Geskenk van die Heilige Gees
Geskenk van die Heilige Gees

Geskenk van die Heilige Gees

Die bediening van Johannes die Doper en Jesus

Johannes die Doper het ontken dat hy die Christus is, maar het gesê die een wat ná hom kom, sal met die Heilige Gees en vuur doop. (Lukas 3:15-16) Toe Jesus deur Johannes gedoop is en besig was om te bid, het die hemele oopgegaan en die Heilige Gees het in liggaamlike vorm op Hom neergedaal. (Lukas 3:21-22) Johannes het getuig dat hy op Christus die Gees sien neerdaal en bly. (Johannes 1:32) Dit was die bewys dat Jesus die een was wat met die Heilige Gees doop en dat Hy die Seun van God is. (Johannes 1:34) Met die ontvangs van die Heilige Gees, het Jesus sy bediening begin toe hy omtrent 30 jaar oud was. (Lukas 3:23) Hy het verklaar: “Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die goeie nuus aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating aan gevangenes uit te roep en herstel van gesig aan blindes, om verdruktes in vryheid uit te laat, om die genadejaar van die Here aan te kondig.” (Lukas 4:18-19) Na die doop wat Johannes verkondig het, het God Jesus van Nasaret gesalf met die Heilige Gees en met krag en hy het rondgegaan en goed gedoen en almal genees wat deur die duiwel onderdruk was, want God was met hom. (Handelinge 10:37-38)

Ons sal met sy doop gedoop word

Jesus het gesê: “Die beker wat Ek drink, sal julle drink, en met die doop waarmee Ek gedoop word, sal julle gedoop word.” (Mark 10:39-40) Hy het ook gesê: “Elkeen wat in My glo, sal ook die werke doen wat Ek doen; en hy sal groter werke as dit doen, want Ek gaan na die Vader.” (Johannes 14:12) As die wat sleg is weet hoe om goeie gawes aan hulle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom vra! (Lukas 11:13) Jesus het uitgeroep: “As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink. (Joh. 7:37) Elkeen wat in My glo, soos die Skrif sê: Strome van lewende water sal uit sy hart vloei.” (Joh. 7:38) Hy het dit gesê oor die Gees, dat die wat in Hom glo, moes ontvang, want die Gees was nog nie gegee nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. (Johannes 7:39) Hy het gesê: “As julle My liefhet, sal julle my gebooie bewaar. En Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle 'n ander Trooster gee om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie.” (Johannes 14:15-16) Die Helper, is die Heilige Gees wat die vader stuur in die Naam van Jesus. (Johannes 14:26) Hy het gesê dat dit tot voordeel van sy dissipels was dat Hy weggaan, want as Hy nie weggaan nie, sal die Helper nie na hulle toe kom nie. (Johannes 16:7)

Wag totdat u die krag van die hoogte geniet

Toe Jesus uit die dood opgewek is en aan die apostels verskyn het wat Hy uitverkies het, het Hy vir hulle gesê om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader wat julle van My gehoor het, want Johannes het met water gedoop. maar julle sal nie baie dae van nou af met die Heilige Gees gedoop word nie.” (Handelinge 1:2-5) Toe die dag van Pinkster aanbreek, was hulle almal saam op een plek – en skielik het daar uit die hemel 'n geluid gekom soos 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. (Hand 2:1-2) Verdeelde tale soos van vuur het aan hulle verskyn en op elkeen van hulle gerus – en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin spreek soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. (Hand 2:3-4) Jode sowel as proseliete het gehoor hoe hulle in ons eie tale die magtige werke van God vertel.” (Hand 2:11) En almal was verbaas en verward en het vir mekaar gesê: Wat beteken dit? – Maar ander het gespot en gesê: “Hulle is vol nuwe wyn.” (Handelinge 2:12-13)

Petrus se prediking op Pinkster

Petrus, wat saam met die elf gestaan ​​het, het sy stem verhef en hulle aangespreek en gesê: "Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is maar die derde uur van die dag - maar dit is wat deur die profeet Joël uitgespreek is." (Hand 2:15-16) “'En aan die einde van die dae, spreek God, sal Ek my Gees op alle vlees uitstort, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongmanne sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom; selfs op my diensknegte en diensknegte sal Ek in daardie dae my Gees uitstort, en hulle sal profeteer.” (Hand 2:17-18) Petrus het ook gesê: “Hierdie Jesus het God opgewek, en daarvan is ons almal getuies – omdat Hy dan aan die regterhand van God verhoog is en die belofte van die Heilige Gees van die Vader ontvang het, het Hy dit uitgestort wat julle self sien en hoor.” (Hand 2:32-33) En: "Laat die hele huis van Israel dan met sekerheid weet dat God Hom Here sowel as Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het." (Hand 2:36) Toe hulle dit hoor, is hulle in die hart getref en vir Petrus en die res van die apostels gesê: Broeders, wat moet ons doen? (Hand 2:37) Petrus sê vir hulle: Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang – want die belofte is vir julle en vir jou kinders en vir almal wat ver is, elkeen wat die Here ons God na Hom toe roep.” (Hand 2:38-39) Die wat sy woord aangeneem het, is gedoop en hulle het hulle toegewy aan die leer van die apostels en die gemeenskap, aan die breking van brood en aan gebede – en ontsag het oor elke siel gekom, en baie wonders en tekens was deur die apostels gedoen word. (Handelinge 2:41-43)

