Jesus, die Messias
Jesus, die Messias

Jesus, die Messias

Jesus die Messias

Op die regte tyd het God sy dienaar Jesus (Yeshua) opgewek om die volk van hulle boosheid te keer, (Handelinge 3:26) soos Moses gesê het: “Die Here jou God sal vir jou 'n profeet uit jou eie volk verwek soos ek. . Jy moet luister na wat hy ook al vir jou sê. En elke siel wat nie na daardie profeet luister nie, sal uit die volk verdelg word.” (Hand 3:22-23) Hy is God se uitverkorene, die seun na wie God ons beveel om te luister. (Lukas 9:35) Hy het gekom om ons oë te open, sodat ons van die duisternis na die lig en van die mag van Satan tot God kan bekeer, sodat ons vergifnis van sondes en 'n plek kan ontvang onder die wat geheilig is deur geloof in Hom. . (Hand 26:18) En hy het sy getuies bevel gegee om aan die volk te preek en te getuig dat Hy die een is wat deur God aangestel is om regter oor lewendes en dooies te wees. (Handelinge 10:42)

Jesus het niks uit eie gesag gedoen nie, maar het daardie dinge gedoen soos die Vader hom geleer het deur te sê: “Ek soek nie my eie wil nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het” (Joh. 5:30). Omdat hy die man was wat die Vader geheilig en na die wêreld gestuur het, het hy geen lastering gepleeg om te sê dat hy een met die Vader is nie. (Johannes 10:35-36) En hy het die werk volbring wat die Vader hom gegee het om te doen. (Johannes 17:4) Net so moet ons een wees met God, volmaak in eenheid, net soos Christus een was met die Vader en nie van hierdie wêreld nie. (Johannes 17:22-23)

Jesus is hierdie man wat deur God getuig word met magtige werke en wonders en tekens wat God deur hom gedoen het. (Hand 2:22) Want God het Jesus van Nasaret gesalf met die Heilige Gees en met krag, en Hy het rondgegaan en goed gedoen en almal genees wat deur die duiwel onderdruk was, want God was met Hom. (Handelinge 10:38) Hy is gedood, maar God het hom op die derde dag opgewek en hom toegelaat om te verskyn. (Handelinge 2:32) Nadat hy oorgelewer is volgens die bepaalde plan en voorkennis van God, (Hand 2:23) is hy nou verhoog aan God se regterhand (Hand 2:33), daarom het die Vader Hom Here sowel as Christus gemaak. . (Handelinge 2:36) Die hemel het hom ontvang tot die tydperk van herstel van alle dinge waaroor God gespreek het deur die mond van sy heilige profete van ouds af. (Handelinge 3:21)

Dit is die ewige lewe, dat ons die enigste ware God kan ken, en Christus Jesus wat Hy gestuur het. (Joh 17:3) Die Seun van die mens is verhoog, sodat elkeen wat in Hom glo, die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. (Johannes 3:14-16) Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur Hom nie. (Joh 14:6) En daar is geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered kan word nie. (Handelinge 4:12) Op die Seun van die mens het God sy seël geplaas. (Johannes 6:27) Vir Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, vergifnis van sondes ontvang. (Handelinge 10:43)

God ons Verlosser, wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Want daar is een God en daar is een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat Homself gegee het as 'n losprys vir almal. (1 Timoteus 2:4-6) Deurdat 'n middelaar meer as een party betrek, en terwyl God een is, (Galasiërs 3:20) het Christus Homself nie verhoog om 'n hoëpriester te word nie, maar is aangestel deur Hom wat gesê het. vir hom: "Jy is my seun, vandag het Ek jou gegenereer." (Hebreërs 5:5) Want elke hoëpriester wat uit die mense gekies word, is aangestel om namens die mense op te tree in verhouding tot God, om gawes en offers vir sondes te bring. (Hebreërs 5:1) Jesus, die Middelaar van 'n nuwe verbond, het ons deur sy eie bloed van ons sondes bevry. (Openbaring 1:5)

Soos die Vader leef, leef Jesus ter wille van die Vader, sodat hy wat na Hom toe kom, sal lewe en op die laaste dag opgewek word. (Johannes 6:57) Daar kom 'n uur wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat dit hoor, sal lewe. (Joh. 5:25) Soos God aan die dooies lewend maak en die dinge wat in die lewe roep nie bestaan ​​nie, daarom het hy die seun ook gegee om lewe in homself te hê om die wat ontslaap het, saam te bring. (Johannes 5:26) Die Vader het aan sy Seun mag gegee oor alle vlees, om die ewige lewe te gee. (Joh 17:2) En aan Hom is mag gegee om te oordeel, omdat Hy die Seun van die mens is. (Johannes 5:27)

