Geloofwaardigheid van Matteus Deel 2: Kontradiksies van Matteus
Geloofwaardigheid van Matteus Deel 2: Kontradiksies van Matteus

Geloofwaardigheid van Matteus Deel 2: Kontradiksies van Matteus

Teenstrydighede van Matteus

                 Voorbeelde van weersprekings van Matteus teenoor ander evangelieverslae word hieronder gegee. Baie meer teenstrydighede kan geïdentifiseer word, maar hierdie lys word gewysig om die mees opvallende teenstrydighede te bevat. Bykomende problematiese gedeeltes word ook opgesom na teenstrydighede.

Teenstrydigheid # 1

Twee verskillende geslagsregisters, waaronder die vader van Josef en die seun van Dawid:

  • In Matteus is Josef die seun van Jakob en 'n afstammeling van Dawid se seun Salomo (Matt 1: 6-16)
  • In Lukas is Josef die seun van Heli en 'n afstammeling van Dawid se seun Natan (Lukas 2: 21-40)

Matteus 1: 1-16

 6 en Isai, die vader van die koning Dawid.  En Dawid was die vader van Salomo deur die vrou van Uriah, 7 en Salomo, die vader van Rehabeam, en Rehabeam, die vader van Abia, en Abia, die vader van Asaf, 8 en Asaf, die vader van Josafat, en Josafat, die vader van Joram, en Joram, die vader van Ussia, 9 en Ussía, die vader van Jotam, en Jotam, die vader van Agas, en Agas, die vader van Hiskía, 10 en Hiskía, die vader van Manasse, en Manasse, die vader van Amos, en Amos, die vader van Josia, 11 en Josia, die vader van Jechonja en sy broers, ten tyde van die deportasie na Babilon.
12 En na die deportasie na Babel: Jechonia was die vader van Sealtiël en Sealtiël die vader van Serubbabel, 13 en Serubbabel, die vader van Abiud, en Abiud, die vader van Eljakim, en Eliakim, die vader van Asor, 14 en Asor, die vader van Sadok, en Sadok, die vader van Agim, en Achim, die vader van Eliud, 15 en Eliud die vader van Eleazar, en Eleazar die vader van Matthan, en Matthan die vader van Jakob, 16 en Jakob die vader van Josef die man van Maria, uit wie Jesus gebore is, wat Christus genoem word.

 

 

Lukas 2: 23-40

23 Jesus, toe hy sy bediening begin, was ongeveer dertig jaar oud, en was die seun (soos veronderstel) van Josef, die seun van Heli, 24 die seun van Matthat, die seun van Levi, die seun van Melchi, die seun van Jannai, die seun van Josef, 25 die seun van Mattathias, die seun van Amos, die seun van Nahum, die seun van Esli, die seun van Naggai, 26 die seun van Maath, die seun van Mattathias, die seun van Semein, die seun van Josech, die seun van Joda, 27 die seun van Joanan, die seun van Rhesa, die seun van Serubbabel, die seun van Shealtiel, die seun van Neri, 28 die seun van Melchi, die seun van Addi, die seun van Cosam, die seun van Elmadam, die seun van Er, 29 die seun van Josua, die seun van Eliëser, die seun van Jorim, die seun van Matthat, die seun van Levi, 30 die seun van Simeon, die seun van Juda, die seun van Josef, die seun van Jonam, die seun van Eljakim, 31 die seun van Melea, die seun van Menna, die seun van Mattatha, die seun van Natan, die seun van Dawid,

Teenstrydigheid #2

Sou Jesus die troon van Dawid beërwe?

(a) Ja. So het die engel gesê (Lukas 1:32).

(b) Nee, aangesien hy 'n afstammeling van Jojakim is (sien Matteus 1:11, 1 Kronieke 3:16). En Jojakim is deur God vervloek sodat niemand van sy nageslag op Dawid se troon kan sit nie (Jeremia 36:30).

Lukas 1:32 (DB)

32 Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee,

 

 

Matteus 1:11 (DB)

11 en Josia, die vader van Jechonja en sy broers, ten tyde van die deportasie na Babilon.

 

 

1 Kronieke 3: 1 

Die afstammelinge van Jojakim: sy seun Jekonja, sy seun Sedekía;

   

Jeremia 36:30 (OAV)

30 Daarom, so sê die HERE aangaande Jojakim, die koning van Juda: Hy sal niemand hê om op die troon van Dawid te sit nie;

Teenstrydigheid # 3

Is die lewe van baba Jesus in Jerusalem bedreig?

(a) Ja, so vlug Josef saam met hom na Egipte en bly daar totdat Herodes sterf (Matteus 2: 13-23).

(b) Die gesin het nêrens gevlug nie. Hulle het die kind rustig volgens die Joodse gebruike by die tempel in Jerusalem aangebied en na Galilea teruggekeer (Lukas 2: 21-40).

Matteus 2: 13-23

13 En toe hulle [die wyse manne] vertrek het, kyk, verskyn 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê: Staan op, neem die kind en sy moeder, en vlug na Egipte, en bly daar totdat Ek vir julle sê: want Herodes is op die punt om die kind te soek en hom te vernietig. ” 14 En hy het opgestaan ​​en die kind en sy moeder in die nag geneem en na Egipte vertrek 15 en het daar gebly tot die dood van Herodes. Dit was om te vervul wat die Here deur die profeet gesê het: "Uit Egipte het ek my seun geroep."
16 Toe Herodes toe sien dat hy deur die wyse manne bedrieg is, het hy woedend geword, en hy het al die seuntjies in Bethlehem en in die hele streek wat twee jaar oud was, gestuur en doodgemaak volgens die tyd wat hy gehad het vasgestel van die wyse manne. 17 Toe is vervul wat die profeet Jeremia gesê het:
18 '' N Stem is gehoor in Rama, gehuil en 'n harde klaaglied; Ragel het gehuil oor haar kinders; sy het geweier om getroos te word, want hulle is nie meer nie. ” 19 Maar toe Herodes sterf, kyk, daar verskyn 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte, 20 en sê: Staan op, neem die kind en sy moeder en gaan na die land Israel, want die wat die lewe van die kind gesoek het, is dood. 21 En hy het opgestaan ​​en die kind en sy moeder geneem en na die land Israel gegaan. 22 Maar toe hy hoor dat Archelaus oor Judea regeer in die plek van sy vader Herodes, was hy bang om daarheen te gaan, en hy word gewaarsku in 'n droom dat hy na die distrik Galilea teruggetrek het. 23 En hy het gaan woon in 'n stad met die naam Nasaret, sodat vervul sou word wat deur die profete gespreek is, dat hy 'n Nasarener sou word.

