Geloofwaardigheid van Matteus Deel 3: Matteus 28:19
Geloofwaardigheid van Matteus Deel 3: Matteus 28:19

Geloofwaardigheid van Matteus Deel 3: Matteus 28:19

Bewyse teen die tradisionele bewoording van Matteus 28:19

Die trinitariese doopformule van Matteus 28:19, “om hulle te doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees” is waarskynlik nie oorspronklik vir Matteus nie. Bewyse hiervoor bevat aanhalings uit talle verwysings sowel as die aanhalings van Eusebius. Op grond van hierdie aanhalings was die oorspronklike lees van Matteus 28:19 waarskynlik: "Gaan dan heen en maak dissipels van al die nasies in my Naam."

Die getuienis van Eusebius

 • Eusebius Pamphili, of Eusebius van Caesarea, is gebore omstreeks 270 nC en sterf ongeveer 340 nC
 •  Eusebius, aan wie se ywer ons die meeste van die geskiedenis uit die Nuwe Testament te danke het ”(Dr Westcott, Algemene opname van die geskiedenis van die Canon van die Nuwe Testament, bladsy 108).
 • “Eusebius, die grootste Griekse leermeester van die kerk en die mees geleerde teoloog van sy tyd ... het onvermoeid gewerk vir die aanvaarding van die suiwer woord van die Nuwe Testament soos dit van die apostels afkomstig was. Eusebius ... steun deurgaans slegs op antieke manuskripte ”(EK in die Christadelphian Monatshefte, Aug 1923; Broederlike besoeker, Junie 1924)
 • “Eusebius Pamphilius, biskop van Cesarea in Palestina, 'n man met groot lees en geleerdheid, en een wat onsterflike roem verwerf het deur sy arbeid in die kerklike geskiedenis en in ander takke van teologiese leer.” ... hy leef in groot intimiteit met die martelaar Pamphilius, 'n geleerde en vroom man van Cesarea, en stigter van 'n uitgebreide biblioteek daar, waaruit Eusebius sy groot leeruitgang verkry het. " (JL Mosheim, redaksionele voetnoot).
 • In sy biblioteek moes Eusebius gewoonlik die kodeks van die Evangelies ouer as tweehonderd jaar hanteer het as die vroegste van die groot nuus wat ons nou in ons biblioteke het. ” (The Hibbert Journal, Oktober., 1902)
 • Eusebius was ooggetuie van 'n onveranderde Matteusboek wat waarskynlik 'n vroeë eksemplaar naby die oorspronklike Matteus was.
 • Eusebius haal die vroeë boek Matteus aan wat hy in sy biblioteek in Cesarea gehad het. Eusebius vertel ons van Jesus se werklike woorde aan sy dissipels in die oorspronklike teks van Matteus 28:19: “Met een woord en stem het Hy vir sy dissipels gesê:“ Gaan heen, maak dissipels van al die nasies in my Naam en leer hulle om te onderhou alles wat ek julle beveel het.
 • Die MSS wat Eusebius van sy voorganger, Pamphilus, in Caesarea in Palestina geërf het, het sommige ten minste die oorspronklike lesing behou, waarin daar nie eers melding gemaak is van die doop of van die Vader, Seun en Heilige Gees nie. ” Dit is duidelik dat dit die teks was wat Eusebius gevind het in die baie ou kodeks wat vyftig tot honderd en vyftig jaar voor sy geboorte deur sy groot voorgangers versamel is (FC Conybeare, Hibbert Journal, 1902, p 105)

Aanhalings van Eusebius

Bewys van die Evangelie (die Demonstratio Evangelica), 300-336 nC

Boek III, hoofstuk 7, 136 (advertensie), p. 157

'Maar terwyl die dissipels van Jesus heel waarskynlik so gesê het of so gedink het, het die meester hul probleme opgelos deur een frase by te voeg en te sê dat hulle' in my naam 'moet seëvier. En die krag van sy naam is so groot, dat die apostel sê: “God het gegee vir hom 'n naam wat bo elke naam is, Wat in die naam van Jesus elke knie moet buig, van die dinge in die hemel en die dinge op die aarde en die dinge onder die aarde.Gaan heen, en maak dissipels van al die nasies in my naam. ” Hy voorspel ook die toekoms die akkuraatste wanneer Hy sê: "want hierdie evangelie moet eers aan die hele wêreld verkondig word, tot 'n getuienis vir alle nasies."