Verkondig Christus in die vrymoedigheid van die Heilige Gees

Terwyl Petrus voortgegaan het, het hy gepreek: “Wat God deur die mond van al die profete voorspel het dat sy Christus sou ly, het Hy so vervul – Bekeer julle dan en keer terug, sodat julle sondes uitgewis kan word, sodat tye van verkwikking kan aanbreek. uit die aangesig van die Here.” (Handelinge 3:18-20) Terwyl die apostels in die bediening voortgegaan het en teenstand ondervind het, het hulle vir vrymoedigheid gebid en gesê: “Here, kyk na hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om voort te gaan om u woord met alle vrymoedigheid te spreek, terwyl U hand om te genees, en tekens en wonders word gedoen deur die Naam van u heilige dienaar Jesus.” (Hand 4:29-30) En toe hulle gebid het, is die plek waar hulle bymekaar was, geskud, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het aangehou om die woord van God met vrymoedigheid te spreek. (Handelinge 4:31) Onder bykomende teëstand het Petrus en die apostels gesê: “Ons moet God meer gehoorsaam wees as aan mense – die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat julle gedood het deur Hom aan 'n boom te hang – God het Hom aan sy regterhand verhoog. as Leier en Verlosser, om bekering aan Israel en vergewing van sondes te gee – en van hierdie dinge is ons getuies, en so ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat Hom gehoorsaam.” (Handelinge 5:29-32)

Bekering van die Samaritane 

Toe Filippus die goeie nuus oor die koninkryk van God en die Naam van Jesus Christus in die stad Samaria verkondig en die Christus aan hulle verkondig het, is hulle gedoop, mans sowel as vroue. (Hand 8:12) Die apostels in Jerusalem het gehoor dat Samaria die woord van God ontvang het en hulle het Petrus en Johannes na hulle gestuur (Hand 8:14), wat afgekom en vir hulle gebid het dat hulle die Heilige Gees mag ontvang (Hand. 8:15), want dit het nog nie op een van hulle geval nie, maar hulle is net in die Naam van die Here Jesus gedoop. (Hand 8:16) Toe het hulle hulle die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. (Handelinge 8:17)

Heidene ontvang die Heilige Gees

Toe Petrus geroep is om die Evangelie aan die heidene te verkondig, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het en die gelowiges uit die besnedenes wat saam met Petrus gekom het, was verbaas, omdat die gawe van die Heilige Gees uitgestort is, selfs op die heidene – want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God verheerlik. (Handelinge 10:44-46) Petrus het verklaar: "Kan iemand water terughou om hierdie mense te doop wat die Heilige Gees ontvang het net soos ons?" – en hy het beveel dat hulle in die Naam van Jesus Christus gedoop moes word. (Handelinge 10:47-48) Toe hy vertel wat met die gelowiges in Jerusalem gebeur het, het hy gesê: “Terwyl ek begin praat het, het die Heilige Gees op hulle geval net soos in die begin op ons. En ek het die woord van die Here onthou hoe Hy gesê het: Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. – As God dan dieselfde gawe aan hulle gegee het as wat Hy aan ons gegee het toe ons in die Here Jesus Christus geglo het, wie was ek dan dat ek in God se pad kon staan?” (Handelinge 11:15-17) Toe hulle dit hoor, het hulle stil geword en God verheerlik en gesê: God het dan ook aan die heidene bekering gegee wat tot die lewe lei. (Handelinge 11:18) Later by die Jerusalem-raad het Petrus verklaar: “God wat die hart ken, het van hulle getuig deur aan hulle die Heilige Gees te gee net soos Hy aan ons gedoen het, en Hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie. hulle harte gereinig deur geloof.” (Handelinge 15:8-9) Toe hy die saak gemaak het dat daar nie van die nie-Joodse Christene verwag moet word om die Wet van Moses te volg, het Petrus gesê: “Waarom stel jy God op die proef deur ’n juk op die nek van die dissipels te plaas wat kon ons vaders en ons nie verdra nie? Maar ons glo dat ons deur die genade van die Here Jesus gered sal word, net soos hulle sal.” (Handelinge 15:10-11)

Heidene ontvang die Heilige Gees deur die bediening van Paulus

Terwyl Paulus die Evangelie verkondig het, het hy 'n paar dissipels van Johannes gevind en vir hulle gesê: "Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle geglo het?" Hulle antwoord was dat hulle nie eers gehoor het dat daar 'n Heilige Gees is nie en dat hulle in Johannes se doop gedoop is. (Handelinge 19:1-3) Paulus het gesê: “Johannes het met die doop van bekering gedoop en die mense gesê om te glo in die Een wat ná hom sou kom, dit is Jesus.” (Hand 19:4) Toe hulle dit hoor, is hulle in die Naam van die Here Jesus gedoop en toe Paulus hulle die hande opgelê het, het die Heilige Gees op hulle gekom en hulle het in tale begin spreek en profeteer. (Handelinge 19:5-6)