 

 

Lukas 2: 21-40

21 En aan die einde van agt dae, toe hy besny is, is hy Jesus genoem, die naam wat die engel gegee het voordat hy in die baarmoeder verwek is. 22 En toe die tyd aanbreek vir hulle reiniging volgens die Wet van Moses, het hulle hom na Jerusalem gebring om hom aan die Here voor te stel 23 (soos daar in die Wet van die Here geskrywe staan: "Elke mannetjie wat die moederskoot eers oopmaak, sal heilig vir die Here genoem word") 24 en om 'n offer te bring volgens wat in die Wet van die Here gesê word, "'n paar tortelduiwe, of twee jong duiwe." 25 En daar was 'n man in Jerusalem, met die naam Simeon, en hierdie man was regverdig en vroom en wag op die troos van Israel, en die Heilige Gees was op hom. 26 En dit is deur die Heilige Gees aan hom geopenbaar dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Here se Christus gesien het nie. 27 En hy het in die Gees in die tempel gekom, en toe die ouers die kind Jesus bring, om vir hom te doen volgens die gebruik van die wet, 28 Hy het hom in sy arms geneem en God geseën en gesê:
29 “Here, nou laat u u dienaar in vrede vertrek,
volgens u woord; 30 want my oë het u heil gesien 31 wat u voorberei het in die teenwoordigheid van alle volke, 32 'n lig vir openbaring aan die heidene en tot eer van u volk Israel. "
33 En sy pa en sy moeder was verwonderd oor wat oor hom gesê is. 34 En Simeon het hulle geseën en vir Maria, sy moeder, gesê: Kyk, hierdie kind is bestem vir die val en opstaan ​​van baie in Israel, en 'n teken wat teenstaan 35 (en 'n swaard sal ook deur jou eie siel steek), sodat gedagtes uit baie harte geopenbaar kan word. "
36 En daar was 'n profetes, Anna, die dogter van Phanuel, uit die stam van Aser. Sy het jare gevorder, nadat sy sewe jaar by haar man gebly het vandat sy 'n maagd was, 37 en dan as weduwee tot sy vier en tagtig was. Sy het nie van die tempel af weggegaan nie, en aanbid met vas en gebed nag en dag. 38 En op daardie selfde uur het sy begin om God te dank en van Hom te spreek tot almal wat op die verlossing van Jerusalem gewag het.
39 En toe hulle alles volgens die wet van die Here uitgevoer het, keer hulle terug na Galilea, na hul eie stad Nasaret. 40 En die kind het gegroei en sterk geword, gevul met wysheid. En die guns van God was op hom.

Teenstrydigheid # 4

Het Herodes gedink dat Jesus Johannes die Doper was?

(a) Ja (Matteus 14: 2; Markus 6:16).

(b) Nee (Lukas 9: 9)

Matteus 14:2 (DB)

2 en hy sê vir sy dienaars: “Dit is Johannes die Doper. Hy is uit die dood opgewek; daarom werk hierdie wonderbaarlike kragte in hom. ”

 

 

Markus 6:16

16 Maar toe Herodes daarvan hoor, het hy gesê: "Johannes, wat ek onthoof het, is opgewek."

 

 

Lukas 9: 7-9

7 En Herodes, die viervors, het gehoor van alles wat gebeur, en hy was verbaas, want sommige het gesê dat Johannes uit die dood opgewek is, 8 deur sommige dat Elia verskyn het, en deur ander dat een van die profete van ouds opgestaan ​​het. 9 Herodes het gesê: "Johannes het ek onthoof, maar oor wie hoor ek sulke dinge?" En hy het probeer om hom te sien.

Teenstrydigheid # 5

Wou Herodes Johannes die Doper doodmaak?

(a) Ja (Matteus 14: 5).

(b) Nee. Dit was Herodias, die vrou van Herodes wat hom wou doodmaak. Maar Herodes het geweet dat hy 'n regverdige man was en het hom veilig gehou (Markus 6:20). 

Matteus 14:5 (DB)

5 En hoewel hy hom wou doodmaak, was hy bang vir die mense, omdat hulle hom as 'n profeet beskou het.

 

 

Markus 6:20

20 want Herodes was bevrees vir Johannes, wetende dat hy 'n regverdige en heilige man was, en hy het hom bewaar. Toe hy hom hoor, was hy baie verbaas, en tog het hy hom met blydskap gehoor.

Teenstrydigheid # 6

Toe Jesus vir Jaïrus ontmoet, was Jaïrus se dogter al dood?

(a) Ja. Matteus 9:18 sê vir hom: "My dogter is pas oorlede"

(b) Nee. Markus 5:23 haal hom aan deur te sê: "My dogtertjie is op die punt van dood" 

Matteus 9:18 (DB)

18 Terwyl hy dit vir hulle sê, kom daar 'n owerste wat voor hom neerkniel en sê: "My dogter is net oorlede, maar kom lê u hand op haar, en sy sal lewe."

 

 

Markus 5:23

23 en smeek hom ernstig en sê: “My dogtertjie is op die punt van sterwe. Kom lê u hande op haar, sodat sy gesond kan word en kan lewe. ”

Teenstrydigheid # 7

Die Evangelies sê dat Jesus 'n vyeboom vervloek het. Het die boom dadelik verdor?

(a) Ja. (Matteus 21:19).

(b) Nee. Dit het oornag verdor (Mark 11:20). 

Matteus 21:19 (DB)

19 En toe hy 'n vyeboom langs die pad sien, gaan hy daarheen en vind niks daarop nie, maar net blare. En hy sê toe: Mag daar nooit weer vrugte van u af kom nie! En die vyeboom het dadelik verdor.

 

 

Markus 11: 20-21 (ESV)

20 Toe hulle die oggend verbygaan, sien hulle die vyeboom verdroog tot by die wortels. 21 En Petrus onthou en sê vir hom: Rabbi, kyk! Die vyeboom wat jy vervloek het, het verdor. ”

 

 

Lukas 9:3 (DB)

3 En hy sê vir hulle: Neem niks saam vir julle reis nie, geen staf of sak, of brood of geld nie; en het nie twee tunieke nie.

Teenstrydigheid # 8

Wie was die tiende dissipel van Jesus in die lys van twaalf?

(a) Thaddaeus (Matteus 10: 1-4; Markus 3: 13-19).

(b) Judas seun van Jakobus is die ooreenstemmende naam in Lukas se evangelie (Lukas 6: 12-16).

Matteus 10: 1-4

1 En hy het sy twaalf dissipels na hom geroep en aan hulle gesag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke lyding te genees. 2 Die name van die twaalf apostels is die eerste: Simon, wat Petrus genoem word, en Andreas, sy broer; Jakobus, die seun van Sebedeus, en Johannes sy broer; 3 Philip en Bartholomew; Thomas en Matthew die tollenaar; Jakobus, die seun van Alfeus, en Thaddaeus; 4 Simon die Yweraar en Judas Iskariot, wat hom verraai het.

