestel is om die regter van die lewendes en die dooies te wees. 43 Vir hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, vergewing van sondes deur sy naam ontvang. ”

Romeine 15:12, die wortel van Isai sal kom - in hom sal die heidene hoop

12 En weer sê Jesaja, “Die wortel van Isai sal kom, selfs hy wat opstaan ​​om die heidene te regeer; in hom sal die heidene hoop. "

OneMediator.geloof

Adam was 'n tipe van die een wat sou kom - Jesus is die laaste Adam

Adam was 'n tipe van die een wat sou kom. Jesus staan ​​bekend as die tweede mens of laaste Adam. Soos die eerste Adam sonder sonde as 'n direkte skepping deur God geskep is, so was die laaste Adam. Deur die ongehoorsaamheid van die eerste mens het die sonde die wêreld binnegekom, maar deur die gehoorsaamheid van een mens, sal baie regverdig gemaak word. Die laaste Adam het 'n lewegewende gees geword. Net soos die man van die hemel, so is ook die wat uit die hemel is.

Skrifverwysings is ESV (English Standard Version)

Romeine 5: 12-17, Adam wat 'n tipe was van die een wat sou kom

12 Daarom, net soos die sonde deur een mens in die wêreld gekom het, en die dood deur die sonde, en die dood na alle mense oorgedra het omdat almal gesondig het - 13 want sonde was in die wêreld nog voordat die wet gegee is, maar sonde word nie getel waar daar geen wet is nie. 14 Tog het die dood van Adam tot Moses geheers, selfs oor diegene wie se sonde nie soos die oortreding was nie Adam, 'n tipe van die een wat sou kom. 15 Maar die gratis geskenk is nie soos die oortreding nie. Want as baie gesterf het deur die oortreding van een mens, het baie meer die genade van God en die vrye gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, in oorvloed vir baie. 16 En die gratis geskenk is nie die gevolg van die sonde van die een man nie. Want die oordeel na een oortreding het veroordeling meegebring, maar die gratis gawe na baie oortredings het regverdiging gebring. 17 Want as die dood deur die een man vanweë die oortreding van een man geheers het, baie meer sal diegene wat die oorvloed van genade en die gratis gawe van geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een mens Jesus Christus.

Romeine 5: 18-21, Deur die gehoorsaamheid van die een mens sal baie regverdig gemaak word

18 Daarom, soos een oortreding tot veroordeling vir alle mense gelei het, lei een daad van geregtigheid tot regverdiging en lewe vir alle mense. 19 Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens die vele tot sondaars gemaak is, so sal die vele deur die gehoorsaamheid van die een mens regverdig gemaak word. 20 Nou het die wet ingekom om die oortreding te verhoog, maar waar die sonde toegeneem het, was die genade des te meer, 21 sodat, soos die sonde geheers het in die dood, die genade ook sou heers deur geregtigheid wat tot die ewige lewe sou lei deur Jesus Christus, onse Here.

Filippense 2: 8-11, Hy het gehoorsaam geword tot die dood toe-daarom het God hom hoog verhoog

8 en in menslike vorm aangetref word, hy verneder homself deur gehoorsaam te word tot die dood toe, selfs die dood aan 'n kruis. 9 Daarom het God hom hoog verhoog en hom die naam gegee wat bo elke naam is, 10 sodat elke knie voor Jesus moet buig, in die hemel en op die aarde en onder die aarde, 11 en elke tong bely dat Jesus Christus die Here is, tot eer van God die Vader.

 • Sien meer oor die korrekte verstaan ​​van Filippense 2 https://formofgod.com - Ontleding van Filippense 2 - Verheffing nie voorbestaan ​​nie 

1 Korintiërs 15: 12-19: As die Messias nie opgewek is nie, is u geloof nutteloos en is u steeds in sonde 

12 As Christus dan uit die dood opgewek word, hoe kan sommige van u sê dat daar geen opstanding van die dode is nie? 13 Maar as daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus nie eers opgewek nie. 14 en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking tevergeefs en is u geloof tevergeefs. 15 Ons vind dit selfs dat ons God verkeerd voorstel, omdat ons van God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy nie grootgemaak het as dit waar is dat die dooies nie opgewek is nie. 16 Want as die dooies nie opgewek word nie, word nie eens Christus opgewek nie. 17 En as Christus nie opgewek is nie, is u geloof nutteloos en is u steeds in u sondes. 18 Dan het ook diegene wat in Christus aan die slaap geraak het, gesterf. 19 As ons slegs in hierdie lewe in Christus hoop het, is ons die meeste jammer.

1 Korintiërs 15: 20-26: Deur 'n mens het die opstanding van die dode gekom

20 Maar in werklikheid is Christus uit die dood opgewek, die eerstelinge van die wat aan die slaap geraak het. 21 Want soos deur 'n mens die dood gekom het, deur 'n mens het ook die opstanding van die dode gekom. 22 Want soos almal in Adam sterf, so sal hulle ook in Christus lewend gemaak word. 23 Maar elkeen in sy eie orde: Christus die eerstelinge, dan by sy koms diegene wat aan Christus behoort. 24 Dan kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee nadat hy elke reël en elke gesag en mag vernietig het. 25 Want hy moet regeer totdat hy al sy vyande onder sy voete gesit het. 26 Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. 

1 Korintiërs 15: 27-28, God het alles onder sy voete onderwerp

 27 Want “God het alles onder sy voete onderwerp”. Maar as daar gesê word: “alle dinge word onderwerp”, is dit duidelik dat hy uitgesonder is wat alle dinge aan hom onderwerp. 28 As alle dinge aan hom onderwerp is, dan sal die Seun self ook onderwerp word aan hom wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

1 Korintiërs 15: 42-45, Die laaste Adam het 'n lewegewende gees geword-die tweede man het 'n geestelike liggaam opgewek

42 So is dit ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word, is verganklik; wat opgewek word, is onverganklik. 43 Dit word in oneer gesaai; dit word opgewek in heerlikheid. Dit word in swakheid gesaai; dit word in krag opgewek. 44 Dit word 'n natuurlike liggaam gesaai; dit word opgewek as 'n geestelike liggaam. As daar 'n natuurlike liggaam is, is daar ook 'n geestelike liggaam. 45 So staan ​​daar geskryf: "Die eerste mens wat Adam geword het, 'n lewende wese"; die laaste Adam het 'n lewegewende gees geword. 46 Maar dit is nie die geestelike wat eers is nie, maar die natuurlike, en dan die geestelike. 47 Die eerste mens was van die aarde af, 'n man van stof; die tweede man is uit die hemel. 48 Soos die man van stof was, so is ook die wat uit die stof is, en net soos die man van die hemel, so is ook die wat uit die hemel is. 49 Net soos ons die beeld van die stofmens gedra het, sal ons ook die beeld van die man van die hemel.