Die opstandingskrag van die Heilige Gees

Almal van ons wat in Christus Jesus gedoop is, is in sy dood gedoop. (Romeine 6:3) Ons is dan saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat, soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook in 'n nuwe lewe kan wandel. (Romeine 6:4) Julle is gewas, julle is geheilig, julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van onse God. (1 Korintiërs 6:11) God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. (Romeine 5:5) Die Gees help ons in ons swakheid – want ons weet nie waarvoor om te bid soos ons behoort nie, maar die Gees tree vir ons in met versugtinge te diep vir woorde – wat harte deursoek en weet wat die gedagtes van die Gees, omdat die Gees volgens die wil van God vir die heiliges intree. (Romeine 8:26-27)

Deur die krag van die Heilige Gees is ons oorvloedig in hoop

Die God van hoop vervul gelowiges met vreugde en vrede, sodat hulle deur die krag van die Heilige Gees oorvloedig is in hoop. (Romeine 15:13) Wie ken 'n mens se gedagtes behalwe die gees van daardie persoon wat in hom is? – So ook begryp niemand die gedagtes van God nie, behalwe die Gees van God. (1 Korintiërs 2:11) Nou het ons nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan verstaan ​​wat God ons verniet gegee het. (1 Korintiërs 2:12) Die getuienis van gelowiges is as 'n brief van Christus, nie met ink geskryf nie, maar met die Gees van die lewende God. (2 Korintiërs 3:3) So is die vertroue wat ons deur Christus tot God het – nie dat ons in onsself genoegsaam is om te beweer dat enigiets van ons kom nie, maar ons genoegsaamheid is van God wat ons genoeg gemaak het om dienaars van 'n nuwe verbond, nie van die letter nie, maar van die Gees. Want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. (2 Korinthiërs 3:4-6) Hy wat die Gees aan julle verskaf en wonders onder ons doen, doen dit nie deur werke van die wet nie, maar deur met geloof te hoor—soos Abraham “in God geglo het, en dit is hom gereken as geregtigheid.” (Galasiërs 3:5-6) Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word - want daar is geskrywe: "Vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is" - sodat in Christus Jesus die seën van Abraham na die heidene kan kom, sodat ons die beloofde Gees deur die geloof kan ontvang. (Galasiërs 3:13-14) Wat Christus bereik het om die heidene tot gehoorsaamheid te bring, was deur die krag van tekens en wonders – deur die krag van die Gees van God. (Romeine 15:18-19)

U moet wedergebore word as 'n kind van God

Jesus het gesê: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie – as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy nie in die koninkryk van God ingaan nie. (Johannes 3:3-5) Wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die Gees gebore is, is gees. (Johannes 3:6) Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het: Jy moet wedergebore word nie. (Johannes 3:7) Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom of waarheen hy gaan nie. So is dit met elkeen wat uit die Gees gebore is.” (Johannes 3:8) Hy het ook gesê: “Die uur kom, en is nou hier, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek sulke mense om Hom te aanbid. (Johannes 4:23) God is gees, en dié wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.” (Joh 4:24) As jy na die vlees lewe, sal jy sterwe, maar as jy deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal jy lewe. (Romeine 8:13) Want almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God. (Romeine 8:14)

Die Gees is lewe - ons aanneming as seuns

Jy is nie in die vlees nie maar in die Gees, as in werklikheid die Gees van God in jou woon – iemand wat nie die Gees van Christus het nie, behoort nie aan hom nie. (Romeine 8:9) Maar as Christus in julle is, al is die liggaam dood vanweë die sonde, is die Gees lewe vanweë die geregtigheid. (Romeine 8:10) As die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, sal Hy wat Christus Jesus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. (Romeine 8:11) Dit is nie 'n gees van slawerny om terug te val in vrees nie, maar die Gees van aanneming as kinders, deur wie ons roep: "Abba! Vader!” (Romeine 8:15) Die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is, en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, mits ons saam met Hom ly sodat ons ook verheerlik kan word met hom. (Romeine 8:16-17) Die lyding van hierdie huidige tyd is nie die moeite werd om te vergelyk met die heerlikheid wat geopenbaar moet word nie – want die skepping wag met gretige verlange op die openbaarmaking van die seuns van God. (Romeine 8:18-19) Die wat die eerstelinge van die Gees het, sug innerlik en wag gretig op die aanneming as seuns, die verlossing van die liggaam. (Romeine 8:23)

