Bybelkonflikte
Bybelkonflikte

Bybelkonflikte

Inleiding: Konflasie, dubbelsinnighede en valse sillogisme

In plaas van die Skrif te bevestig wat uitdruklik die onderskeid toon tussen Jesus en God in persoonlike identiteit en ontologie (1Tim 2: 5-6), kombineer baie Christen-apologete verse, gebruik syllogismes en voer aan dat Jesus God is deur afleiding ( die oorgawe van een stelling, stelling of oordeel wat as waar beskou word aan 'n ander wie se waarheid vermoedelik voortspruit uit dié van eersgenoemde). 'N Algemene fout word veronderstel dat, omdat Jesus in noue verbintenis met God is en goddelike titels, gesag en magte aan hom gegee is, dit bewys dat hy God in letterlike ontologiese sin (in sy wese en persoonlike identiteit) is. Hierdie verskonings ignoreer voortdurend die Joodse wet van agentskap - 'n sleutelbegrip van die Bybel (sien https://biblicalagency.com)

konflasie

konflasie is die samesmelting van twee of meer stelle inligting, tekste, idees, ens., in een, dikwels verkeerdelik. In logika is dit die praktyk om twee konsepte of 'n soortgelyke konsep in twee verskillende kontekste te behandel asof dit gelykstaande is, wat foute veroorsaak. 'N Algemene tipe konflik is die kombinasie van 'n Ou -Testamentiese gedeelte oor die HERE God met 'n Nuwe -Testamentiese gedeelte wat betrekking het op die Here Jesus Christus, die vorming van 'n sillogisme tussen die twee en gevolgtrekkings deur afleiding.  Inkongruente samesmelting kom voor wanneer die uitdrukkings nie dieselfde beteken nie, maar 'n algemene woord of tema deel. Dit word dikwels gebruik deur te simplistiese Bybelonderwysers wat so vasgemaak is deur algemene woorde en temas dat hulle nie die konteks waardeer wat hulle gebruik, besef nie.

'N Hoofvoorbeeld as a inkongruent samesmelting veronderstel dat Jesus aanspraak maak op God, die "Ek is wat Ek is" van Eksodus 3:14, wanneer hy homself identifiseer deur die terme "Ek is" te gebruik (ego eimi in Grieks) in die evangelies. Hulle doen dit sonder verwysing na die konteks en verduidelikings wat Jesus maak wanneer hy homself beskryf. Jesus het byvoorbeeld in Johannes 8:28 gesê: “As u die Seun van die mens, dan sal u dit weet Ek is he (ego eimi), en dat ek niks uit my eie gesag doen nie, maar spreek net soos die Vader my geleer het. Hier identifiseer Jesus homself as die Seun van die mens (wat op eie gesag niks doen nie) en onderskei hy hom ook van die Vader wat hom geleer het. In Johannes 9: 9 sê 'n blinde man wat gesien is dat ek dieselfde Griekse terme "ego eimi" gebruik. Dit is baie verkeerd om 'n lofprysing te kombineer, soos 'Ek is' van die Seun van die mens (die Messias) met die Almagtige God. Vir meer inligting oor hoe Jesus homself in die Evangelie identifiseer, insluitend 'n hersiening van die "Ek is" stellings, sien https://iamstatements.com. 

Onduidelikhede

Onduidelikhede is dikwels die wortel van foutiewe Bybelinterpretasies, teenstrydighede en foutiewe sillogismes. 'N Dubbelsinnigheid kom voor wanneer 'n frase, stelling of resolusie nie eksplisiet gedefinieer word nie, wat verskeie interpretasies aanneemlik maak. Die belangrikste tipes onduidelikhede wat die deur vir foute oopmaak, is leksikale en semantiese onduidelikhede. A leksikale onduidelikheid kom voor wanneer 'n woord of frase meer as een betekenis het in die taal waartoe die woord behoort. A Semantiese onduidelikheid kom voor wanneer 'n woord, frase of sin, uit verband geruk, meer as een interoperasie het. Gewoonlik, waar sulke onduidelikhede bestaan, sal spesifieke verskonings die betekenis wat hulle wil hê, op die vers plaas eerder as om die onduidelikheid op te los deur na die omliggende konteks te kyk. In hierdie artikel gaan ons oor die tipiese konflikte van diegene wat beweer dat Jesus God is en skynbare onduidelikhede oplos deur direk na die konteks te kyk. 

Alhoewel dit nie die fokus van die artikel is nie, moet dit ook genoem word dat daar ook baie is sintaktiese onduidelikhede in die Bybel wat ontstaan ​​as 'n sin twee (of meer) verskillende betekenisse kan hê as gevolg van die struktuur van die sin (die sintaksis daarvan). Sommige verse word weergegee om te impliseer dat Jesus God is, insluitend Romeine 9: 5, Titus 2:13 en 2 Petrus 1 en 1 Johannes 5:20. Verskillende vertalings kan hierdie verse anders weergee omdat die sintaksis in die oorspronklike taal dubbelsinnig is en daar verskeie opsies is om die sin te struktureer. Hierdie verse vertoon beduidende sintaktiese dubbelsinnigheid en word dikwels vertaal op die manier wat die gunstigste vir "ortodoksie" is. Daar moet egter op gelet word dat selfs as 'n vers na Jesus as God verwys, dit in letterlike ontologiese sin nie nodig is nie. Agente van God kan God genoem word op grond van die wet van agentskap. Die wye liggaam van die Skrif toon aan dat Jesus 'n verteenwoordiger van God is - die menslike Messias. (sien https://onemediator.faith)

Valse sillogisme

sillogisme is 'n soort logiese argument om tot 'n gevolgtrekking te kom op grond van twee stellings wat beweer word of as waar aanvaar word. Daar is meer as 'n dosyn tipes dwalinge wat verband hou met sillogismes. Baie Christen -apologete gebruik wyd die gebruik van sillogismes en doen dit op 'n verkeerde manier. 'N Dwaling is die gebruik van foutiewe redenasies, dikwels met verkeerde bewegings, in die konstruksie van 'n argument. 'N Vals argument kan misleidend wees deur te lyk dat dit beter is as wat dit werklik is. Sommige dwalinge is doelbewus daartoe verbind om deur bedrog te manipuleer of te oorreed, terwyl ander onbedoeld gepleeg word weens nalatigheid of onkunde.

'N Voorbeeld van 'n dwase sillogisme is 

P1: God is koning

V2: David is koning

C: Dawid is God of God is Dawid

Die foutiewe gevolgtrekking veronderstel dat jy God moet wees om 'n koning te wees en dat die titel koning eksklusief vir God is. Daar is moontlik 'n spesiale aspek van God wat koning is, maar dit vereis nie dat 'n ander koning in dieselfde sin moet wees nie. Christelike verskonings gebruik dikwels soortgelyke sillogismes in hul poging om die afleiding te maak dat Jesus God is. In die voorbeeld hierbo kan ander woorde gebruik word in ruil vir 'koning', insluitend 'heer', 'regter' en 'redder'. As parallelle taal (dieselfde of soortgelyke taal) op twee verskillende entiteite toegepas word, maak dit nie dieselfde persoon, mag of gesag nie. Ons sal die algemene konflik van Jesus met God aanspreek deur hierdie tipe dwalende sillogismes te gebruik. Laat ons eers die konsep van agentskap sowel as uiteindelike versus nabye (primêre vs. sekondêre oorsake) kortliks behandel.

Naderende en uiteindelike oorsaak

nabye oorsaak is dit wat die naaste aan, of onmiddellik verantwoordelik is vir die oorsaak, is van 'n waargenome resultaat. Dit bestaan ​​in teenstelling met 'n hoër vlak uiteindelike oorsaak wat gewoonlik beskou word as die 'regte' rede waarom iets plaasgevind het. (https://en.wikipedia.org/wiki/Proximate_and_ultimate_causation)

Die algemene tema van die Bybel is dat God altyd die uiteindelike oorsaak is en dat God agente gebruik om sy doelwitte te bereik, wat die naaste of sekondêre oorsaak is. Kom ons neem die voorbeeld van 2 Samuel 3:18 hieronder. Die HERE (die skoolhoof) is die eerste/uiteindelike redding, terwyl David (sy agent) die sekondêr/naby want daar staan: "Deur die hand van my kneg Dawid sal ek my volk Israel red." Beide God en Dawid is verlossers ten opsigte van Israel. Nou het God na Israel 'n verlosser gebring, Jesus soos hy belowe het (Handelinge 13:23)

2 SAMUEL 3:18 “Deur die hand van my kneg Dawid sal ek my volk Israel red”

18 Laat dit dan gebeur, want die HERE het Dawid beloof deur te sê:Deur die hand van my kneg Dawid sal ek my volk Israel red uit die hand van die Filistyne, en uit die hand van al hulle vyande. '”

Handelinge 13: 22-23 (ESV), God het 'n Verlosser na Jesus gebring, Jesus soos Hy beloof het

22 En toe hy hom verwyder het, het hy Dawid as koning van hulle laat opstaan, van wie hy getuig het en gesê: 'Ek het 'n man na my hart by Dawid, die seun van Isai, gevind.' 23 Van hierdie man se nageslag God het 'n Verlosser, Jesus, na Israel gebring, soos hy belowe het

Agentskapsreg

In Hebreeuse denke word die eerste oorsaak of uiteindelike oorsaak nie altyd onderskei van sekondêre of nabye oorsake nie. Dit wil sê, die hoof is nie altyd duidelik onderskei van die agent nie (die een wat 'n handeling namens 'n ander uitgevoer het). Soms word die agent wat vir die skoolhoof staan, behandel asof hy die skoolhoof was, alhoewel dit nie letterlik so is nie. Skoolhoof en agent bly twee verskillende persone. Die agent wat vir die skoolhoof optree en praat, is die hoof by gevolmagtigde ('n persoon wat gemagtig is om vir 'n ander op te tree). 

Die Hebreeuse term vir agent of regsafsender is Shaliach wat vergelykbaar is met die Griekse wêreld Apostels en die Engelse woord Apostle. 'N Apostel is 'n agent in opdrag van 'n skoolhoof. Ons lees in Hebreërs 3: 1-2, Jesus is die apostel en hoëpriester van ons belydenis en was getrou aan hom wat hom aangestel het, net soos Moses ook getrou was in die hele huis van God. Die getuienis van die Skrif is inderdaad dat Jesus 'n agent van God is. Vir meer hieroor sien https://biblicalagency.com

Agent, Encyclopedia of the Jewish Religion, RJZ Werblowski, G Wigoder, 1986, p. 15.

Agent (Hebreeus. Shaliach); Die belangrikste punt van die Joodse gesagswet word uitgedruk in die uitspraak: "'n persoon se agent word beskou as die persoon self" (Ned. 72B; Kidd, 41b). gepleeg deur die skoolhoof, wat dus die volle verantwoordelikheid daarvoor dra. 

"Oorsprong en vroeë geskiedenis van die apostoliese kantoor," T. Korteweg, in Die apostoliese tydperk in die patristiese denke, red. Hilhorst, bl 6f.

Die oorsprong van die apostoliese amp lê ... byvoorbeeld in Mishnah Berakhot 5.5: ''n agent van 'n man is soos homself.' die kern nie net van die Joodse benaming van shaliach, maar ook van die Christelike apostolaat soos ons dit in die NT aantref ... die spesifieke Semitiese en Joodse konsep van verteenwoordigende gesag wat in die aanwysing van shaliach geïmpliseer word.

Hebreërs 3: 1-2 (Jesus), die apostel Jesus (shaliach) en hoëpriester (bemiddelaar) van ons belydenis

â € <1 Daarom, heilige broers, julle wat deel het aan 'n hemelse roeping, oorweeg dit Jesus, die apostel en hoëpriester van ons belydenis, 2 wat getrou was aan hom wat hom aangestel het, net soos Moses ook getrou was in die hele huis van God.

Ek is die HERE, en behalwe my is daar geen redder nie

God is die uiteindelike en eerste oorsaak van redding. Buiten God is daar geen voorsiening vir redding nie. God werk egter deur menslike agente om sy planne te bereik en daar kan gesê word dat hulle ook redders is. Hierdie menslike agente is die naaste of sekondêre oorsaak van redding. God se verlossers is diegene wat deur God gekies is om sy voorskrifte te implementeer, insluitend diegene wat dien as dienaars van God om God se heilsplan te implementeer. Ten spyte van die pogings van menslike agente, is daar geen heil behalwe God nie. 

Die getuienis van die Skrif is dat God ons verlossers gegee het. Dit is duidelik die geval soos gesê in Nehemia 9:27. Weereens, die belangrikste ding om te verstaan ​​is dat God die uiteindelike oorsaak van redding is en dat diegene wat God salf agente en ook redders binne die raamwerk van God se voornemens is. Jesaja 43:10 sê: "Julle is my getuies, spreek die HERE, en my dienskneg wat Ek uitverkies het." In 'n soortgelyke sin identifiseer Revolusie 1: 5-6 Jesus as "die getroue getuie, die eersgeborene van die dooies en die heerser van die konings op aarde" en verwys dan na hom as "hom wat ons liefhet en ons bevry het van ons sondes deur sy bloed en ons 'n koninkryk gemaak het, priesters vir sy God en Vader. ” God ons Verlosser het Jesus aan die regterhand verhef as leier en redder (Hand. 5: 30-31).

Jesaja 43: 10-11, “Ek is die HERE (YHWY), en behalwe my is daar geen redder nie”

10 "Julle is my getuies, spreek die HERE, "en my dienskneg wat ek gekies het, sodat jy my kan ken en glo en verstaan ​​dat dit ek is. Voor my is geen god gevorm nie, en daar sal ook geen na my wees nie. 11 I, Ek is die HERE,  en behalwe my is daar geen redder nie.

Jesaja 45:21, “'n Regverdige God en 'n Verlosser; daar is niemand behalwe my nie ”

21 Verklaar en stel u saak voor; laat hulle saam raad neem! Wie het dit lank gelede vertel? Wie het dit van ouds verklaar?
Was dit nie ek, die HERE nie? En daar is geen ander god behalwe ek nie, a regverdige God en 'n Verlosser; daar is niemand behalwe ek nie

Hosea 13: 4, U ken geen God behalwe ek nie, en behalwe my is daar geen redder nie

4 Maar Ek is die HERE julle God uit Egipteland; jy ken geen God behalwe ek nie, en behalwe my is daar geen redder nie.

2 Samuel 3:18, “Deur die hand van my kneg Dawid sal ek my volk Israel red”

18 Laat dit dan gebeur, want die HERE het Dawid beloof deur te sê:Deur die hand van my kneg Dawid sal ek my volk Israel red uit die hand van die Filistyne, en uit die hand van al hulle vyande. '”

Nehemia 9:27, U het hulle verlossers gegee wat hulle uit die hand van hulle vyande verlos het

27 Daarom het U hulle in die hand gegee van hulle vyande, wat hulle laat swaarkry het. En in die tyd van hulle lyding het hulle na u geroep en u het hulle uit die hemel gehoor en volgens u groot barmhartigheid U het hulle verlossers gegee wat hulle uit die hand van hul vyande gered het.

Lukas 2: 11-14, Vir julle is vandag die Heiland gebore, Christus die Here. (wie is die Here Messias)

11 Want vir julle is vandag 'n Verlosser gebore in die stad van Dawidwat Christus die Here is12 En dit sal vir jou 'n teken wees: jy sal 'n baba vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krip lê. ” 13 En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leërskare wat God prys en sê: 14 "Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde onder diegene by wie Hy 'n welbehae het!"

Handelinge 5: 30-31, God het Jesus aan sy regterhand verhoog as Leier en Verlosser

30 Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat U vermoor het deur Hom op 'n boom te hang. 31 God het hom aan sy regterhand verhef as Leier en Verlosser, om berou te gee aan Israel en vergifnis van sondes.