1 Korintiërs 15: 46-49, Net soos die tweede mens van die hemel, so is ook die wat uit die hemel is

 46 Maar dit is nie die geestelike wat eers is nie, maar die natuurlike, en dan die geestelike. 47 Die eerste mens was van die aarde af, 'n man van stof; die tweede man is uit die hemel. 48 Soos die man van stof was, so is ook die wat uit die stof is, en soos die man van die hemel is, so is ook die wat uit die hemel is. 49 Net soos ons die beeld van die stofmens gedra het, sal ons ook die beeld van die man van die hemel.

1 Tessalonisense 4:14, Deur Jesus sal God diegene wat aan die slaap geraak het, saambring

14 Want aangesien ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan ​​het, het ons ook deur Jesus sal God diegene wat aan die slaap geraak het, saambring

1 Tessalonisense 5: 9-10, God het ons bestem om verlossing te verkry deur ons Here Jesus Messias

9 Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar tot redding deur ons Here Jesus Christus, 10 wat vir ons gesterf het, sodat ons saam met hom kan lewe, of ons nou wakker is of slaap.

OneMediator.geloof

Versoening deur die vlees en bloed van die menslike Messias (Christus)

Jesus was 'n noodsaaklike man soos uitgestal deur talle verse in die Nuwe Testament. Dit is deur sy vlees en bloed wat ons versoening ontvang.

Skrifverwysings is ESV (English Standard Version)

Lukas 22: 19-20, "Hierdie beker wat vir julle uitgestort word, is die nuwe verbond in my bloed"

19 En hy neem brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê:Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. ” 20 En ook die beker nadat hulle geëet het, en gesê:Hierdie beker wat vir jou uitgestort word, is die nuwe verbond in my bloed.

Johannes 1:29, die Lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem

29 Die volgende dag sien hy Jesus na hom toe kom en sê:Kyk, die Lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem!

Johannes 6: 51-58: Wie van my vlees voed en my bloed drink, het die ewige lewe

51 Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy vir ewig lewe. En die brood wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee, is my vlees. " 52 Die Jode het toe onder mekaar geskil en gesê: "Hoe kan hierdie man ons sy vlees gee om te eet?" 53 Daarom sê Jesus vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as jy nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het jy geen lewe in jou nie. 54 Wie van my vlees voed en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek op die laaste dag. 55 Want my vlees is ware voedsel, en my bloed is 'n ware drank. 56 Wie van my vlees eet en my bloed drink, bly in my, en ek in hom. 57 Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek lewe vanweë die Vader, so sal elkeen wat van My voed, ook vanweë My lewe. 58 Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos die brood wat die vaders geëet het en gesterf het nie. Wie van hierdie brood eet, sal vir ewig lewe. ”

1 Johannes 4: 2, Elke gees wat bely dat Jesus Messias in die vlees gekom het, is van God

2 Hieraan ken jy die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is van God

2 Johannes 1: 7: Diegene wat nie die koms van Jesus die Messias in die vlees bely nie, is bedrieërs

7 Want baie bedrieërs het in die wêreld uitgegaan, diegene wat nie die koms van Jesus Christus in die vlees bely nie. So 'n een is die bedrieër en die antichris.

Romeine 3: 23-26, God het Christus (Messias) Jesus voorgehou as 'n versoening deur sy bloed 

23 want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, 24 en word deur sy genade geregverdig as 'n geskenk, deur die verlossing wat in Christus Jesus is, 25 wat God as 'n versoening deur sy bloed voorgehou het, om deur geloof ontvang te word. Dit was om God se geregtigheid te bewys, want in sy goddelike verdraagsaamheid het hy vorige sondes verbygegaan. 26 Dit was om sy geregtigheid op die oomblik te toon, sodat hy regverdig kan wees en die regverdige van die een wat in Jesus glo.

Romeine 5: 6-11, Ons is met God versoen deur die dood van sy seun

6 Want terwyl ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterf. 7 Want iemand sal skaars sterf vir 'n regverdige persoon - alhoewel 'n mens miskien vir 'n goeie persoon selfs sou wou sterf - 8 maar God toon sy liefde vir ons deurdat Christus nog steeds sondaars was, vir ons gesterf het. 9 Aangesien dus ons is nou geregverdig deur sy bloed, veel meer sal ons deur hom gered word van die toorn van God. 10 Want as ons vyande was Ons is versoen met God deur die dood van sy Seun, baie meer, noudat ons versoen is, sal ons deur sy lewe gered word? 11 Meer nog, ons verheug ons ook in God ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou versoening ontvang het.

Romeine 6: 1-5, Ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood-sodat ons ook in nuwe lewe kan wandel

1 Wat sal ons dan sê? Moet ons in sonde bly, sodat die genade in oorvloed kan wees? 2 Geensins! Hoe kan ons wat aan die sonde gesterf het nog daarin lewe? 3 Weet jy dit nie ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, is in sy dood gedoop? 4 Ons is daarom saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat, net soos Christus uit die dood opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook in nuwe lewe kan wandel. 5 Want as ons met hom verenig was in 'n dood soos syne, sal ons beslis met hom verenig wees in 'n opstanding soos syne.

Romeine 6: 6-11: Die dood wat hy gesterf het, het hy weens die sonde gesterf-maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God

6 Ons weet dat ons ou mens saam met hom gekruisig is sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak kan word, sodat ons nie langer tot die sonde verslaaf sou word nie. 7 Want een wat gesterf het, is vrygemaak van die sonde. 8 As ons nou saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. 9 Ons weet dat Christus, wat uit die dood opgewek is, nooit weer sal sterf nie; die dood heers nie meer oor hom nie. 10 Vir die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde gesterf, eens vir altyd, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. 11 U moet dus ook uself as dood vir die sonde beskou en lewend vir God in Christus Jesus.

Romeine 8: 1-4, deur sy eie Seun te stuur na die sondige sondige vlees-veroordeel hy die sonde in die vlees

Daar is dus nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. 2 Want die wet van die Gees van die lewe het maak u vry in Christus Jesus van die wet van sonde en die dood. 3 Want God het gedoen wat die wet, verswak deur die vlees, nie kon doen nie. Deur sy eie Seun te stuur in die gelykheid van sondige vlees en sonde, veroordeel hy sonde in die vlees, 4 sodat die regverdige vereiste van die wet in ons vervul kan word, wat nie volgens die vlees wandel nie, maar volgens die Gees.

Romeine 8: 31-34, Jesus Christus (Messias) is aan die regterhand van God wat vir ons intree

31 Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? 32 Hy wat sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie ook saam met Hom ons alles genadiglik gee nie? 33 Wie sal 'n aanklag teen die uitverkorenes van God aanhangig maak? Dit is God wat regverdig. 34 Wie moet veroordeel? Christus Jesus is die een wat gesterf het - meer as dit, wat opgewek is - wat aan die regterhand van God is, wat inderdaad vir ons intree.