 

 

Markus 3: 13-19 (ESV)

13 En hy het op die berg gegaan en na hom geroep wie hy wou, en hulle het na hom gekom. 14 En hy het twaalf (wat hy ook apostels genoem het) aangestel, sodat hulle saam met hom kon wees en hy hulle kon uitstuur om te preek 15 en mag hê om demone uit te dryf. 16 Hy het die twaalf aangestel: Simon (aan wie hy die naam Petrus gegee het); 17 James, die seun van Sebedeus en John, die broer van James (aan wie hy die naam Boanerges gegee het, dit wil sê, Sons of Thunder); 18 Andrew, en Philip, en Bartholomew, en Matthew, en Thomas, en James, die seun van Alphaeus, en Thaddaeusen Simon die Yweraar, 19 en Judas Iskariot, wat hom verraai het.

 

 

Lukas 6: 12-16

12 In hierdie dae het hy uitgegaan na die berg om te bid, en die hele nag het hy gebid tot God. 13 En toe dit dag word, roep hy sy dissipels en kies uit hulle twaalf wat hy apostels genoem het: 14 Simon, wat hy Petrus genoem het, en Andrew sy broer, en Jakobus en Johannes, en Filippus en Bartholomeus, 15 en Matteus en Thomas en Jakobus, die seun van Alfeus, en Simon wat die Yweraar genoem is, 16 en Judas, die seun van Jakobus, en Judas Iskariot, wat 'n verraaier geword het.

Teenstrydigheid # 9

Jesus het 'n man by die tollenaarskantoor sien sit en hom geroep om sy dissipel te wees. Wat was sy naam?

(a) Matteus (Matteus 9: 9).

(b) Levi (Markus 2:14; Lukas 5:27). 

Matteus 9:9 (DB)

9 Toe Jesus daarvandaan verder gaan, sien hy 'n man met die naam Matteus by die belastingkas sit, en hy sê vir hom: "Volg my." En hy staan ​​op en volg hom.

 

 

Markus 2:14

14 En toe hy verbygaan, sien hy Levi, die seun van Alféüs, by die belastingkas sit en sê vir hom: "Volg my." En hy staan ​​op en volg hom.

 

 

Lukas 5: 27-28

27 Daarna het hy uitgegaan en 'n tollenaar met die naam Levi sien sit by die belastingkas. En hy sê vir hom: "Volg my." 28 En alles verlaat, staan ​​hy op en volg hom.

Teenstrydigheid # 10

Toe Jesus in Kapernaum kom, genees hy die slaaf van 'n hoofman oor honderd. Het die hoofman oor honderd Jesus hiervoor versoek?

(a) Ja (Matteus 8: 5).

(b) Nee. Hy het 'n paar ouderlinge van die Jode en sy vriende gestuur (Lukas 7: 3, 6). 

Matteus 8: 5-7

5 Toe hy in Kapernaum ingaan, kom 'n hoofman oor honderd na hom toe en spreek hom aan: 6 'Here, my kneg lê tuis verlam en ly vreeslik.' 7 En hy sê vir hom: Ek sal kom en hom genees.

 

 

Lukas 7: 3-6

3 Toe die hoofman oor honderd van Jesus hoor, het hy ouderlinge van die Jode na hom gestuur en hom gevra om sy dienskneg te kom genees. 4 En toe hulle by Jesus kom, het hulle hom ernstig gesmeek en gesê: “Hy is waardig dat u dit vir hom doen. 5 want hy het ons nasie lief, en dit is hy wat ons sinagoge vir ons gebou het. ” 6 En Jesus het saam met hulle gegaan. Toe hy nie ver van die huis af was nie, het die hoofman oor honderd vriende gestuur en vir hom gesê: 'Here, moenie moeite doen nie, want ek is nie werd om onder u dak te kom nie.

 

Teenstrydigheid # 11

Hoe het die dissipels gereageer toe Jesus op die water geloop het?

(a) Hulle aanbid Hom en sê: 'Waarlik, U is die Seun van God' (Matteus 14:33).

(b) 'Hulle was verstom, want hulle het nie van die brode verstaan ​​nie, maar hulle harte was verhard' (Markus 6: 51-52)

Matteus 14:33 (DB)

33 En die wat in die skuit was, aanbid Hom en sê: Waarlik, U is die Seun van God.

 

 

Markus 6: 51-52 (ESV)

51 En hy het saam met hulle in die skuit geklim, en die wind het opgehou. En hulle was heeltemal verstom, 52 want hulle het nie van die brode verstaan ​​nie, maar hulle harte was verhard.

Teenstrydigheid # 12

Jesus het in Jerusalem gery oor hoeveel diere?

(a) Een - 'n vul (Markus 11: 7; vgl. Lukas 19:35). En hulle bring die vul na Jesus en gooi hulle klere daarop; en hy het daarop gaan sit ”

(b) Twee - 'n vul en 'n esel (Matteus 21: 7). Hulle het die esel en die vul gebring en hulle klere aangetrek en hy het daarop gaan sit. ” 

Markus 11:7

7 En hulle bring die vul na Jesus toe en gooi hulle mantels daarop, en hy gaan sit daarop.

 

 

Lukas 19: 34-35

34 En hulle antwoord: Die Here het dit nodig. 35 En hulle het dit na Jesus gebring en hulle mantels op die vul gegooi en Jesus daarop neergesit.

 

 

Matteus 21:7 (DB)

7 Hulle het die esel en die vul gebring en hulle mantels aangetrek, en hy het op hulle gaan sit.

Teenstrydigheid # 13

Het Jesus dieselfde dag die tempel gereinig toe Jesus Jerusalem binnegegaan het?

(a) Ja (Matteus 21: 12).

(b) Nee. Hy het die tempel ingegaan en rondgekyk, maar aangesien dit baie laat was, het hy niks gedoen nie. In plaas daarvan het hy na Betanië gegaan om te oornag en die volgende oggend teruggekeer om die tempel skoon te maak (Mark 11:17). 

Matteus 21:12 (DB)

12 En Jesus het die tempel binnegegaan en almal verdryf wat in die tempel verkoop en gekoop het, en hy het die tafels van die geldwisselaars en die sitplekke van die wat duiwe verkoop, omgeslaan.

 

 

Markus 11:11

11 En hy het Jerusalem binnegegaan en die tempel ingegaan. En toe hy na alles rondkyk, aangesien dit al laat was, het hy saam met die twaalf na Betanië gegaan.

Teenstrydigheid # 14

In die evangelies wat sê dat Jesus gebid het om die kruis te vermy, hoeveel keer het hy van sy dissipels af weggegaan om te bid?

(a) Drie (Matteus 26: 36-46 en Markus 14: 32-42).

(been. Geen opening word nog twee keer oorgehou nie. (Lukas 22: 39-46). 

