Lewe, dood en die hoop op redding
Lewe, dood en die hoop op redding

Lewe, dood en die hoop op redding

 Lewe, dood en hoop op verlossing

 

Die dag toe God die aarde en die hemel gemaak het, het die Here God die mens van stof van die aarde gevorm en die asem van die lewe in sy neusgate geblaas, en die mens het 'n lewende siel geword. (Genesis 2:4-7) En uit die vlees van Adam het God 'n vrou gevorm (Genesis 2:21-23), wat die man Eva genoem het omdat sy die moeder was van al die lewendes. Alhoewel Adam in die paradys in noue gemeenskap met God gelewe het, het die eerste man saam met sy vrou oortree tot sonde waarvoor God gewaarsku het, "jy sal sekerlik sterwe." (Genesis 3:20) Toe het die vrou en die man hulleself ter dood veroordeel, volgens die vloek wat God tot Adam gespreek het: Met die sweet van jou aangesig moet jy eet totdat jy terugkom na die aarde toe, want daaruit Is geneem; want jy is stof, en tot stof sal jy terugkeer.” (Genesis 2:17) So het die Here God die man en sy vrou uit die paradys gestuur en sterflinge verbied om aan die boom van die lewe deel te hê. (Genesis 3:19)

Sonde het dus deur een mens in die wêreld gekom en deur die sonde die dood, en so het die dood tot alle mense deurgedring. (Romeine 5:12) Volgens God se regverdige wet sal die siel wat sondig, sterwe. (Esegiël 18:4) Nadat die mensdom deur sonde van God vervreem is, is die mensdom reeds veroordeel. (Joh 3:18) En uit die werke word geen mens geregverdig voor God nie. (Romeine 3:20) Die mensdom is reeds aangekla dat almal onder sonde is, soos geskrywe is: “Niemand is regverdig nie, niemand nie; niemand verstaan ​​nie; niemand soek na God nie. Almal het afgewyk; saam het hulle waardeloos geword; niemand doen goed nie, selfs nie een nie.” (Romeine 3:9-12) By gebrek aan bekering wat tot lewe lei, is die mens dood in oortredings en sonde, volg hy die loop van hierdie wêreld, volg die owerste van die mag van die lug, die gees wat nou aan die werk is in die seuns van ongehoorsaamheid. (Efesiërs 2:2) Die mensekinders het weggeval, hulle het almal korrup geword soos Jesus gesê het, "niemand is goed behalwe God alleen nie." (Lukas 18:19) So het die dood van Adam af geheers, selfs oor diegene wie se sonde nie soos die oortreding van Adam was nie. (Romeine 5:14)

Van eerste belang is dat Jesus vir ons sondes gesterf het, Hy is begrawe, en Hy is op die derde dag opgewek. (1 Korintiërs 15:3-4) Ons hoop en geloof in die Evangelie berus op die belofte dat ons eweneens die opstanding uit die dood aan die einde van die eeu sal bereik. (Johannes 11:24) Alhoewel die eerste mens Adam 'n lewende wese geword het, het die laaste Adam 'n lewegewende gees geword. (1 Korintiërs 15:45) Soos ons die beeld van die mens van stof gedra het, sal ons ook die beeld van die man van die hemel dra. (1 Korintiërs 15:49) By die laaste basuin sal die dooies onverganklik opgewek word en verander word. (1 Korintiërs 15:52) Want die verganklike liggaam moet met die onverganklike beklee word, en die sterflike liggaam moet met onsterflikheid beklee word, sodat dit gebeur, soos geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning. (1 Korintiërs 15:54) Ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan ​​het – net so sal God die wat ontslaap het, saam met Christus bring. (1 Tessalonisense 4:14) Want die Here self sal terugkom en uit die hemel neerdaal met 'n uitroep van bevel en die dooies in Christus sal opstaan. (1 Tessalonisense 4:16)