1 Korintiërs 15: 1-4, van die eerste belang-Christus het vir ons sondes gesterf in ooreenstemming met die Skrif

1 Nou wil ek julle, broers, herinner aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het, wat julle ontvang het, waarin julle staan, 2 en waardeur jy gered word, as u die woord wat ek aan u verkondig het, vashou - tensy u tevergeefs geglo het. 3 Want ek het van nou af aan u afgelewer eerste belangrikheid wat ek ook ontvang het: dat Christus vir ons sondes gesterf het in ooreenstemming met die Skrif, 4 dat hy begrawe is, dat hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrif,

1 Petrus 1: 18-21, Die kosbare bloed van Christus, soos 'n lam sonder gebrek of vlek

18 wetende dat u losgekoop is van die nuttelose maniere wat u van u voorvaders geërf het, nie met verganklike dinge soos silwer of goud nie, 19 maar met die kosbare bloed van Christus, soos die van 'n lam sonder gebrek of vlek. 20 Hy was vooraf bekend voor die grondlegging van die wêreld, maar is in die laaste tye geopenbaar ter wille van u 21 wat deur Hom gelowiges in God is, wat Hom uit die dood opgewek en aan Hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop in God is.

Openbaring 5: 6-10, U is gedood, en deur u bloed het u mense vir God losgekoop

6 En tussen die troon en die vier lewende wesens en tussen die ouderlinge Ek het 'n Lam sien staan, asof dit geslag is, met sewe horings en met sewe oë, wat die sewe geeste van God is wat die hele aarde uitgestuur is. 7 En hy gaan en neem die boekrol aan die regterhand van hom wat op die troon sit. 8 En toe hy die boekrol neem, val die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor die Lam neer, elkeen met 'n harp en goue bakke vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. 9 En hulle het 'n nuwe lied gesing en gesê: 'Waardevol is u om die boekrol te neem en sy seëls oop te maak, want jy is gedood, en deur jou bloed het jy mense losgekoop vir God uit elke stam en taal en volk en nasie, 10 en julle het hulle 'n koninkryk gemaak en priesters vir onse God, en hulle sal regeer op die aarde. ”

OneMediator.geloof

Jesus, ons hoëpriester, bemiddel 'n beter verbond met sy eie bloed

Hebreërs is 'n kritiese boek om te verstaan ​​waarom dit noodsaaklik is dat God se voorsiening vir redding 'n vlees en bloed mens is. Jesus is die apostel en hoëpriester van ons belydenis en elke hoëpriester is 'n middelaar wat uit die mense gekies is. God is nie 'n man nie, daarom gebruik hy menslike bemiddelaars om as sy verteenwoordigers te dien. Aangesien hy 'in alle opsigte soos sy broer moes word', het hy simpatie met ons swakhede. 

Skrifverwysings is ESV (English Standard Version)

Hebreërs 2: 5-9, U het hom- Seun van die mens- met heerlikheid gekroon, en alles onder sy voete onderwerp

5 Want dit was nie aan engele wat God onderwerp het nie die wêreld wat kom, waarvan ons praat. 6 Daar is iewers getuig, 'Wat is die mens, dat u aan hom dink, of die mensekind, dat jy vir hom omgee? 7 U het hom 'n rukkie laer as die engele gemaak; jy het hom met heerlikheid en eer gekroon, 8 alles onder sy voete onderwerp. ” Omdat hy alles aan hom onderwerp het, het hy niks buite sy beheer gelaat nie. Tans sien ons nog nie alles aan hom onderwerp nie. 9 Maar ons sien hom wat 'n rukkie laer as die engele gemaak is, naamlik Jesus, met heerlikheid en eer bekroon weens die lyding van die dood, sodat hy deur die genade van God die dood vir almal kan smaak.

Hebreërs 2: 10-12: Hy wat heilig en geheiligdes, het almal een bron

10 Want dit was gepas dat hy, vir wie en deur wie alles bestaan, om baie seuns tot eer te bring, die grondlegger van hulle redding deur lyding volmaak sou maak. 11 Want hy wat heilig maak en wat geheilig is, het almal een bron. Daarom skaam hy hom nie om hulle broers te noem nie, 12 en gesê: “Ek sal u broers van u naam vertel; te midde van die gemeente sal ek u lof besing. ”

Hebreërs 2: 14-18, Hy moes in alle opsigte soos sy broers gemaak word, sodat hy 'n barmhartige hoëpriester kon word in diens van God

14 Omdat die kinders dus vlees en bloed deel, het hy self ook dieselfde dinge gehad, sodat hy deur die dood die een kan vernietig wat die mag van die dood het, dit is die duiwel, 15 en verlos almal wat uit vrees vir die dood aan lewenslange slawerny onderwerp was. 16 Want dit is beslis nie engele wat hy help nie, maar hy help die nageslag van Abraham. 17 Daarom moes hy in alle opsigte soos sy broers gemaak word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon word in diens van God, om die sondes van die mense te versoen. 18 Want omdat hy self gely het as hy versoek word, kan hy diegene help wat versoek word.

Hebreërs 3: 1-2, Jesus, die apostel en hoëpriester van ons belydenis-getrou aan hom wat hom aangestel het

1 Daarom, heilige broers, julle wat deel het aan 'n hemelse roeping, beskou Jesus, die apostel en hoëpriester van ons belydenis, 2 wat getrou was aan hom wat hom aangestel het, net soos Moses ook getrou was in die hele huis van God.

Hebreërs 4: 14-16, Ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede simpatie kan hê nie

14 Sedertdien het ons 'n groot hoëpriester wat deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons ons belydenis vashou. 15 Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie in staat is om medelye met ons swakhede te hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is soos ons, maar sonder sonde. 16 Laat ons dan met selfvertroue nader na die troon van genade, sodat ons barmhartigheid kan ontvang en genade kan vind om te help in nood.

Hebreërs 5: 1-4, Elke hoëpriester word uit die mense gekies en is aangestel om namens die mense op te tree in verhouding tot God

1 Want elke hoëpriester wat uit die mense gekies word, word aangestel om namens die mens op te tree in verhouding tot God, om gawes en offers vir sondes te bring. 2 Hy kan sagkens omgaan met die onkundiges en eiesinniges, omdat hy self swaar is van swakheid. 3 Daarom is hy verplig om op te offer vir sy eie sondes, net soos vir die van die mense. 4 En niemand neem hierdie eer vir homself nie, maar slegs as hy deur God geroep is, net soos Aaron was.

Hebreërs 5: 5-10, Christus is deur God aangestel-deur God aangewys as 'n hoëpriester

5 So het Christus homself ook nie verhef om 'n hoëpriester te word nie, maar is aangestel deur hom wat vir hom gesê het: "U is my Seun, vandag het ek U verwek"; 6 soos hy ook op 'n ander plek sê: "U is 'n priester vir ewig, volgens die orde van Melgisedek." 7 In die dae van sy vlees, het Jesus gebede en smekinge gebid met harde geroep en trane, aan hom wat hom van die dood kon red, en hy is verhoor vanweë sy eerbied. 8 Alhoewel hy 'n seun was, hy het gehoorsaamheid geleer deur wat hy gely het. 9 En nadat Hy volmaak was, het Hy die bron geword van ewige redding vir almal wat Hom gehoorsaam, 10 deur God aangewys as 'n hoëpriester na die bevel van Melgisedek.