Handelinge 13: 22-23, God het 'n Verlosser, Jesus, na Israel gebring, soos hy belowe het

22 En toe hy hom verwyder het, het hy Dawid as koning van hulle laat opstaan, van wie hy getuig het en gesê: 'Ek het 'n man na my hart by Dawid, die seun van Isai, gevind.' 23 Van hierdie man se nageslag het God 'n Verlosser, Jesus, na Israel gebring, soos hy belowe het.

1 Johannes 4:14, Die Vader het sy Seun gestuur om die Verlosser van die wêreld te wees

En ons het dit gesien en getuig die Vader het sy Seun gestuur om die Verlosser van die wêreld te wees.

Openbaring 1: 5-6, Jesus Christus, die getroue getuie-wat ons priesters van sy God en Vader gemaak het

5 en uit Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene van die dooies en die heerser van die konings op aarde.
Aan Hom wat ons liefhet en deur sy bloed van ons sondes bevry het 6 en ons 'n koninkryk gemaak, priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die heerskappy vir ewig en altyd. Amen.

Jesus Christus - Hy is die Here oor alles

Kom ons neem byvoorbeeld die stelling “Jesus is die Here van almal”. Dit is 'n stelling wat as 'n algemene reël geld, met een belangrike uitsondering - die Een God en Vader. Ons moet dus verstaan ​​dat die stelling 'Here van alles' die kwalifikasie 'skepping' ontbreek. Dit wil sê, Jesus is 'Heer van die hele skepping', nie 'Heer van alles' in absolute sin sonder uitsondering nie. Daar is 'n aantal verse om die uitsondering op die veralgemening aan te toon.

Handelinge 10: 36-43 (Jesus)-Jesus is die Here van almal

36 Wat die woord betref wat hy aan Israel gestuur het, waarin hy goeie nuus van vrede verkondig Jesus Christus (Hy is die Here van almal), 37 julle weet self wat in die hele Judea gebeur het, begin vanaf Galilea na die doop wat Johannes verkondig het: 38 hoe God Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf het. Hy het goed gegaan en almal genees wat deur die duiwel onderdruk is, want God was met hom. 39 En ons is getuies van alles wat hy gedoen het, sowel in die land van die Jode as in Jerusalem. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan 'n boom te hang, 40 maar God het hom op die derde dag opgewek en hom laat verskyn, 41 nie vir die hele volk nie, maar vir ons wat deur God gekies is as getuies, wat saam met hom geëet en gedrink het nadat hy uit die dood opgestaan ​​het. 42 En hy het ons beveel om vir die mense te preek en daarvan te getuig hy is die een wat deur God aangestel is om die regter van die lewendes en die dooies te wees. 43 Vir hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, deur sy naam vergifnis van sondes ontvang. ”

 • Analise
  • Binne die konteks van hierdie gedeelte sien ons dat Jesus “die een is wat deur God aangestel is om te oordeel oor die lewendes en die dooies”
  • Die kontekstuele betekenis van "Here van alles" = regter van lewendes en dooies
  • Die uitsondering op die veralgemening "hy is die Here van alles" is die God wat hom as regter aangestel het

1 Korintiërs 15: 25-27 (ESV), God het alles onder sy voete onderwerp

25 Want hy moet regeer totdat hy al sy vyande onder sy voete gesit het. 26 Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. 27 vir "God het alle dinge onder sy voete onderwerp. " Maar as daar gesê word: “alle dinge word onderwerp”, is dit duidelik dat hy uitgesonder is wat alle dinge aan hom onderwerp.

 • Analise
  • Ons kan sê Jesus is “Here van alles” omdat God alles onder sy voete onderwerp het.
  • God is uitsonderlik wat alle dinge aan hom onderwerp het. (vers 27 sê dit uitdruklik) 
  • Die kontekstuele betekenis is dat Jesus die Here is van alle dinge behalwe die God wat alles aan hom onderwerp het.

Handelinge 2: 34-36 (ESV), God het hom beide Here en Christus gemaak

34 Want Dawid het nie in die hemel opgevaar nie, maar hy self sê: ''Die Here het vir my Here gesê: “Sit aan my regterhand, 35 totdat ek jou vyande jou voetbank maak. '' 36 Laat die hele huis van Israel dit dus verseker weet God het hom beide Here en Christus gemaak, hierdie Jesus wat jy gekruisig het. "

 • Analise
  • Die Messias is die Here van Dawid
  • Die HERE God het hom beide Here en Christus gemaak (Messias)
  • Die HERE God is die Here van Jesus

Filippense 2: 8-11, God het hom hoog verhoog en aan hom die naam gegee wat bo elke naam is.

8 En in menslike vorm gevind, hy verneder homself deur gehoorsaam te word tot die dood toe, selfs die dood aan 'n kruis9 Daarom het God hom hoog verhoog en aan hom die naam gegee wat bo elke naam is10 sodat elke knie voor Jesus moet buig, in die hemel en op die aarde en onder die aarde, 11 en elke tong bely dat Jesus Christus die Here is tot eer van God die Vader.

 • Analise
  • God het hom (Jesus) verhoog en aan hom die naam gegee wat bo elke naam is
  • Diegene wat voor hom moet buig, word veralgemeen as die “in die hemel en op aarde en onder die aarde”
  • Elke tong moet bely dat Jesus Christus die Here is (Jesus is die Here Messias) tot eer van God (die Vader)
  • God (die een wat hom verhoog het) is vrygestel van diegene wat voor Jesus moet buig

Bykomende verse wat die uitsondering verduidelik, is soos volg

Handelinge 5: 30-31, God het Jesus aan sy regterhand verhoog as Leier en Verlosser

30 Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat U vermoor het deur Hom op 'n boom te hang. 31 God het hom aan sy regterhand verhef as Leier en Verlosser, om berou te gee aan Israel en vergifnis van sondes.

1 Korintiërs 11: 3, God is die hoof van Christus

3 Maar ek wil hê dat u dit moet verstaan die hoof van elke mens is Christus, die hoof van 'n vrou is haar man, en die hoof van Christus is God.

Koning van die konings en Here van die here

God wat “in ontoeganklike lig woon” en wat “niemand nog ooit gesien of kan sien nie” word in 1 Tim 1: 15-16 “die enigste Soewerein, die konings van die konings en die heer van die here” genoem. In Openbaring 14:14 en Openbaring 19:14 word daar ook na Jesus (die Lam) verwys as die Koning van die konings en die Here van die here. Soos ons in die vorige afdeling gesien het, is Jesus, die Here van alles, die uitsondering van God wat hom heer gemaak het. Net so is dit so dat God sowel as Jesus “Koning van die konings en heer van die here” genoem kan word, aangesien hierdie veralgemening op sowel God as Jesus van toepassing is. In die geval van Jesus bly God egter die uitsondering (1 Kor 15:27). Ons sien in Openbaring 12: 10-10 dat “die koninkryk van ons God se gesag van sy Christus gekom het. Ons sien in hierdie gedeelte dat Christus van God onderskei word en dat die gesag dat Christus (Messias) nie altyd bestaan ​​het nie.

Dit sou 'n sillogistiese dwaling (per ongeluk) wees om die persoonlike identiteit en ontologie van Jesus met God te verbind, omdat die terminologie in absolute sin vir God gebruik word, maar ook van toepassing is op Jesus in 'n effense beperkte sin (met God as die uitsondering). In die Bybel word 'koning van die konings' ook gebruik vir die vooraanstaande heersers op aarde, waaronder Artasasta in Esra 7:12, en Nebukadnesar, die koning van Babilon, in Esegiël 26: 7 en Darnel 2:37.

1 Timoteus 6: 15-16 (OAV), slegs die Soewereine, die koning van die konings en die Here van die here

15 wat hy op die regte tyd sal vertoon - hy wat die salige is en slegs Sovereign, die Koning van die konings en die Heer van die here, 16 wat alleen onsterflikheid het, wat woon in ontoeganklike lig, wat niemand ooit gesien of kan sien nie. Aan Hom die eer en die ewige heerskappy. Amen.

Openbaring 12: 10-11 (NLV): Die koninkryk van onse God en die gesag van sy Christus het gekom

10 En ek hoor 'n harde stem in die hemel wat sê: Nou die saligheid en die krag en die koninkryk van ons God en die gesag van sy Christus het gekom, want die beskuldiger van ons broers is neergewerp, wat hulle dag en nag voor ons God beskuldig. 11 En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, want hulle het hulle lewens tot die dood toe nie liefgehad nie.

Openbaring 17:14, die Lam, Hy is die Here van die here en die Koning van die konings

14 Hulle sal oorlog voer teen die Lam, en die Lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die here en die Koning van die konings, en die wat by hom is, is geroep en uitverkies en getrou. ”

 • Analise
  • Christus word van God onderskei in Openbaring 12:10
  • Christus is die lam Openbaring 12:11
  • Die Lam word van God onderskei
  • Die Lam van God is die "Here van die here en die Koning van die konings" met die uitsondering van God

Openbaring 19:16, 'N Naam geskryf, Koning van konings en Heer van here

16 Op sy kleed en op sy bobeen hy het 'n naam geskryf, die Koning van die konings en die Heer van die here.

Esra 7:12, Artasasta, koning van die konings

12 "Artaxerxes, koning van die konings, aan die priester Esra, die skrywer van die Wet van die God van die hemel. Vrede.

Esegiël 26: 7 (NAV), koning Nebukadnesar van Babel, koning van die konings

7 “Want so sê die Here HERE: Kyk, Ek sal teen Tirus uit die noorde kom Nebukadnesar, die koning van Babel, die koning van die konings, met perde en strydwaens, en met ruiters en 'n leër van baie soldate.

Daniël 2:37 (ESV), die konings van die konings, aan wie die God van die hemel die koninkryk gegee het

37 U, o koning, die koning van die konings, aan wie die God van die hemel die koninkryk, die krag en die krag en die heerlikheid gegee het,

Die HERE het vir my Here gesê, Psalms 110

Psalms 110: 1 ”word op verskeie plekke in die Nuwe Testament aangehaal, waaronder Matteus 22:44, Markus 12:36, Lukas 20:42, Handelinge 2:34 en Hebreërs 1:13. Hierdie frase, die 'HERE sê vir my Heer' dui blykbaar aan dat daar twee Here is, en sommige kan aanneem dat dit 'n bewys is dat Jesus God is. Psalm 110 het egter betrekking op wat YHWH vir die menslike Messias sê.

Psalms 110: 1-4 (NLV), sê die HERE vir my Here

1 Die HERE sê vir my Here: "Sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande jou voetbank gemaak het. " 2 Die HERE stuur uit Sion u magtige septer. Heers te midde van u vyande! 3 U volk sal hulself vrymaak op die dag van u mag, in heilige klere; van die skoot van die môre af sal die dou van u jeug joune wees. 4 Die HERE het gesweer en sal nie van plan verander nie: "U is 'n priester vir ewig volgens die orde van Melgisedek."

Psalms 110: 1-4 (HTV), JHWH aan my Heer

'N Verklaring van JHWH aan my Heer: "Sit aan my regterhand, || Totdat ek u vyande u voetbank maak. ” YHWH stuur die staf van u sterkte uit Sion, || Heers te midde van u vyande. U mense [is] vrywillige geskenke op die dag van U krag, in eer van heiligheid, || Uit die baarmoeder, van die oggend af, || U het die dou van u jeug. YHWH het 'n eed afgelê en berou hom nie: 'U [is] 'n priester vir alle tye, || Volgens die bevel van Melgisedek. "

Vertaling na die woord Here

In ons Engelse Bybels vertaal dieselfde woord "heer" verskillende duidelike Hebreeuse woorde. 'N Lang gevestigde' vertalerskonvensie 'gebruik verskillende kombinasies van hoof- en kleinletters (' HERE ',' Here 'en' heer ') om die oorspronklike Hebreeuse woorde te onderskei. As ons 'Here' met 'n hoofletter 'L' sien, vertrou ons wat nie Hebreeus lees nie op die vasgestelde konvensie dat dit meestal 'n vertaling van 'Adonai' is. Die probleem is dat die oorspronklike Hebreeuse woord in hierdie vers nie 'adonai' is nie, maar eerder 'adoni'. Young Concordance bevat elf Hebreeuse woorde wat met “heer” vertaal word. Die vier wat ons hier aangaan, is soos volg:

YHWH

(Yahweh of Jehovah) Hierdie woord is die eerste “HERE” in Psalm 110: 1. Dit is die Goddelike Naam wat deur die Jode so heilig beskou word dat dit nooit uitgespreek word nie. Wanneer hulle uit die Skrif lees, vervang hulle die woord “Adonai”. Die aanvaarde konvensie is dat dit in Engelse vertalings altyd as HERE of GOD (in hoofletters) voorkom, sodat ons kan besef dat die oorspronklike woord 'Yahweh' is.

ADON

Hierdie woord word gevorm uit die Hebreeuse medeklinkers Aleph, Dalet, Nun. Dit verskyn gereeld in hierdie vorm (sonder enige agtervoegsel). Afgesien van ongeveer 30 geleenthede waar dit na die Goddelike Heer verwys, verwys al die ander gebeurtenisse na menseheersers.

ADONAI

In sy hoofvorm verwys dit altyd na God, en niemand anders nie. Die aanvaarde “vertalerskonvensie” is dat dit in hierdie vorm altyd in Engels as “Here” verskyn (met ‘n hoofletter“ L ”)

ADONI

Dit word gevorm deur die agtervoegsel "i" by "adon" te voeg. Met hierdie agtervoegsel beteken dit 'my heer.”(Dit word ook soms vertaal as“ meester. ”) Dit verskyn 195 keer en word byna geheel en al gebruik deur menseheersers (maar soms van engele). As dit met 'heer' vertaal word, verskyn dit altyd met 'n kleinletter 'l' (behalwe die een keer in Psalm 110: 1) 'n pdf -lys van die 195 voorvalle van adoni in 163 verse is hier: https://focusonthekingdom.org/adoni.pdf?x49874

Die werklike Hebreeuse woord wat gebruik word vir "Here" met betrekking tot Jesus, "Die HERE het vir my gesê Here”Is ADONI. Hierdie woord verwys na menslike here. Dit spreek van die MENSLIKHEID van Jesus - nie Godheid nie. In die Grieks die woord Kyrios word in beide gevalle gebruik. Kyrios, vertaal "heer" is 'n generiese term wat meester beteken en is nie 'n term wat slegs vir God gebruik word nie. Ons weet dat daar baie sogenaamde "here" is, maar in terme van ons geloof is Jesus die enigste Here waardeur ons redding ontvang as 'n voorsiening van die enigste God en Vader-van wie alle dinge is en vir wie ons bestaan ​​(1 Kor 8 : 5-6).

In die konteks van Psalms 110: 1-4 sien ons dat die Here (adoni) word vir ewig priester gemaak in die orde van Melgisedek. Dit is ook 'n belangrike leidraad. Hoëpriesters is agente van God wat uit mense gekies is. Hebreërs 5 Maak 'n direkte verband met Psalms 110:

Hebreërs 5: 1-10 (ESV), Christus is deur hom aangestel wat vir hom gesê het: 'U is 'n priester vir ewig'

1 vir elke hoëpriester wat uit die mense gekies word, word aangestel om namens mense op te tree in verhouding tot God, om gawes en offers vir sondes te bring. 2 Hy kan sagkens omgaan met die onkundiges en eiesinniges, omdat hy self swaar is van swakheid. 3 Daarom is hy verplig om op te offer vir sy eie sondes, net soos vir die van die mense. 4 En niemand neem hierdie eer vir homself nie, maar slegs as hy deur God geroep is, net soos Aaron was. 5 So ook Christus het homself nie verhef om 'n hoëpriester te word nie, maar is aangestel deur hom wat vir hom gesê het, "U is my Seun, vandag het ek U verwek"; 6 soos hy ook op 'n ander plek sê:U is 'n priester vir ewig, na die bevel van Melgisedek. " 7 In die dae van sy vlees, het Jesus gebede en smekinge gebid met harde geroep en trane, aan hom wat hom van die dood kon red, en hy is gehoor vanweë sy eerbied. 8 Alhoewel hy 'n seun was, het hy gehoorsaamheid geleer deur wat hy gely het. 9 En volmaak gemaak word, hy het die bron geword van ewige redding vir almal wat hom gehoorsaam, 10 deur God aangewys as 'n hoëpriester volgens die bevel van Melgisedek.

