Die enigste God en Vader
Die enigste God en Vader

Die enigste God en Vader

Die enigste God en Vader

 

“Ek is die Alfa en die Omega,” sê die Here God – wat is en wat was en wat kom – die Almagtige. (Openbaring 1:8)

Waarlik, God is. (Eksodus 3:14) Hy is die ewige Vader wat altyd bo alles was en altyd sal wees. (Psalm 90:2) Sy bestaan ​​gaan die hele skepping vooraf, want hy is die oorsprong van die hemele en die aarde en alle lewe daarin. (Openbaring 4:11) Dit is deur sy Woord (logos) dat alle dinge tot stand gekom het. (Johannes 1:1-3) Inderdaad, God is die fondament van wet en orde. (Jeremia 51:15) En die regering van God is die basis vanwaar alle logika, natuurwette en morele realiteite binne die wêreld verwesenlik word. (Romeine 1:18-20) Met onbeperkte mag regeer die ewige koning volgens oneindige kennis en regverdige doeleindes. (Psalm 147:5) Die Here van die Leërskare – Hy is die soewereine heer van hemel en aarde (Genesis 14:22) Alhoewel die dinge van hierdie wêreld verdwyn, sal die Heilige Vader altyd die almagtige en enigste wyse God wees. (Romeine 16:27) Want die onsterflike God is onverganklik – ewig heilig en onveranderlik in sy wese. (Jakobus 1:17) Ewig volmaak en onveranderlik bly die gesag van sy woord vir ewig. (1 Samuel 2:2)

Uit sy oneindige krag en volmaakte wysheid het God die hemel en aarde geskep. (Jeremia 51:15) Hy is die vader van die mensdom wat alle nasies van mense uit een bloed gemaak het. (Maleagi 2:10) Uit sy hand is die lewe van al die lewende wesens en die asem van die hele mensdom. (Job 12:10) “In Hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ​​ons”. (Handelinge 17:28) Ons is afhanklik van die “Vader van die lig”, vir elke goeie ding. (Jakobus 1:17) Die vader van die skepping is heerser en regter oor alles wat hy gemaak het. (Psalm 50:3-6) Ons is syne, Hy is ons God, en ons is die skape van sy weide. (Psalm 100:3) Hy wat die wêreld onderhou, kyk van die hemel af en sien elke plek en weet alles wat gebeur. (Hebreërs 4:13) Want daar is geen plek waar 'n mens kan wegkruip waar God nie ver is nie. (Jeremia 23:23-24) Sy bewustheid transendeer ruimte en tyd tot in die diepte van alle dinge, selfs binne die harte van die mens. Omdat God oral in die heelal immanent is, maar tog oneindig meerderwaardig is, is God alleen in staat om met volmaakte geregtigheid te regeer. (Efesiërs 17:10) Regering behoort aan die transendente skepper van alle dinge. (Psalm 4:6-9)

God is een. (Deuteronomium 6:4) Hy is die enigste ware God en daar is geen ander God buiten Hom nie. (Deuteronomium 4:35) Want alhoewel daar sogenaamde gode in die hemel of op aarde kan wees, is daar maar een God, die Vader, uit wie alle dinge is en vir wie ons bestaan. (1 Korintiërs 8:5-6) Voorrang sluit almal behalwe een Here uit wat die eerste, grootste, hoogste en allerhoogste is. (1 Samuel 2:2) En die Here is een in Homself - onverdeeld in persoon en karakter. (Mark 10:18) Dit is in ooreenstemming met die geloofsbelydenis: “Hoor, Israel, die Here ons God, die Here is een. En jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag.” (Deuteronomium 6:4-5) Gevolglik moet ons God liefhê met eenheid van persoon, en beskou die Vader alleen as die Allerhoogste God – die Almagtige. (Johannes 17:1-3)