Hebreërs 8: 1-6, Christus het 'n bediening verkry-die verbond wat hy bemiddel is beter

Die punt in wat ons sê, is dit: ons het so 'n hoëpriester, een wat aan die regterhand van die troon van die Majesteit in die hemel sit, 2 'n predikant in die heilige plekke, in die ware tent wat die Here opgerig het, nie die mens nie. 3 Want elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring; dus is dit nodig dat hierdie priester ook iets het om te bied. 4 As hy op aarde was, sou hy glad nie 'n priester gewees het nie, aangesien daar priesters is wat geskenke aanbied volgens die wet. 5 Hulle dien 'n afskrif en skaduwee van die hemelse dinge. Want toe Moses op die punt was om die tent op te rig, het God hom onderrig en gesê: "Pas op dat julle alles maak volgens die patroon wat julle op die berg gewys het." 6 Maar soos dit is, Christus het 'n bediening verkry wat net soveel beter is as die ou as die verbond bemiddel hy is beter, aangesien dit op beter beloftes verorden is.

Hebreërs 9: 11-14, Hy het deur sy eie bloed die heiliges binnegegaan

11 maar toe Christus as hoëpriester verskyn het van die goeie dinge wat gekom het, dan deur die groter en meer volmaakte tent (nie met hande gemaak nie, dit wil sê nie uit hierdie skepping nie) 12 Hy het vir eens en altyd die heilige plekke binnegegaan, nie deur middel van die bloed van bokke en kalwers nie, maar deur middel van sy eie bloed, en sodoende 'n ewige verlossing verseker. 13 Want as die bloed van bokke en stiere en die besprinkeling van besmette persone met die as van 'n vers heilig word vir die reiniging van die vlees, 14 hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat deur die ewige Gees homself sonder gebrek aan God geoffer het, ons gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien.

Hebreërs 9: 15-22, Hy is die middelaar van 'n nuwe verbond

15 Dus hy is die middelaar van 'n nuwe verbond, sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang, aangesien daar 'n dood plaasgevind het wat hulle verlos van die oortredings wat onder die eerste verbond gepleeg is. 16 Want waar 'n testament betrokke is, moet die dood van die een wat dit gemaak het, vasgestel word. 17 Want 'n testament tree eers in werking by die dood, aangesien dit nie van krag is nie, solank die een wat dit gemaak het, nog lewe. 18 Daarom is nie eers die eerste verbond sonder bloed ingehuldig nie. 19 Want toe Moses elke gebod van die wet aan die hele volk bekend gemaak het, neem hy die bloed van kalwers en bokke, met water en bloedrooi wol en hisop, en besprinkel die boek self en die hele volk, 20 gesê: "Dit is die bloed van die verbond wat God vir julle beveel het." 21 En op dieselfde manier besprinkel hy met die bloed, beide die tent en al die voorwerpe wat in aanbidding gebruik is. 22 Inderdaad, onder die wet word byna alles met bloed gesuiwer, en sonder die vergieting van bloed is daar geen vergifnis van sondes nie.

Hebreërs 9: 23-28, Christus het self in die hemel ingegaan om nou namens ons voor God te verskyn

23 Dit was dus nodig dat die afskrifte van die hemelse dinge met hierdie rituele gesuiwer word, maar die hemelse dinge self met beter offers as dit. 24 Want Christus het ingegaan, nie op heilige plekke met hande gemaak nie, wat afskrifte is van die ware dinge, maar in die hemel self, om nou namens ons in die teenwoordigheid van God te verskyn. 25 Dit was ook nie nodig om homself herhaaldelik te offer nie, aangesien die hoëpriester elke jaar die heilige plekke binnegaan met nie sy eie bloed nie, 26 want dan sou hy herhaaldelik moes ly sedert die grondlegging van die wêreld. Maar soos dit is, het hy aan die einde van die eeue eens en altyd verskyn om die sonde deur die offer van homself weg te doen. 27 En net soos die mens bestem is om een ​​keer te sterf, en daarna kom die oordeel, 28 so Christus, nadat Hy eenmaal aangebied is om die sondes van baie te dra, sal 'n tweede keer verskyn, nie om sonde te hanteer nie, maar om diegene te red wat gretig op hom wag.

Hebreërs 10: 5-10, ek het gekom om u wil te doen, o God, soos daar oor my geskrywe is

5 Gevolglik, toe Christus in die wêreld gekom het, het hy gesê: “Offerande en offergawes het jy nie begeer nie, maar 'n liggaam het jy vir my berei; 6 in brandoffers en sondoffers het jy geen behae gehad nie. 7 Toe het ek gesê: 'Kyk, Ek het gekom om u wil te doen, o God, soos daar oor my in die boekrol geskryf is. "" 8 Toe hy hierbo sê: "U het geen begeerte of behae in offers en offers en brandoffers en sondeoffers nie" (dit word volgens die wet gebring), 9 toe voeg hy by: "Kyk, ek het gekom om u wil te doen." Hy skrap die eerste om die tweede vas te stel. 10 En deur die wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus eens en vir altyd.

Hebreërs 10: 11-21, die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons oopgemaak het deur die gordyn, dit wil sê deur sy vlees

11 En elke priester staan ​​daagliks tot sy diens en bring herhaaldelik dieselfde offers, wat nooit sondes kan wegneem nie. 12 Maar toe Christus vir altyd 'n enkele offer vir die sondes gebring het, het hy gaan sit aan die regterhand van God, 13 wag van daardie tyd af totdat sy vyande 'n voetbank vir sy voete gemaak moet word. 14 Want deur 'n enkele offer het Hy die wat geheilig word, vir altyd vervolmaak. 15 En die Heilige Gees getuig ook vir ons; want nadat jy gesê het, 16 "Dit is die verbond wat Ek ná die dae met hulle sal sluit, spreek die Here: Ek sal my wette op hulle harte lê en dit in hulle gedagtes opskryf," 17 dan voeg hy by,
"Ek sal hulle sonde en hul wettelose dade nie meer onthou nie." 18 Waar daar vergifnis hiervan is, is daar geen offer meer vir sonde nie.19 Daarom, broers, sedert ons het vertroue om die heilige plekke binne te gaan deur die bloed van Jesus, 20 deur die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons oopgemaak het deur die gordyn, dit wil sê deur sy vlees, 21 en omdat ons 'n groot priester het oor die huis van God  22 laat ons met 'n ware hart nader kom in volle geloofsversekering, met ons harte skoon besprinkel van 'n bose gewete en ons liggame gewas met suiwer water.