James Dunn, Die Christus en die Gees, Deel 1: Christologie, 315-344, bl. 337

Vir Paulus die Kyrios titel funksioneer meestal as 'n manier om Christus van die enigste God te onderskei. Dit sien ons duidelik in die herhaalde frase “die Goeie en Vader of ons Here Jesus Christus ”(Rom. 15: 6; 2 Kor. 1: 3, 11:31; Ef. 1: 3, 17; Kol. 1: 3); ook in 1 Kor. 8: 6, waar Christus as een Here bely word saam met die Shema se belydenis van die enigste God; en veral in 1 Kor. 15: 24-28, waar Christus se heerskappy in terme van beide Ps. 110: 1 en Ps. 8: 6 klimaks in die eie onderwerping van die Seun aan God die Vader, “sodat God alles in almal kan wees. ”Selfs die Filippense gesang moet hier genoem word; want na my oordeel is dit 'n uitdrukking van die Adam -christologie, sodat Fil. 2:10 word die beste gesien as 'n belydenis van Christus se heerskappy as (laaste) Adam, waar Paulus dit duidelik maak, die hele skepping Christus se heerskappy erken “Tot eer van God die Vader” (Fil 2: 11)

Roep die naam van die Here aan

Die frase “roep die Naam van die Here aan” word beide vir die HERE God en die Here Jesus Christus gebruik. Sommige probeer om Psalm 116: 4 of Joël 2:32 met 1 Korintiërs 1: 2 saam te voeg om af te lei dat die Here Jesus die HERE God is. Ons het egter getoon dat hulle albei redders is (Jesus is God se voorsiening vir redding) en dat die HERE God die Here van ons Here Jesus is. Jesus, die menslike Seun van God, is die enigste middelaar tussen God en mense (1 Tim 2: 5-6). Christus staan ​​as 'n volmag vir God wat die Here is wat God in posisie gestel het om tussen hom en mense te bemiddel. Jesus is ons hoëpriester deur wie ons versoening met God het (Sien Hebreërs 8: 1-6, Hebreërs 9: 11-14 en Hebreërs 9: 23-28). 

Om die naam van die Here aan te roep, het 'n ander implikasie in die ou verbond as nou die nuwe verbond. In die ou verbond is die HERE God hoofsaaklik geïdentifiseer as die Here volgens die belydenis van Israel: "Hoor, Israel: die HERE onse God, die HERE is een." (Deut 6: 5) Ten opsigte van die woord Here wat uit die Griekse woord vertaal is kurios, dit is 'n algemene woord vir 'heer' en het nie noodwendig betrekking op die HERE (YHWH) God die Almagtige in Psalm 116: 4 nie. Wat hier gebeur, is die samesmelting van die spesifieke naam van die Here God met die algemene woord vir heer in Grieks. Hieronder is die definisie uit die BDAG -leksikon vir die Griekse woord κύριος (vertaal heer).

ςριος, (Gk-EnLex_NT) BDAG

 Die primêre mng. het betrekking op die besit van mag of gesag, in verskillende opsigte: 'sterk, gesaghebbend, geldig, heersend'; dan na dit wat uiters belangrik is, noodsaaklik

1 een wat in beheer is uit hoofde van besit, eienaar

2 een wat in 'n gesagsposisie is, heer, meester

Opsomming

In die nuwe verbond het God Jesus beide Here en Christus gemaak (Handelinge 2:36). Νwó is daar 'n middelaar tussen God en mense, die man Jesus Christus (1 Tim 2: 5-6). Hy is die een wat God tot sy regterhand verhef het as leier en redder (Handelinge 5:31). Binne hierdie nuwe paradigma, hoewel daar baie sogenaamde "gode" en baie sogenaamde "here" is, is daar vir ons een God, die Vader en een Here, Jesus Christus (1 Kor 8: 5-6). In die kategorie "gode" - is daar een God die Vader. In die kategorie “here” - is daar een Here, Jesus Christus. Alhoewel God die Vader die HERE (YHWH) oor alles bly (in absolute sin), het hy Jesus Christus die Here gemaak as die een wat die wêreld in geregtigheid sal oordeel en sal heers in die koninkryk wat gevestig sal word. Dit wil sê, Jesus is die menslike Messias wat gegee sal word en die ewige koninkryk. Hierdie gesag kom egter van die enigste God en Vader, uit wie alle dinge is en vir wie ons bestaan ​​(1 Kor 8: 5-6).

Psalms 116: 4, het die Naam van die HERE aangeroep

4 Dan ek het die Naam van die HERE aangeroep: "HERE, ek bid, red my siel!"

Romeine 10: 12-13, elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word

12 Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie; want dieselfde Here is die Here van almal, en skenk sy rykdom aan almal wat hom aanroep. 13 vir "elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word. "

Joël 2:32: Elkeen wat die Naam van die HERE aanroep, sal gered word

32 En dit sal gebeur elkeen wat die Naam van die HERE aanroep, sal gered word. Want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar wees wat ontsnap, soos die HERE gesê het, en onder die oorlewendes sal hulle wees wat die HERE roep.

Handelinge 2: 20-21: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word

20 die son sal in duisternis verander word en die maan in bloed, voordat die dag van die Here kom, die groot en wonderlike dag. 21 En dit sal gebeur elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word'

1 Korintiërs 1: 1-3, Roep die naam van onse Here Jesus Christus aan

1 Paulus, wat deur die wil van God geroep is om 'n apostel van Christus Jesus te wees, en ons broer Sosthenes, 2 Aan die gemeente van God wat in Korinte is, aan die wat in Christus Jesus geheilig is, geroep om heiliges te wees saam met almal wat oral roep die naam van ons Here Jesus Christus aan, beide hulle Heer en ons s'n: 3 Genade vir u en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus.

Handelinge 2:36, God het hom beide Here en Christus gemaak 

36 Laat die hele huis van Israel dus verseker weet dat God hom beide die Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. "

1 Korintiërs 8: 5-6: Vir ons is daar een God, die Vader en een Here, Jesus Christus

5 Want alhoewel daar sogenaamde gode in die hemel of op die aarde kan wees-soos daar inderdaad baie "gode" en baie "here" is- 6 nog vir ons is daar een God, die Vader, uit wie alle dinge is en vir wie ons bestaan, en een Here, Jesus Christusdeur wie alle dinge is en deur wie ons bestaan.

1 Timoteus 2: 5-6, Een middelaar tussen God en mense, die mens Christus Jesus

5 Want daar is een God, en daar is een middelaar tussen God en mense, die mens Christus Jesus, 6 wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, dit is die getuienis wat op die regte tyd gegee is.

Regterstoel van God/Christus 

Sommige verenig Romeine 14: 9-12 en 2 Korintiërs 5: 9-10 om af te lei dat die oordeel van God in die een geval gebruik word en die regterstoel van Christus in die ander gebruik word om aan te dui dat Christus God is in sy ontologiese identiteit. Dit is nog 'n voorbeeld van 'n dwaling wat verband hou met die gebrek aan begrip dat God Jesus aangestel het om die wêreld in geregtigheid te oordeel (Handelinge 17: 30-31). Alhoewel Jesus Christus die eintlike oordeel sal doen, is God die outoriteit agter hom (God het dit aan hom gegee), soos daar in Handelinge 10:42 staan, "hy is die een wat deur God aangestel is om die regter van die lewendes en die dooies te wees." Gevolglik is dit baie sinvol dat die regterstoel geassosieer word met sowel God as Christus, die enigste middelaar tussen God en mense (1 Tim 2: 5-6). 

Openbaring 20: 11-13 beskryf die oordeel oor die wit troon. Alhoewel daar nie 'n oordeel oor die een is nie, kan ons uit die gebalanseerde getuienis van die Skrif agterkom dat dit Jesus Christus is (die meer akkurate Griekse tekste lees "troon" in Op. 20:12, nie "God" nie). In Bybelse Joodse denke is daar geen rede om verward te wees oor die idee dat die regterstoel van "God" die regterstoel van "Christus" is nie. Die konsep van agentskap is voldoende. God is die krag agter die oordeel, volbring deur sy agent wat hy aan sy regterhand, Jesus Christus, verhef het. Dit is dus die regterstoel van God omdat dit Sy uiteindelike gesag het. Dit is egter die regterstoel van Christus omdat hy die regte oordeel doen. Jesus Christus het dit duidelik gemaak dat hy die regte oordeel sou doen toe hy gesê het: “die Vader oordeel niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun toevertrou ... en hy het hom die mag gegee om te oordeel omdat hy die Seun van die mens is. Op my eie kan ek niks doen nie; Ek oordeel net soos ek hoor, en my oordeel is regverdig, want ek probeer nie om myself te behaag nie, maar van hom wat my gestuur het ”(Johannes 5:22, 27, 30).

Romeine 14: 9-12 (OAV), die regterstoel van God

9 Want hiervoor het Christus gesterwe en weer lewend geword, om die Here te wees van die dode sowel as van die lewendes. 10 Waarom oordeel jy oor jou broer? Of jy, waarom verag jy jou broer? Want ons sal almal staan voor die regterstoel van God; 11 want daar staan ​​geskrywe:So waar as ek leef, sê die Here, elke knie sal voor my buig en elke tong voor God bely. " 12 So sal elkeen van ons rekenskap van homself aan God gee.

2 Korintiërs 5: 9-10 (OAV), die regterstoel van Christus

9 Of ons nou tuis of weg is, ons streef daarna om hom te behaag. 10 Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat verskuldig is vir wat hy in die liggaam gedoen het, hetsy goed of kwaad.

Handelinge 10:42 (ESV), Hy is die een wat deur God aangestel is as regter

42 En hy het ons beveel om vir die mense te preek en daarvan te getuig hy is die een wat deur God aangestel is om die regter van die lewendes en die dooies te wees.

Handelinge 17: 30-31 (ESV), God sal die wêreld oordeel deur 'n man wat hy aangestel het

30 Die tye van onkunde het God oor die hoof gesien, maar nou beveel hy alle mense oral om hulle te bekeer, 31 omdat hy het 'n dag vasgestel waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het; en hiervan het hy aan almal die versekering gegee deur hom uit die dood op te wek. ”

Johannes 5: 25-29 (ESV), Hy het hom gesag gegee om die oordeel te voltrek-die Seun van die mens

25 “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, daar kom 'n uur, en dit is nou hier, dat die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat dit hoor, sal lewe. 26 Want soos die Vader lewe in homself het, so het Hy die Seun ook gegee om lewe in homself te hê. 27 en hy het hom gesag gegee om te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. 28 Moenie jou hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor 29 en kom uit, die wat goed gedoen het aan die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het aan die opstanding van die oordeel.

Openbaring 20: 11-12 (OAV), staan ​​voor die troon (vroegste manuskripte)

11 Toe sien ek 'n groot wit troon en hom wat daarop sit. Van sy teenwoordigheid af vlug die aarde en die hemel weg, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. 12 En ek het die dooies gesien, groot en klein, voor die troon staan, en boeke is oopgemaak. Daarna is 'n ander boek oopgemaak, dit is die boek van die lewe. En die dooies is geoordeel volgens wat in die boeke geskryf was, volgens wat hulle gedoen het.

Openbaring 20: 11-12 (KJV), Staan voor God (latere manuskripte)

11 En ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. 12 En ek het die dooies gesien, klein en groot, voor God staan; en die boeke is oopgemaak; en 'n ander boek is geopen, dit is die boek van die lewe;

Dit is ek wat die verstand en die hart ondersoek

Openbaring 2:23, "Ek is dit wat die verstand en die hart ondersoek 1 Kronieke 28: 9, “Die HERE deursoek alle harte en verstaan ​​elke plan en gedagte” of met Jeremia 17:10, “Ek, die HERE, ondersoek die hart en toets die verstand om elkeen te gee volgens sy weë, volgens die vrug van sy dade.” Mense maak die afleiding omdat die HERE (JHWH) alle harte deursoek en Jesus nou net so goed doen dat hulle in wese een is en dat Jesus God in ontologiese sin is. Alhoewel dit in die Ou Testament waar is dat God die aktiewe regter van die mensdom was, oordeel die een wat God en Vader niemand meer het nie, maar het hy al die oordeel aan die Seun gegee. (Johannes 5:22)

Dit is uitdruklik in Handelinge 10:42, “Jesus is die een wat deur God aangestel is om te oordeel oor die lewendes en die dooies”, en in Handelinge 17:32, “het God ... 'n dag vasgestel waarop hy die wêreld sal oordeel in geregtigheid deur 'n man wat hy aangestel het; en hiervan het hy aan almal die versekering gegee deur hom uit die dood op te wek. ” Dit strook volkome met die Bybelse Unitariese verstaan ​​van 1 Tim 2: 5-6, "Daar is een God, en daar is een middelaar tussen God en mensen, die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal." Alhoewel daar baie sogenaamde 'gode' en sogenaamde 'here' is, is daar tog vir ons een God, die Vader, uit wie alle dinge is en vir wie ons bestaan, en een Here, Jesus Christus, deur wie alle dinge is en deur wie ons bestaan ​​(dws deur wie ons redding het). (1 Kor 8: 5-6). God het Jesus beide Here en Christus gemaak. (Handelinge 2:36)

Dit is duidelik dat Jesus in 'n oordeelposisie geplaas is (harte deursoek) en hy kan dit doen omdat hy deur God bemagtig is - nie omdat hy ontologies God is nie. Die mag om lewe te gee en te oordeel word aan hom gegee deur die enigste God en Vader (Johannes 5: 25-29). Daarom is dit die Seun van die mens dat hy die gesag gekry het om 'n oordeel te voltrek. (Johannes 5:27). Deur die krag van die Heilige Gees, waarmee Jesus toegerus is, kan harte deursoek word, soos daar in Romeine 8:27 staan: “Hy wat harte deursoek, weet wat die gees van die Gees is, omdat die Gees vir die heiliges intree volgens die wil van God. 

Die messiaanse profesie van Jesaja 11: 1-4 is duidelik dat die Messias die bevoegdheid sal kry om te oordeel, maar dit is ook duidelik dat hy regverdig sal oordeel omdat hy deur die Gees van God daartoe bemagtig is, soos dit sê: “die Die Gees van die HERE sal op hom rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en krag, die Gees van kennis en die vrees van die HERE. ” Jesus, ons Here Messias, sal nie oordeel na wat sy oë sien nie, of geskille beslis volgens wat sy ore hoor nie, maar met geregtigheid, deur die Gees van die HERE (YHWH), sal hy oordeel. (Jes 11: 2-11) 

Openbaring 2:23 (NLV), dit is ek wat die verstand en die hart ondersoek

3 en ek sal haar kinders doodslaan. En dit sal al die kerke weet Ek is die wat verstand en hart ondersoek, en ek sal aan elkeen van julle gee volgens julle werke.

1 Kronieke 28: 9, die HERE ondersoek alle harte en verstaan ​​elke gedagte

9 “En jy, my seun Salomo, ken die God van jou vader en dien hom met 'n hele hart en met 'n gewillige verstand, want die HERE ondersoek alle harte en verstaan ​​elke plan en gedagte.

Jeremia 17:10 (OAV), ek, die HERE, ondersoek die hart en toets die verstand

10 "Ek, die HERE, ondersoek die hart en toets die verstand om elkeen te gee volgens sy weë, volgens die vrug van sy dade."

Johannes 5: 19-22 (ESV), Tdie Vader oordeel niemand nie, maar het die Seun alle oordeel gegee

19 Daarom sê Jesus vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, die Seun kan niks uit eie krag doen nie, maar slegs wat hy die Vader sien doen. Want wat die Vader ook doen, dit doen die Seun net so. 20 Want die Vader het die Seun lief en wys hom alles wat Hy self doen. En groter werke as hierdie sal Hy hom toon, sodat jy jou kan verwonder. 21 Want soos die Vader die dooies opwek en hulle lewe gee, so gee die Seun ook lewe aan wie Hy wil. 22 Want die Vader oordeel niemand nie, maar het die Seun alle oordeel gegee

Handelinge 10:42 (ESV), Hy is die een wat deur God aangestel is as regter

42 En hy het ons beveel om vir die mense te preek en te getuig dat dit die een is wat deur God aangestel is om die regter van die lewendes en die dooies te wees.