Boek III, hoofstuk 6, 132 (a), p. 152

Met een woord en stem het Hy vir sy dissipels gesê: “Gaan heen, en maak dissipels van al die nasies in my naamdeur hulle te leer om alles te onderhou wat ek u beveel het, ”...

Boek III, Hoofstuk 7, 138 (c), p. 159

Ek word onweerstaanbaar gedwing om my voetstappe terug te vind en na hul saak te soek en te erken dat hulle slegs sou kon slaag in hul gewaagde onderneming, deur 'n goddeliker en sterker krag as die mens en deur die samewerking van Hom wat gesê het aan hulle; “Maak dissipels van al die nasies in my naam. "

Boek IX, Hoofstuk 11, 445 (c), p. 175

En Hy bied sy eie dissipels aan nadat hulle verwerp is, 'Gaan heen, maak dissipels van al die nasies in my naam. "

Bybelse voetnote en verwysings aangaande Matteus 28:19

Die Jerusalem Bible, 1966

Dit kan wees dat hierdie formule, wat die volheid van sy uitdrukking betref, is 'n weerspieëling van die liturgiese gebruik wat later in die primitiewe gemeenskap gevestig is. Daar sal onthou word dat die Handelinge praat van doop “in die naam van Jesus”.

Nuwe hersiene standaardweergawe

Moderne kritici beweer hierdie formule word valslik aan Jesus toegeskryf en dat dit latere (Katolieke) kerktradisie verteenwoordig, want nêrens in die boek Handelinge (of enige ander boek van die Bybel) word die doop uitgevoer met die naam van die Drie -eenheid nie ...

James Moffett se Nuwe -Testamentiese vertaling

Dit kan wees dat hierdie (trinitariese) formule, wat die volheid van die uitdrukking betref, 'n weerspieëling is van die (Katolieke) liturgiese gebruik wat later in die primitiewe (Katolieke) gemeenskap gestig is, sal onthou word dat Handelinge praat van doop “in die naam van Jesus”.

Die International Standard Bible Encyclopedia, Vol. 4, bladsy 2637

“Veral Matteus 28:19 kanoniseer slegs 'n latere kerklike situasie, dat die universalisme daarvan in stryd is met die feite van die vroeë Christelike geskiedenis, en die trinitariese formule wat vreemd is aan die mond van Jesus. "

The Tyndale New Testament Commentaries, I, bladsy 275

'Dit word gereeld bevestig dat die woorde in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie die ipsissima verba [presiese woorde] van Jesus is nie, maar ...'n latere liturgiese toevoeging. "

A Dictionary of Christ and the Evangelies, J. Hastings, 1906, bladsy 170

Dit word betwyfel of die uitdruklike bevel van Matt. 28:19 kan aanvaar word soos dit deur Jesus gesê is. ... Maar die trinitariese formule in die mond van Jesus is beslis onverwags.

Britannica Encyclopedia, 11de uitgawe, Deel 3, bladsy 365

"Die doop is in die 2de eeu verander van die naam van Jesus in die woorde Vader, Seun en Heilige Gees. "

The Anchor Bible Dictionary, Vol. 1, 1992, bladsy 585

'Die historiese raaisel word nie deur Matteus 28:19 opgelos nie, aangesien, volgens 'n wye wetenskaplike konsensus, is dit nie 'n outentieke gesegde van Jesus nie"

The Interpreters Dictionary of the Bible, 1962, bladsy 351

Matteus 28:19 “... is op tekstuele gronde betwis, maar volgens die mening van baie geleerdes kan die woorde steeds as deel van die ware teks van Matteus beskou word. Daar bestaan ​​egter ernstige twyfel of u die ipsissima verba van Jesus mag wees. Die getuienis van Handelinge 2:38; 10:48 (vgl. 8:16; 19: 5), ondersteun deur Gal. 3:27; Rom 6: 3, dui daarop dat die doop in die vroeë Christendom nie in die drievoudige naam bedien is nie, maar "in die naam van Jesus Christus" of "in die naam van die Here Jesus. ” Dit is moeilik om te versoen met die spesifieke instruksies van die vers aan die einde van Matteus. ”