Matteus 26: 36-46

36 Toe gaan Jesus saam met hulle na 'n plek met die naam Getsemane, en hy sê vir sy dissipels: 'Sit hier terwyl ek daarheen gaan en bid.' 37 En hy neem Petrus en die twee seuns van Sebedéüs saam en begin bedroef en bekommerd wees. 38 Toe sê hy vir hulle: “My siel is baie bedroef tot die dood toe; bly hier en kyk saam met my. ” 39 En 'n entjie verder val hy op sy aangesig en bid en sê: "My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan; nietemin nie soos ek wil nie, maar soos jy wil. ” 40 En hy kom by die dissipels en vind hulle slaap. En hy sê vir Petrus: Kan u dan nie een uur saam met my waak nie? 41 Waak en bid dat u nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. ” 42 Weer het hy vir die tweede keer gegaan en gebid: "My Vader, as dit nie kan verbygaan as ek dit nie drink nie, laat u wil geskied." 43 En weer kom hy en kry hulle aan die slaap, want hulle oë was swaar. 44 Toe hy hulle weer verlaat, gaan hy weg en bid vir die derde keer en sê weer dieselfde woorde. 45 Toe kom hy by die dissipels en sê vir hulle: Slaap en rus later. Kyk, die uur is naby, en die Seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars. 46 Staan op, laat ons gaan; kyk, my verraaier is naby. ”

 

 

Markus 14: 32-42 (ESV)

32 En hulle het gegaan na 'n plek met die naam Getsemane. En hy sê vir sy dissipels: Sit hier terwyl ek bid. 33 En hy neem Petrus en Jakobus en Johannes saam en begin baie ontsteld en ontsteld word. 34 En hy sê vir hulle: My siel is baie bedroef tot die dood toe. Bly hier en kyk. ” 35 En 'n entjie verder, val hy op die grond en bid dat die uur, as dit moontlik was, van hom kan verbygaan. 36 En hy het gesê: “Abba, Vader, alles is vir u moontlik. Haal hierdie beker van my af. Tog nie wat ek wil nie, maar wat u wil. ” 37 En hy kom en vind hulle aan die slaap, en hy sê vir Petrus: Simon, slaap jy? Kan u nie een uur kyk nie? 38 Waak en bid dat u nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. ” 39 En weer gaan hy weg en bid dieselfde woorde. 40 En weer kom hy en vind hulle slaap, want hulle oë was baie swaar, en hulle het nie geweet wat om hom te antwoord nie. 41 En hy kom die derde keer en sê vir hulle: “Slaap julle nog en rus? Dit is genoeg; die uur het aangebreek. Die Seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars. 42 Staan op, laat ons gaan; kyk, my verraaier is naby. ”

 

 

Lukas 22: 39-46

39 En hy het uitgegaan en gegaan, soos sy gewoonte was, na die Olyfberg, en die dissipels het hom gevolg. 40 En toe hy by die plek kom, sê hy vir hulle: Bid dat julle nie in versoeking kom nie. 41 En hy het ongeveer 'n klipgooi van hulle af weggegaan en neergekniel en gebid, 42 en gesê: “Vader, as u wil, neem hierdie beker van my af. Nietemin geskied nie my wil nie, maar u wil. ” 43 En daar verskyn aan hom 'n engel uit die hemel wat hom versterk. 44 En omdat hy in pyn was, het hy ernstiger gebid; en sy sweet word soos groot bloeddruppels wat op die grond val. 45 En toe hy opstaan ​​uit die gebed, kom hy by die dissipels en vind hulle slaap van droefheid, 46 en hy sê vir hulle: “Waarom slaap julle? Staan op en bid dat julle nie in versoeking kom nie. ”

Teenstrydigheid # 15

Het Jesus gesterf voordat die gordyn van die tempel geskeur is?

(a) Ja (Matteus 27: 50-51; Markus 15: 37-38).

(b) Nee. Nadat die gordyn geskeur is, het Jesus met 'n groot stem gehuil en gesê: 'Vader, in u hande gee ek my gees oor!' En nadat hy dit gesê het, blaas hy sy laaste asem uit (Lukas 23: 45-46). 

Matteus 27: 50-51

50 En Jesus skreeu weer met 'n groot stem en gee sy gees op. 51 En kyk, die voorhangsel van die tempel was van bo tot onder in twee geskeur. En die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur.

 

 

Markus 15: 37-38 (ESV)

37 En Jesus het 'n harde kreet geroep en sy laaste asem uitgeblaas. 38 En die voorhangsel van die tempel was van bo tot onder in twee geskeur.

 

 

Lukas 23: 45-46

45 terwyl die son se lig ontbreek. En die voorhangsel van die tempel was in twee geskeur. 46 Toe roep Jesus met 'n groot stem en sê: "Vader, in u hande gee ek my gees oor!" En nadat hy dit gesê het, blaas hy sy laaste asem uit.

Teenstrydigheid # 16

Wat was die presiese bewoording aan die kruis?

(a) 'Dit is Jesus, die Koning van die Jode' (Matteus 27:37).

(b) 'Die koning van die Jode' (Markus 15:26)

(c) 'Dit is die Koning van die Jode' (Lukas 23:38).

Matteus 27:37 (DB)

37 En oor sy kop het hulle die aanklag teen hom gelê wat lui: "Dit is Jesus, die Koning van die Jode."

 

 

Markus 15:26

26 En die opskrif van die aanklag teen hom lui: "Die koning van die Jode."

 

 

Lukas 23:38 (DB)

38 Daar was ook 'n opskrif oor hom: "Dit is die Koning van die Jode."

Teenstrydigheid # 17

Het albei misdadigers wat saam met Christus gekruisig is, Jesus beledig?

(a) Ja (Matt 27:44, Markus 15:32).

(b) Nee. Een van hulle het met Jesus gespot, die ander het Jesus verdedig (Luk. 23:43). 

Matteus 27: 41-44

41 So het ook die owerpriesters met die skrifgeleerdes en die ouderlinge met hom gespot en gesê: 42 “Hy het ander gered; hy kan homself nie red nie. Hy is die Koning van Israel; laat hom nou van die kruis afkom, en ons sal in hom glo. 43 Hy vertrou op God; laat God hom nou verlos as hy hom begeer. Want hy het gesê: 'Ek is die Seun van God'. ” 44 En die rowers wat saam met hom gekruisig is, het hom ook op dieselfde manier beledig.

 

 

Markus 15:32

32 Laat die Christus, die Koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en glo. ” Diegene wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig.

 

 

Lukas 23: 39-43

39 Een van die misdadigers wat opgehang is, het op hom gepraat en gesê: "Is jy nie die Christus nie? Bespaar jouself en ons! " 40 Maar die ander bestraf hom en sê: "Vrees jy nie vir God nie, omdat jy onder dieselfde straf van veroordeling staan? 41 En ons is inderdaad tereg, want ons ontvang die beloning van ons dade; maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie." 42 En hy het gesê: "Jesus, onthou my as u in u koninkryk kom." 43 En hy sê vir hom: "Voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees."

 

Teenstrydigheid # 18

Op watter tyd van die dag het die vroue die graf besoek?

(a) 'Teen die dagbreek' (Matteus 28: 1).

(b) 'Toe die son opkom' (Markus 16: 2). 

Matteus 28:1 (DB)

1 Na die sabbat, teen die aanbreek van die eerste dag van die week, het Maria Magdalena en die ander Maria die graf gaan sien.