Handelinge 17: 30-31 (ESV), He sal die wêreld in geregtigheid oordeel deur 'n man wat hy aangestel het

30 Die tye van onkunde het God oor die hoof gesien, maar nou beveel hy alle mense oral om hulle te bekeer, 31 omdat hy het 'n dag vasgestel waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het; en hiervan het hy aan almal die versekering gegee deur hom uit die dood op te wek. ”

1 Timoteus 2: 5-6 (OAV), Thier is een middelaar tussen God en mense, die mens Christus Jesus

5 Want daar is een God, en daar is een middelaar tussen God en mense, die mens Christus Jesus, 6 wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, dit is die getuienis wat op die regte tyd gegee is.

1 Korintiërs 8: 5-6 (ESV), Daar is een God, die Vader en een Here, Jesus Christus

5 Want alhoewel daar sogenaamde gode in die hemel of op die aarde kan wees-soos daar inderdaad baie "gode" en baie "here" is- 6 nog vir ons is daar een God, die Vader, uit wie alle dinge is en vir wie ons bestaan, en een Here, Jesus Christus, deur wie alle dinge is en deur wie ons bestaan.

Handelinge 2:36 (ESV), God het hom beide Here en Christus gemaak

36 Laat die hele huis van Israel dan sekerlik weet dat God hom sowel Here as Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het.

Johannes 5: 25-29 (ESV), Hy het hom gesag gegee om oordeel te voltrek, omdat hy die Seun van die mens is

25 “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, daar kom 'n uur, en dit is nou hier, dat die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat dit hoor, sal lewe. 26 Want soos die Vader lewe in homself het, so het Hy die Seun ook gegee om lewe in homself te hê. 27 En hy het hom gesag gegee om te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. 28 Moenie jou hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor 29 en kom uit, diegene wat goed gedoen het aan die opstanding van die lewe, en diegene wat kwaad gedoen het aan die opstanding van die oordeel.

Romeine 8: 26-27 (NLV): Hy wat harte deursoek, weet wat die gedagte van die Gees is

26 Net so help die Gees ons in ons swakheid. Want ons weet nie wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met kreunde wat te diep is vir woorde. 27 En hy wat harte deursoek, weet wat die gees van die Gees is, omdat die Gees vir die heiliges intree volgens die wil van God.

Jesaja 11: 1-4 (NLV): Die Gees van die HERE sal op hom rus

1 Daar kom 'n loot uit die stomp van Isai,
en 'n tak van sy wortels sal vrugte dra.
2 en die Gees van die HERE sal op hom rus,
die Gees van wysheid en begrip,
die Gees van raad en krag,
die Gees van kennis en die vrees van die HERE.
3 En sy behae sal wees in die vrees van die HERE.
Hy sal nie oordeel na wat sy oë sien nie,
of geskille beslis deur wat sy ore hoor,
4 maar met regverdigheid sal hy die armes oordeel,
en besluit met regverdigheid vir die sagmoediges van die aarde;

Elke knie sal buig en elke tong bely

Sommige beweer dat buig en bely as die Here iets is wat eksklusief vir God is en dus is Jesus God deur afleiding. Dit is gebaseer op 'n paar gedeeltes wat dui op die buiging en die belydenis van God saam met ander wat op die buiging en belydenis van Jesus Christus (Messias) dui. Die probleem met hierdie redenasie dat elke knie sal buig en elke tong wat 'n persoon as die Here bely, geld nie net vir God nie, maar kan ook van toepassing wees op die verteenwoordiger van God wat aan God se regterhand is.

God het Jesus verhoog en hom leier en verlosser gemaak (Handelinge 5:31). Ons lees in Filippense 2: 8-11 dat God, vanweë Jesus wat tot die dood toe gehoorsaam was, Hom baie verhoog het en aan hom die naam gegee het wat bo elke naam is (gesag bo elke gesag). Ons lees in Johannes 3:35, “Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee” en in Johannes 5: 22-23, “oordeel die Vader niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee, sodat almal mag die Seun eer net soos hulle die Vader eer. ” Tog het Jesus verduidelik dat hy nie God is nie, toe hy gesê het: “As ek myself verheerlik, is my heerlikheid niks. Dit is my Vader wat my verheerlik, van wie julle sê: Hy is ons God. ”(Johannes 8:54)

Openbaring gee belangrike besonderhede van hoe Jesus geïdentifiseer word en die konteks waaraan hy geprys en geëer word. Eerstens word Jesus in die inleiding (Openbaring 1: 5-6) geïdentifiseer as “die getroue getuie, die eersgeborene van die dooies en die heerser van die konings op aarde”. en dan in vers 6 as "hom wat ons liefhet en ons deur ons bloed van ons sondes bevry het en ons 'n koninkryk gemaak het, priesters vir sy God en Vader." Dit is 'n aanduiding van Jesus as die verhewe Messias wat 'n dienskneg van God is. Dit word verder bevestig in Openbaring 5: 6-14, waar die lam in vers 9-10 die lied aangespreek word deur: “julle is gedood, en deur u bloed het u mense vir God losgekoop ... u het van hulle‘ n koninkryk en priesters gemaak tot onse God, en hulle sal regeer op die aarde. ” Let op dat die lam nie as God aangespreek word nie. Vervolgens in vers 13 sê alle wesens: "Aan hom wat op die troon sit en aan die Lam, seën en eer en eer en mag tot in alle ewigheid!" In hierdie konteks word God wat op die troon sit, onderskei van die Lam, maar albei word geëer en geprys. Dit stem ooreen met die verkondiging dat daar één God, die Vader en één Here, Jesus Christus, is (1 Kor 8: 5-6).

Jesaja 45: 22-23 (NLV): “Vir my sal elke knie buig en elke tong trou sweer”

22 “Draai na My toe en word gered, alle eindes van die aarde! Want ek is God, en daar is geen ander nie. 23 By myself het ek gesweer; uit my mond het daar in geregtigheid 'n woord uitgegaan wat nie terugkom nie: 'Elke knie buig vir my, elke tong sal trou sweer'

Romeine 14:11: Elke knie buig en elke tong bely voor God

11 want daar staan ​​geskrywe:So waar as ek leef, sê die Here, elke knie sal voor my buig en elke tong voor God bely. "

Filippense 2: 8-11 (NLV): Elke knie moet buig en elke tong bely dat Jesus Christus die Here is

8 En in menslike vorm gevind, hy verneder homself deur gehoorsaam te word tot die dood toe, selfs die dood aan 'n kruis. 9 Daarom het God hom hoog verhoog en aan hom die naam gegee wat bo elke naam is, 10 sodat elke knie in die naam van Jesus sou buig, in die hemel en op aarde en onder die aarde, 11 en elke tong bely dat Jesus Christus die Here is, tot eer van God die Vader.

Johannes 3: 35-36 (ESV), Die Vader het alles in die hand gegee

35 Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. 36 Wie in die Seun glo, het die ewige lewe; wie nie gehoorsaam die seun sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.

Johannes 5: 22-23 (ESV), die Vader het die oordeel aan die Seun gegee

22 Vir die Vader oordeel niemand nie, maar het alle oordeel aan die Seun gegee, 23 sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer.

Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat hom gestuur het nie.

Johannes 8:54 (NLV): As ek myself verheerlik, is my heerlikheid niks

54 Jesus antwoord: “As ek myself verheerlik, is my eer niks. Dit is my Vader wat my verheerlik, van wie julle sê: 'Hy is ons God'

Johannes 15:10 (ESV): Bewaar my gebooie net soos ek die gebooie van my Vader onderhou het

10 As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die gebooie van my Vader onderhou het en in sy liefde bly.

Handelinge 5: 30-31 (ESV), God het Jesus aan sy regterhand verhoog as leier en redder

30 Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat jy doodgemaak het deur hom aan 'n boom te hang. 31 God het hom aan sy regterhand verhef as Leier en Verlosser, om berou te gee aan Israel en vergifnis van sondes.

Openbaring 1: 5-6 (ESV), Jesus Christus, die heerser van die konings op aarde

5 en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene van die dooies, en die heerser van die konings op aarde. Aan Hom wat ons liefhet en deur sy bloed van ons sondes bevry het 6 en ons 'n koninkryk gemaak, priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die heerskappy vir ewig en altyd. Amen.

Openbaring 5: 6-14 (SVV) Aan Hom wat op die troon sit en aan die Lam

6 en tussen die troon en die vier lewende wesens en onder die ouderlinge het ek 'n Lam sien staan, asof dit geslag is, met sewe horings en met sewe oë, wat die sewe geeste van God is wat die hele aarde uitgestuur is. 7 En hy gaan en neem die boekrol aan die regterhand van hom wat op die troon sit. 8 En toe hy die boekrol neem, val die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor die Lam neer, elkeen met 'n harp en goue bakke vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. 9 En hulle sing 'n nuwe lied en sê: "Waardig is u om die boekrol te neem en die seëls oop te maak, want jy is gedood, en deur jou bloed het jy mense vir God losgekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, 10 en julle het hulle 'n koninkryk gemaak en priesters vir onse God, en hulle sal regeer op die aarde. ”
11 Toe kyk ek, en ek hoor rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge die stem van baie engele, met talle duisende duisende, 12 met 'n harde stem gesê: "Die Lam wat geslag is, is waardig om krag en rykdom en wysheid en mag te ontvang en eer en heerlikheid en seën! "
13 En ek het al die wesens in die hemel en op die aarde en onder die aarde en in die see en alles wat daarin is, gehoor sê:Aan hom wat op die troon sit en na die Lam wees seën en eer en eer en mag tot in alle ewigheid! " 14 En die vier lewende wesens het gesê: “Amen!” en die ouderlinge het neergeval en aanbid.

1 Korintiërs 8: 5-6 (ESV), Daar is een God, die Vader en een Here, Jesus Christus

5 Want alhoewel daar sogenaamde gode in die hemel of op die aarde kan wees-soos daar inderdaad baie "gode" en baie "here" is- 6 nog vir ons is daar een God, die Vader, uit wie alle dinge is en vir wie ons bestaan, en een Here, Jesus Christusdeur wie alle dinge is en deur wie ons bestaan.

 • "Deur wie ons bestaan" = deur wie ons saligheid en 'n erfenis in die koninkryk van God ontvang

Here God - die Almagtige, Openbaring 1: 8

As Johannes 'n seën "Genade vir jou en vrede" in Openbaring 1: 4-8 spreek, roep hy drie partye op, waaronder (1) van hom wat is en wat is en wat kom, (2) van die sewe geeste wat is voor sy troon, en (3) van Jesus Christus, die getroue getuie. 'Wie is en wat was en wat kom' in vers 4 word onderskei van Jesus, die getroue getuie van verse 5-7. Soos getoon in die diagram hieronder, is verse 5-7 van toepassing op Jesus terwyl vers 4 en vers 8 van toepassing is op die een wat is en wat was en wat kom, die God en Vader van Jesus. Dit is dus die Here God die Almagtige wat in hierdie konteks die Alfa en Omega genoem word (nie Jesus die getroue getuie nie). Daar moet ook op gelet word dat Jesus ons “priesters van sy God en Vader” gemaak het en dat sy God en Vader die Here God die Almagtige is.

Alfa en Omega, Openbaring 1:11 

'Alfa en Omega, eerste en laaste' is later by Openbaring 1:11 gevoeg. Dit is nie in die kritiese teks wat die vroegste Griekse manuskripte weerspieël nie. Dit is ook nie in die meerderheidsteks wat die regte Koine -tradisie verteenwoordig nie. Dit is duidelik 'n interpolasie wat later bygevoeg is. Om hierdie rede bevat die meerderheid moderne vertalings dit nie. Hierdie feit is 'n goeie voorbeeld van hoe die boeke van die Nuwe Testament ondanks die vloek van Openbaring 22: 18-19 op verskillende maniere beskadig is om 'Ortodokse' dogma te ondersteun. Sien meer by https://kjviscorrupt.com

Openbaring 1: 10-11 (ESV), sonder interpolasie

10 Ek was in die Gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n harde stem soos 'n basuin gehoor 11 , "Skryf wat jy in 'n boek sien, en stuur dit na die sewe gemeentes, na Efese en na Smirna en na Pergamus en na Thiatíra en na Sardis en na Philadelphia en na Laodicea."

Openbaring 1: 10-11 (KJV), met latere interpolasie

10 Ek was in die Gees op die dag van die Here en het agter my 'n groot stem gehoor, soos 'n basuin, 11 , Ek is Alpha en Omega, die eerste en die laaste: enWat u sien, skryf dit in 'n boek en stuur dit na die sewe gemeentes in Asië; vir Efese en Smirna en Pergamos en Thiatíra en Sardis en Filadelfia en Laodisea.

Eerste en Laaste, Openbaring 1:17

"Eerste en laaste" in Jesaja 44: 6 is dikwels in stryd met Openbaring 1:17. Dit is egter twee verskillende boeke met twee verskillende kontekste. Die betekenis van "eerste en laaste" word verstaan ​​met verwysing na die konteks en het nie noodwendig 'n vaste betekenis nie. In Jesaja 44, God, is die HERE van die leërskare “eerste en laaste” met betrekking tot die enigste God. In Openbaring 1:17 is Jesus “eerste en laaste” met betrekking tot die lewende een wat gesterf het en vir ewig lewe en die sleutels van die dood en doderyk het. In konteks is dit duidelik dat Jesus “Eerste en Laaste” is in die sin dat hy God se voorsiening is vir redding vir die hele mensdom van die begin tot die einde.

Hierdie beoordeling stem ooreen met die feit dat een van die vroegste Griekse manuskripte uit die 5de eeu 'Ek is die eersgeborene en die laaste' eerder as 'eerste en laaste' (Codex Alexandrinus) lees.

Jesaja 44: 6-8, behalwe my is daar geen god nie

6 So sê die HERE, die Koning van Israel en sy Verlosser, die HERE van die leërskare: "Ek is die eerste en ek is die laaste; behalwe my is daar geen god nie. 7 Wie is soos ek? Laat hy dit verkondig. Laat hom dit verklaar en dit aan my voorhou, aangesien ek 'n ou volk aangestel het. Laat hulle verklaar wat kom en wat gaan gebeur. 8 Moenie bang wees nie, en moenie bang wees nie, het ek dit nie van ouds vertel nie en dit verklaar? En julle is my getuies! Is daar 'n God buiten my? Daar is geen Rots nie; Ek ken nie een nie. ”

Jes 48: 12-13 (ESV), My hand het die fondament van die aarde gelê

12 “Luister na my, o Jakob, en Israel, wat ek geroep het! Ek is hy; Ek is die eerste, en ek is die laaste. 13 My hand het die fondament van die aarde gelê, en my regterhand het die hemele uitgesprei; as ek na hulle roep, staan ​​hulle saam uit.

Openbaring 1: 12-18 (ESV), ek het gesterf, en kyk, ek lewe vir ewig en ek het die sleutels van die dood en doderyk

12 Toe draai ek om die stem wat met my praat, en toe ek omdraai, sien ek sewe goue kandelaars, 13 en in die middel van die kandelaars een soos 'n mensekindgeklee in 'n lang mantel en met 'n goue venster om sy bors. 14 Die hare van sy kop was wit, soos wit wol, soos sneeu. Sy oë was soos 'n vuurvlam, 15 sy voete was soos gebrande koper, verfyn in 'n oond, en sy stem was soos die gedruis van baie waters. 16 In sy regterhand het hy sewe sterre gehou, uit sy mond kom 'n skerp tweesnydende swaard, en sy gesig was soos die son wat in volle sterkte skyn. 17 Toe ek hom sien, val ek voor sy voete neer asof hy dood is. Maar hy het sy regterhand op my gelê en gesê: “Moenie vrees nie, Ek is die eerste en die laaste, 18 en die lewende. Ek het gesterf, en kyk, ek lewe vir ewig, en ek het die sleutels van die dood en die doderyk.