Grondliggende waarhede

Die beginpunt van die woord van Christus sluit in die grondslag van bekering uit dooie werke en van die geloof wat in God is en van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding uit die dood en van die ewige oordeel vir hulle wat in die doop neergedaal het en die gawe van die hemel gesmaak het en die Heilige Gees ontvang het en die goeie woord van God en die krag van die toekomstige eeu gesmaak het. (Hebreërs 6:1-5 Lamsa) In Jesus word ons besny met 'n besnydenis sonder hande, deur die liggaam van die vlees af te lê, deur die besnydenis van Christus, nadat ons saam met Hom begrawe is in die doop, waarin ons ook opgewek is saam met hom deur die geloof in die kragtige werking van God wat Hom uit die dood opgewek het. (Kolossense 2:11-12) Bekeer julle en laat julle doop in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang – want die belofte is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat is ver, elkeen wat die Here ons God na Hom toe roep. (Handelinge 2:38-39)

In tale spreek en in die Gees bid

Jaag liefde na, en begeer ernstig die geestelike gawes. (1 Korintiërs 14:1) Wie in 'n taal praat, praat nie met mense nie, maar met God; want niemand verstaan ​​hom nie, maar hy spreek verborgenhede in die Gees. (1 Korintiërs 14:2) Dit is wenslik dat ons almal in tale spreek, aangesien die wat in 'n taal praat, hulself opbou. (1 Korinthiërs 14:4) Wanneer daar in 'n tong gebid word, bid die gees maar die verstand is onvrugbaar. (1 Korintiërs 14:14) Wat staan ​​ek te doen? Ek sal met my gees bid, maar ek sal ook met my verstand bid; Ek wil sing met my gees, maar ek sal ook sing met my verstand. (1 Korintiërs 14:15) Paulus het God gedank dat hy meer in tale gespreek het as ander. (1 Korintiërs 14:18) Moenie die spreek in tale verbied nie. (1 Korinthiërs 14:39)

Profeteer in die Gees

Ons moet die geestelike gawes ernstig begeer, veral dat ons kan profeteer. (1 Korintiërs 14:1) Die een wat profeteer, praat met mense vir hulle opbou en bemoediging en vertroosting. (1 Korintiërs 14:3) Wie profeteer, bou die gemeente op soos hy wat profeteer, groter is as die een wat in tale spreek. (1 Korintiërs 14:5) In die kerk is dit beter om op 'n verstaanbare manier te praat om ander te onderrig, as baie woorde in 'n tong. (1 Korintiërs 14:19) As die hele gemeente dan saamkom en almal in tale spreek, en buitestaanders of ongelowiges kom in, sal hulle nie sê dat julle van julle verstand is nie? (1 Korintiërs 14:23) Maar as almal profeteer en 'n ongelowige of buitestaander kom binne, word hy deur almal skuldig bevind, hy word deur almal tot verantwoording geroep, die geheime van sy hart word geopenbaar, en toe hy op sy aangesig val, sal God aanbid en verklaar dat God werklik onder julle is. (1 Korinthiërs 14:24-25)

Gawes van die Gees

Nou is daar 'n verskeidenheid van gawes, maar dieselfde Gees; en daar is 'n verskeidenheid van diens, maar dit is dieselfde Here; en daar is verskeidenheid van aktiwiteite, maar dit is dieselfde God wat hulle almal in almal bemagtig. (1 Korintiërs 12:4-6) Aan elke gelowige word die openbaring van die Gees gegee vir die algemene beswil. (1 Korintiërs 12:7) Deur die Gees word verskeie gawes gegee, insluitend die uiting van wysheid, die uiting van kennis, geloof, gawes van genesing, die verrigting van wonderwerke, profesieë, die vermoë om te onderskei tussen geeste, verskillende soorte tale, en uitleg van tale. (1 Korintiërs 12:8-10) Dit alles word bekragtig deur een en dieselfde Gees, wat aan elke gelowige individueel toedeel soos hy wil. (1 Korintiërs 12:11) Want soos die liggaam een ​​is en baie lede het, en al die lede van die liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so is dit met Christus. (1 Korintiërs 12:12) Want in een Gees word gelowiges tot een liggaam gedoop—Jode of Grieke, slawe of vryes—en van een Gees laat drink. (1 Korintiërs 12:13) Moenie die Gees uitblus of profesieë verag nie, maar toets alles – hou vas aan wat goed is. (1 Tessalonisense 5:19-21)