Die Woordeboek van die Bybel, 1947, bladsy 83

'Dit was gebruiklik om die instelling van die gebruik (van die doop) na die woorde van Christus op te spoor in Matteus 28:19. Maar die egtheid van hierdie gedeelte is uitgedaag op historiese sowel as op tekstuele gronde. Daar moet erken word dat die formule van die drievoudige naam, wat hier bepaal word, blyk nie in diens van die primitiewe Kerk te wees nie"

Bykomende verwysings rakende Matteus 28:19 en die doop

History of New Testament Criticism, Conybeare, 1910, bladsye, 98-102, 111-112

'Dit is dus duidelik dat dié van die MSS wat Eusebius van sy voorganger, Pamphilus, by Cesarea in Palestina geërf het, sommige ten minste die oorspronklike lesing bewaar het, waarin daar nie sprake was van die doop of van die Vader, Seun en Heilige nie Spook. ”

Die International Critical Commentary on the Holy Scriptures of the Old and New Testament; S. Driver, A. Plummer, C. Briggs; A Critical & Exegetical Commentary of St. Matthew Third Edition, 1912, bladsye 307-308

'Eusebius noem so kort in hierdie kort vorm dat dit makliker is om te veronderstel dat hy beslis die woorde van die Evangelie aanhaal, as om moontlike redes uit te dink wat hom so gereeld kon laat parafraseer. En as ons een keer veronderstel dat sy kort vorm aktueel was in MSS. van die Evangelie, is die waarskynlikheid groot dat die veronderstelling is dat dit die oorspronklike teks van die Evangelie is, en dat die klousule "doop ... Gees" in die latere eeue die korter "in my naam" vervang het. En hierdie soort invoeging wat afkomstig is van liturgiese gebruik, sal baie vinnig deur kopieerders en vertalers aanvaar word. ” 

Hastings Dictionary of the Bible 1963, bladsy 1015:

'Die belangrikste trinitariese teks in die NT is die doopformule in Mt 28: 19 ... Hierdie laat na-opstanding-spreekwoord, wat nie in enige ander Evangelie of op enige ander plek in die NT voorkom nie, is deur sommige geleerdes as 'n interpolasie in Matteus beskou. Daar is ook daarop gewys dat die idee om dissipels te maak, voortgegaan word om hulle te onderrig, sodat die tussenliggende verwysing na die doop met die trinitariese formule moontlik 'n latere invoeging in die gesegde was. Uiteindelik het Eusebius se vorm van die (ou) teks (“in my naam” eerder as in die naam van die Drie -eenheid) sekere voorstanders gehad. Alhoewel die Trinitariese formule nou in die hedendaagse boek Matteus voorkom, waarborg dit nie die bron daarvan in die historiese leer van Jesus nie. Dit is ongetwyfeld beter om die (Trinitariese) formule te beskou as afgelei van die vroeë (Katolieke) Christelike, miskien Siriese of Palestynse, doopgebruik (vgl. Didache 7: 1-4), en as 'n kort opsomming van die (Katolieke) Kerk se leer oor God, Christus en die Gees ... ”

Woord Bybelse kommentaar, Vol 33B, Matteus 14-28; Donald A. Hagner, 1975, bladsy 887-888