Openbaring 1: 17b-18 (Codex Alexandrinus, 5de eeu), “eersgeborenes en die laaste”

 "Moet nie vrees nie, Ek is die eersgeborene en die laaste, en die lewende een. Ek het gesterf, en kyk, ek lewe vir ewig, en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. ”

'Ek is die eerste en die laaste', REV Commentary

Die frase, "die eerste en die laaste", is 'n titel wat vyf keer in die Bybel gebruik word, twee keer in Jesaja van God (Jes 44: 6; 48:12) en drie keer in Openbaring van die Seun (Op. : 1; 17: 2; 8:22). Trinitariërs neem soms die aanname aan dat, aangesien dieselfde titel van toepassing is op beide die Vader en die Seun, hulle albei God moet wees. Daar is egter geen Bybelse regverdiging waarop hierdie aanname gegrond kan wees nie. As die hele Skrif bestudeer word, kan ons sien dat dieselfde titels vir God, Christus en mense gebruik word. Voorbeelde sluit in “Here”, “Verlosser” en “Koning van die konings”. As ander titels op God, Christus en mense van toepassing is, sonder om almal in 'een God' te maak, is daar geen rede om aan te neem dat hierdie spesifieke titel sou beteken dat God en Jesus een God was nie, tensy die Skrif dit spesifiek vir ons gesê het. nie.

In die Ou Testament was God werklik “die eerste en die laaste”. Die betekenis van die titel word nie spesifiek gegee nie, en geleerdes debatteer daaroor, maar dit lyk asof 'n sleutel tot die betekenis daarvan in Jesaja 41: 4 gegee word, waarin God sê dat Hy die geslagte van mense na vore gebring het, en saam met die eerste van hulle en is met die laaste van hulle. Jesaja 41: 4 sê: “Wie het dit gedoen en deurgedra en die geslagte van die begin af laat voortkom? Ek, Yahweh - met die eerste van hulle en met die laaste - ek is hy. ” Die Bybel verbind dus die frase “die eerste en die laaste” met die oproep van die geslagte.

Terwyl dit God was wat die geslagte in die Ou Testament voortgebring het, het Hy sy gesag nou daardie gesag verleen. Dit is dus maklik om te sien waarom die Here Jesus in die boek Openbaring “die eerste en die laaste” genoem word. Dit is Jesus Christus wat die geslagte mense uit die graf sal uitroep om die ewige lewe binne te gaan. God het Jesus die gesag gegee om die dooies op te wek (Johannes 5: 25-27). Sy stem sal alle dooie Christene opwek (1 Tess. 4: 16-17), en hy sal ons liggame verander in nuwe glorieryke liggame (Fil. 3: 20-21). Selfs toe Jesus gesê het dat hy die gesag het om dooies op te wek, het hy nooit beweer dat hy die outoriteit het nie, omdat hy God is. Hy het altyd gesê dat sy Vader gesag aan hom gegee het. Terwyl Jesus Christus oor sy gesag geleer het, was hy baie duidelik oor wie die uiteindelike gesag was: “Die Seun kan niks alleen doen nie ... die Vader ... het die hele oordeel aan die Seun toevertrou ... Want soos die Vader lewe in Homself het, so het Hy die Seun gegee om lewe in homself te hê. En Hy het hom die mag gegee om te oordeel ”(Johannes 5:19, 22, 26-27). As Jesus die gesag gehad het om dooies op te wek omdat hy op een of ander manier God was, het hy dit nooit gesê nie. Hy het gesê dat hy sy gesag het omdat sy Vader dit aan hom gegee het. Met die gesag om die geslagte groot te maak, kom die titel wat verband hou met die bestaan ​​van die geslagte, en daarom is dit 'n belangrike rede dat Jesus Christus na sy opstanding 'die eerste en die laaste' genoem word.

'N Ander manier waarop ons kan sien dat die titel "eerste en laaste" Jesus God nie maak nie, is eenvoudig die manier waarop Jesus dit gebruik het. Let op wat die vers in Openbaring sê: “Ek is die eerste en die laaste, en die lewende, en ek was dood, en kyk! Ek lewe tot in ewigheid, en ek het die sleutels van die dood en van die graf ”(Op. 1:17, 18). Patrick Navas sê:

'Jesus is die een wat' dood was ', maar nou lewe ... In twee uit drie gevalle waar Jesus homself beskryf as 'die eerste en die laaste' in die boek Openbaring, word die stelling gemaak in verband met sy dood en daaropvolgende opstanding. ... As 'die Eerste en die Laaste' in hierdie geval beteken, of uiteindelik impliseer, 'God (die Almagtige), die Ewige', op watter manier sou dit vir Jesus sinvol wees om in werklikheid te sê: 'Ek is die ewige God' , Het ek gesterf, maar tot lewe gekom? Hoe vreemd en hoe onwaarskynlik - indien nie onmoontlik nie - sou dit gewees het as God gesterf het of gesê het dat hy gesterf het? Selfs baie Trinitariërs leer dat 'God', of die 'goddelike natuur/aspek van Christus', op geen manier gesterf het nie. … Trinitariërs sou dus uiteindelik moes argumenteer dat Jesus homself as God identifiseer deur homself 'die Eerste en die Laaste' te noem en onmiddellik daarna oor te skakel na of uit sy 'menslike natuur' te praat, vanweë die feit dat hy gesterf het. Dit sal duidelik 'n geval wees van 'vinnig en los speel' met die Skrif. ” (Goddelike waarheid of menslike tradisie, bl. 585, 586).

Die feit dat toe Jesus die titel "die eerste en die laaste" gebruik het, het hy dit met sy dood en opstanding verbind, wys ons dat dit, ver van 'n aanspraak op God wees, getoon het hoe, as die Seun wat sy Vader gehoorsaam het, die kruis en die dood, het Jesus nou gesag van God gehad om selfs die dooies op te wek. Ons kan dit veral sien sedert hy Open 1:18 voltooi het deur te sê dat hy die sleutels van die dood en die graf het, wat slegs sinvol sou wees as hy die sleutels gehad het, nie inherent deel van sy natuur was nie. As hy God was, hoekom sê hy dat hy die sleutels van die dood en die graf gehad het? Natuurlik het God daardie sleutels, maar die menslike Seun van God sou dit net hê as God die Vader dit aan hom gegee het.

Baie van die bogenoemde kommentaar is geneem uit die REV (Revised English Version) Bybelkommentaar, https://www.revisedenglishversion.com/Revelation/chapter1/17, met toestemming gebruik, Spirit and Truth Fellowship International

Opsomming

Jesus wat “eerste en laaste” is, is in die sin dat daar redding by niemand anders is nie en dat sy offer eens en vir altyd is. Soos daar in Hebreërs 10: 12-13 staan, "Christus het vir altyd 'n enkele offer vir die sonde gebring, want deur 'n seinoffer het Hy die wat geheilig word, vir altyd vervolmaak." En daar staan ​​in Hebreërs 10:10, "Ons is geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus eens en vir altyd". Ons sien Jesus, bekroon met heerlikheid en eer vanweë die lyding van die dood, sodat hy deur die genade van God die dood vir almal kan smaak (Hebreërs 2: 9). God, vir wie en deur wie alles bestaan, deur baie seuns tot eer te bring, moet die grondlegger van ons saligheid deur lyding volmaak maak (Hebreërs 2:10). Want hy wat heilig maak en wat geheilig is, het almal een bron (Hebreërs 2:11).

Boonop het God ons voorbeskik om gelykvormig te wees aan die beelde van sy Seun, sodat hy die eersgeborene onder baie broers kan wees (Romeine 8:29, 1 Thes 5: 9-10). Christus is die eersteling van diegene wat aan die slaap geraak het (1 Kor 15: 20-22). Die geheim van God se voorneme is wat hy in Christus voorgestel het as 'n plan vir die volheid van tyd om alle dinge in hom te verenig (Ef 1: 9-10). Die plan wat eeue lank in God verborge is, is die veelvuldige wysheid van God-die ewige doel wat hy in Christus Jesus, ons Here, bereik het (Ef 3: 9-11). Daar is redding in niemand anders nie, want daar is geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie (Handelinge 4:12). Hy is die een wat deur God aangestel is om die regter van die lewendes en die dooies te wees (Handelinge 10:43). Die uur kom dat die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat dit hoor, sal lewe (Johannes 5:26). En hy het hom gesag gegee om die oordeel te voltrek, omdat hy die Seun van die mens is (Johannes 5:27). Daar is een God en een middelaar tussen God en mense, die mens Christus Jesus wat homself gegee het as 'n losprys vir almal (1Tim 2: 5-6). Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee (Johannes 3:35).

Hebreërs 2: 9-11 (ESV), kan hy die dood vir almal smaak

9 Maar ons sien hom wat 'n rukkie laer as die engele gemaak is, naamlik Jesus, bekroon met heerlikheid en eer vanweë die lyding van die dood, sodat deur die genade van God hy kan die dood vir almal smaak. 10 Want dit was gepas dat hy, vir wie en deur wie alles bestaan, om baie seuns tot eer te bring, sou maak die stigter van hulle redding volmaak deur lyding. 11 Want hy wat heilig maak en die wat geheilig word almal het een bron.

Hebreërs 10: 10-14 (ESV), deur die offer van die liggaam van Jesus Christus eens en vir altyd-vir altyd

10 En deur die wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus eens en vir altyd. 11 En elke priester staan ​​daagliks tot sy diens en bring herhaaldelik dieselfde offers, wat nooit sondes kan wegneem nie. 12 Maar toe Christus aangebied het vir alle tye 'n enkele offer vir die sondes, gaan sit aan die regterhand van God, 13 wag van daardie tyd af totdat sy vyande 'n voetbank vir sy voete gemaak moet word. 14 Want deur 'n enkele offer Hy het die wat geheilig word, vir altyd vervolmaak.

Die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, Openbaring 22:13

Baie apologete veronderstel dat 'die Alfa en Omega' 'n titel is wat slegs van toepassing is op die Here God, die Almagtige. Dit is egter net 'n ander manier om 'eerste en laaste' of 'begin en einde' te sê, hierdie terme blyk uitruilbaar te wees en maniere om dieselfde te sê. Dit blyk uit die feit dat sommige vroeë manuskripte verskillende woordorde vir Openbaring 22:13 het. 'Alpha en Omega' is op Christus van toepassing in dieselfde sin as wat 'Eerste en Laaste' op Christus van toepassing is (sien die gedetailleerde aantekeninge in die vorige afdeling, Eerste en Laaste, Openbaring 1:17). Daar is geen rede om te glo dat "Alpha en Omega" slegs van toepassing is op God en net soos ander konsepte en titels wat ook op Christus kan geld nie. 'N Algemene dwaling is om te veronderstel dat, omdat 'n titel of konsep op God toegepas word, dit noodwendig slegs op God van toepassing is.

Openbaring 22:13

13 Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. ”

 "The Alpha and the Omega", REV Commentary

'N Gewilde kommentaar op Openbaring (Bullinger) sê dat die uitdrukking "'n Hebraïsme is, wat algemeen gebruik word onder die ou Joodse kommentators om alles van die begin tot die einde aan te dui; 'Adam het die hele wet van Aleph tot Tau oortree' (Jalk. Reub., fol. 17.4). ” Dit sou die uitdrukking die spraakvorm maak. Die beste geleerdes het tot die gevolgtrekking gekom dat die frase iets te doen het met die begin en afwerking van iets, of die geheel van iets. Norton skryf dat hierdie woorde 'die bepaalde prestasie van sy voornemens aandui; dat wat hy begin het, tot die voleinding daarvan sal voortgaan ”(A Statement of Reasons for Not Believe the Doctrines of Trinitarians; 1877, pp. 479, 480).

Aangesien beide God en Jesus Christus op hul eie manier “die Alfa en die Omega” is, is daar goeie rede om te glo dat die titel op beide van toepassing kan wees, en geen goeie rede waarom hierdie titel die twee in “een God” maak nie . ” Die titels “Here”, “Verlosser” en “koning van die konings” is van toepassing op sowel God as Christus sowel as op ander mense. Soos met 'Here', 'Verlosser' en 'Koning van die konings', pas hierdie titel by hulle albei. God is waarlik die begin en die einde van alle dinge, terwyl Christus die begin en die einde is, want hy is die eersgeborene uit die dood, die Skrywer en Voleinder van die geloof, die Man deur wie God die wêreld sal oordeel en die vernaamste van die nuwe eeue wat kom.

(Hersiene Engelse weergawe (REV) Bybelkommentaar,  https://www.revisedenglishversion.com/Rev/1/8, met toestemming gebruik, Spirit and Truth Fellowship)

“Eerste en laaste”

Sien die vorige gedeelte met verwysing na “eerste en laaste” in Openbaring 1:17.

"Begin en die einde", REV -kommentaar

"Begin en die einde." Die frase verskyn twee keer: hier en Openbaring 22:13. Die presiese betekenis van die frase "die begin en die einde" word nie gegee nie. Geleerdes gee verskillende verduidelikings van die frase, maar die betekenis moet nou verband hou met die begrippe "Alfa en Omega" en "Eerste en Laaste" omdat hierdie titels met mekaar verbind word (kp. Op. 22:13). Ons het uit die studie van die titel "Alfa en Omega" gesien dat dit verwys na die begin en einde van iets, en ons het uit die titel "Eerste en Laaste" (Op. 1:17) gesien dat Christus die geslagte mense tot die ewige lewe. Dit is duidelik waarom Christus in samewerking met hierdie konsepte die 'begin en die einde' genoem sou word. Hy is die eersgeborene uit die dood, en hy is die een wat die laaste mense uit hul grafte uitroep, hy is sowel die outeur as die voleinder van die geloof, hy is die man deur wie God die wêreld sal oordeel en hy is die een wat dan die volgende eeue sal skep en voltooi (sien die kommentaar op Heb. 1:10). Daar is geen dwingende rede om aan te neem dat Jesus God is bloot vanweë die titel 'die begin en die einde' nie. Dit is algemeen dat mense met dieselfde status dieselfde titel gebruik.

(Hersiene Engelse weergawe (REV) Bybelkommentaar,  https://www.revisedenglishversion.com/Rev/21/6, met toestemming gebruik, Spirit and Truth Fellowship)

Hy sal die magtige God genoem word, die ewige vader, Jesaja 9: 6

Jesaja 9: 6 is 'n ander Ou -Testamentiese teks wat dikwels gebruik word om aan te dui dat Jesus God is vanweë die dinge wat hy genoem sal word. As ons na die konteks kyk, is dit duidelik dat die onderwerp van hierdie gedeelte nie God self is nie, maar die Messias. 

Jesaja 9: 6-7 (NLV): Vir ons word 'n kind gebore, 'n seun is vir ons gegee

6 Want vir ons is 'n kind gebore, aan ons is 'n seun gegee; en die regering sal wees op sy skouer en sy naam genoem sal word Wonderlike Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. 7 Aan die vermeerdering van sy regering en vrede sal daar geen einde wees op die troon van Dawid en oor sy koninkryk om dit te vestig en dit met geregtigheid en met geregtigheid te handhaaf van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen.

Jesaja 9: 6-7 (NETS Septuagint), 'n kind is vir ons gebore, 'n seun wat ons ook gegee is

omdat 'n kind vir ons gebore is, 'n seun ook aan ons gegee, wie se soewereiniteit op sy skouer was, en hy word die boodskapper van die groot raad genoem, want Ek sal vrede bring oor die heersers, vrede en gesondheid vir hom. Sy soewereiniteit is groot, en sy vrede het geen grens aan die troon van Dauid en sy koninkryk nie, om dit voorspoedig te maak en dit met geregtigheid en met oordeel te handhaaf van hierdie tyd af tot in ewigheid. Die ywer van die Here Sabaoth sal hierdie dinge doen.