Werk in die Heilige Gees

In Christus moet ons vervul word met God wat sy Heilige Asem ontvang. (Galasiërs 3:14) Deur die Gees wat in ons neergelê is, word ons tempels van die lewende God. (1 Korintiërs 3:16) Die nuwe lewe van die Gees reinig ons en dwing ons tot alle geregtigheid. (Romeine 8:10) Deur Christus stort God in ons die lewende water van die Gees, vul ons harte met liefde, gee ons buitengewone vrede met onuitspreeklike vreugde. (Romeine 5:5) Ons moet nie onder 'n ou geskrewe kode dien nie, maar in die nuwe lewe van die Gees. (Romeine 7:6) Ons sal ook nie welsprekende woorde van wysheid leer sonder die Gees nie, sodat die kruis van Christus nie gering word nie. (1 Korintiërs 1:17) As dit nodig is, sal ons eerder vertoef en wag om krag van bo gegee te word. (Lukas 11:13) Die Heilige Gees sal ons dryfkrag wees – transformeer, tree in en bemagtig ons volgens die wil van God. (2 Korintiërs 3:18) Die bediening van wonderbaarlike genesing bevryding van demoniese vestings word uitgevoer in die krag van die Gees. (Handelinge 10:38) Profesie kom nie uit 'n mens se wil nie, maar wanneer 'n mens van God praat, aangesien die Heilige Gees goddelike salwing voorsien en hom saamdra. (2 Petrus 1:21) Tekens en wonders word geopenbaar deur die krag van die Gees. (Romeine 15:19) Ons vrymoedigheid en inspirasie is om deur hierdie asem van God lewendig gemaak te word. (Handelinge 4:31) Terwyl die waarheid van die Woord van God ons vaste voedsel is, is die Gees van God ons drank. (Efesiërs 5:18)

Sleutel skriftuurlike verwysings

Lukas 3: 15-16 

Terwyl die mense in verwagting was en almal in hulle harte twyfel of Johannes die Christus is, antwoord Johannes hulle almal en sê: Ek doop julle met water, maar hy wat sterker is as ek, kom, die band van wie se sandale ek nie waardig is om los te maak nie. Hy sal jou doop met die Heilige Gees en vuur.

Lukas 3: 21-23

En toe al die mense gedoop is, en toe Jesus ook gedoop was en besig was om te bid, het die hemele oopgegaan en die Heilige Gees het in liggaamlike vorm op hom neergedaal, soos 'n duif; en daar kom 'n stem uit die hemel: 'U is my geliefde Seun; saam met jou is ek baie bly. Jesus, toe hy met sy bediening begin het, was ongeveer dertig jaar oud.

Lukas 4: 18-19 

 “Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om goeie nuus aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om aan die gevangenes vryheid te verkondig en blindes te herstel, om diegene wat onderdruk is, te bevry, om die jaar van die guns van die Here aan te kondig. ”

Lukas 11:13 (DB)

As julle dan, wat sleg is, weet hoe om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom vra! ”

Markus 10: 37-40 (ESV)

En hulle sê vir hom: "Gee ons om in u heerlikheid te sit, een aan u regterhand en een aan u linkerhand." Jesus sê vir hulle: “Julle weet nie wat julle vra nie. Kan u die beker drink wat ek drink, of kan u gedoop word met die doop waarmee ek gedoop is? ” En hulle sê vir hom: Ons is in staat. En Jesus sê vir hulle: Die beker wat Ek drink, sal julle drink, en met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word, maar om aan my regterhand of aan my linkerhand te sit, is nie myne om te verleen nie, maar dit is vir diegene vir wie dit voorberei is. ”

Johannes 1: 29-34 (ESV) 

Die volgende dag sien hy Jesus na hom toe kom en sê: “Kyk, die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem! Dit is hy van wie ek gesê het: 'Na my kom 'n man wat voor my staan, omdat hy voor my was.' Ek self het hom nie geken nie, maar vir hierdie doel het ek gekom om met water te doop, sodat hy aan Israel geopenbaar kon word. ” En Johannes getuig: “Ek het die Gees uit die hemel sien neerdaal soos 'n duif, en dit het op hom gebly. Ek self het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê: 'Hy op wie jy die Gees sien neerdaal en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop.' En ek het gesien en getuig dat Hy die Seun van God is. ”

Johannes 3: 3-8 (ESV)

Jesus antwoord hom: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie wedergebore is nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. ” Nikodemus sê vir hom: 'Hoe kan 'n man gebore word as hy oud is? Kan hy 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word? " Jesus antwoord: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as iemand nie uit water en die Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God ingaan nie. Dit wat uit die vlees gebore is, is vlees, en dit wat uit die Gees gebore is, is gees. Verwonder jou nie dat Ek vir jou gesê het: Jy moet wedergebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar dit vandaan kom of waarheen dit gaan nie. So is dit met elkeen wat uit die Gees gebore is."

Johannes 7: 37-39 (ESV)

Op die laaste dag van die fees, die groot dag, het Jesus opgestaan ​​en uitgeroep: “As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Wie in My glo, soos die Skrif gesê het, 'Uit sy hart sal riviere lewende water vloei. "" En dit het Hy gesê oor die Gees wat die wat in Hom geglo het, sou ontvang, want die Gees was nog nie gegee nie, omdat Jesus nog nie verheerlik is nie.

Johannes 14:12 (NV) 

 “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat in My glo sal ook die werke doen wat ek doen; en hy sal groter werke doen as dit, want ek gaan na die Vader.

Johannes 14: 15-17 (ESV)

"As jy my liefhet, sal jy my gebooie onderhou. En Ek sal die Vader vra, en Hy sal julle nog 'n Helper gee om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien of ken nie. Jy ken hom, want hy woon by jou en sal in jou wees.