God ons Vader is 'n lewende wese wat aktief is in persoonlikheid en karakter. (Handelinge 14:15) As die individu van wie die mens na sy beeld gemaak is, besit die goddelike Vader intellek, sensitiwiteite en wil. (Genesis 1:26) God maak bewuste keuses volgens sy wil. Maar, anders as die mensdom, is hy moreel volmaak van karakter. (Numeri 135:6) Inderdaad, die Vader van die Lig is heilig en regverdig, met 'n suiwer goeie natuur. (Psalm 23:19-33) Hy is volkome regverdig en volmaak liefdevol. (4 Konings 5:1) Geregtigheid en geregtigheid is die fondament van sy troon. (Deuteronomium 8:23) Alhoewel volmaak is, is God nie net 'n ideaal, beginsel of morele wet nie - hy is eerder 'n lewende Vader wat jaloers na 'n liefdevolle verhouding met sy kinders verlang. (Eksodus 32:4) Sy identiteit as 'n persoonlike wese word diep gedemonstreer deur die liefdevolle sensitiwiteite wat hy getoon het in dade van barmhartigheid, liefdevolle vriendelikheid en genade. (Eksodus 34:14) Hy wat getrou en waaragtig is, het sy goeie wil teenoor die skepping uitgespreek. (Jakobus 34:6)

Ons al-teenwoordige Vader weet alles van ons, tog is ons beperk in kennis van die “onsigbare” God. (Deuteronomium 29:29) God is gees, nie uit 'n liggaam van vlees en bloed nie, maar is onverganklik. (Lukas 24:39) Geen mens het ooit die onsterflike Vader direk aanskou nie. (Johannes 1:18) Hy woon in ongenaakbare lig in die ryk van die hemel met sy engele wat van bo af neerkyk. (Psalm 113:5-6) Trouens, dit is ondraaglik vir die mens om God in al sy heerlikheid te sien, sodat hy nie in die teenwoordigheid van die Heilige sterf nie. (Eksodus 33:23) Net so kan geen mens die volheid van God begryp nie, aangesien eindige sterflinge nie die een wat oneindig is, kan deursoek of die wysheid kan verkry van hom wat ewig is nie. (Psalm 145:3) Tog is hy oral en sy oë is op elke plek en hy kan geken word as ons net na hom sal tas. (Handelinge 17:26-27) God kan gevind word as Hy in geregtigheid gesoek word met rein hande en 'n rein hart. (Deuteronomium 4:29) Die Vader verlustig hom in die welsyn van sy diensknegte wat sy aangesig wys en verlossing gee aan almal wat Hom vrees en die waarheid najaag. (Psalm 41:12) Die vrees van die Here is die begin van wysheid. (Psalm 111:10) God draai egter sy aangesig en verberg Hom vir die onregverdiges. (Deuteronomium 31:16-17) Daar is egter geen verskoning vir ongeloof nie, aangesien God duidelik gesien kan word deur die dinge wat gemaak is. Die prag, orde en uitgestrektheid van die heelal, insluitend die geskape dinge daarin, dui op die bestaan ​​van God. (Romeine 1:19-20) Die morele wette, geskryf in die harte van die mens, getuig ook dat God waar is. (Romeine 2:14-15) Alhoewel dit duidelik is in die teenwoordigheid van wet, orde en moraliteit, openbaar die "onsigbare" God homself verder in die ervarings van die mens en word geken deur verskeie getuienisse wat hy na die skepping gelaat het en deur baie getuies en tekens, het die Vader homself deur die eeue getoon. (Handelinge 14:17) Dit is hy wat geopenbaar is aan Abraham, Isak en Jakob, deur engelebesoek en visioen, en aan Moses, Dawid en aan baie ander profete. In die vervulling van tyd, het God hoofsaaklik sy wysheid en liefde geopenbaar deur sy Seun Christus Jesus (Yeshua, die Messias) wat die Vader volmaak verteenwoordig het deur sy karakter uit te druk, sy waarheid te verklaar en sy wil te doen. (Johannes 6:45-47) Die Skrif is die vernaamste verslag van God, sy wet, sy handelinge met die mens en die getuienis aan sy seun. (2 Timoteus 3:16)