'Die drievoudige naam (hoogstens slegs 'n aanvangs -trinitarisme) waarin die doop uitgevoer moes word, blyk egter duidelik 'n liturgiese uitbreiding van die evangelis -konsonant te wees met die praktyk van sy tyd (dus Hubbard; vgl. 7.1). Die moontlikheid bestaan ​​dat die teks in sy oorspronklike vorm, soos getuig van die ante-Nicene Eusebian-vorm, 'maak dissipels in my naam' (sien Conybeare). Hierdie korter lesing behou die simmetriese ritme van die gedeelte, terwyl die triadiese formule ongemaklik in die struktuur pas, soos 'n mens sou verwag as dit 'n interpolasie was ... Dit is egter Kosmala wat die doeltreffendste argument vir die korter lees gehad het, en wys op die sentrale die belangrikheid van 'naam van Jesus' in die vroeë Christelike prediking, die doop in die naam van Jesus en die enkelvoud 'in sy naam' met verwysing na die hoop van die heidene in Jes. 42: 4b, aangehaal deur Matteus in 12: 18-21. Soos Carson tereg opmerk uit ons gedeelte: "Daar is geen bewyse dat ons Jesus se ipsissima verba hier het nie" (598). Die verhaal van Handelinge dui op die gebruik van die naam van slegs "Jesus Christus" tydens die doop (Handelinge 2:38; 8:16; 10:48; 19: 5; vgl. Rom. 6: 3; Gal. 3:27) of bloot “die Here Jesus” (Handelinge 8:16; 19: 5)

Die Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, bladsy 435

“Jesus kon egter nie sy dissipels hierdie Trinitariese orde van doop gegee het na sy opstanding nie; want die Nuwe Testament ken slegs een doop in die naam van Jesus (Hand. 2:38; 8:16; 10:43; 19: 5; Gal. 3:27; Rom. 6: 3; 1 Kor. 1: 13- 15), wat selfs in die tweede en derde eeu nog steeds voorkom, terwyl die trinitariese formule slegs in Matt. 28:19, en dan eers weer (in die) Didache 7: 1 en Justin, Apol. 1: 61 ... Ten slotte is die duidelik liturgiese karakter van die formule ... vreemd; dit was nie die manier van Jesus om sulke formules te maak nie ... die formele egtheid van Matt. 28:19 moet betwis word ... ”.

Die ensiklopedie van godsdiens en etiek

Wat Matteus 28:19 sê: Dit is die sentrale bewys vir die tradisionele (trinitariese) siening. As dit onbetwis was, sou dit natuurlik beslissend wees, maar die betroubaarheid daarvan word betwis op grond van tekskritiek, literêre kritiek en historiese kritiek. Dieselfde Encyclopedia sê verder: “Die voor die hand liggende verklaring van die stilte van die Nuwe Testament oor die drie -enige naam en die gebruik van 'n ander (Jesus Naam) formule in Handelinge en Paulus, is dat hierdie ander formule die vroeëre en die drie -eenheid was formule is 'n latere toevoeging. ”

Die Jerusalem Bybel, 'n Wetenskaplike Katolieke Werk

'Dit kan wees dat hierdie formule (Drie-enige Matteus 28:19) wat die volheid van die uitdrukking betref, 'n weerspieëling is van die (mensgemaakte) liturgiese gebruik wat later in die primitiewe (Katolieke) gemeenskap tot stand gekom het. Daar sal onthou word dat Handelinge praat van doop "in die naam van Jesus," ...

The International Standard Bible Encyclopedia, James Orr, 1946, bladsy 398

Feine (PER3, XIX, 396 f) en Kattenbusch (Sch-Herz, I, 435 f. Voer aan dat die trinitariese formule in Matteus 28:19 vals is. Geen rekord van die gebruik van die trinitariese formule kan in die Handelinge ontdek word nie of die sendbriewe van die apostels ”.

Die filosofie van die kerkvaders, Vol. 1, Harry Austryn Wolfson, 1964, bladsy 143

Kritiese geleerdheid verwerp in die algemeen die tradisionele toekenning van die drieledige doopformule aan Jesus en beskou dit as van latere oorsprong. Ongetwyfeld het die doopformule oorspronklik uit een deel bestaan ​​en het dit geleidelik tot sy drieparty vorm ontwikkel.

GR Beasley-Murray, Doop in die Nuwe Testament, Grand Rapids: Eerdmans, 1962, bladsy 83

“Aan My is alle mag in die hemel en op aarde gegee” laat ons gevolglik verwag: “Gaan maak vir My dissipels onder al die nasies, doop hulle in my Naam en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. ” Trouens, die eerste en derde klousules het die betekenis: dit lyk asof die tweede klousule in die belang van die liturgiese tradisie verander is van 'n Christologiese na 'n trinitariese formule '.