Johannes 14: 25-26 (ESV)

'Hierdie dinge het ek tot u gespreek terwyl ek nog by u is. Maar die Helper, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuurHy sal julle alles leer en alles onthou wat Ek vir julle gesê het. 

Johannes 16:7 (NV)

Tog vertel ek julle die waarheid: dit is tot jou voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Helper nie na jou toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na jou toe stuur

Handelinge 1: 4-5 (ESV)

En terwyl hy by hulle gebly het, het hy hulle beveel om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag vir die belofte van die Vader, wat, het hy gesê, “het jy van my gehoor; want Johannes het met water gedoop, maar julle sal oor baie dae van nou af met die Heilige Gees gedoop word. ”

Handelinge 2: 1-4,12-13 (ESV)

Toe die Pinksterdag aanbreek, was hulle almal op een plek saam. En skielik kom daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige stormwind, en dit vul die hele huis waar hulle sit. En verdeelde tonge soos vuur verskyn aan hulle en rus op elkeen van hulle. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin spreek soos die Gees hulle gesê het... En almal was verbaas en verward en sê vir mekaar: "Wat beteken dit?" Maar ander het gespot en gesê: 'Hulle is vol nuwe wyn.'

Handelinge 2: 16-21 (ESV)

Maar dit is wat deur die profeet Joël uitgespreek is:
" 'En in die laaste dae sal dit wees, verklaar God,
dat ek my Gees op alle vlees sal uitstort,
en jou seuns en jou dogters sal profeteer,
en julle jongmanne sal gesigte sien,
en julle oumense sal drome droom;
selfs op my slawe en slavinne
in daardie dae sal Ek my Gees uitstort, en hulle sal profeteer.
En Ek sal wonders doen in die hemel daarbo
en tekens op die aarde daaronder,
bloed en vuur en rookdamp;
die son sal duisternis word
en die maan tot bloed,
voordat die dag van die Here kom, die groot en wonderlike dag.
En dit sal gebeur dat elkeen wat die Naam van die Here aanroep, gered sal word. '

Handelinge 2: 36-42 (ESV)

Laat die hele huis van Israel dit dus verseker weet God het hom beide Here en Christus gemaak, hierdie Jesus wat jy gekruisig het. ” En toe hulle dit hoor, was hulle hartverskeurend en sê vir Petrus en die ander apostels: "Broers, wat moet ons doen?" En Petrus sê vir hulle:Bekeer julle en word elkeen van julle gedoop in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte is vir u en vir u kinders en vir almal wat ver is, elkeen wat die Here onse God tot homself roep. ” En met baie ander woorde het hy getuig en voortgegaan om hulle te vermaan en gesê: "Red julle uit hierdie krom geslag." Diegene wat sy woord ontvang het, is dus gedoop, en daar is daardie dag ongeveer drie duisend siele bygevoeg. En hulle het hulself toegewy aan die die leer van die apostels en die gemeenskap, tot die breek van brood en die gebede.

Handelinge 4: 31 (ESV)

En toe hulle gebid het, was die plek waarin hulle bymekaar was, geskud en hulle was almal vervul met die Heilige Gees en het voortgegaan om die woord van God met vrymoedigheid te spreek.

Handelinge 5: 29-32 (ESV)

Maar Petrus en die apostels antwoord: “Ons moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat u doodgemaak het deur hom aan 'n boom te hang. God het hom aan sy regterhand verhoog as Leier en Verlosser, om berou te gee aan Israel en vergifnis van sondes. En ons is getuies van hierdie dinge, en so is die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat Hom gehoorsaam is. "

Handelinge 8: 12-17 (ESV)

Maar toe hulle Filippus glo toe hy goeie nuus oor die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus verkondig, is hulle gedoop, mans sowel as vroue. Selfs Simon het self geglo, en nadat hy gedoop is, het hy saam met Filippus voortgegaan. En toe hy tekens en groot wonderwerke sien doen, was hy verbaas. En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God ontvang het, stuur hulle Petrus en Johannes na hulle toe, het vir hulle gebid dat hulle die Heilige Gees kon ontvang, want hy het nog nie op een van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Toe lê hulle hulle hande en ontvang die Heilige Gees.

Handelinge 10: 37-38 (ESV)

julle weet self wat in die hele Judea gebeur het, begin vanaf Galilea na die doop wat Johannes verkondig het: hoe God Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf het. Hy het goed gegaan en almal genees wat deur die duiwel onderdruk is, want God was met hom.

Handelinge 10: 44-48 (ESV)

Terwyl Petrus nog hierdie dinge gesê het, val die Heilige Gees op almal wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnedenes wat saam met Petrus gekom het, was verbaas, omdat die gawe van die Heilige Gees selfs op die heidene uitgestort is. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God prys. Toe verklaar Petrus: 'Kan iemand water weerhou om hierdie mense, wat die Heilige Gees ontvang het, net soos ons te doop?'En hy het hulle beveel om gedoop te word in die naam van Jesus Christus ... 