Die Vader demonstreer homself verder deur sy Heilige Gees wat deur Jesus gegee is ter vervulling van die Evangelie. (Hand 2:33) Die Heilige Gees is die asem van God – sy oordraagbare deug en krag wat die wêreld en die lewe daarin affekteer. (Job 33:4) Die Gees is afgelei van God se oneindige krag en wysheid, en is goddelike substansie wat van bo af oorgedra word. Synde die bonatuurlike uitbreiding van God waardeur die Vader homself in ons fisiese wêreld betrek, kan gesê word dat die Gees die "vinger" van God is. (Lukas 11:20) Wanneer gelowiges vervul is met die Gees van God, doen hulle die werk van God in ooreenstemming met sy wil. (Lukas 4:18) Die Heilige Gees gee waarheid, wysheid, lewe en krag. (Jesaja 11:2) Die Gees transformeer, reinig en vertroos (Romeine 1:4). Deur sy Gees het God die hemel en die aarde geskep. (Genesis 1:1-2) En deur die Gees het God gespreek deur die profete. (2 Petrus 1:21) Aangesien God gees is wat Homself deur gees openbaar, moet die wat Hom aanbid dit in gees en waarheid doen; Die Vader soek sulkes om sy aanbidders te wees. (Johannes 4:23-24) Om die koninkryk van God te sien, moet 'n mens deur sy Gees wedergebore word. (Johannes 3:5-6) Die gawe van sy Gees is ons aanneming as sy seuns waardeur die Vader beheer oor ons lewens neem. (Romeine 8:14-15)

Voordat die eeue begin het, het God, deur alle dinge vooruit geweet, deur sy ewige woord (logos) 'n Evangelie beoog waardeur die mens se lot nie noodwendig die dood sou wees nie, maar dat die mens deur die geregtigheid van geloof 'n erfenis van die ewige lewe kon besit. (2 Timoteus 1:8-9) Hierdie voorsiening is vir almal wat sou verkies om hulleself aan sy Christus toe te vertrou in getrouheid aan sy wil. (Johannes 5:26) Ons word gered deur God se wysheid wat in die Evangelie gemanifesteer word, terwyl waarheid en liefde so saamgevoeg word dat sy volmaakte wet gehandhaaf word sodat ons deur geloof vergifnis van sondes het. (Psalm 130:3-4) God is geen aannemer van persone nie, en begeer dat almal tot bekering kom in kennis van die waarheid. (1 Timoteus 2:4) God is liefde. (1 Johannes 4:16) Maar in sy liefde kan hy nie sy eie wet en beginsels oortree nie. (Psalm 89:34) Alhoewel die Heilige Vader wens dat niemand moet vergaan nie en dat almal gered sal word, sal hy uiteindelik sy oordeel oor alle goddeloosheid en opstandigheid werp. (Romeine 11:22)

Die uiteindelike oordeel kom van hom wat soewerein is oor die heelal. (Psalm 9:7-8) Geen verkeerd staan ​​sal ongestraf bly nie. (Jeremia 17:10) Die hemel en die aarde sal weer geskud word. Net dit wat onverganklik is sal oorbly. (Hebreërs 12:26-27) Die wêreld sal in vuur geoordeel word. (Jesaja 66:16) En aangesien God 'n verterende vuur is, sal al die vyande van God en van sy Christus vernietig word (2 Petrus 2:4-6). Die regverdige sal van die goddelose geskei word en die goddelose sal wees soos kaf wat in die vuur vernietig word. (Openbaring 21:8) Deur Jesus, wat Hy uitverkies het, sal God die wêreld in geregtigheid oordeel. (Handelinge 17:31) Op die ou end, na die vernietiging van elke opponerende heerskappy en mag deur Christus, sal God alles in almal wees. (1 Korintiërs 15:28) Ongeag alle teëstand, sal sy ewige woord beslis gebeur. (1 Petrus 1:24-25)

Die dwaas het in sy hart gesê dat daar geen God is nie. (Psalm 14:1) Die onbesnedenes van hart en ore weerstaan ​​die Heilige Gees. (Handelinge 7:51) In die trots van sy toorn sê die goddelose: “God sal nie tot verantwoording roep nie”. (Psalm 10:13) Tog, terwyl hierdie wêreld nou onreg ly, het God reeds sy plan en voorneme begin om die wêreld te oordeel. (Handelinge 3:21) Die goeie God laat toe dat boosheid en ongeregtigheid vir 'n tyd voortduur sodat meer as kinders van sy koninkryk die ewige lewe kan verkry. Sy wysheid sal dus getoon word in die uitstel van oordeel tot op die vasgestelde tyd. (1 Petrus 4:6) Daarom preek ons: “Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom; bekeer julle en glo die evangelie!” (Mark 1:15) Aan die einde van die eeu sal God alle geregtigheid vervul. (Numeri 23:19)