The Catholic Encyclopedia, II, 1913, Doop

Die skrywers erken dat daar twis was oor die vraag of die doop in die naam van Christus ooit geldig was. Hulle erken dat tekste in die Nuwe Testament tot hierdie moeilikheid aanleiding gee. Hulle verklaar die 'Uitdruklike bevel van die Prins van die Apostels:' Laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes (Handelinge, ii). ' ... As gevolg van hierdie tekste het sommige teoloë geglo dat die apostels slegs in die naam van Christus gedoop het. St Thomas, St. Bonaventure en Albertus Magnus word as owerhede vir hierdie mening ingeroep, en verklaar dat die Apostels so opgetree het deur spesiale bedeling. Ander skrywers, soos Peter Lombard en Hugh van St Victor, meen ook dat so 'n doop geldig sou wees, maar sê niks van 'n bedeling vir die apostels nie. ”

Hulle sê verder: 'Die gesag van pous Stefanus I word beweer vir die geldigheid van die doop, slegs in die naam van Christus. St Cyprianus sê (Ep. Ad Jubaian.) Dat hierdie pous alle doop geldig verklaar het, mits dit in die naam van Jesus Christus gegee is ... Moeiliker is die verduideliking van die reaksie van pous Nikolaas I op die Bulgare (cap. Civ; Labbe , VIII), waarin hy verklaar dat 'n persoon nie herdoop moet word wat reeds gedoop is "in die naam van die Heilige Drie -eenheid of slegs in die naam van Christus, soos ons lees in die Handelinge van die Apostels."

Joseph Ratzinger (pous Benedictus XVI) Inleiding tot die Christendom: uitgawe van 1968, bl. 82, 83

“Die basiese vorm van ons geloofsbelydenis het gedurende die tweede en derde eeu gestalte gekry in verband met die seremonie van die doop. Wat die plek van oorsprong betref, kom die teks (Matteus 28:19) uit die stad Rome. ”

Wilhelm Bousset, Kyrios Christendom, bladsy 295

"Die getuienis vir die wye verspreiding van die eenvoudige doopformule [in die Naam van Jesus] tot in die tweede eeu is so oorweldigend dat selfs in Matteus 28:19 later die trinitariese formule ingevoeg is."

Ter wille van Christus, Tom Harpur, bladsy 103

'Almal behalwe die mees konserwatiewe geleerdes is dit eens dat ten minste die laaste deel van hierdie opdrag [Drie -enige deel van Matteus 28:19] later ingevoeg is. Die [Trinitariese] formule kom nêrens anders in die Nuwe Testament voor nie, en ons weet uit die enigste beskikbare bewyse [die res van die Nuwe Testament] dat die vroegste Kerk mense nie gedoop het deur hierdie woorde te gebruik nie (“in die naam van die Vader, en van die Seun en van die Heilige Gees ”) was die doop“ in ”of“ in ”die naam van Jesus alleen. Daar word dus aangevoer dat die vers oorspronklik gelees het: "doop hulle in my Naam" en dan uitgebrei [verander] is na die [later Katolieke Trinitariese] dogma. Trouens, die eerste siening wat deur Duitse kritiese geleerdes sowel as die Unitariërs in die negentiende eeu voorgehou is, word reeds in 1919 as die aanvaarde standpunt van hoofwetenskap beskou, toe Peake se kommentaar die eerste keer gepubliseer is: “The Church of the first dae (33 nC) het hierdie wêreldwye (trinitariese) gebod nie nagekom nie, selfs al het hulle dit geweet. Die opdrag om in die drievoudige [Drie -eenheid] -naam te doop, is 'n laat leerstellige uitbreiding. ”

A History of The Christian Church, Williston Walker, 1953, bladsy 63, 95

“By die vroeë dissipels was die doop in die algemeen“ in die naam van Jesus Christus ”. Daar word geen melding gemaak van die doop in die naam van die Drie -eenheid in die Nuwe Testament nie, behalwe in die opdrag wat in Mattheüs 28:19 aan Christus toegeskryf word. Die teks is egter vroeg (maar nie die oorspronklike nie). Dit lê ten grondslag aan die Apostoliese Geloofsbelydenis en die praktyk wat opgeteken is (*of geïnterpoleer is) in die lering, (of die Didache) en deur Justin. Die Christelike leiers van die derde eeu het die erkenning van die vorige vorm behou, en ten minste in Rome is die doop in die naam van Christus geldig geag, indien onreëlmatig, beslis uit die tyd van biskop Stefanus (254-257). ”