 

 

Markus 16:2

2 En baie vroeg op die eerste dag van die week, toe die son opkom, gaan hulle na die graf.

Teenstrydigheid # 19

Wat was die doel waarvoor die vroue na die graf gegaan het?

(a) Om Jesus se liggaam met speserye te salf (Markus 16: 1; Lukas 23:55 tot 24: 1).

(b) Om die graf te sien. Niks oor speserye hier nie (Matteus 28: 1).

Markus 16:1

1 Toe die sabbat verby was, het Maria Magdalena, Maria, die moeder van Jakobus, en Salome speserye gekoop, sodat hulle hom kon gaan salf.

 

 

Lukas 23:55 (DB)

55 Die vroue wat saam met hom uit Galilea gekom het, het gevolg en die graf gesien en hoe sy lyk gelê is.

 

 

Lukas 24:1 (DB)

1 Maar op die eerste dag van die week, vroeg in die oggend, het hulle na die graf gegaan en die speserye geneem wat hulle voorberei het.

   

Matteus 28:1 (DB)

1 Na die sabbat, teen die aanbreek van die eerste dag van die week, het Maria Magdalena en die ander Maria die graf gaan sien.

Teenstrydigheid # 20

'N Groot klip is by die ingang van die graf geplaas. Waar was die klip toe die vroue aankom?

(a) Toe die vroue nader kom, het 'n engel uit die hemel neergedaal, die klip weggerol en met die vroue gesels. Matteus het die vroue laat sien hoe die skouspelagtige wegrol van die klip (Matteus 28: 1-6).

(b) Hulle het gevind dat die klip 'van die graf weggerol is' (Lukas 24: 2).

(c) Hulle het gesien dat die klip 'teruggerol' is (Markus 16: 4). 

Markus 16:4

4 En toe hulle opkyk, sien hulle dat die klip teruggerol is - dit was baie groot.

 

 

Lukas 24:2 (DB)

2 En hulle het gevind dat die klip van die graf weggerol word,

 

 

Matteus 28: 1-6

1 Na die sabbat, teen die aanbreek van die eerste dag van die week, het Maria Magdalena en die ander Maria die graf gaan sien. 2 En kyk, daar was 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die klip teruggerol en daarop gaan sit. 3 Sy voorkoms was soos weerlig, en sy klere wit soos sneeu. 4 En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. 5 Maar die engel sê vir die vroue: “Moenie bang wees nie, want ek weet dat julle Jesus soek wat gekruisig is. 6 Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar hy gelê het.

Teenstrydigheid # 21

Wanneer het die dissipels na Galilea teruggekeer?

(a) Onmiddellik, want toe hulle Jesus in Galilea sien, het sommige getwyfel ”(Matteus 28:17). Hierdie tydperk van onsekerheid moet nie voortduur nie.

 (b) Na minstens 40 dae. Daardie aand was die dissipels nog in Jerusalem (Lukas 24:33). Jesus het daar aan hulle verskyn en vir hulle gesê: 'Bly in die stad totdat julle beklee is met krag uit die hoogte' (Lukas 24:49). Hy verskyn 'gedurende veertig dae' aan hulle (Hand. 1: 3) en 'beveel hulle om nie uit Jerusalem te vertrek nie, maar om op die belofte te wag. . . '(Handelinge 1: 4). 

Matteus 28: 16-17

16 Nou gaan die elf dissipels na Galilea, na die berg waarheen Jesus hulle gerig het. 17 En toe hulle hom sien, aanbid hulle hom, maar sommige twyfel.

 

 

Lukas 24:33,49 (DB)

33 En hulle het dieselfde uur opgestaan ​​en na Jerusalem teruggekeer. En hulle het die elf en die wat by hulle was, bymekaargekom ... 49 En kyk, Ek stuur die belofte van my Vader oor julle. Maar bly in die stad totdat jy bekleed is met krag van hoog. "

 

 

Handelinge 1: 3 (ESV)

3 Hy het homself lewendig voorgedra na sy lyding deur baie bewyse, gedurende veertig dae aan hulle verskyn en oor die koninkryk van God gepraat.

Teenstrydigheid # 22

Wat het Judas gedoen met die bloedgeld wat hy gekry het omdat hy Jesus verraai het?

(a) Hy gooi dit alles in die tempel en gaan weg. Die priesters kon nie die bloedgeld in die tempel se skatkis gooi nie, daarom gebruik hulle dit om 'n stuk grond te koop om vreemdelinge te begrawe (Matteus 27: 5).

(b) Hy het 'n stuk grond gekoop (Handelinge 1:18).

Teenstrydigheid # 23

Hoe het Judas gesterf?

(a) Hy het weggegaan en homself gehang (Matteus 27: 5).

(b) Hy val regop in die veld wat hy gekoop het, en bars oop in die middel en al sy ingewande spring uit (Handelinge 1:18). 

Matteus 27: 3-5 

3 Toe Judas, sy verraaier, sien dat Jesus veroordeel word, het hy van plan verander en die dertig silwerstukke teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge, 4 gesê: "Ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai." Hulle het gesê: 'Wat het dit met ons te doen? Sorg self daarvoor. ” 5 En toe hy die silwerstukke in die tempel gooi, gaan hy weg, en hy het homself opgehang.

 

 

Handelinge 1: 18 (ESV)

18 (En hierdie man het 'n stuk land met die beloning van sy boosheid verwerf, en hy het met die kop neergeval in die middel oopgebars en al sy ingewande uitgestort.

Teenstrydigheid # 24
Waarom word die veld 'Field of Blood' genoem?

(a) Omdat die priesters dit met die bloedgeld gekoop het (Matteus 27: 8).

(b) As gevolg van die bloedige dood van Judas daarin (Handelinge 1:19).

Matteus 27: 7-8

Hulle het raad beraadslaag en die pottebakkersveld saam met hulle gekoop as 'n begraafplaas vir vreemdelinge. 8 Daarom is die veld tot vandag toe die Bloedveld genoem.

 

 

Handelinge 1: 18-20 (ESV)

18 (En hierdie man het 'n stuk land met die beloning van sy boosheid verwerf, en hy het met die kop neergeval in die middel oopgebars en al sy ingewande uitgestort. 19 En dit het bekend geword aan al die inwoners van Jerusalem, sodat die veld in hul eie taal Akeldama, oftewel Veld van bloed, genoem is. 20 “Want daar staan ​​in die Psalmboek geskrywe: 'Mag sy laer verwoes word, en laat niemand daarin woon nie';

Teenstrydigheid # 25

Het Johannes die Doper Jesus herken voor sy doop?

(a) Ja (Matteus 3: 13-14).

(b) Nee (Johannes 1:32, 33).

Matteus 3: 13-15

13 Toe kom Jesus van Galilea na die Jordaan na Johannes om deur hom gedoop te word. 14 Johannes sou hom verhinder het en gesê het: 'Ek moet deur u gedoop word, en kom u na my toe?' 15 Maar Jesus antwoord hom: Laat dit nou so wees, want dit is dus gepas dat ons alle geregtigheid vervul. Toe stem hy in.