Die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword. Die laaste Adam het 'n lewegewende gees geword. (1 Korintiërs 15:45) Sonde het in die wêreld ingekom deur een mens en die dood deur sonde, so die dood het na almal deurgedring – ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykenis van die oortreding van Adam nie, wat 'n tipe was van hom wat sou kom. (Romeine 5:12-14) Soos deur een mens se ongehoorsaamheid baie tot sondaars gemaak is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie regverdig gemaak word. (Romeine 5:19) Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het ook die opstanding van die dooies deur 'n mens gekom. Want soos almal in Adam sterwe, so sal almal ook in Christus lewend gemaak word. (1 Korintiërs 15:21-22) Op die vasgestelde tyd sal die dooies in Christus onverganklik opgewek word; sterflinge sal onsterflikheid aantrek. (1 Korintiërs 15:53-54) Net soos ons die beeld van die mens van stof gedra het, sal ons ook die beeld van die man van die hemel dra. (1 Korinthiërs 15:49)

Die hemele het lank gelede bestaan, en die aarde is gevorm deur die woord van God. (2 Petrus 3:5) Van die grondlegging van die wêreld af was die rede by die Vader en alle dinge het daardeur ontstaan. (Johannes 1:1-3) In die volheid van tyd, deur God se Woord, is lewe geopenbaar, en hierdie lewe was die lig van die mens. (Joh 1:4) Volgens die ewige doel wat God in Christus Jesus ons Here verwesenlik het, verkondig ons die plan van die verborgenheid wat vir eeue verborge is in God wat alles geskep het, as 'n plan vir die volheid van die tyd om alle dinge te verenig aan homself. (Efesiërs 1:9-10) Deur die goddelike Woord word die hemele en die aarde wat nou bestaan, opgeberg vir vuur, bewaar tot die dag van oordeel en vernietiging van die goddelose. Die Here is geduldig om sy belofte na te kom, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. (2 Petrus 3:7-9)

Die getuienis van Jesus is die gees van profesie. (Openbaring 19:10) Hy wat getrou en waaragtig genoem word, in geregtigheid sal oordeel en oorlog voer. (Openbaring 19:11) Die naam waarmee hy genoem word, is die Woord van God en die leërs van die hemel sal hom volg. Uit sy mond sal 'n skerp swaard kom om die nasies mee te verslaan, en Hy sal hulle regeer. Hy sal die parskuip trap van die grimmigheid van die toorn van God, die Almagtige. (Openbaring 19:13-15) Hy moet regeer totdat hy al sy vyande onder sy voete gelê het; insluitend die dood self. (1 Korinthiërs 15:25-26) Dan kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee nadat hy elke heerskappy en elke gesag en mag vernietig het. (1 Korintiërs 15:24) Ten slotte, wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal die Seun self ook onderwerp word aan Hom wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees. (1 Korintiërs 15:28) Die dag van die Here sal kom en dan sal die hemel met 'n gedruis verbygaan, en die hemelliggame sal verbrand en vergaan. (2 Petrus 3:10) Maar volgens sy belofte wag ons op nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. (2 Petrus 3:13)

Jesus is die Eersgeborene oor die hele skepping. (Kolossense 1:15) Dit is die Vader se welbehae om deur Hom alles met Homself te versoen. (Kolossense 1:19-20) Nou bestaan ​​ons deur Christus Jesus. (1 Korintiërs 8:6) Want God het alle dinge aan sy voete onderwerp. (1 Korintiërs 15:27) Hy is die begin, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy self in alles die eerste plek sal kry. (Kolossense 1:18) Hy het gesterf en kyk, Hy leef vir ewig en het die sleutels van die Dood en die doderyk. (Openbaring 1:17-18) Die leeu van die stam van Juda, die wortel van Dawid, het oorwin. (Openbaring 5:5) Aan Hom wat ons 'n koninkryk gemaak het, priesters vir sy God en Vader, kom toe die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. (Openbaring 1:6) Geseënd is die koning wat kom in die Naam van die Here! (Lukas 19:38)

Daar is een God, die Vader uit wie alle dinge is en vir wie ons bestaan, en daar is een Here, Jesus Christus, deur wie ons bestaan. (1 Korinthiërs 8:6) Die Vader het die seun lief en het alles in sy hand gegee. (Johannes 3:35) Wie in die Seun glo, het die ewige lewe; wie aan die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. (Johannes 3:36) Selfs nou word die byl teen die wortel van die bome gelê. Elke boom dus wat nie goeie vrugte dra nie, word afgekap en in die vuur gegooi. (Lukas 3:9) Om gered te word van hierdie veroordeelde eeu en die belofte van die Heilige Gees te ontvang, moet ons bekeer en in die Naam van Jesus Christus gedoop word vir die vergewing van ons sondes. (Hand 2:38) Hy is die een wat met die Heilige Gees en met vuur doop. (Lukas 3:16) Deur Hom het ons die aanneming tot seuns (Galasiërs 4:4-5) en 'n erfdeel in die komende koninkryk van ons Here en van sy Christus, daarom verkondig ons: Die tyd is vervul en die Koninkryk van God byderhand is, bekeer julle en glo die evangelie.” (Markus 1:15)