The Seat of Authority in Religion, James Martineau, 1905, bladsy 568

'Die verslag wat ons vertel dat hy uiteindelik, na sy opstanding, sy apostels die opdrag gegee het om onder alle nasies te gaan doop (Mt 28:19), het homself verraai deur in die Trinitariese taal van die volgende eeu te praat, en ons verplig om sien daarin die kerklike redakteur, en nie die evangelis nie, nog minder die stigter self. Geen historiese spore verskyn van hierdie doopformule vroeër as die "Teaching of the Twelve Apostles" (hfst. 7: 1,3 The Oldest Church Manuel, red. Philip Schaff, 1887) en die eerste Apology van Justin (Apol. I. 61.) ongeveer in die middel van die tweede eeu: en meer as 'n eeu later, het Cyprianus dit nodig gevind om daarop aan te dring in plaas van die ouer frase wat "in Christus Jesus" gedoop is, of in die "naam van die Here Jesus . ” (Gal. 3:27; Hand. 19: 5; 10:48. Cyprianus Ep. 73, 16-18, moet diegene bekeer wat nog steeds die korter vorm gebruik.) Paulus alleen, van die apostels, is gedoop, nog voordat hy was "Vervul met die Heilige Gees;" en hy is beslis eenvoudig “in Christus Jesus” gedoop. Tog word byna elke kerk in die Christendom daarop aangedring dat die driepersoonlike vorm, onhistories soos dit is, en as jy dit nie oor jou uitgespreek het nie, die kerklike owerhede jou verdryf as 'n heidense man, en sal u nie Christelike erkenning in u lewe gee nie, of 'n Christelike begrafnis tydens u dood. Dit is 'n reël wat elke opgetekende doop wat deur 'n apostel uitgevoer word, ongeldig sal veroordeel; want as die boek Handelinge vertrou kan word, was die onveranderlike gebruik die doop “in die naam van Christus Jesus” (Handelinge 6:3) en nie “in die naam van die vader en die Seun en die Heilige Gees nie . ”

Peake's Commentary on the Bible, 1929, bladsy 723

Matteus 28:19, “die Kerk van die eerste dae het hierdie wêreldwye gebod nie nagekom nie, selfs al het hulle dit geweet. Die opdrag om in die drievoudige naam te doop, is 'n laat leerstellige uitbreiding. In plaas van die woorde "doop ... Gees", moet ons waarskynlik eenvoudig "in my naam" lees

Edmund Schlink, The Doctrine of Baptism, bladsy 28

“Die doopopdrag in sy Matteus 28:19 -vorm kan nie die historiese oorsprong van die Christelike doop wees nie. Daar moet ten minste aanvaar word dat die teks oorgedra is in 'n vorm wat deur die [Katolieke] kerk uitgebrei is. ”

History of Dogma, Vol. 1, Adolph Harnack, 1958, bladsy 79

”Die doop in die apostoliese tyd was in die naam van die Here Jesus (1 Kor. 1:13; Hand. 19: 5). Ons kan nie agterkom wanneer die formule in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees na vore gekom het nie ”

Bible Catechism, eerwaarde John C Kersten, SVD, Catholic Book Publishing Co., NY, NY; l973, bl. 164

“In Christus. Die Bybel vertel ons dat Christene in Christus gedoop is (nr. 6). Hulle behoort aan Christus. Die Handelinge van die Apostels (2:38; 8:16; 10:48; 19: 5) vertel ons van doop “in die naam (persoon) van Jesus”. - 'n beter vertaling sou wees "in die naam (persoon) van Jesus." Eers in die 4de eeu het die formule "In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees" gebruik geword. "

Wat van die Didache?