Handelinge 11: 15-18 (ESV)

Toe ek begin praat, val die Heilige Gees op hulle net soos op ons aan die begin. En ek het die woord van die Here onthou, hoe hy gesê het:Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. ' As God dan dieselfde geskenk aan hulle gegee het as wat hy ons gegee het toe ons in die Here Jesus Christus geglo het, wie ek was, dat ek in God se pad kon staan? ” Toe hulle hierdie dinge hoor, raak hulle stil. En hulle verheerlik God en sê: "Dan het God ook aan die heidene bekering gegee wat tot die lewe lei."

Handelinge 15: 8-11 (ESV)

En God, wat die hart ken, getuig van hulle deur die Heilige Gees aan hulle te gee net soos aan ons, en hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, omdat hy hulle harte gereinig het deur geloof. Waarom stel u God nou op die proef deur 'n juk op die nek van die dissipels te plaas wat nie ons vaders of ons kon dra nie? Maar ons glo dat ons gered sal word deur die genade van die Here Jesus, net soos hulle sal. ”

Handelinge 19: 2-7 (ESV)

En Hy sê vir hulle: Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle geglo het? En hulle sê: "Nee, ons het nie eers gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie." En hy het gesê: "Waarin is u dan gedoop?" Hulle het gesê: “In die doop van Johannes.” En Paulus het gesê: “Johannes het gedoop met die doop van bekering en vir die mense gesê om te glo in die een wat ná hom sou kom, dit wil sê Jesus.” Toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. En toe Paulus hulle die hande oplê, die Heilige Gees kom op hulle, en hulle begin in tale spreek en profeteer. Daar was altesaam ongeveer twaalf mans. 

Romeine 6: 2-4

Hoe kan ons wat aan die sonde gesterf het nog daarin lewe? weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is daarom saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat, net soos Christus uit die dood opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons kan ook in 'n nuwe lewe lewe.

Romeine 5: 5

en die hoop maak ons ​​nie skaam nie, omdat God se liefde in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.

Romeine 8: 9-11

U egter is nie in die vlees nie, maar in die Gees, as die Gees van God in julle werklik woon. Elkeen wat nie die Gees van Christus het nie, behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, alhoewel die liggaam weens die sonde dood is, die Gees is lewe as gevolg van geregtigheid. As die Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het, in u woon, sal hy wat Christus Jesus uit die dood opgewek het, ook u sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in u woon.

Romeine 8: 14-17

vir almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God. Want julle het nie die gees van slawerny ontvang om weer in vrees te val nie, maar julle het die Gees van aanneming as seuns ontvang, deur wie ons roep: “Abba! Vader!" Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is, en as kinders, dan erfgename - erfgename van God en mede -erfgename van Christus, mits ons saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word.

Romeine 8: 22-23

Want ons weet dat die hele skepping tot nou toe saam kreun in die pyn van die bevalling. En nie net die skepping nie, maar ons self, wat die eerstelinge van die Gees het, kreun innerlik terwyl ons gretig wag op aanneming as seuns, die verlossing van ons liggame.

Romeine 8: 26-27

Net so die Gees help ons in ons swakheid. Want ons weet nie waarvoor ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met kreunde te diep vir woorde. En hy wat harte deursoek, weet wat die gees van die Gees is, want die Gees tree in vir die heiliges volgens die wil van God.

Romeine 15: 13-19 

Mag die God van hoop u vervul met alle vreugde en vrede in die geloof, sodat julle deur die krag van die Heilige Gees oorvloedig kan wees in hoop. Ek is self tevrede met julle, my broers, dat julle self vol goedheid is, met alle kennis vervul en in staat is om mekaar te onderrig. Maar op sommige punte het ek u met groot vrymoedigheid aan u geskryf ter wille van die genade wat God my gegee het om 'n bedienaar van Christus Jesus aan die heidene te wees in die priesterlike diens van die evangelie van God, sodat die offer van die Heidene kan aanvaarbaar wees, geheilig deur die Heilige Gees. In Christus Jesus het ek dus rede om trots te wees op my werk vir God. Want ek sal nie waag om van iets te praat nie, behalwe wat Christus deur my bewerkstellig het om die heidene tot gehoorsaamheid te bring -deur woord en daad, deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God—Dat ek van Jerusalem en tot in Illyricum die bediening van die evangelie van Christus vervul het;

1 Korintiërs 2: 10-12

Hierdie dinge het God aan ons deur die Gees geopenbaar. Want die Gees ondersoek alles, selfs die dieptes van God. Want wie ken 'n mens se gedagtes behalwe die gees van die persoon wat in hom is? Niemand begryp dus ook die gedagtes van God nie, behalwe die Gees van God. Nou het ons nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat van God is, sodat ons die dinge wat God ons gegee het, vryelik kan begryp.

1 Korintiërs 6:11 (ESV)

Maar jy is gewas, jy is geheilig, jy is geregverdig in die Naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God.

