Doop in Jesus Naam
Doop in Jesus Naam

Doop in Jesus Naam

Skriftuurlike basis vir die doop

Die bediening van Johannes en die doop van Jesus

Die Wet en die Profete was tot by Johannes – sedertdien word die goeie nuus van die koninkryk van God verkondig, en elkeen dwing sy weg daarin. (Lukas 16:16) Johannes, het 'n doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig. (Lukas 3:2-3) Die mense het bevraagteken of hy dalk die Christus is. (Lukas 3:15) Johannes het beweer dat hy met water gedoop het, maar die een wat ná hom kom, sal met die Heilige Gees en vuur doop. (Lukas 3:16) Nadat Jesus deur Johannes gedoop is en besig was om te bid, het die Heilige Gees neergedaal en op Hom gebly. (Luk 3:21-22) Die Gees van die Here was op hom, omdat Hy hom gesalf het om die Evangelie te verkondig. (Luk 4:18) Ons weet wat in die hele Judea gebeur het ná die doop wat Johannes verkondig het: hoe God Jesus van Nasaret gesalf het met die Heilige Gees en met krag en Hy het rondgegaan en goed gedoen en almal genees wat deur die duiwel onderdruk was, want God was by hom. (Handelinge 10:37-38) Dit is hy op wie Johannes die Gees sien neerdaal en oorbly wat met die Heilige Gees doop. (Johannes 1:33) Jesus het van sy volgelinge gesê, “met die doop wat Ek gedoop is, sal julle gedoop word. (Markus 10:39)

Die bediening van die doop deur Jesus

Jesus en sy dissipels het op die Judese platteland gedoop terwyl Johannes ook besig was om te doop, want daar was volop water, en mense het gekom en gedoop. (Johannes 3:22-24) Uiteindelik was Jesus besig om te doop en meer dissipels te maak as Johannes (alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar net sy dissipels). (Johannes 4:1-2) Jesus het verklaar “Ek is die weg en die waarheid en die lewe – niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.” (Johannes 14:6) Die Evangelie van Johannes is geskryf sodat ons kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat ons deur te glo die lewe in sy Naam kan hê. (Johannes 20:31) Soos geskrywe is dat Christus sou ly en op die derde dag uit die dood opstaan, so sou bekering tot vergewing van sondes in sy Naam aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af. (Lukas 24:46-47) Jesus het gesê: "Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde" en "gaan en maak dissipels van al die nasies in my Naam." (Matteus 28:18-19 Eusebius)

Petrus se oproepe op Pinkster

Toe die gawe van die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort is, het Petrus aangekondig: “Laat die hele huis van Israel dan met sekerheid weet dat God Hom Here sowel as Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. (Hand 2:36) Diegene wat dit gehoor het, is in die hart gesny en gevra: “Wat moet ons doen”? (Hand 2:37) Petrus sê vir hulle: Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. (Handelinge 2:38) Met baie ander woorde het hy getuig en aangehou om hulle te vermaan en gesê: “Red julle uit hierdie krom geslag.” (Hand 2:40) En die wat sy woord aangeneem het, is gedoop, en daar is daardie dag omtrent drieduisend siele bygevoeg. (Hand 2:41) En hulle het hulle gewy aan die leer van die apostels en die gemeenskap, aan die breking van die brood en die gebede. (Hand 2:42) En die Here het by hulle getal dag vir dag bygevoeg die wat gered word. (Handelinge 2:47)

Doop van gelowiges in Samaria

Toe die wat Filippus gehoor het die goeie nuus oor die koninkryk van God en die Naam van Jesus Christus verkondig en geglo het, is hulle gedoop, mans sowel as vroue. (Hand 8:12) Die apostels in Jerusalem het gehoor dat Samaria die woord van God ontvang het en Petrus en Johannes na hulle gestuur het (Hand 8:14) wat afgekom en vir hulle gebid het dat hulle die Heilige Gees mag ontvang (Hand 8:15). :8) aangesien hulle net in die Naam van die Here Jesus gedoop is. (Hand 16:8) En toe hulle hulle die hande opgelê het, het hulle die Heilige Gees ontvang. (Handelinge 17:XNUMX)

Petrus het die heidene beveel om in die naam van Jesus gedoop te word

Toe Petrus vir die heidene gepreek het, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. (Hand 10:44) Die besnedenes was verbaas omdat die gawe van die Heilige Gees selfs op die heidene uitgestort is. (Hand 10:45) Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God verheerlik. (Handelinge 10:46) Petrus het verklaar: "Kan iemand water terughou om hierdie mense te doop wat die Heilige Gees ontvang het net soos ons?" (Handelinge 10:47) So het hy hulle beveel om in die Naam van Jesus Christus gedoop te word. (Handelinge 10:48)

Paulus se doop in die Naam van Jesus

Toe Paulus in Efese gepreek het, het hy 'n paar dissipels gekry en vir hulle gesê: Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle geglo het? (Handelinge 19:2) Toe hulle geantwoord het dat hulle in Johannes se doop gedoop is, het Paulus gesê: “Johannes het met die doop van bekering gedoop en vir die mense gesê om te glo in die Een wat ná hom sou kom, dit is Jesus.” (Handelinge 19:3-4) Toe hulle dit hoor, is hulle in die Naam van die Here Jesus gedoop. (Hand 19:5) En toe Paulus hulle die hande opgelê het, het die Heilige Gees op hulle gekom, en hulle het in tale begin spreek en profeteer. (Handelinge 19:6)