"Vir ons word 'n kind gebore, aan ons is 'n seun gegee", REV Commentary

Jesaja 9: 6 gee ons die rede waarom die mense wat in die duisternis gewandel het, in die voorafgaande verse “geen somberheid meer sal wees nie” (Jesaja 9: 1), groot lig sal sien (Jesaja 9: 2) mense sal bly wees (Jesaja 9: 3), die juk van hulle las en die stok van hul onderdrukker sal verbreek word (Jesaja 9: 4), klere wat in oorlog gebruik word, sal verbrand word (Jesaja 9: 5). Dit is omdat die Messias sal kom en die aarde vir ewig in geregtigheid sal regeer (Jesaja 9: 6-7).

Die Hebreeuse teks lui: ''n Kind is gebore ... 'n seun is gegee'. In Engels sou ons sê, ''n kind sal gebore word', want die geboorte van Jesus Christus was nog meer as 700 jaar in die toekoms. Die Hebreeuse teks is 'n voorbeeld van die Hebreeuse idioom van die profetiese volmaaktheid, wat plaasvind wanneer daar oor 'n toekomstige gebeurtenis gepraat word asof dit alreeds gebeur het omdat dit absoluut sal gebeur. Die profetiese volmaakte idioom was 'n manier om mense te laat weet dat 'n toekomstige gebeurtenis nie twyfel nie, maar dit sou absoluut gebeur.

'En die regering sal op sy skouers wees', REV Commentary

Jesaja 9: 6-7 is een van die vele verse in die Ou Testament wat die Messias uitbeeld as gebore en daarna grootword om die goddeloses te vernietig en die wêreld in geregtigheid te regeer sonder om iets te sê oor sy dood, opstanding, hemelvaart of die Groot Verdrukking en Slag van Armageddon. Daar is baie Skrifgedeeltes in die Ou Testament wat spreek van die koms van Christus en God se wraak op die goddeloses asof dit terselfdertyd sou gebeur (Jes. 9: 6-7; 11: 1-9; 61: 1 -3; Miga 5: 2; Sag. 9: 9-10; Mal. 3: 1-3; 4: 1-3). 

'Magtige God', REV Commentary

Die frase word gewoonlik verkeerd vertaal as 'Mighty God' in die meeste Engelse Bybels. Eintlik sou 'magtige god' nie 'n slegte vertaling wees as mense besef dat die woord 'god/God' (Elohim; ook El) in die Hebreeuse taal 'n baie groter toepassingsgebied het as in Engels nie. Mense wat vertroud is met die Semitiese tale weet dat 'n man wat met God se gesag optree, 'god' genoem kan word. 'N Alternatiewe vertaling van Jesaja 9: 6 vir die Engelse leser sou' magtige held 'of' goddelike held 'wees. Beide Martin Luther en James Moffatt het die frase in hul Bybels as 'goddelike held' vertaal.

'N Duidelike voorbeeld wat toon dat die woord wat met "God" in Jesaja 9: 6 vertaal is, van magtige aardse heersers gebruik kan word, is Esegiël 31:11, wat verwys na die Babiloniese koning. Die trinitariese vooroordeel van die vertalers van die meeste Engelse weergawes kan duidelik gesien word deur Jesaja 9: 6 te vergelyk, waar die Hebreeuse woord e "God" vertaal word met Esegiël 31:11, waar el gewoonlik vertaal word as "heerser". Of die woord el na God of 'n menslike heerser verwys, moet volgens konteks bepaal word, en die Messias is nie God nie. As die roeping van die Messias el hom van God gemaak het, dan sou die Babiloniese koning ook God wees. Jesaja praat van God se Messias en noem hom 'n magtige heerser, wat hy natuurlik sal wees.

Die frase in Jesaja 9: 6 wat die meeste Engelse weergawes vertaal as "Mighty God", is el gibbor in die Hebreeus. Daardie einste frase, in die meervoudsvorm, word gebruik in Esegiël 32:21 van “helde” en magtige manne. Die NIV vertaal die frase in Esegiël as 'magtige leiers', en die KJV en NASB vertaal dit as 'die sterkstes onder die magtiges'. Die Hebreeuse frase, as dit in die enkelvoud gebruik word, kan verwys na een "magtige leier", net soos dit in die meervoud gebruik word, kan dit verwys na baie "magtige leiers".

Jesaja 9 verwys na God se aangestelde heerser. Die openingsvers van die hoofstuk voorspel 'n tyd waarin “daar geen somberheid meer sal wees vir die wat benoud was nie”. Alle oorlog en die dood sal ophou, en “elke laars van die kranksinnige krygsman… en die klere wat met bloed opgerol is… Hoe sal dit gebeur? Die hoofstuk gaan verder: "want vir ons is 'n kind gebore" (Jes. 9: 5). Die Messias sou 'n man wees wat deur God gesalf is. Hy sou as 'n kind begin, wat natuurlik YHWH die ewige God nooit sou kon wees nie. En wat 'n groot heerser sou hierdie man word: "die regering sal op sy skouers wees. En hy sal Wonderful Counselor, Mighty Hero, Father of the Coming Age, Prince of Peace genoem word. ” Verder “sal hy regeer op die troon van Dawid (Jes. 9: 6), wat nooit van God gesê kon word nie. God kon nooit op Dawid se troon sit nie. Maar God se Messias, “die Seun van Dawid”, kon (Matt 9:7). 'N Studie van die vers in sy konteks toon dus aan dat dit nie in ontologiese sin na God verwys nie, maar na die Messias, die seun van Dawid en die Seun van God.

'Magtige God' verwys na die mag en die hoogste gesag wat hy sal hê in hierdie koninkryk wat deur hom gevestig en gehandhaaf word. Verteenwoordigers van God kan "God" genoem word op grond van die konsep van agentskap. Die messias is nie letterlik God nie, maar het goddelike gesag as God se gekose agent om die wêreld in geregtigheid te regeer.

Die Septuagint lees meer: ​​'Boodskapper van groot raad' eerder as 'Magtige God' en 'Ewige Vader'

"Ewige Vader", Openbare kommentaar

Byna elke Engelse Bybel vertaal Jesaja 9: 6 verkeerd. 'N Goeie plek om die verkeerde vertaling van Jesaja 9: 6 te verstaan, was in hierdie frase, wat byna alle Engelse Bybels vertaal as' Ewige Vader ', omdat Jesus nooit elders in die Skrif die' Ewige Vader 'genoem word nie. Boonop ontken Trinitariërs tereg dat Jesus die “ewige Vader” is. Dit is 'n basiese beginsel van die trinitariese leerstelling dat Christene 'die Persone nie moet verwar nie en ook nie die stof moet skei nie' (Athanasian Creed). Dus, as 'Ewige Vader' die korrekte vertaling van die Hebreeuse teks is, dan het Trinitariese Christene 'n werklike probleem. 'Ewige Vader' is egter 'n verkeerde vertaling.

Die Hebreeuse woord wat in die meeste Bybels met 'eeu' (of 'ewig') vertaal word, verwys na iets wat lank of ewig duur, of iets wat vir 'n eeu of eeue bestaan, en wat uit die verlede of toekoms kan wees. As Habakuk 3: 6 dus praat van die berge wat op 'n stadium in die toekoms verbrysel sal word, word dit in sommige vertalings 'die ou berge' genoem, of met 'n hiperbool 'die ewige berge' (KJV ). Natuurlik, as dit na God verwys, beteken dit ewig, en die komende eeu is ewig ook, al sou hierdie vers in Jesaja slegs die eerste fase van die toekomstige heerskappy van Christus in gedagte gehad het, dan nog eeue lank of selfs 'lank blywend' "Sou meer akkuraat wees. 

Aangesien die Woord van God die twee eeue, die huidige bose era en die komende Messiaanse tydperk toon, is 'n uitstekende vertaling dat Jesus die "vader van die [komende] tyd" genoem sal word. In die Bybelkultuur word elkeen wat iets begin of baie belangrik was, die 'vader' genoem. Omdat Jabal byvoorbeeld die eerste een was wat in 'n tent gewoon en vee grootgemaak het, sê die Bybel: "Hy was die vader van diegene wat in tente woon en vee grootmaak" (Gen. 4:20). Omdat Jubal die eerste uitvinder van musiekinstrumente was, word hy ook “die vader van almal wat op harp en fluit speel” genoem (Gen. 4:21). Die Skrif gebruik nie 'vader' in die sin van letterlike vader of voorouer in hierdie verse nie, want beide hierdie mans was afstammelinge van Kain, en al hulle afstammelinge het gesterf in die vloed van Noag. 'Vader' word gebruik in die kulturele begrip van een wat die eerste was om iets te doen, of iemand wat op 'n manier belangrik was.

Die Messias sal die een wees wat die toekomstige era bepaal, die dooies daarin opwek en daarin koning word, sodat hy met reg 'die vader van die komende eeu' genoem word. Adam Clarke, die bekende metodiste -predikant en skrywer van Clarke's Commentary, het opgemerk dat wat gewoonlik met 'ewige Vader' vertaal word, 'die Vader van die ewige eeu' moet wees, wat ook 'n uitstekende vertaling is. 'Ewige Vader' hou verband met die oprigting van hierdie koninkryk (as die stigtervader) en die heerser (aartsvader) van die koninkryk wat hy sal onderhou.

(Hersiene Engelse weergawe (REV) Bybelkommentaar, https://www.revisedenglishversion.com/Isaiah/chapter9/6, met toestemming gebruik, Spirit and Truth Fellowship)

Sal sy naam noem Immanuel (God met ons)

Sommige mense glo dat, omdat Jesus Immanuel genoem sou word (wat “God met ons” beteken), hy dus vleesgeworde God moet wees. Dit is nie die geval nie. Die naam "Immanuel" beteken "God met ons", en dit was simbolies van die feit dat God by sy mense sou wees om hulle te ondersteun en te verlos. Die naam “Immanuel” pas goed by die dubbele profesie, sowel in die tyd van Jesaja as in die tyd van Jesus. Jesaja 7:14 is 'n profesie met twee afsonderlike vervullings, geskei deur meer as 700 jaar. Dit was 'n profesie oor 'n jong vrou in die tyd van Jesaja en Agas, en dit was 'n profesie oor die geboorte van Jesus Christus. Die Hebreeuse teks het baie woorde wat twee betekenisse kan hê, en dit is een rede waarom daar soveel verskillende Engelse vertalings van die vers is. Dit is natuurlik logies as ons besef dat dit van toepassing is op 'n teenwoordige profesie oor wat op die oomblik gebeur, en dit word ook in Matteus verenig as 'n toekomstige profesie wat in nog 700 jaar plaasgevind het.

Jesaja 7: 13-16

13 En hy sê: Hoor dan, huis van Dawid! Is dit te min vir u om vermoeide manne, dat u my God ook vermoei? 14 Daarom sal die Here self vir julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en sy sal hom Immanuel noem. 15 Hy sal wrongel en heuning eet as hy weet hoe om die kwaad te weier en die goeie te kies. 16 Want voordat die seuntjie weet hoe om die kwaad te weier en die goeie te kies, sal die land waarvan jy twee konings vrees, verlate wees.

Matteus 1: 22-23

22 Dit alles het plaasgevind om te vervul wat die Here deur die profeet gespreek het: 23 "Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem”(Wat beteken: God met ons).

“Immanuel”, REV -kommentaar

Een van die name van Jesus Christus is 'Immanuel', wat vertaal kan word as 'God met ons' of 'God is met ons'. Ons weet dat God by ons was in Jesus Christus, en Jesus self het gesê dat as iemand hom gesien het, hy die Vader gesien het. Name is dikwels simbolies, die betekenis van die naam is 'n kenmerk wat God wil hê ons moet ken. Wanneer Jesus die Leeu van Juda, die Lam of die tentpen genoem word (Sag. 10: 4), voer God kenmerke uit oor Jesus wat Hy wil hê ons moet ken. As dit oor Immanuel kom, wil God hê dat ons moet weet dat God deur Jesus Christus by ons was. Nie letterlik met ons nie, maar kragtig deur sy Seun, net soos 2 Korintiërs 5:19 aandui: “Dat God in Christus was en die wêreld met Homself versoen het.” Dit is belangrik om presies te lees wat geskryf is: God was in Christus, nie God was Christus nie.

In die tyd van Agas en Jesaja het dit met Juda sleg gelyk. Sirië en Israel was albei groter nasies as Juda, en Juda het nie 'n kans in 'n oorlog teen hulle nie. Maar Jesaja het Juda se verlossing voorspel, versterk deur die feit dat God by hulle sou wees om hulle te verlos, gesimboliseer deur die geboorte van 'n kind wat 'Immanuel' genoem sou word, en God was inderdaad met Juda en hulle is van die vyand verlos. Dan, meer as 700 jaar later, by die geboorte van Christus, was die naam Immanuel weer simbolies en gepas omdat God kragtig in Christus gewerk het om sy volk te ondersteun en te verlos en die saligheid aan almal beskikbaar te stel, wat Jesus gedoen het.

Simboliek in name kan regdeur die Bybel gesien word, dit is nie iets wat uniek is aan Jesus Christus nie. Baie mense het name gekry wat groot probleme sou veroorsaak as hulle letterlik geglo word. Moet ons glo dat Bitia, 'n dogter van Farao, die suster van Jesus was omdat haar naam 'dogter van Yahweh' is? Moet ons glo dat Eliab die ware Messias was, aangesien sy naam “My God [is my] vader” beteken? Natuurlik nie. Dit sou 'n groot fout wees om te beweer dat die betekenis van 'n naam 'n letterlike waarheid is. Ons weet dat Jesus se naam baie belangrik is - dit kommunikeer die waarheid dat God as die Seun van God en die beeld van God by ons is in Jesus, maar die naam maak Jesus nie God nie. 

(Hersiene Engelse weergawe (REV) Bybelkommentaar, https://www.revisedenglishversion.com/Matthew/chapter1/23, met toestemming gebruik, Spirit and Truth Fellowship)

Dit stem baie ooreen met die Bybelse konsep van agentskap waar agente van God by volmag as God beskou word. sien meer by https://biblicalagency.com

“Virgin”, REV -kommentaar

Alhoewel baie Engelse weergawes van die Bybel 'maagd' in plaas van 'jong vrou' het, verwys die Hebreeuse woord na 'n jong vrou, óf in die huwelik, maar nog nie getroud nie (en dus vermoedelik 'n maagd), óf 'n jong vrou wat getroud is . Daar is goeie bewyse dat in Jesaja 7:14 'almah' met 'jong vrou' vertaal moet word en nie 'maagd' nie. Een daarvan is dat die “teken” van die jong vrou spesifiek aan Agas gegee is dat Israel en Sirië binnekort in oorlog verslaan sou word. Jesaja het gesê: “... die Here self sal vir u [koning Agas] 'n teken gee. Kyk, die jong vrou sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem ... voordat die kind weet om die kwaad te weier en die goeie te kies, sal die land van wie jy twee konings [Israel en Sirië] verafsku, verlaat word "(Jes. 7:14, 16). Hierdie gebeurtenis het plaasgevind omstreeks 730 vC, lank voor Christus se geboorte. Die implikasie is weer dat die seun wat in die tyd van Agas gegee is, Immanuel benewens Jesus genoem word.

(Hersiene Engelse weergawe (REV) Bybelkommentaar, https://www.revisedenglishversion.com/Isaiah/chapter7/14, met toestemming gebruik, Spirit and Truth Fellowship)

Ek sal my boodskapper stuur, en hy sal die pad voor my berei

Maleagi 3 praat van die boodskapper van die verbond wat die weg vir God voorberei, en dan kom die Here skielik na sy tempel. Hierdie vers word dikwels gebruik om aan te dui dat omdat die boodskapper 'die weg voor my sal berei', sê die HERE van die leërskare, en aangesien Johannes die Doper die weg van die Here Jesus voorberei het, deur afleiding, is Jesus die Here God. Dit is egter 'n samesmelting waarin daar 'n misverstand bestaan ​​oor hoe 'die weg van die Here berei' verstaan ​​moet word.  