1 Korintiërs 12: 4-11

Nou is daar verskillende geskenke, maar dieselfde Gees; en daar is verskillende soorte diens, maar dieselfde Here; en daar is verskillende aktiwiteite, maar dit is dieselfde God wat hulle almal in almal bemagtig. Aan elkeen word die manifestasie van die Gees gegee vir die algemene voordeel. Want aan die een word deur die Gees die uiting van wysheid gegee, en aan die ander die uiting van kennis volgens dieselfde Gees, aan 'n ander geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander gawes van genesing deur die een Gees, aan 'n ander die werking van wonderwerke , vir 'n ander profesie, vir 'n ander die vermoë om te onderskei tussen geeste, vir 'n ander verskillende soorte tale, vir 'n ander die interpretasie van tale. Dit alles word bemagtig deur een en dieselfde Gees, wat elkeen afsonderlik verdeel soos hy wil.

1 Korintiërs 14: 1-5

Streef na liefde en begeer opreg na die geestelike gawes, veral sodat u kan profeteer. Want iemand wat in 'n tong spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God; want niemand verstaan ​​hom nie, maar hy spreek geheimenisse in die Gees uit. Aan die ander kant spreek die een wat profeteer met mense vir hul opbouende en bemoediging en troos. Die een wat in 'n tong praat, bou homself op, maar die een wat profeteer, bou die kerk op. Nou wil ek hê dat julle almal in tale moet spreek, maar nog meer om te profeteer. Die een wat profeteer, is groter as die een wat in tale spreek, tensy iemand dit interpreteer, sodat die kerk opgebou kan word.

1 Korintiërs 14: 13-18

Daarom moet iemand wat in 'n tong praat, bid dat hy dit kan interpreteer. Vir as ek in 'n tong bid, bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Wat moet ek doen? Ek sal bid met my gees, maar ek sal ook met my verstand bid; Ek sal lof sing met my gees, maar ek sal ook met my verstand sing. Anders, as u met u gees bedank, hoe kan iemand in die posisie van 'n buitestaander 'Amen' vir u danksegging sê as hy nie weet wat u sê nie? U bedank miskien goed genoeg, maar die ander persoon word nie opgebou nie. Ek dank God dat ek meer in tale spreek as julle almal.

2 Korintiërs 3: 2-6

Julle is self ons aanbevelingsbrief, geskryf op ons harte, om deur almal geken en gelees te word. En u toon dat u 'n brief van Christus is wat deur ons afgelewer is, nie met ink geskryf nie maar met die Gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op menseharte. Dit is die vertroue wat ons deur Christus tot God het. Nie dat ons in onsself voldoende is om iets te beweer dat dit van ons kom nie, maar ons genoegsaamheid is daaruit God, wat ons voldoende gemaak het om bedienaars van 'n nuwe verbond te wees, nie van die letter nie, maar van die Gees. Want die letter maak dood, maar die Gees gee lewe.

Galasiërs 3: 5 

 Doen hy wat die Gees aan julle verskaf en onder julle wonderwerke verrig, dit deur werke van die wet, of deur met geloof te hoor-

Galasiërs 3: 13-14 

Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word - want daar staan ​​geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan 'n boom gehang is - sodat die seën van Abraham in Christus Jesus na die heidene kan kom, sodat sodat ons die beloofde Gees deur geloof kan ontvang.

Kolossense 2: 11-14

“Ook in hom is julle besny met 'n besnydenis sonder hande, deur die liggaam van die vlees af te lê deur die besnydenis van Christus, nadat julle saam met hom begrawe is in die doopwaarin jy ook saam met hom grootgemaak is deur geloof in die kragtige werking van God, wat hom uit die dood opgewek het. En julle, wat dood was in julle oortredings en die onbesnedenheid van julle vlees, het God saam met hom lewend gemaak, nadat Hy ons al ons oortredings vergewe het deur die skuldverslag wat ons teëgestaan ​​het met sy wetlike eise te kanselleer. Dit het hy eenkant gesit en dit aan die kruis vasgespyker. ”

Hebreërs 6: 1-8 (Aramees Peshitta, Lamsa)

1 Daarom, laat ons die elementêre woord van Christus verlaat, en laat ons voortgaan tot volmaaktheid. Waarom lê jy weer 'n ander fondament vir die bekering van vorige dade en vir geloof in God? 2 En vir die leer van die doop en vir die handoplegging en vir die opstanding van die dooies en vir die ewige oordeel? 3 As die Here dit toelaat, sal ons dit doen. 4 Maar dit is onmoontlik vir diegene wat eenmaal gedoop is 5 en het die gawe uit die hemel gesmaak en die Heilige Gees ontvang en die goeie woord van God en die kragte van die toekomstige wêreld gesmaak, 6 Want om weer te sondig en deur bekering vernuwe te word, kruisig hulle die Seun van God 'n tweede keer en maak Hom openlik beskaamd. 7 Want die aarde wat die reën indrink wat oorvloedig daarop val, en kruie voortbring wat nuttig is vir dié vir wie dit bewerk word, ontvang seën van God; 8 Maar as dit dorings en distels voortbring, is dit verwerp en nie ver daarvan om veroordeel te word nie; en aan die einde sal hierdie oes verbrand word.