Hebreërs 12: 1-2, Jesus het die kruis verduur en sit aan die regterhand van die troon van God 

1 Daarom, aangesien ons omring is deur so 'n groot wolk van getuies, laat ons dan ook elke gewig en die sonde wat so sterk kleef, opsy sit en laat ons die wedloop wat ons voorlê volhard. 2 kyk na Jesus, die stigter en vervolmaker van ons geloof, wat vanweë die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag en aan die regterhand van die troon van God sit.

Hebreërs 12: 22-24, Jesus, die middelaar van 'n nuwe verbond

22 Maar julle het gekom na die berg Sion en na die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem, en tot ontelbare engele tydens feestelike byeenkomste, 23 en aan die vergadering van die eersgeborenes wat in die hemel ingeskryf is, en aan God, die regter van almal, en aan die geeste van die regverdiges wat volmaak is, 24 en om Jesus, die bemiddelaar van 'n nuwe verbond, en tot die besprenkelde bloed dit spreek 'n beter woord as die bloed van Abel.

Hebreërs 13: 20-21, Onse Here Jesus, die groot herder van die skape

20 Nou mag die God van vrede wat uit die dood teruggebring het ons Here Jesus, die groot herder van die skape, deur die bloed van die ewige verbond, 21 rus u toe met alles wat goed is om sy wil te doen, deur in ons te werk wat in sy oë aangenaam is deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid is tot in alle ewigheid. Amen.

OneMediator.geloof

Jesus is 'n dienskneg van God

Dwarsdeur die Nuwe Testament identifiseer Jesus homself as en word deur ander geïdentifiseer as 'n dienaar (agent) van God

Skrifverwysings is ESV (English Standard Version)

Matteus 12:18 Kyk hier na my dienaar wat Ek uitverkies het

 18 'Kyk, my dienskneg wat ek gekies het, my geliefde by wie my siel 'n welbehae het. Ek sal my Gees op hom plaas, en hy sal geregtigheid aan die heidene verkondig.

Lukas 4: 16-21, “Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het”

En hy kom na Nasaret, waar hy grootgemaak is. En soos sy gewoonte was, het hy op die sabbatdag na die sinagoge gegaan en opgestaan ​​om te lees. 17 En die boekrol van die profeet Jesaja is aan hom gegee. Hy rol die boekrol uit en vind die plek waar dit geskryf is, 18 "Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om goeie nuus aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om die gevangenes vryheid te verkondig en blindes te herstel, om diegene wat onderdruk is, vry te laat, 19 Om die jaar van die Here se guns te verkondig. " 20 En hy rol die boekrol op en gee dit terug aan die bediende en gaan sit. En die oë van almal in die sinagoge was op hom gevestig. 21 En hy begin vir hulle sê:Vandag is hierdie Skrif in u gehoor vervul. "

Johannes 4:34, "My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het"

34 Jesus sê vir hulle: 'My kos is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring.

Johannes 5:30, “Ek soek nie my eie wil nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het”

30 'Ek kan niks op my eie doen nie. Terwyl ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is regverdig omdat Ek soek nie my eie wil nie, maar die wil van hom wat my gestuur het.

Johannes 7: 16-18, "My leer is nie myne nie, maar die wat my gestuur het."

16 Daarom antwoord Jesus hulle:My leer is nie myne nie, maar die wat my gestuur het. 17 As iemand se wil is om God se wil te doen, sal hy weet of die leer van God is en of ek uit eie gesag spreek. 18 Die een wat uit eie gesag spreek, soek sy eie eer; maar die een wat die eer soek van hom wat hom gestuur het, is waar, en in hom is daar geen leuen nie.

Johannes 8: 26-29, Jesus het gepraat soos die Vader hom geleer het

6 Ek het baie om oor jou te sê en om te oordeel, maar hy wat my gestuur het, is waar, en ek verklaar dit aan die wêreld wat ek van hom gehoor het. " 27 Hulle het nie verstaan ​​dat hy met hulle oor die Vader gepraat het nie. 28 Daarom sê Jesus vir hulle: “As julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit Ek is, en dat Ek doen niks uit my eie gesag nie, maar praat net soos die Vader my geleer het. 29 En hy wat my gestuur het, is by my. Hy het my nie alleen gelaat nie, want ek doen altyd die dinge wat hom aangenaam is. ”

Johannes 8:40, "Ek, 'n man wat jou die waarheid vertel het wat ek van God gehoor het"

40 maar nou wil jy my doodmaak, 'n man wat jou die waarheid vertel het wat ek van God gehoor het. Dit is nie wat Abraham gedoen het nie.

Johannes 12: 49-50, Die wat hom gestuur het, het hom 'n gebod gegee-wat om te sê en wat om te spreek

49 vir Ek het nie uit my eie gesag gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, het my self 'n gebod gegee - wat om te sê en wat om te spreek. 50 En ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat ek dus sê, Ek sê soos die Vader vir my gesê het. "

Johannes 14:24, “Die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar die van die Vader”

24 Wie my nie liefhet nie, hou my woorde nie. En die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar die van die Vader wat my gestuur het.

Johannes 15:10, ek het die gebooie van my Vader onderhou en in sy liefde bly

10 As jy my gebooie onderhou, sal jy in my liefde bly, net soos Ek het die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly.

Handelinge 2: 22-24: 'n Man is oorgelewer volgens die plan en voorkennis van God

22 “Israeliete, luister na hierdie woorde: Jesus van Nasaret, 'n man wat deur God getuig is met magtige werke en wonders en tekens wat God deur hom gedoen het in jou midde, soos jy self weet - 23 hierdie Jesus, oorgelewer volgens die definitiewe plan en voorkennis van God, jy gekruisig en vermoor deur die hande van wettelose mense. 24 God het hom opgewek en die pyn van die dood verloor, omdat dit nie vir hom moontlik was om dit vas te hou nie.

Handelinge 3:26, God het sy dienskneg opgewek

26 God, nadat Hy sy dienskneg opgewek het, stuur hom eers na u toe om u te seën deur elkeen van u goddeloosheid af te weer. ”

Handelinge 4: 24-30, Gelowiges bid

24 ... hulle verhef hul stemme saam tot God en gesê: “Soewereine Heer, wat die hemel en die aarde en die see en alles daarin gemaak het, 25 wat deur die mond van ons vader Dawid, u dienskneg, deur die Heilige Gees gesê het: '' Waarom het die heidene woedend en die mense tevergeefs beplan? 26 Die konings van die aarde het besluit, en die heersers was bymekaar, teen die Here en teen sy Gesalfde' - 27 want werklik in hierdie stad was daar vergader teen u heilige dienskneg Jesus, wat u gesalf het, sowel Herodes as Pontius Pilatus, saam met die heidene en die volke van Israel, 28 om te doen wat u hand en u plan ook al voorspel het. 29 En nou, Here, kyk na hulle dreigemente en gee aan u dienaars om met vrymoedigheid u woord te bly spreek, 30 terwyl u u hand uitsteek om te genees, en tekens en wonders gedoen word die naam van u heilige dienskneg Jesus. "