 • Didache verlig. Didakhé beteken “Onderrig” en staan ​​ook bekend as The Lord's Teaching Through the Twelve Apostles to the Nations
 • Die datum van sy oorspronklike werk, die outeurskap en herkoms daarvan is onbekend, hoewel die meeste moderne geleerdes dit in die eerste eeu (90-120 nC) dateer
 • Die hooftekstuele getuie van die teks van die Didache is 'n elfde-eeuse Griekse perkamentmanuskrip bekend as Codex Hierosolymitanus of Codex H, (1056 nC) 
 • Dit is hoogs waarskynlik dat die Didache verander is gedurende die ongeveer 950 jaar sedert dit ontstaan ​​het in vergelyking met Codex H
 • Die Didache swyg oor bekering en die simboliese dood in Christus
 • Die Didache 7 sê: “Maar wat die doop betref, so moet julle doop. Nadat u al hierdie dinge voorgelees het, doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees in lewende (lopende) water. Maar as u nie lewende water het nie, doop dan in ander water; en as jy nie in koue kan nie, dan in warm. Maar as u nie een het nie, gooi dan drie keer (drie maal) water op die kop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. ”
 • Die interne bewyse dui op Didache 7 as 'n interpolasie, of later byvoeging. In Didache 9, wat handel oor die nagmaal, sê die skrywer: “Maar niemand mag eet of drink van hierdie eucharistiese danksegging nie, maar hulle wat gedoop in die naam van die Here Jesus”(Die Griekse teks sê“ Iesous ”wat Grieks vir Jesus is)
 • Kort nadat hy gesê het die doop moet uitgevoer word in die titels Vader, Seun en Heilige Gees, verklaar die Didache die absolute noodsaaklikheid om gedoop te word in die naam van die Here Jesus (dws "Iesous" - dieselfde Griekse woord as in Handelinge 2:38 ; Handelinge 8:16; Handelinge 10:48; Handelinge 19: 5). Tsy verteenwoordig 'n duidelike teenstrydigheid en gee geldigheid aan die argument dat Didache 7 'n interpolasie is.
 • Alhoewel daar 'n paar interessante inhoud in die Didache is wat waarskynlik in die vroeë tweede eeu geskryf is, is dit duidelik dat latere interpolasies en uitgawes van die Didache onsekerheid veroorsaak oor die waarheid van enige van die inhoud daarvan.

Opmerkings oor die Didache

John S. Kloppenborg Verbin, Excavating Q, pp. 134-135

'Die Didache, 'n vroeë tweede-eeuse Christelike komposisie, is ook duidelik saamgestel en bestaan ​​uit 'n afdeling' Twee maniere '(hfst. 1-6), 'n liturgiese handleiding (7-10), instruksies oor die ontvangs van reisende profete ( 11-15), en 'n kort apokalips (16). Muiteenlopende verskille in styl en inhoud, sowel as die teenwoordigheid van twyfelagtige en ooglopende interpolasies, maak die feit duidelik dat die Didache nie uit 'n hele lap gesny is nie. Die oorheersende siening vandag is dat die dokument saamgestel is op grond van verskeie onafhanklike, vooraf -aktiwiteite eenhede wat saamgestel is deur een of twee redakteurss (Neiderwimmer 1989: 64-70, ET 1998: 42-52). Die vergelyking van die afdeling "Twee maniere" met verskeie ander "twee maniere" -dokumente dui daarop dat Didache 1-6 self die gevolg is van redigering in meer stadiums. Die dokument het begin met 'n taamlik lukrake organisasie (vgl. Barnabas 18-20), maar is herorganiseer in 'n bron wat algemeen by die Didache voorkom, die Doctrina apostolorum en die Apostoliese Kerkorde ... ”

Johannes Quasten, Patrology Vol. 1, bladsy 36

 Quasten het geskryf dat die Didache nie gedurende die leeftyd van die oorspronklike apostels geskryf is nie: 'die dokument is gepeuter deur latere invoegings... die dokument gaan nie terug na die apostoliese tyd nie ... Boonop veronderstel so 'n versameling kerklike verordeninge 'n tydperk van stabilisering van 'n tydperk. Verspreide besonderhede dui aan dat die apostoliese tyd nie meer eietyds is nie, maar in die geskiedenis oorgegaan het. ”

Eusebius -geskiedenis 3:25

In die vroeë vierde eeu het Eusebius van Caesarea geskryf dat “... die sogenaamde leer van die apostels ... was vals. "