Ten spyte van die dood se vloek deur een man se oortreding, heers die gawe van geregtigheid na baie oortredings nou in die lewe deur die een mens Jesus Christus. (Romeine 5:15) Daarom, soos een oortreding tot veroordeling vir alle mense gelei het, so lei een daad van geregtigheid tot regverdiging en lewe vir alle mense. (Romeine 5:18) Soos deur die een mens se ongehoorsaamheid baie sondaars gemaak is, so sal deur die gehoorsaamheid van die een mens baie regverdig gemaak word. (Romeine 5:19) Want soos die dood deur 'n mens gekom het, so het ook die opstanding van die dooies deur 'n mens gekom. (1 Korintiërs 15:21) Soos almal in Adam sterwe, so sal almal ook in Christus lewend gemaak word. (1 Korinthiërs 15:22) Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie. (Johannes 3:16) Dank God dat Hy sy liefde vir ons bewys het dat Christus, terwyl ons onder die wet van sonde en dood was, vir die goddelose gesterf het om ons deur sy bloed te regverdig deur ons van die toorn van God te red. (Romeine 5:8-9)

Die plek van die dooies staan ​​bekend as Sheol in Hebreeus en Hades in Grieks. (1 Samuel 2:6) Daar word die goddelose gestraf en die regverdiges getroos tot op die dag van oordeel. (Lukas 16:22-23) Die diepste afgrond van Hades, Tartarus, is beskou as die plek van gevalle engele (duiwels), waar hulle gehou word tot die dag van oordeel. (2 Petrus 2:4)

Net soos die onkruid bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees aan die einde van die eeu wanneer die goddelose vernietig sal word. (Matteus 13:40) Selfs nou word die byl teen die wortel van die bome gelê. Elke boom dus wat nie goeie vrugte dra nie, word afgekap en in die vuur gegooi. (Luk 3:9) As iemand nie in Christus bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en verdor; en die takke word bymekaargemaak, in die vuur gegooi en verbrand. (Johannes 15:6) Die wat eenmaal vrug gedra het in Christus en dan afvallig geword het, as hulle dorings en dissels dra, is hulle waardeloos en naby om vervloek te word, en hulle einde is om verbrand te word. (Hebreërs 6:8) Wanneer die Seun van die mens terugkeer, sal die Koning vir dié aan sy linkerkant sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. (Matteus 25:41)

Die uiteindelike plek van vernietiging van die goddelose word na verwys as Gehenna, 'n term wat Jesus gebruik het toe hy gesê het: “Moenie vrees vir dié wat die liggaam doodmaak, maar nie die siel kan doodmaak nie. Vrees hom liewer wat beide siel en liggaam in die hel kan vernietig (Gehenna). (Matteus 10:28) Gehenna, wat met “Vallei van Hinnom” vertaal word, is bekend as 'n vervloekte plek, en in die Hebreeuse Bybel is dit waar sommige van die konings van Juda hulle kinders deur vuur geoffer het. (2 Kronieke 28:3) Gehenna was steeds 'n plek van brandende riool, brandende vleis en vullis waar maaiers en wurms deur die afval gekruip het en die rook sterk geruik en siek was. (Jesaja 30:33) Die uitbeelding van Gehenna is die hel; die plek van ewige vernietiging waar die vure nooit ophou brand nie en die wurms nooit ophou kruip nie. (Mark 9:47-48) Wanneer die goddelose in die poel van vuur vernietig word – dit is die tweede dood – dan sal die dood en die plek van die dode (doderyk) ook in die poel van vuur gegooi en tot niet gemaak word. (Openbaring 20:13-15)

Jesus het dit duidelik gemaak dat ons die hel (Gehenna) meer moet vrees as die dood – en ons moet die een wat gesag het om in die hel te werp meer vrees as diegene wat in staat is om die liggaam dood te maak. (Lukas 12:4-5) Dit is beter om een ​​van die lede van ons liggaam wat ons laat sondig te verloor as dat ons hele liggaam in die hel gewerp word. (Matteus 5:30) Dit is beter om kreupel in die lewe in te gaan of 'n hand te verloor as om in die hel gewerp te word. (Mark 9:43) Dit is beter om kreupel in die lewe in te gaan as om met twee voete in die hel gegooi te word. (Mark 9:45) Dit is beter om met een oog in die koninkryk van God in te gaan as om met twee oë in die hel gewerp te word. (Markus 9:47)