Handelinge 5: 30-32, God het hom aan sy regterhand verhoog as Leier en Verlosser

30 Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat u doodgemaak het deur hom aan 'n boom te hang. 31 God het hom aan sy regterhand verhoog as Leier en Verlosser, om berou te gee aan Israel en vergifnis van sondes. 32 En ons is getuies van hierdie dinge, en so is die Heilige Gees, wat God gegee het aan die wat Hom gehoorsaam is. "

Handelinge 10: 37-43, Hy is die een wat deur God as regter aangestel is

37 julle weet self wat in die hele Judea gebeur het, begin vanaf Galilea na die doop wat Johannes verkondig het: 38 hoe God het Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf. Hy het goed gedoen en almal genees wat deur die duiwel onderdruk is, want God was met hom39 En ons is getuies van alles wat hy gedoen het, sowel in die land van die Jode as in Jerusalem. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan 'n boom te hang, 40 maar God het hom op die derde dag opgewek en het hom laat verskyn, 41 nie vir die hele volk nie, maar vir ons wat deur God gekies is as getuies, wat saam met hom geëet en gedrink het nadat hy uit die dood opgestaan ​​het. 42 En hy het ons beveel om vir die mense te preek en daarvan te getuig hy is die een wat deur God aangestel is om die regter van die lewendes en die dooies te wees. 43 Vir hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, deur sy naam vergifnis van sondes ontvang. ”

Galasiërs 1: 3-5, Jesus het homself oorgegee volgens die wil van God die Vader

3 Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, 4 wat homself gegee het vir ons sondes om ons te verlos uit die huidige bose eeu, volgens die wil van ons God en Vader, 5 aan wie die heerlikheid is tot in alle ewigheid. Amen.

Filippense 2: 8-11, Hy verneder homself deur gehoorsaam te word tot die dood toe

8 En in menslike vorm gevind, hy verneder homself deur gehoorsaam te word tot die dood toe, selfs die dood aan 'n kruis. 9 Daarom het God hom verhef en aan hom die naam gegee wat bo elke naam is, 10 sodat elke knie voor Jesus moet buig, in die hemel en op die aarde en onder die aarde, 11 en elke tong bely dat Jesus Christus die Here is, tot eer van God die Vader.

 • Sien meer oor die korrekte verstaan ​​van Filippense 2 https://formofgod.com - Ontleding van Filippense 2 - Verheffing nie voorbestaan ​​nie 

1 Petrus 2:23, Hy het homself toevertrou aan hom wat regverdig oordeel

23 Toe hy beledig is, het hy nie teruggelag nie; toe hy gely het, het hy nie gedreig nie, maar hy bly homself toevertrou aan hom wat regverdig oordeel.

Hebreërs 4: 15-5: 6, elke hoëpriester wat aangestel is om namens mense in verhouding tot God op te tree

15 vir ons het nie 'n hoëpriester wat nie in staat is om medelye met ons swakhede te hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is soos ons, maar sonder sonde. 16 Laat ons dan met selfvertroue nader na die troon van genade, sodat ons barmhartigheid kan ontvang en genade kan vind om te help in nood. 5: 1 Want elke hoëpriester wat uit die mense gekies word, word aangestel om namens die mens op te tree in verhouding tot God, om gawes en offers vir sondes te bring. 2 Hy kan sagkens omgaan met die onkundiges en eiesinniges, omdat hy self met swakheid te kampe het. 3 Daarom is hy verplig om op te offer vir sy eie sondes, net soos vir die van die mense. 4 En niemand neem hierdie eer vir homself nie, maar slegs as hy deur God geroep is, net soos Aaron was. 5 So het Christus homself ook nie verhef om 'n hoëpriester te word nie, maar is aangestel deur hom wat vir hom gesê het, "U is my Seun, vandag het ek U verwek"; 6 soos hy ook op 'n ander plek sê: "U is 'n priester vir ewig, volgens die orde van Melgisedek."

Hebreërs 5: 8-10, Jesus is deur God aangewys as 'n hoëpriester

Alhoewel hy 'n seun was, het hy gehoorsaamheid geleer deur wat hy gely het. 9 En nadat Hy volmaak was, het Hy die bron geword van ewige redding vir almal wat Hom gehoorsaam, 10 deur God aangewys as 'n hoëpriester na die bevel van Melgisedek.

Hebreërs 9:24, Christus het die hemel binnegegaan om voor God te verskyn

24 vir Christus het ingegaan, nie op heilige plekke met hande gemaak nie, wat afskrifte is van die ware dinge, maar in die hemel self, om nou namens ons in die teenwoordigheid van God te verskyn.

OneMediator.geloof

Die enigste God en Vader is die God en Vader van Jesus

Hy wat heilig maak en wat geheilig is, het almal een bron (Hebreërs 2:11). Die enigste God en Vader is die God en Vader van Jesus.

Skriftuurlike verwysings is ESV (English Standard Version)

Johannes 8:54, "dit is my Vader wat my verheerlik"

54 Jesus antwoord: “As ek myself verheerlik, is my eer niks. Dit is my Vader wat my verheerlik, van wie julle sê: 'Hy is ons God'

Johannes 10:17, "Daarom het die Vader my lief"

17 Vir hierdie rede die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê sodat ek dit weer kan opneem.

Johannes 10:29, “My Vader is groter as almal”

29 My Vader, wat dit vir my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie.

Johannes 14:28, “Die Vader is groter as ek"

28 U het my vir u hoor sê, "Ek gaan weg, en ek sal na jou toe kom." As jy my liefgehad het, sou jy bly gewees het, want Ek gaan na die Vader, want die Vader is groter as ek.

Johannes 17: 1-3, U die enigste ware God en Jesus Christus wat Hy gestuur het

1 Toe Jesus hierdie woorde gespreek het, slaan hy sy oë op na die hemel en sê: 'Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun sodat die Seun u kan verheerlik, 2 omdat jy hom gesag gegee het oor alle vlees, om die ewige lewe te gee aan almal wat jy hom gegee het. 3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat U gestuur het.

Johannes 20:17, "Ek vaar op na my God en u God"

17 Jesus sê vir haar: “Moenie aan my vashou nie, want Ek het nog nie opgevaar na die Vader nie; maar gaan na my broers en sê vir hulle: "Ek styg op na my Vader en julle Vader, na my God en julle God. ""

Handelinge 2:36, God het hom beide Here en Christus gemaak

36 Laat die hele huis van Israel dit dus verseker weet God het hom beide Here en Christus gemaak, hierdie Jesus wat jy gekruisig het. ”

Handelinge 3:13, God verheerlik sy dienskneg Jesus

13 Die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, die God van ons vaders, het sy dienskneg Jesus verheerlik, wat u oorgelewer en ontken het in die teenwoordigheid van Pilatus, toe hy besluit het om hom vry te laat.