 

 

Johannes 1: 32-33 (ESV)

32 En Johannes het getuig: “Ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdaal, en dit het op hom gebly. 33 Ek self het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê: 'Hy op wie jy die Gees sien neerdaal en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop.'

Teenstrydigheid # 26

Wanneer het Maria Magdalena die eerste keer die opgestane Jesus ontmoet? En hoe het sy gereageer?

(a) Maria en die ander vroue ontmoet Jesus op pad terug van hul eerste en enigste besoek aan die graf. Hulle gryp sy voete vas en aanbid hom (Matteus 28: 9).

(b) Met haar tweede besoek aan die graf ontmoet Maria Jesus net buite die graf. Toe sy Jesus sien, herken sy hom nie. Sy het hom as die tuinier beskou. Sy dink nog steeds dat Jesus se liggaam êrens gaan lê en sy eis om te weet waarheen. Maar toe Jesus haar naam noem, herken sy hom dadelik en noem hom 'Meester'. Jesus sê vir haar: 'Hou my nie vas nie. . . '(Johannes 20:11 tot 17).

Matteus 28: 7-9

7 Gaan dan vinnig en vertel sy dissipels dat hy uit die dood opgestaan ​​het, en kyk, hy gaan voor u uit na Galilea; daar sal jy hom sien. Kyk, ek het dit vir jou gesê. ” 8 Daarom het hulle met vrees en groot vreugde vinnig van die graf af weggegaan en gehardloop om dit vir sy dissipels te vertel. 9 En kyk, Jesus ontmoet hulle en sê: "Groete!" En hulle kom op en gryp sy voete neer en aanbid Hom.

 

 

Johannes 20: 11-18 (ESV)

11 Maar Maria staan ​​en huil buite die graf, en terwyl sy huil, buk sy om in die graf te kyk. 12 En sy sien twee engele in die wit sit waar die liggaam van Jesus gelê het, een aan die kop en een aan die voete. 13 Hulle sê vir haar: "Vrou, waarom huil jy?" Sy sê vir hulle: Hulle het my Meester weggeneem, en ek weet nie waar hulle Hom neergelê het nie. 14 Nadat sy dit gesê het, draai sy om en sien Jesus staan, maar sy weet nie dat dit Jesus is nie. 15 Jesus sê vir haar: “Vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? ” Sy het veronderstel dat hy die tuinier was, en sy het vir hom gesê: "Meneer, as u hom weggevoer het, vertel my waar u hom neergelê het, en ek sal hom wegneem." 16 Jesus sê vir haar: "Maria." Sy draai om en sê vir hom in Aramees: "Rabboni!" (wat onderwyser beteken). 17 Jesus sê vir haar: “Moenie aan my vashou nie, want ek het nog nie opgevaar na die Vader nie; maar gaan na my broers en sê vir hulle: Ek vaar op na my Vader en julle Vader, na my God en julle God. '” 18 Maria Magdalena het gegaan en vir die dissipels gesê: "Ek het die Here gesien" - en dat hy hierdie dinge vir haar gesê het.

Teenstrydigheid # 27

Wat was Jesus se opdrag vir sy dissipels?

 (a) 'Sê vir my broers dat hulle na Galilea moet gaan, en daar sal hulle my sien' (Matteus 28:10).

 (b) 'Gaan na my broers en sê vir hulle: Ek styg op na my Vader en julle Vader, na my God en julle God' (Johannes 20:17).

Matteus 28:10 (DB)

10 Toe sê Jesus vir hulle: “Moenie bang wees nie; gaan sê vir my broers om na Galilea te gaan, en daar sal hulle my sien. ”

 

 

Johannes 20:17 (NV)

7 Jesus sê vir haar: “Moenie aan my vashou nie, want ek het nog nie opgevaar na die Vader nie; maar gaan na my broers en sê vir hulle: Ek styg op na my Vader en julle Vader, na my God en julle God. '”.

Teenstrydigheid # 28

Hoeveel engele het aan die vroue verskyn?

(a) Een (Matteus 28: 2, Markus 16: 1-5)

(b) Twee (Lukas 24: 1-4)

Matteus 28:2 (DB)

2 En kyk, daar was 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die klip teruggerol en daarop gaan sit. 3

 

 

Markus 16: 1-5 (ESV)

1 Toe die sabbat verby was, het Maria Magdalena, Maria, die moeder van Jakobus, en Salome speserye gekoop, sodat hulle hom kon gaan salf. 2 En baie vroeg op die eerste dag van die week, toe die son opkom, gaan hulle na die graf. 3 En hulle het vir mekaar gesê: "Wie sal vir ons die klip wegrol by die ingang van die graf?" 4 En toe hulle opkyk, sien hulle dat die klip teruggerol is - dit was baie groot.5 En toe hulle by die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit, geklee in 'n wit mantel, en hulle skrik.

 

 

Lukas 24: 1-4

1 Maar op die eerste dag van die week, vroeg in die oggend, het hulle na die graf gegaan en die speserye geneem wat hulle voorberei het. 2 En hulle het gevind dat die klip van die graf weggerol word, 3 maar toe hulle ingaan, vind hulle nie die liggaam van die Here Jesus nie.4 Terwyl hulle hieroor verwar was, kyk, staan ​​daar twee mans in skitterende klere. 5

Teenstrydigheid # 29

Was Johannes die Doper Elia wat sou kom?

(a) Ja (Matteus 11:14, 17: 10-13).

(b) Nee (Johannes 1: 19-21).

Matteus 11: 13-14

3 Want al die profete en die wet het tot Johannes geprofeteer, 14 en as jy dit wil aanvaar, is dit Elia wat kom.

 

 

Matteus 17: 10-13

10 En die dissipels vra hom: Waarom sê die skrifgeleerdes dan dat Elia eers moet kom? 11 Hy antwoord: “Elia kom, en hy sal alles herstel. 12 Maar Ek sê vir julle dat Elia al gekom het, en hulle het hom nie herken nie, maar aan hom gedoen net wat hulle wou. So sal ook die Seun van die mens beslis onder hulle ly. ” 13 Toe verstaan ​​die dissipels dat hy met hulle praat van Johannes die Doper.

 

 

Johannes 1: 19-21 (ESV)

9 En dit is die getuienis van Johannes, toe die Jode priesters en Leviete uit Jerusalem gestuur het om hom te vra: "Wie is u?" 20 Hy bely en ontken nie, maar bely: "Ek is nie die Christus nie." 21 En hulle vra hom: “Wat dan? Is jy Elia? ” Hy het gesê: "Ek is nie." "Is u die profeet?" En hy antwoord: "Nee."

Teenstrydigheid # 30

Waar het Jesus Simon Petrus en Andreas die eerste keer ontmoet?

(a) By die see van Galilea (Matteus 4: 18-22).

(b) Waarskynlik, daarna aan die oewer van die Jordaan, het Jesus besluit om na Galilea te gaan (Johannes 1:43).