Toe Jesus gedood is, het God hom uit die dood opgewek en sy siel is nie aan die doderyk oorgegee nie. (Handelinge 2:31) Hy is aan die regterhand van God verhoog as leier en verlosser. (Handelinge 2:33) Hy het gesterf en lewe nou vir ewig meer en het nou die sleutels tot die Dood en Hades. (Openbaring 1:18) En die poorte van Hades sal sy Kerk nie oorweldig nie. (Matteus 16:18) Want soos die Vader die dooies opwek en hulle lewend maak, so maak die Seun ook lewend wie Hy wil. (Joh 5:21) Want die Vader oordeel niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee. (Johannes 5:22) Elkeen wat sy woorde hoor en glo, kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. (Johannes 5:24) Daar kom 'n uur wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat dit hoor, sal lewe. (Johannes 5:25) Want soos die Vader die dooies opwek en hulle lewend maak, so het Hy ook aan die Seun gegee, maak lewend aan wie Hy wil. (Johannes 5:21) God het aan Jesus mag gegee oor alle vlees, om die ewige lewe te gee aan wie Hy wil. (Joh 17:2) En Hy het hom alle mag gegee om te oordeel, omdat Hy die Seun van die mens is. (Johannes 5:27)

Die uur kom wanneer almal wat in die grafte is die stem van die Seun van die mens sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die oordeel. (Johannes 5:28-29) Daar sal 'n eerste opstanding van die regverdiges wees en 'n tweede opstanding van oordeel. (Openbaring 20:4-6) Op die dag van oordeel sal die dooies groot en klein voor die troon staan ​​en rekords sal geopen word, insluitend die boek van die lewe. (Openbaring 20:12) Die dood en die doderyk sal die dooies prysgee en hulle sal geoordeel word, elkeen van die dooies, volgens wat hulle gedoen het. (Openbaring 20:13) Wie se naam nie opgeskryf gevind word in die boek van die lewe nie, sal in die poel van vuur gegooi word, dit is die tweede dood. (Openbaring 20:15) Die dood en doderyk sal in die poel van vuur en swael gegooi word – dit is waar die duiwel sal woon. (Openbaring 20:14) Geseënd is die heiliges wat aan die eerste opstanding sal deel! Oor sulkes het die tweede dood geen mag nie; hulle sal priesters van God en van Christus wees en hulle sal saam met Hom regeer. (Openbaring 20:6) Maar wat die bedees – en ongelowiges – en moorde – en onsedelikes – en die wat towery beoefen – en die aanbidders van valse gode – en al die bedrieërs betref; hulle deel sal wees in die poel wat met vuur en swael brand, wat die tweede dood is. (Openbaring 21:8)

Sonde is die dood, maar nou heers genade deur geregtigheid wat lei tot die ewige lewe (Romeine 5:21). Die loon van sonde is die dood, maar die vrye gawe van God is die ewige lewe. (Romeine 6:23) Dit is die wil van die Vader, dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe moet hê, en Christus sal hom opwek. (Johannes 6:40) Wie in die Seun glo, het die ewige lewe; wie aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. (Johannes 3:36) Die Skrif het alles onder die sonde gevange gehou, sodat die belofte deur geloof in Jesus Christus aan die wat glo, gegee kan word. (Galasiërs 3:22) Aan hulle wat deur lankmoedigheid en goed doen na eer en eer en onsterflikheid soek, sal Hy die ewige lewe gee; maar vir die wat eiesinnig is en die waarheid nie gehoorsaam nie, maar die ongeregtigheid gehoorsaam, sal daar toorn en grimmigheid wees. (Romeine 2:7-8)

Volgens die belofte van ons God, wag ons op nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. (2 Petrus 3:13) Diegene wat waardig is om tot die komende eeu te kom en tot die opstanding uit die dode te kom, kan nie meer sterf nie, omdat hulle aan engele gelyk is en kinders van God is, omdat hulle kinders van die opstanding is. (Lukas 20:35-36) Want almal wat deur die gees van God gelei word, is kinders van God en het die gees van aanneming tot kinders ontvang. (Romeine 8:14-15) Ons is verseël met die Heilige Gees, wat die waarborg van ons erfenis is totdat ons besit daarvan verkry. (Efesiërs 1:13-14) Die skepping wag met gretige verlange op die openbaarmaking van die seuns van God (Romeine 8:19) om bevry te word van ons slawerny aan verval (Romeine 8:21). Die kinders van God sug innerlik en wag gretig vir aanneming as seuns – die hoop op die opstanding. (Romeine 8:23)