In Handelinge 3:18 het God voorspel dat sy Christus sou ly

18 Maar wat Goeie voorspel deur die mond van al die profete, dat sy Christus sou ly, het hy dus vervul.

Handelinge 4:26, teen die Here en teen sy Gesalfde

26 Die konings van die aarde het besluit, en die owerstes het bymekaargekom, teen die Here en teen sy Gesalfde' -

Filippense 2: 8-11, God het hom hoog verhoog en aan hom geskenk

8 En in menslike vorm gevind, hy verneder homself deur gehoorsaam te word tot die dood toe, selfs die dood aan 'n kruis. 9 Daarom het God hom hoog verhoog en aan hom die naam gegee wat bo elke naam is, 10 sodat elke knie voor Jesus moet buig, in die hemel en op die aarde en onder die aarde, 11 en elke tong bely dat Jesus Christus die Here is tot eer van God die Vader.

Galasiërs 1: 3-5, Jesus het homself oorgegee volgens die wil van God die Vader

3 Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, 4 wat homself gegee het vir ons sondes om ons te verlos uit die huidige bose eeu, volgens die wil van ons God en Vader, 5 aan wie die heerlikheid is tot in alle ewigheid. Amen

1 Korintiërs 11: 3, God is die hoof van Christus

3 Maar ek wil hê dat u dit moet verstaan die hoof van elke mens is Christus, die hoof van 'n vrou is haar man, en die hoof van Christus is God.

2 Korintiërs 1: 2-3, die God en Vader van onse Here Jesus Christus

2 Genade vir u en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus.  3 Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van barmhartighede en God van alle vertroosting

Kolossense 1: 3, God, die Vader van onse Here Jesus Christus

3 Ons bedank altyd God, die Vader van ons Here Jesus Christus, wanneer ons vir u bid

Hebreërs 2:11: Hy wat (Jesus) heilig en die wat geheilig is, het almal een bron

11 Want hy wat heilig maak en wat geheilig is, het almal een bron. Daarom skaam hy hom nie om hulle broers te noem nie

Hebreërs 5: 5-10, Christus is deur God aangestel-deur God aangewys as 'n hoëpriester

5 So het Christus homself ook nie verhef om 'n hoëpriester te word nie, maar is aangestel deur hom wat vir hom gesê het: "U is my Seun, vandag het ek u verwek"; 6 soos hy ook op 'n ander plek sê: "U is 'n priester vir ewig, volgens die orde van Melgisedek." 7 In die dae van sy vlees, het Jesus gebede en smekinge gebid met harde geroep en trane, aan hom wat hom van die dood kon red, en hy is verhoor vanweë sy eerbied. 8 Alhoewel hy 'n seun was, hy het gehoorsaamheid geleer deur wat hy gely het. 9 En nadat Hy volmaak was, het Hy die bron geword van ewige redding vir almal wat Hom gehoorsaam, 10 deur God aangewys as 'n hoëpriester na die bevel van Melgisedek.

Hebreërs 9:24, Christus het die hemel ingegaan om namens ons voor God te verskyn

24 vir Christus het ingegaan, nie op heilige plekke met hande gemaak nie, wat afskrifte is van die ware dinge, maar in die hemel self, om nou namens ons in die teenwoordigheid van God te verskyn.

OneMediator.geloof

God ons Verlosser het Jesus aan sy regterhand verhef as leier en redder

God is die uiteindelike en eerste oorsaak van redding. Buiten God is daar geen voorsiening vir redding nie. God werk egter deur menslike agente om sy planne te bereik en daar kan gesê word dat hulle ook redders is. Die menslike agente is die naaste of sekondêre oorsaak van redding. Menslike verlossers is diegene wat deur God gekies is om sy voorskrifte te implementeer. Verlossers is diegene wat as dienaars van God werk om God se heilsplan te implementeer. Ondanks die pogings van menslike agente, is daar geen heil behalwe God nie. 

Jesaja 43: 10-11, “Ek is die HERE (YHWY), en behalwe my is daar geen redder nie”

10 "Julle is my getuies, spreek die HERE, "en my dienskneg wat ek gekies het, sodat jy my kan ken en glo en verstaan ​​dat dit ek is. Voor my is geen god gevorm nie, en daar sal ook geen na my wees nie. 11 I, Ek is die HERE,  en behalwe my is daar geen redder nie.

Jesaja 45:21, “'n Regverdige God en 'n Verlosser; daar is niemand behalwe my nie ”

21 Verklaar en stel u saak voor; laat hulle saam raad neem! Wie het dit lank gelede vertel? Wie het dit van ouds verklaar?
Was dit nie ek, die HERE nie? En daar is geen ander god behalwe ek nie, a regverdige God en 'n Verlosser; daar is niemand behalwe ek nie

Hosea 13: 4, U ken geen God behalwe ek nie, en behalwe my is daar geen redder nie

4 Maar Ek is die HERE julle God uit Egipteland; jy ken geen God behalwe ek nie, en behalwe my is daar geen redder nie.

2 Samuel 3:18, “Deur die hand van my kneg Dawid sal ek my volk Israel red”

18 Laat dit dan gebeur, want die HERE het Dawid beloof deur te sê:Deur die hand van my kneg Dawid sal ek my volk Israel red uit die hand van die Filistyne, en uit die hand van al hulle vyande. '”

Nehemia 9:27, U het hulle verlossers gegee wat hulle uit die hand van hulle vyande verlos het

27 Daarom het U hulle in die hand gegee van hulle vyande, wat hulle laat swaarkry het. En in die tyd van hulle lyding het hulle na u geroep en u het hulle uit die hemel gehoor en volgens u groot barmhartigheid U het hulle verlossers gegee wat hulle uit die hand van hul vyande gered het.

Lukas 2: 11-14, Vir julle is vandag die Heiland gebore, Christus die Here. (wie is die Here Messias)

11 Want vir julle is vandag 'n Verlosser gebore in die stad van Dawid, wat Christus die Here is. 12 En dit sal vir jou 'n teken wees: jy sal 'n baba vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krip lê. ” 13 En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leërskare wat God prys en sê: 14 "Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde onder diegene by wie Hy 'n welbehae het!"

Handelinge 5: 30-31, God het Jesus aan sy regterhand verhoog as Leier en Verlosser

30 Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat U vermoor het deur Hom op 'n boom te hang. 31 God het hom aan sy regterhand verhef as Leier en Verlosser, om berou te gee aan Israel en vergifnis van sondes.

Handelinge 13: 22-23, God het 'n Verlosser, Jesus, na Israel gebring, soos hy belowe het

22 En toe hy hom verwyder het, het hy Dawid as koning van hulle laat opstaan, van wie hy getuig het en gesê: 'Ek het in Dawid, die seun van Isai, 'n man na my hart gevind wat al my wil sal doen.' 23 Van hierdie man se nageslag het God 'n Verlosser, Jesus, na Israel gebring, soos hy belowe het.