Matteus 4: 18-22

18 Terwyl hy langs die See van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon (wat Petrus genoem word) en sy broer Andrew, 'n net in die see gooi, want hulle was vissermanne. 19 En Hy sê vir hulle: Volg My, en Ek sal julle vissers van mense maak. 20 Onmiddellik los hulle hul nette en volg hom. 21 En van daar af sien hy twee ander broers, Jakobus, die seun van Sebedeus, en sy broer Johannes, in die skuit saam met hulle vader Sebedeus, besig om hul nette reg te maak, en hy roep hulle. 22 Onmiddellik verlaat hulle die boot en hul pa en volg hom.

 

 

Johannes 1: 41-43 (ESV)

41 Hy het eers sy eie broer Simon gevind en vir hom gesê: "Ons het die Messias gevind" (wat Christus beteken). 42 Hy het hom na Jesus toe gebring. Jesus kyk na hom en sê: “Jy is Simon, die seun van Johannes. Julle sal Sefas genoem word ”(wat Petrus beteken).
Jesus roep Filippus en Natanael
43 Die volgende dag besluit Jesus om na Galilea te gaan.

Teenstrydigheid # 31

Hoe het Simon Petrus uitgevind dat Jesus die Christus is?

(a) Deur 'n openbaring uit die hemel (Matteus 16:17).

(b) Sy broer Andrew het dit vir hom gesê (Johannes 1:41).

Matteus 16: 16-17

16 Simon Petrus antwoord: U is die Christus, die Seun van die lewende God. 17 En Jesus antwoord hom: “Salig is u, Simon Bar-Jona! Want vlees en bloed het dit nie aan julle geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is.

 

 

Johannes 1: 41-42 (ESV)

41 Hy het eers sy eie broer Simon gevind en vir hom gesê: "Ons het die Messias gevind" (wat Christus beteken). 42 Hy het hom na Jesus toe gebring. Jesus kyk na hom en sê: “Jy is Simon, die seun van Johannes. Julle sal Sefas genoem word ”(wat Petrus beteken).

Teenstrydigheid # 32

Het Judas Jesus gesoen?

(a) Ja (Matteus 26: 48-50, Markus 14: 44-45).

(b) Nee (Lukas 22: 47-54, Johannes 18: 3-5).

Matteus 26: 48-49

48 Die verraaier het hulle 'n teken gegee en gesê: Die een wat ek sal soen, is die man; gryp hom. ” 49 En hy het dadelik na Jesus gekom en gesê: "Groete, Rabbi!" En hy soen hom

 

 

Lukas 22: 47-54

47 Terwyl hy nog praat, kom daar 'n skare, en die man met die naam Judas, een van die twaalf, lei hulle. Hy het naby Jesus gekom om hom te soen, 48 maar Jesus sê vir hom: Judas, sou jy die Seun van die mens met 'n soen sou verraai? 49 En toe die wat rondom hom was, sien wat sou volg, het hulle gesê: "Here, sal ons met die swaard slaan?" 50 En een van hulle het die dienskneg van die hoëpriester geslaan en sy regteroor afgekap. 51 Maar Jesus het gesê: "Nie meer hiervan nie!" En hy raak aan sy oor en genees hom. 52 Toe sê Jesus vir die owerpriesters en die amptenare van die tempel en die ouderlinge wat teen hom uitgegaan het: “Het julle soos 'n rower uitgegaan, met swaarde en stokke? 53 Toe ek dag na dag in die tempel by u was, het u my nie die hande opgelê nie. Maar dit is u uur en die krag van die duisternis. ” 54 Toe gryp hulle hom en lei hom weg en bring hom in die huis van die hoëpriester, en Petrus volg op 'n afstand.

 

 

Johannes 18: 3-5 (ESV)

3 En nadat Judas 'n groep soldate en 'n paar offisiere by die owerpriesters en die Fariseërs aangeskaf het, het hy daarheen gegaan met lanterns en fakkels en wapens. 4 Toe het Jesus alles geweet wat met hom sou gebeur, en hy het vir hulle gesê: "Wie soek julle?" 5 Hulle antwoord hom: "Jesus van Nasaret." Jesus sê vir hulle: Ek is dit. Judas, wat hom verraai het, het by hulle gestaan.

Teenstrydigheid # 33

Het Jesus sy eie kruis gedra?

(a) Nee (Matteus 27: 31-32)

(b) Ja (Johannes 19:17)

Matteus 27: 31-32

31 En toe hulle hom bespot het, het hulle hom van die mantel afgetrek en sy eie klere aangetrek en hom weggelei om hom te kruisig. 32 Toe hulle uitgaan, vind hulle 'n man uit Sirene, Simon met die naam. Hulle het hierdie man gedwing om sy kruis te dra.

 

 

Johannes 19: 16-17 (ESV)

Toe neem hulle Jesus, 17 en hy het uitgegaan en sy eie kruis gedra, na die plek genaamd The Place of a Skull, wat in Aramees Golgota genoem word.

 

Teenstrydigheid # 34

Hoe lank was Jesus dood (in die graf)?

(a) 3 dae / 3 nagte (Matteus 12:40)

(b) "op die derde dag": 3 dae / 2 nagte (Lukas 9:22, Lukas 18:33, Lukas 24: 7, Lukas 24:46, Handelinge 10:40, 1Kor 15: 4)

Matteus 12:40 (DB)

Want net soos Jona drie dae en drie nagte in die buik van die groot vis was, so sal die Seun van die mens drie dae en drie nagte in die hart van die aarde wees.

 

 

Lukas 24:46 (DB)

en sê vir hulle: So is daar geskrywe dat die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan,

   

Handelinge 10: 39-40 (ESV)

39 En ons is getuies van alles wat hy gedoen het, sowel in die land van die Jode as in Jerusalem. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan 'n boom te hang, 40 maar God het hom op die derde dag opgewek en hom laat verskyn,

 

 

1 Korintiërs 15: 3-4

3 Want ek het aan u oorgelewer wat ek ook eerste ontvang het: dat Christus vir ons sondes gesterf het in ooreenstemming met die Skrif, 4 dat hy begrawe is, dat hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrif,

Teenstrydigheid # 35

Het Jesus by die opstanding sy dissipels beveel om van alle nasies dissipels te maak of in Jerusalem te bly totdat hulle die belofte van die Heilige Gees ontvang het?

(a) Jesus beveel die dissipels om te gaan sonder om in Jerusalem op die Heilige Gees te wag. (Matteus 28:19)

(b) Jesus beveel die dissipels om in die stad te wag totdat hulle met krag beklee is en te wag op die belofte van die Vader van die Heilige Gees (Lukas 24:49, Handelinge 1: 4-5, Handelinge 1: 8)

Matteus 28: 19-20

19 Gaan dan heen, maak dissipels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, 20 leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

 

 

Lukas 24:49 (DB)

49 En kyk, Ek stuur die belofte van my Vader oor julle. Maar bly in die stad totdat jy bekleed is met krag van hoog. "

   

Handelinge 1: 4-5 (ESV)

4 En terwyl hy by hulle gebly het, het hy hulle beveel om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle gesê het: julle het van my gehoor; 5 want Johannes is met water gedoop, maar jy sal nie veel dae van nou af met die Heilige Gees gedoop word nie. '

 

 

Handelinge 1: 8 (ESV)

8 Maar u sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor u kom, en u sal my getuies wees in Jerusalem en in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. ”

 

Ander problematiese gedeeltes in Matteus:

Maggi is towenaars of towenaars uit Persië. Waarom sou God sulke manne na Jesus toe lei?