Maleagi 3: 1-3 (ESV), "Ek stuur my boodskapper, en hy sal die weg voor my berei"

1 'Kyk, Ek stuur my boodskapper, en hy sal die pad voor my berei. En die Here na wie jy soek, sal skielik na sy tempel kom; en die boodskapper van die verbond in wie jy behae het, kyk, hy kom, sê die HERE van die leërskare. 2 Maar wie kan die dag van sy koms verduur, en wie kan staan ​​as hy verskyn? Want hy is soos die vuur van 'n raffinader en soos 'n vullis seep. 3 Hy sal sit as 'n raffinader en 'n suiweraar van silwer, en hy sal die seuns van Levi reinig en hulle verfyn soos goud en silwer, en hulle sal offers bring in geregtigheid tot die HERE.

Jesaja 40: 3-6 (ESV), "Maak die weg van die HERE gereed in die woestyn"

3 'N Stem roep: "Berei in die woestyn die weg van die HERE voor; maak reguit in die woestyn 'n grootpad vir ons God. 4 Elke vallei word verhef en elke berg en heuwel word laag; die ongelyke grond word gelyk en die ruwe plekke 'n vlakte. 5 En die heerlikheid van die HERE sal geopenbaar word, en alle vlees sal dit saam sien, want die mond van die HERE het gespreek. ”

Analise

Genesis 18:19, Jesaja 35:8-10, Psalms 5:8, Psalms 25:8, Psalms 27:11, Psalms 86:11, en Spreuke 12:28 is die sleutel tot begrip dat “die weg van die HERE” is "die weg van heiligheid" en dat die "weg van die HERE 'n vesting is vir die onberispelike". Gevolglik verwys “die weg van die HERE” na die weg van geregtigheid en heiligheid. Johannes die Doper en Jesus was heiligheidspredikers en heiligheid is die weg van die Here! Om die weg van die Here voor te berei is die voorbereiding van die weg van heiligheid wat ooreenstem met die prediking van die Evangelie van bekering tot vergifnis van sondes. Beide Jesus en Johannes die Doper was boodskappers van God en Jesus het dit verklaar in Lukas 4:16-21, Matteus 12:18, Johannes 4:34, Johannes 5:30, Johannes 7:16-18, Johannes 8:26-29 , Johannes 8:40, en Johannes 12:49-50. Openbaring 1:5 identifiseer Jesus Christus as die getroue getuie (boodskapper).

“Weg van die Here” in hierdie konteks dui nie daarop dat Jesus Christus (Messias) die Here God is nie. Die “Here” van Jesaja 40:3 en Maleagi 3:1 het betrekking op YHWH (die een God en Vader). Tog beweer baie apologete dat hierdie vers op Christus betrekking het en dat Jesus die Here is waaroor gepraat word, met die implikasie dat Jesus YHWH is. Dit is egter verkeerd om Maleagi 3:1 of Jesaja 40:3 te lees as Johannes wat die weg van Jesus voorberei. Albei mans is dienaars van YHWH. Jesus is nie self YHWH nie, maar daar word eerder na hom verwys as die horing van verlossing wat in die huis van Dawid opgewek is (Luk. 1:69). Johannes se taak was om die mense voor te berei om die Vader te ontvang. En dit is gedoen deur hulle harte reg te kry deur bekering.

Die korrekte begrip word weer bevestig deur Lukas 1: 73-79 wat gesê word oor Johannes die Doper wat “die profeet van die Allerhoogste genoem sal word; want u sal voor die Here gaan om sy weë voor te berei, om kennis van verlossing aan sy volk te gee in die vergifnis van hulle sondes, vanweë die tere genade van onse God. ” Dit is duidelik dat die Here in hierdie konteks die Allerhoogste God is. Weereens was Johannes besig om die pad voor te berei vir die Here om na die mense te kom deur vir hulle te sê dat hulle moes bekeer en regverdig sou word. In antieke kulture word 'n voorloper voor die besoek van die koning gestuur om sy komende aankoms aan te kondig. Johannes was die voorloper, gestuur om die besoeking van die Here God aan te kondig.

Toe Johannes met 'n bekeringsdoop doop om hulle te suiwer en as silwer te verfyn, het Jesus ook gekom om gedoop te word, en die Here God, die Almagtige, het skielik Jesus binnegegaan. Toe God sy volk werklik besoek het, het hy dit gedoen deur in te woon, in sy seun Jesus te woon en hom as 'n mobiele tempel te gebruik. God het die mense ontmoet wat Jesus ontmoet het. Diegene wat Jesus, die Seun van God, gesien het, het God ook gesien. Jesus het sy liggaam die tempel van God genoem. Julle weet self wat in die hele Judea gebeur het, begin in Galilea na die doop wat Johannes verkondig het: hoe God Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf het. Hy het goed gedoen en almal genees wat deur die duiwel onderdruk is, want God was met hom. (Handelinge 10: 37-38)

Jesaja 35: 8 (ESV), die weg van heiligheid

8 En daar sal 'n snelweg wees, en dit sal die weg van heiligheid genoem word; die onreine sal dit nie verbygaan nie. Dit behoort aan die wat op die pad loop; selfs as hulle dwase is, sal hulle nie dwaal nie.

Genesis 18:19 Om die weg van die HERE te bewaar deur geregtigheid en reg te doen

19 Want Ek het hom uitverkies om sy kinders en sy huis ná hom te beveel om die weg van die HERE te hou deur geregtigheid en reg te doen, sodat die HERE aan Abraham kan bring wat Hy hom beloof het.”

Deuteronomium 5:33 (ESV), Jy moet die hele pad wandel … God het jou beveel

33 Jy moet wandel op al die pad wat die HERE jou God jou beveel het, dat jy kan lewe en dit met jou goed mag gaan en dat jy lank mag lewe in die land wat jy in besit sal neem.

Psalms 1:6 (ESV), die weg van die regverdiges

6 want die HERE ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan.

Psalms 5:8 (ESV), maak jou pad reguit voor my uit

8 Lei my, HERE, in u geregtigheid vanweë my vyande; maak jou pad reguit voor my uit.

Psalms 25:8 (ESV), Hy leer sondaars in die weg

8 Goed en opreg is die HERE; daarom onderrig hy sondaars in die weg.

Psalms 27:11 (ESV) Leer my u weg, HERE

11 Leer my u weg, HERE, en lei my op 'n gelyk pad vanweë my vyande.

Psalms 86:11 (ESV) Leer my u weg, HERE

11 Leer my u weg, HERE, dat ek in u waarheid kan wandel; verenig my hart om u naam te vrees.

Spreuke 10: 29-30 (NLV): Die weg van die HERE is 'n vesting vir die onberispelike

29 Die weg van die HERE is 'n vesting vir die onberispelike, maar vernietiging vir boosdoeners. 30 Die regverdiges sal nooit verwyder word nie, maar die goddelose sal nie in die land woon nie.

Spreuke 12:28: Op die pad van geregtigheid is lewe

28 Op die pad van geregtigheid is lewe, en op sy pad is daar geen dood nie.

MARKUS 1: 1-4: Kyk, ek stuur my boodskapper voor u aangesig

1 Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. 2 Soos daar in die profeet Jesaja geskryf staan:Kyk, ek stuur my boodskapper voor u aangesig, wat u weg sal voorberei3 die stem van een wat roep in die woestyn: 'Berei die weg van die Here voor, maak sy paaie gelyk, " 4 Johannes verskyn, doop in die woestyn en kondig 'n doop van bekering tot vergewing van sondes aan.

Lukas 1: 73-79 (EN) En jy, kind, sal die profeet van die Allerhoogste genoem word

73 die eed wat hy aan ons vader Abraham gesweer het om ons te gee 74 sodat ons, bevry uit die hand van ons vyande, Hom sonder vrees kan dien, 75 in heiligheid en geregtigheid voor Hom al ons dae. 76 En jy, kind, sal die profeet van die Allerhoogste genoem word; want jy sal voor die aangesig van die Here gaan om sy weë voor te berei, 77 om kennis van verlossing aan sy volk te gee in die vergifnis van hulle sondes, 78 vanweë die tere genade van ons God, waardeur die sonsopkoms ons van bo af sal besoek 79 om lig te gee aan diegene wat in duisternis en in die skaduwee van die dood sit, om ons voete te lei na die weg van vrede. ”

Lukas 3: 2-6 (ESV), "Die stem van iemand wat in die woestyn roep"

2 tydens die hoëpriesterskap van Annas en Kajafas het die woord van God tot Johannes, die seun van Sagaria, in die woestyn gekom. 3 En hy het die hele gebied rondom die Jordaan binnegegaan en 'n doop van bekering tot vergewing van sondes uitgeroep. 4 Soos daar in die boek van die woorde van die profeet Jesaja staan,
"Die stem van een wat huil in die woestyn: 'Berei die weg van die Here voor, maak sy paaie gelyk. 5 Elke vallei word gevul en elke berg en heuwel word laag, en die krom word reguit, en die rowwe plekke word gelyk, 6 en alle vlees sal die verlossing van God sien. ""

Lukas 3: 21-22 (ESV), die Heilige Gees het op hom neergedaal

21 Nou toe al die mense gedoop is, en wanneer Jesus was ook gedoop en het gebid; die hemel is oopgemaak, 22 en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante op hom neergedaal, soos 'n duif; en daar kom 'n stem uit die hemel: 'U is my geliefde Seun; saam met jou is ek baie bly. "

Lukas 4: 16-21 (NLV), die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het ”

16 En hy kom na Nasaret, waar hy grootgemaak is. En soos sy gewoonte was, het hy op die sabbatdag na die sinagoge gegaan en opgestaan ​​om te lees. 17 En die boekrol van die profeet Jesaja is aan hom gegee. Hy rol die boekrol uit en vind die plek waar dit geskryf is, 18 "Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om goeie nuus aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om die gevangenes vryheid te verkondig en blindes te herstel, om diegene wat onderdruk is, vry te laat, 19 om die jaar van die guns van die Here te verkondig. ” 20 En hy rol die boekrol op en gee dit terug aan die bediende en gaan sit. En die oë van almal in die sinagoge was op hom gevestig. 21 En hy begin vir hulle sê:Vandag is hierdie Skrif in u gehoor vervul. "

Handelinge 10: 37-38 (ESV), God het Jesus van Nasaret gesalf-God was met hom

37 julle weet self wat in die hele Judea gebeur het, vanaf Galilea na die doop wat Johannes verkondig het: 38 hoe God het Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf. Hy het goed gedoen en almal genees wat deur die duiwel onderdruk is, want God was met hom.

Matteus 12:18: Kyk, my dienaar wat Ek uitverkies het

18 "Kyk, my dienskneg wat Ek uitverkies het, my geliefde by wie my siel 'n welbehae het. Ek sal my Gees op hom plaas, en hy sal geregtigheid aan die heidene verkondig.

Openbaring 1: 5-6 (OAV), Jesus Christus, die getroue getuie

5 en uit Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene van die dooies, en die heerser van die konings op aarde. Aan Hom wat ons liefhet en deur sy bloed van ons sondes bevry het 6 en het ons 'n koninkryk gemaak, priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die heerskappy vir ewig en altyd. Amen.

Matteus 12:18: Kyk, my dienaar wat Ek uitverkies het

18 "Kyk, my dienskneg wat Ek uitverkies het, my geliefde by wie my siel 'n welbehae het. Ek sal my Gees op hom plaas, en hy sal geregtigheid aan die heidene verkondig.

Hebreërs 1: 8-12 met verwysing na Psalms 102: 25-28

'N Algemene wanvoorstelling is dat Hebreërs 1:10 met Psalms 102: 25 op so 'n manier gekombineer word dat daar van Jesus afgelei word dat hy "van ouds die fondament van die aarde gelê het" en dus die skepper God is. Dit is egter 'n verkeerde voorstelling van die verband tussen Hebreërs 1: 8-9 en Hebreërs 1: 10-12. Kom ons kyk na verse van die Psalms wat in Hebreërs aangehaal word en die aanhaling van Hebreërs 1: 8-12.

Psalms 45: 6-7, God, u God, het u gesalf

6 U troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die septer van u koninkryk is 'n septer van opregtheid; 7 jy het geregtigheid liefgehad en goddeloosheid gehaat. Daarom het God, u God, u gesalf met vreugde -olie bo u metgeselle;

Psalms 102: 25-28 (ESV), soos 'n kleed sal u dit oprol, soos 'n kleed sal hulle verander word

25 Van ouds het jy die fondament van die aarde gelê, en die hemel is die werk van u hande. 26 Hulle sal vergaan, maar julle sal bly; hulle sal almal soos 'n kleed verslyt. Jy sal hulle soos 'n kleed verander, en hulle sal verbygaan, 27 maar jy is dieselfde, en jou jare het geen einde nie. 28 Die kinders van u dienaars sal veilig woon; hulle nageslag sal voor jou aangesig wees.

Hebreërs 1: 8-12 (ESV), soos 'n kleed sal jy hulle oprol

8 Maar oor die Seun [sê hy]: “U troon, o God, is tot in alle ewigheid, die septer van opregtheid is die septer van u koninkryk 9 U het geregtigheid liefgehad en goddeloosheid gehaat; daarom God, u God, het u gesalf met vreugde -olie bo u metgeselle. " 10 En, “U, Here, het in die begin die fondament van die aarde gelê, en die hemel is die werk van u hande; 11 hulle sal vergaan, maar julle bly; hulle sal almal soos 'n kleed verslyt, 12 soos 'n mantel sal jy hulle oprol, soos 'n kleed sal hulle verander word. Maar jy is dieselfde, en jou jare sal geen einde hê nie. ”

'U troon, o God, is tot in ewigheid', REV Commentary

Hebreërs 1: 8 verwys na Psalm 45: 6, wat moontlikhede bevat vir die vertaling van 'u troon is van God' of 'u troon is 'n troon van God" (The Expositor's Bible Commentary). 'U troon is God vir ewig' beteken dat God die gesag, die 'troon' van die koning is, en die koning heers met die gesag van God. Hierdie koning, en by uitbreiding die Messias, die ware koning van Israel, is deur God genadig en geseën (Ps. 45: 2). In hierdie lig is dit gepas dat hierdie koning erken dat God die bron is van sy koninklike gesag, wat die punt van Psalm 45: 9 is. Psalm 45 is 'n koninklike troupsalm vir 'n Dawidiese koning, miskien selfs Salomo, en by uitbreiding geld sommige daarvan vir die Messias. Hy word 'die koning' en 'Salomo' genoem in hierdie kommentaarinskrywing om dit makliker te verstaan, maar 'n ander Dawidiese koning is moontlik in gedagte.

Die Hebreeuse teks van Psalm 45: 6 is oop vir 'n aantal verskillende interpretasies en vertalings. Allen Ross skryf: "... daar is ten minste vyf aanneemlike interpretasies" (Kregel Exegetical Library: A Commentary on the Psalms, Vol. 2). Gegewe die moontlike vertalings, sal ons moontlik nooit kan sê: 'Dit is die enkele korrekte interpretasie' nie, maar ons kan bewys lewer van die mees lewensvatbare vertaling en interpretasie. Robert Alter, in The Hebrew Bible: A Translation with Commentary, vertaal Psalm 45: 7 as 'U troon van God is tot in ewigheid', en hy skryf in die kommentaar, 'Sommiges interpreteer die Hebreeus hier as' U troon, o God , "Maar dit sou afwykend wees om in die middel van die gedig 'n toespraak tot God te hê, want die hele psalm is gerig op die koning of op sy bruid."