1 Timoteus 1: 1-2, God ons Verlosser en van Christus Jesus ons hoop

1 Paulus, 'n apostel van Christus Jesus op bevel van God ons Verlosser en van Christus Jesus ons hoop, 2 Aan Timoteus, my ware kind in die geloof: Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus, onse Here.

2 Timoteus 1: 8-10, God het ons gered vanweë sy eie voorneme en genade

8 Skaam julle daarom nie vir die getuienis van onse Here of vir my, sy gevangene nie, maar deel in die lyding vir die evangelie deur die krag van Goeie, 9 wat ons gered het en ons tot 'n heilige roeping geroep het, nie vanweë ons werke nie, maar vanweë sy eie voorneme en genade, wat hy ons in Christus Jesus gegee het voordat die eeue begin het, 10 en wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons Verlosser Christus Jesus, wat die dood afgeskaf het en lewe en onsterflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie

Titus 1: 1-4, In die hoop op die ewige lewe, wat God belowe het voor die eeue begin het

1 Paulus, 'n dienskneg van God en 'n apostel van Jesus Christuster wille van die geloof van God se uitverkorenes en hulle kennis van die waarheid, wat ooreenstem met die godsaligheid, 2 in die hoop op die ewige lewe, wat God, wat nooit lieg nie, belowe het voor die eeue begin het 3 en op die regte tyd gemanifesteer in sy woord deur die prediking waarmee ek toevertrou is deur die bevel van God ons Verlosser; 4 Aan Titus, my ware kind in 'n gemeenskaplike geloof: Genade en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Verlosser.

1 Johannes 4:14, Die Vader het sy Seun gestuur om die Verlosser van die wêreld te wees

En ons het dit gesien en getuig die Vader het sy Seun gestuur om die Verlosser van die wêreld te wees.

Judas 1:25, God, ons Verlosser, deur Jesus Christus, onse Here

25 aan die enigste God, ons Verlosser, deur Jesus Christus, onse Here, wees heerlikheid, majesteit, heerskappy en gesag, voor alle tye en nou en vir altyd. Amen.

OneMediator.geloof

Die Seun van die mens is bestem om die wêreld in geregtigheid te oordeel 

God het Jesus gekies om die wêreld in geregtigheid te oordeel en te regeer omdat dit 'n mens is (Seun van die mens). Dit is God se bedoeling wat hy voor die tyd deur die profete verklaar het.

Skrifverwysings is ESV (English Standard Version)

Lukas 12: 8-9, die Seun van die mens erken en ontken voor die engele van God

8 'En ek sê vir julle, elkeen wat my erken voor die mense, die Seun van die mens sal ook erken voor die engele van God, 9 maar hy wat my verloën voor mense, sal voor die engele van God verloën word.

Lukas 22: 67-71, "Van nou af sal die Seun van die mens sit aan die regterhand van die krag van God"

67 "As u die Christus is, vertel ons dit." Maar Hy sê vir hulle: As Ek vir julle sê, sal julle nie glo nie 68 en as ek jou vra, sal jy nie antwoord nie. 69 Maar van nou af sal die Seun van die mens sit aan die regterhand van die krag van God. " 70 Daarom sê hulle almal: "Is U dan die Seun van God?" En Hy sê vir hulle: Julle sê dat Ek dit is. 71 Toe het hulle gesê: "Watter verdere getuienis het ons nodig? Ons het dit self van sy eie lippe gehoor. "

Handelinge 10: 42-43, Hy is die een wat deur God aangestel is om die regter van die lewendes en die dooies te wees

42 En hy het ons beveel om vir die mense te preek en daarvan te getuig hy is die een wat deur God aangestel is om die regter van die lewendes en die dooies te wees. 43 Vir hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, deur sy naam vergifnis van sondes ontvang. ”

Handelinge 17: 30-31, Hy sal die wêreld in geregtigheid oordeel deur 'n man wat hy aangestel het

30 Die tye van onkunde het God oor die hoof gesien, maar nou beveel hy alle mense oral om hulle te bekeer, 31 omdat hy het 'n dag vasgestel waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het; en hiervan het hy aan almal die versekering gegee deur hom uit die dood op te wek. ”

Johannes 5: 25-29, Hy het hom gesag gegee om die oordeel te voltrek, omdat hy die Seun van die mens is

25 “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, daar kom 'n uur, en dit is nou hier, dat die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat dit hoor, sal lewe. 26 Want soos die Vader lewe in homself het, so het Hy die Seun ook gegee om lewe in homself te hê. 27 En hy het hom gesag gegee om te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. 28 Moenie jou hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor 29 en kom uit, die wat goed gedoen het aan die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het aan die opstanding van die oordeel.

1 Tessalonisense 1: 9-10, Jesus wat ons verlos van die toorn wat kom

9 Want hulle berig self oor ons watter soort ontvangs ons onder u gehad het, en hoe u u van afgode tot God gewend het om die lewende en ware God te dien, 10 en om te wag op sy Seun uit die hemel, wat Hy uit die dood opgewek het, Jesus wat ons verlos van die toorn wat kom.

2 Tessalonisense 1: 5-9, wanneer die Here Jesus uit die hemel geopenbaar word met sy engele 

5 Dit is 'n bewys van die regverdige oordeel van God, sodat u waardig geag kan word vir die koninkryk van God, waarvoor u ook ly - 6 aangesien God dit inderdaad net reg ag om die wat jou teister met verdrukking terug te betaal, 7 en om verligting te verleen aan u wat geteister is, sowel as aan ons, wanneer die Here Jesus uit die hemel geopenbaar word met sy magtige engele 8 in vlamme. 9 Hulle sal die straf van ewige vernietiging ly, weg van die teenwoordigheid van die Here en van die heerlikheid van sy krag

OneMediator.geloof

Gevolgtrekking

1 Timoteus 2: 5-6 beliggaam die kernwaarheid van die Evangelie.

1 Timoteus 2: 5-6, daar is een middelaar tussen God en mense, die man Jesus Christus (die Messias)

5 vir daar is een God, en daar is een middelaar tussen God en mense, die mens Christus Jesus, 6 wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, dit is die getuienis wat op die regte tyd gegee is.

 • Jesus word op vier maniere van God onderskei. Hierdie punte is van kritieke belang vir ons begrip van die identiteit van God en Jesus en die onderskeid tussen die twee:
 1. Jesus is die middelaar tussen God en mense,
 2. Jesus is 'n man
 3. Jesus het homself gegee as 'n losprys vir almal
 4. Jesus is die Messias van God se plan

Hierdie vier aspekte van wie Jesus is, bevestig dat die menslikheid van Jesus die kern van die evangelieboodskap is. Dit moet duidelik wees dat Jesus volgens hierdie kriteria "God" is as 'n verteenwoordiger van God (gebaseer op die konsep van agentskap), maar nie in letterlike ontologiese sin nie.

OneMediator.geloof