Matteus 2: 1-2

1 En nadat Jesus in Betlehem van Judea gebore is in die dae van die koning Herodes, kyk, daar kom wyse manne (Maggi) uit die ooste na Jerusalem, 2 en gesê: “Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Want ons het sy ster gesien toe dit opstaan ​​en gekom om hom te aanbid. ”

Daar is geen historiese rekord dat Herodes die manlike kinders in Bethlehem vermoor het nie. Daar is geen verslag in die geskrifte van Josephus nie. Sy primêre motivering was om die gruweldade van die Romeine uiteen te sit.

Matteus 2: 13-16

13 En toe hulle vertrek, kyk, verskyn 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê: Staan op, neem die kind en sy moeder en vlug na Egipte en bly daar totdat ek dit vir u sê, want Herodes is op die punt om soek na die kind om hom te vernietig. ” 14 En hy het opgestaan ​​en die kind en sy moeder in die nag geneem en na Egipte vertrek 15 en het daar gebly tot die dood van Herodes. Dit was om te vervul wat die Here deur die profeet gesê het: "Uit Egipte het ek my seun geroep."
16 Toe Herodes toe sien dat hy deur die wyse manne bedrieg is, het hy woedend geword, en hy het al die seuntjies in Bethlehem en in die hele streek wat twee jaar oud was, gestuur en doodgemaak volgens die tyd wat hy gehad het vasgestel van die wyse manne.

[Dit ontbreek in die verslag van Josephus]

Slegs in Matteus is daar die verklaring dat Johannes sou verhoed het dat Jesus deur hom gedoop is, wat impliseer dat Johannes hom onmiddellik as die Messias herken het. Mark en Luke ontbreek hierdie dialoog. In Lukas stuur Johannes dissipels later in die bediening van Christus om te vra of Jesus die een is wat kom. In Lukas is die bewys dat Jesus die Messias is, die tekens en wonderwerke wat in sy bediening verrig is.

Matteus 10:34 (DB)

Matteus 3: 13-15 13 Toe kom Jesus van Galilea na die Jordaan na Johannes om deur hom gedoop te word. 14 Johannes sou hom verhinder het en gesê het: 'Ek moet deur u gedoop word, en kom u na my toe? " 15 Maar Jesus antwoord hom: Laat dit nou so wees, want dit is dus gepas dat ons alle geregtigheid vervul. Toe stem hy in.

   

Lukas 18-23 (ESV)

18 Die dissipels van Johannes het al hierdie dinge aan hom vertel. En John, 19 Hy roep twee van sy dissipels na Hom en stuur hulle na die Here en sê: Is dit U wat kom, of moet ons 'n ander een soek?" 20 En toe die manne na hom toe kom, sê hulle:Johannes die Doper het ons na u gestuur en gesê: 'Is dit u wat kom, of moet ons 'n ander een soek?? '" 21 In daardie uur het hy baie mense genees van siektes en plae en bose geeste, en op baie blindes het hy gesig geskenk. 22 En hy antwoord hulle: Gaan vertel Johannes wat julle gesien en gehoor het: blindes sien, kreupeles loop, melaatses word gereinig en dowes hoor, dooies staan ​​op, armes bring goeie nuus vir hulle . 23 En geseënd is die een wat my nie aanstoot gee nie.

Het Jesus gekom om 'n swaard of verdeeldheid te bring? Het Jesus geweld gepreek? Moslems haal Matt 10:34 dikwels aan.

Matteus 10:34 (DB)

 'Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar 'n swaard.

   

Lukas 12:51 (DB)

51 Dink u dat ek gekom het om vrede op aarde te gee? Nee, ek sê vir jou, maar eerder verdeeldheid.

Hierdie verse is slegs in Matteus en word dikwels deur Moslem -apologete gebruik om te beweer dat Jesus se bediening slegs vir die Jode was.

Matteus 10: 5-7

5 Hierdie twaalf Jesus stuur uit en gee hulle die opdrag: “Gaan nêrens tussen die heidene en kom nie in 'n stad van die Samaritane in nie, 6 maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel. 7 En verkondig terwyl u gaan en sê: Die koninkryk van die hemele is naby. '

   

Matteus 15:24 (DB)

24 Hy antwoord: "Ek is net na die verlore skape van die huis van Israel gestuur."

Dit blyk dat Matteus aandui dat die ewige lewe verdien word deur die gebooie te onderhou en om op grond van werke redding te leer. Judaïste (diegene wat leer dat Christene die Torah moet volg) gebruik Matteus as 'n primêre verwysing.

Matteus 5: 17-19

17 “Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete af te skaf nie; Ek het nie gekom om hulle af te skaf nie, maar om hulle te vervul. 18 Want voorwaar Ek sê vir julle, totdat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie 'n jota nie, nie 'n kolletjie, uit die Wet verbygaan totdat alles volbring is nie. 19 Wie dus een van die geringste van hierdie gebooie verslap en ander leer om dieselfde te doen, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele, maar elkeen wat dit doen en dit leer, sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele.

 

 

Matteus 19: 16-17

16 En kyk, 'n man kom na hom toe en sê: Meester, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te hê? 17 En hy sê vir hom: Waarom vra jy my wat goed is? Daar is net een wat goed is. As u die lewe sou ingaan, onderhou die gebooie. ”

Matteus 25: 45-46

45 Dan sal Hy hulle antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, omdat julle dit aan een van die geringstes nie gedoen het nie, het julle dit nie aan my gedoen nie. 46 En hierdie sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. ”

Matteus is die enigste boek in die nuwe testament wat die verhaal van die opstanding van dooie heiliges en hul verskyning in Jerusalem beskryf. Baie Christen -geleerdes glo dat dit nie histories is nie.

Matteus 27: 51-53

51 En kyk, die voorhangsel van die tempel was van bo tot onder in twee geskeur. En die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur. 52 Die grafte is ook oopgemaak. En baie liggame van die heiliges wat aan die slaap geraak het, het opgestaan, 53 en nadat hulle uit die grafte uitgekom het, het hulle na die heilige stad gegaan en aan baie verskyn.

Matteus gebruik 'n ander taal as dat ander boeke van die Nuwe Testament, byvoorbeeld die term "Koninkryk van die hemele" 32 keer in Matteus gebruik word, maar dit kom nie in enige ander boek in die Nuwe Testament voor nie. Markus en Lukas gebruik die term “Koninkryk van God”.