Om Psalm 45: 6 te verstaan, moet ons eers 'n paar feite daaroor leer. Die spreker is byvoorbeeld die psalmis, nie God nie. Die psalmis praat oor God in die derde persoon, byvoorbeeld: "God het jou vir ewig geseën" (Ps. 45: 2) en "God het jou gesalf" (Ps. 45: 7). Sommige mense dink dat God die spreker is, maar die teks argumenteer daarteen. Die psalm is ook 'n 'dubbele profesie' psalm. Die onderwerp van die psalm is die koning van Israel, beide die Dawidiese koning wat op Dawid se troon regeer (waarskynlik Salomo), wat trou en kinders kry (sien kommentaar op Ps. 45: 9) en ook die Messias, die 'groter Dawid' wat uiteindelik die troon vir ewig sal erf. Sommige verse in die psalm dui dus duideliker op die Messias, terwyl ander duideliker op die Dawidiese koning dui, soos dié oor die feit dat hy 'n koningin het, getroud is en seuns het. Aangesien Psalm 45 dubbele profesieë bevat (soos ons hierbo gesien het) en Psalm 45: 6-7 van toepassing is op Salomo en die Messias, as die vers die koning 'God' noem, sou dit Salomo sowel as die Messias tot God maak, wat onhoudbaar is, en daar is geen interne rede om Psalm 45: 6 op die Messias toe te pas sonder dat vers 7 op dieselfde koning van toepassing is nie

Psalm 45 was God se openbaring aan die Jode om hulle oor hul koning in te lig, en die Jode het die Psalm eeue lank gelees en geweet dat dit uiteindelik oor hulle Messias gaan, maar het nooit tot die gevolgtrekking gekom dat die Messias 'God in die vlees' of deel van 'n Drie -eenheid was nie God. Dat die Jode geweet het dat Psalm 45 uiteindelik na hulle Messias verwys, word in hulle geskrif bewaar. Byvoorbeeld, die Targum ('n Aramese kommentaar op die Ou Testament) interpreteer Psalm 45: 2 as: "U skoonheid, o koning Messias, is groter as dié van die mensekinders" (Alfred Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messias, William B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, MI. Deel twee, p. 718). As God dus die openbaring aan sy mense gegee het om vir hulle te sê dat die Messias God sou wees, was sy poging 'n epiese mislukking, en dit is 'n goeie bewys dat die psalm nie sê dat die Messias God in die vlees is nie.

Daar is 'n aantal stellings in Psalm 45 wat toon dat die koning in die psalm nie God is nie, maar 'n mens is. Psalm 45: 2 sê byvoorbeeld: 'U is die mooiste van die mensekinders' en identifiseer hom dus as 'n mens deur die algemene idioom van 'n mens, 'mensekind' te gebruik, en dan te sê: “God het jou vir ewig geseën.” Deur te sê dat hierdie 'mensekind' (mens) deur God geseën is, gee die psalm nog meer bewyse dat die koning waarna verwys word nie God is nie. Daar is geen bewyse in die Skrif dat God deur God geseën is nie, en dit lyk asof daar geen rede of behoefte daarvoor is nie, maar mense moet wel deur God geseën word en word dikwels so geseënd in die Skrif. Meer bewyse dat die psalm van 'n mensekoning praat, is in Psalm 45: 7, wat sê: 'U het geregtigheid liefgehad en goddeloosheid gehaat. Daarom het God, u God, u gesalf met die olie van verheuging bo u eweknieë. ” Dat die teks God "u God" noem, dit wil sê die koning se God, toon aan dat die koning minderwaardig is aan God. "God" het nie 'n God nie.

Verder het die koning se God hom 'gesalf' en hom bo sy 'eweknieë' gestel. Dit is om verskeie redes 'n bewys teen 'n trinitariese interpretasie van die vers. Die een is dat “God” geen eweknieë het om hierbo te stel nie, terwyl die mensekoning van Israel, insluitend die Messias, wel eweknieë het. Die Messias, Jesus Christus, het wel eweknieë gehad omdat hy volkome mens was en nie 'n Godsmens nie, soos die trinitariese teologie beweer. Psalm 45: 7 sê ook dat hierdie koning geregtigheid liefgehad en goddeloosheid gehaat het, en "daarom" het God hom gesalf. Dit is heeltemal sinvol as die koning 'n mens is, maar as hierdie koning 'God' is, is hy werklik gesalf omdat hy geregtigheid liefgehad het? Dit het geen sin dat "God" hoegenaamd gesalf hoef te word nie en dit maak ook nie sin dat God gesalf is omdat hy "geregtigheid liefgehad het nie". Aangesien God per definisie regverdig is en geregtigheid liefhet, het dit geen sin om te sê dat God gesalf is omdat Hy geregtigheid liefgehad het nie. Samevattend is Psalm 45 nie God wat met God praat nie. Dit is die psalmis wat praat, en die onderwerp is 'n mensekoning.

Baie Bybelse Unitariërs aanvaar 'n vertaling van Psalm 45: 6 wat baie ooreenstem met die algemene Trinitariese vertaling. Hulle erken egter dat "Elohim" ("God" of "god") na 'n mens kan verwys, en in hierdie geval pas hulle dit toe op 'n mensekoning en 'n menslike Messias. 'N Algemene Bybelse Unitariese vertaling is: "U troon, o God, is tot in alle ewigheid." Agente van God kan God genoem word. (Johannes 10: 34-36, Psalms 82: 6-7, Eksodus 7: 1, Eksodus 21: 6, Eksodus 22: 8-9). Die een wat hier God genoem word, word toegepas op die een wat deur God gesalf is. Die term God verwys na die mag en die hoogste gesag wat hy sal hê in hierdie koninkryk wat deur hom gevestig en gehandhaaf word. Die messias is nie letterlik God nie, maar het goddelike gesag as God se gekose agent om die wêreld in geregtigheid te regeer. Dit is duidelik in vers 9 waar daar staan: "God, u God, het u gesalf". Dit wil sê, die een wat deur God gesalf is, is "God" in die sin dat hy die een is wat deur God gekies is om te regeer. Hy is God by volmag, maar nie deur ontologie nie. Sien die Bybelse konsep van agentskap vir meer hieroor https://biblicalagency.com

Baie van die bogenoemde kommentaar kom uit die REV (Revised English Version) Bybelkommentaar: https://www.revisedenglishversion.com/Psalms/chapter45/6 , gebruik met toestemming, Spirit and Truth Fellowship

"Van ouds af het jy die aarde gelê - soos 'n mantel sal jy dit oprol, soos 'n kleed sal hulle verander word"

Hebreërs 1: 10-12 verwys na Psalm 102: 25-28. Die vers in Hebreërs word aangehaal uit die Septuaginta -teks van die Ou Testament, wat ietwat van die Hebreeuse teks verskil. Verse 10-12 word met vers 8-9 verbind met die 'en', maar die assosiasie word nie gespesifiseer nie. Trinitariërs kombineer die 'u, Here' wat in die begin die grondslag van die aarde gelê het met die 'van die Seun' van vers 8. Die korrekte assosiasie is egter: "God, u God, het u gesalf met die olie van blydskap daarbuite jou metgeselle "met" soos 'n mantel sal jy hulle oprol, soos 'n kleed sal hulle verander word. " Dit wil sê, God se plan is om sy gesalfde te gebruik om die wêreld in geregtigheid te oordeel (Handelinge 17: 30-31). Deur Christus, God se aangestelde agent, sal God alles met homself versoen. (1 Kor 15: 24-28)

Hebreërs 1: 10-12 is 'n profetiese verwysing wat eerder na die nuwe skepping verwys as na die oorspronklike skepping. As ons net aanhou om Hebreërs te lees en te onthou dat die oorspronklike teks geen hoofstukke gehad het nie, gee Hebreërs 2: 5 die verduideliking: “Hy het die komende wêreld, waaroor ons praat, nie aan engele onderwerp nie.” Gevolglik is die onderwerp van hierdie gedeelte van Hebreërs nie die huidige hemele en aarde wat God geskep het nie, maar die toekomstige hemele en aarde waaroor die Seun toesig sal hou. Die leser moet onthou dat die woord 'begin' nie van toepassing is op die absolute begin van die tyd nie, maar eerder op die begin van iets waarna die skrywer verwys.

Baie Ou -Testamentiese en Nuwe -Testamentiese verwysings vertel ons dat daar 'n nuwe hemel en aarde sal kom nadat hierdie een wat ons tans bewoon, sal sterf. Eers die hemel en aarde van Jesus se duisendjarige Koninkryk van duisend jaar, wat sal vergaan (Jesaja 1000:65; Op. 17: 20-1), en dan die hemel en aarde van Openbaring 10: 21-1: 22, wat sal duur vir altyd. Die konteks dui daarop dat Hebreërs 21:1 van hierdie toekomstige hemele en aarde praat. Hebreërs 10: 1, wat sê, “wanneer Hy weer die eersgeborenes in die wêreld bring”, verwys na Jesus se funksie as stigter van die komende wêreld van die Koninkryk. Af en toe verse wat 'n dubbelsinnige assosiasie met mekaar kan hê, mag nie die duidelike getuienis wat deur die Skrif versprei word, oorskry nie.

Baie van die bogenoemde kommentaar kom uit die REV (Revised English Version) Bybelkommentaar: https://www.revisedenglishversion.com/Hebrews/chapter1/10, gebruik met toestemming, Spirit and Truth Fellowship

Handelinge 17: 30-31 (ESV), God sal die wêreld in geregtigheid oordeel deur 'n man wat hy aangestel het

30 Die tye van onkunde het God oor die hoof gesien, maar nou beveel hy alle mense oral om hulle te bekeer, 31 omdat hy 'n dag vasgestel het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het; en hiervan het hy aan almal die versekering gegee deur hom uit die dood op te wek. ”

1 Korintiërs 15: 24-28 (ESV), God het alles onder sy voete onderwerp.

24 Dan kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee nadat hy elke reël en elke gesag en mag vernietig het. 25 Want hy moet regeer totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. 26 Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. 27 vir "God het alle dinge onder sy voete onderwerp. " Maar as daar gesê word: “alle dinge word onderwerp”, is dit duidelik dat hy uitgesonder is wat alle dinge aan hom onderwerp. 28 As alle dinge aan hom onderwerp is, dan sal die Seun self ook onderwerp word aan hom wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles in alles kan wees.

Hebreërs 2: 5 (ESV), God het die komende wêreld, waarvan ons praat, onderwerp

5 Want dit was nie aan engele dat God die komende wêreld, waarvan ons praat, onderwerp het nie.

Jesaja 65:17, “Ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde”

17 “Want kyk, Ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde, en die vorige dinge sal nie onthou of in gedagte gehou word nie.

Openbaring 21: 1-2 (ESV), ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien

1 Toe Ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer nie. 2 En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal uit die hemel van God, voorberei soos 'n bruid versier vir haar man. D

Hulle sal na hom kyk wie hulle deurboor het, Sagaria 12:10

Sommiges lees in Sagaria 12:10 dat dit die Here God is wat deurboor word, want sommige Engelse weergawes van Sagaria 12:10 lees: "Hulle sal na my kyk, die een wat hulle deurboor het ..." Daar is egter tekstuele kwessies betrokke die oordrag van die Hebreeuse teks wat ons moet ondersoek, sodat ons die regte vertaling en betekenis van die vers het. Sommige vertalers verskaf 'n eerste persoon voornaamwoord ("ek") omdat hulle hierdie vers sien as terugverwysend na God en daarom vertaal hulle "hulle sal na my kyk." Maar ander vertalers verskaf 'n derde persoon voornaamwoord ("hom" of "die een") omdat hulle die frase sien verwys na iemand anders as God. Beide die Revised Standard Version (RSV) en die New American Bible (NAB) vertaal die frase as "sodat as hulle na hom kyk ..." Die Septuaginta (Griekse weergawe van die Ou Testament, wat sterk in die Nuwe Testament aangehaal word) het geen verwysing na een wat deurboor word nie. 

Sagaria 12:10 (DB)

10 “En Ek sal 'n gees van genade en smekinge om barmhartigheid oor die huis van Dawid en die inwoners van Jerusalem uitstort, sodat, as hulle na my kyk, na hom wat hulle deurboor het, sal hulle oor hom treur soos 'n mens treur oor 'n enigste kind, en ween bitterlik oor hom, soos 'n mens huil oor 'n eersgeborene.

Sagaria 12:10 (OAV)

'En ek sal 'n gees van medelye en smeking oor die huis van Dawid en die inwoners van Jerusalem uitstort, sodat, as hulle na hom kyk wat hulle deurboor het, hulle sal oor hom treur soos 'n mens treur oor die enigste kind, en ween bitterlik oor hom, soos 'n mens huil oor 'n eersgeborene.

Sagaria 12:10 (NETS, Septuaginta -vertaling)

10 En ek sal 'n gees van genade en deernis uitstort oor die huis van Dauid en oor die inwoners van Ierousalem, en hulle sal na my kyk omdat hulle triomfantelik gedans het, en hulle sal treur oor hom met rou as oor 'n geliefde, en hulle sal pynig wees soos oor 'n eersgeborene.

Johannes 19:37 (NLV): Hulle sal na hom kyk wat hulle deurboor het

37 En weer sê 'n ander Skrif, "Hulle sal na hom kyk wat hulle deurboor het. "

"Hulle sal kyk na die een wat hulle deurboor het", REV Commentary

Vertalers en kommentators wat meen dat die woord 'deurboor' na die voornaamwoord 'hom' moet verwys, noem teksvariante wat duideliker 'hom' lees. Dit stem ooreen met die vloei van die sin wat voortgaan met die woord "hom" in die frases "hulle sal oor hom treur" en "bitterlik bedroef oor hom." Die Joodse begrip van hierdie vers was nog altyd dat die een wat deurboor is, een was in 'n intieme verhouding met God, maar daar is geen rekord van 'n vroeë Joodse kommentator wat Sagaria 12:10 verstaan ​​het om te sê dat Yahweh self in die vlees sou kom en "deurboor" word. Hierdie vers het eerder betrekking op die deurboor van die beloofde Messias, waaroor baie in Jerusalem sou treur en huil, en dit is dus duidelik dat die RSV en NAB 'n beter vertaling van die vers bied om hierdie betekenis oor te dra.

'N Ander belangrike rede om te glo dat "hom" die korrekte lees van die oorspronklike teks van Sagaria 12:10 is, is die manier waarop dit in Johannes 19:37 aangehaal word, nadat die Romeinse soldaat sy spies in Christus se kant gestamp het. Die Griekse teks van Johannes 19:37 lui: “en weer sê 'n ander Skrif: 'Hulle sal kyk na die een wat hulle deurboor het.' 'Hom', maar nie een van hulle verskil oor die vertaling van die Griekse teks in die Nuwe Testament nie. Nie een van die weergawes bevat 'n eerste persoon voornaamwoord ("ek") nie, en die meeste van hulle verskaf die woord "hom", net soos die KJV, NAB en RSV. As die oorspronklike lesing van Sagaria 12:10 “ek” in plaas van “hom” lees, dan sou “ek” byna seker die lees van Johannes 12:10 wees. Aan die ander kant stem die Nuwe -Testamentiese aanhaling in Johannes 19:37 ooreen met die lees van Sagaria 19:37 in die RSV en ander weergawes. Daarom is die korrekte lees van Sagaria 12:10 'hy', en dit word weerspieël in Johannes 12.

Sagaria 12:10 word nie net in Johannes aangehaal nie, maar dit word ook in Openbaring genoem. Openbaring 1: 7 sê: “Kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, selfs diegene wat hom deurboor het; en al die volke van die aarde sal treur oor hom. So sal dit wees! Amen. ” Kommentators gee vrylik toe dat hierdie vers op Sagaria verwys, en dit gebruik die voornaamwoord "hom" en nie "ek" nie. Dit is meer 'n bewys dat die Hebreeuse teks van Sagaria "hom" of "die een" moet lees, en daarom kom ons tot die gevolgtrekking dat die interne bewyse van die Skrif daarop dui dat die een wat in Sagaria deurboor word, nie God self is nie, maar iemand in 'n intieme verhouding met God, dit wil sê die Messias.

(Hersiene Engelse weergawe (REV) Bybelkommentaar, https://www.revisedenglishversion.com/Zechariah/chapter12/10, met toestemming gebruik, Spirit and Truth Fellowship)