Ons word saam met Christus begrawe in die doop in die dood

Gelowiges moet tot bekering kom en gedoop word in die naam van Jesus Christus vir die vergifnis van sondes, met die verwagting dat hulle die gawe van die Heilige Gees sal ontvang. (Hand 2:38) Ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, is in sy dood gedoop. (Romeine 6:3) Ons is dan saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat, soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook in 'n nuwe lewe kan wandel. (Romeine 6:4) Want as ons met Hom verenig is in 'n dood soos syne, sal ons beslis met Hom verenig word in 'n opstanding soos syne. (Romeine 6:5) In Hom word ons besny met 'n besnydenis wat sonder hande gedoen is deur die liggaam van die vlees af te lê, deur die besnydenis van Christus. (Kolossense 2:11) Ons is saam met Hom begrawe in die doop, waarin ons ook saam met Hom opgewek word deur geloof in die kragtige werking van God, wat Hom uit die dode opgewek het. (Kolossense 2:12)

Kritiek op die doop in die naam van Jesus

Ons moet nie in 'n ander naam gedoop word nie, aangesien Christus nie verdeeld is nie, en geen ander vir ons gekruisig is nie. (1 Korintiërs 1:13) Ons is gewas, ons is geheilig, ons is geregverdig in die Naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God. (1 Korintiërs 6:11) Die redding van Noag is deur water gevind, en die doop, wat hiermee ooreenstem, red ons nou, nie as 'n verwydering van vuilheid van die liggaam nie, maar as 'n beroep op God om 'n goeie gewete, deur die opstanding van Jesus Christus. (1 Petrus 3:20-21) Die elementêre leer van Christus is die fondament van bekering uit dooie werke en van geloof in God en van die leer doop en van handoplegging. (Hebreërs 6:1-2 Lamsa) Hulle wat eenmaal in die doop neergedaal het en die gawe van die hemel gesmaak het en die Heilige Gees ontvang het en die goeie woord van God gesmaak het en die krag van die eeu wat kom – word verwag om in bekering te bly. (Hebreërs 6:4-6 Lamsa) Bekeer julle en word gedoop in die Naam van Jesus Christus vir die vergifnis van julle sondes. (Hand 2:38) Jesus is die hoeksteen en daar is redding in niemand anders nie, want daar is geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie. (Handelinge 4:11-12) Elkeen wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar wie nie glo nie, sal veroordeel word. (Markus 16:16)

 ,

Skriftuurlike basis vir waterdoop in Jesus Naam 

Lukas 16:16 (DB) 

 “Die Wet en die Profete was tot Johannes; sedertdien word die goeie nuus van die koninkryk van God verkondig, en elkeen dwing hom daarin.

Lukas 3: 2-3 

 die woord van God het tot Johannes, die seun van Sagaria, in die woestyn gekom. En hy het die hele gebied rondom die Jordaan binnegegaan, verkondiging van bekeringsdoop tot vergewing van sondes.

Lukas 3: 15-16 

Terwyl die mense in verwagting was, en almal in hulle harte twyfel oor Johannes, of hy dit nie mag nie wees die Christus, Johannes antwoord hulle almal en sê: “Ek doop julle met water, maar hy wat magtiger is as ek, kom, die band van wie se sandale ek nie waardig is om los te maak nie. He sal jou doop met die Heilige Gees en vuur.

Lukas 3: 21-23

Nou toe al die mense gedoop is, en toe Jesus ook gedoop is en besig was om te bid, het die hemele oopgegaan, en die Heilige Gees het op liggaam neergedaal, soos 'n duif; en daar kom 'n stem uit die hemel: 'U is my geliefde Seun; saam met jou is ek baie bly. Jesus, toe hy met sy bediening begin het, was ongeveer dertig jaar oud

Lukas 4: 18-19 

 "Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om goeie nuus aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om die gevangenes vryheid te verkondig en om blindes te herstel, om diegene wat onderdruk is, te bevry, om die jaar van die guns van die Here aan te kondig. ”

Markus 10: 37-40 (ESV)

En hulle sê vir hom: "Gee ons om in u heerlikheid te sit, een aan u regterhand en een aan u linkerhand." Jesus sê vir hulle: “Julle weet nie wat julle vra nie. Kan u die beker drink wat ek drink, of kan u gedoop word met die doop waarmee ek gedoop is? ” En hulle sê vir hom: Ons is in staat. En Jesus sê vir hulle: Die beker wat Ek drink, sal julle drink, en met die doop waarmee Ek gedoop word, sal julle gedoop word; is vir diegene vir wie dit voorberei is. ”

Johannes 1: 25-27 (ESV) 

Hulle het hom gevra: 'Waarom doop u dan, as u nie een is nie? die Christus, of Elia, of die profeet? ” Johannes antwoord hulle: “Ek doop met water, maar onder julle staan ​​een wat julle selfs nie ken nie hy wat agter my aan komdie band waarvan ek die sandaal nie kan losmaak nie. ”

Johannes 1: 29-34 (ESV) 

Die volgende dag sien hy Jesus na hom toe kom en sê: “Kyk, die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem! Dit is hy van wie ek gesê het: 'Na my kom 'n man wat voor my staan, omdat hy voor my was.' Ek self het hom nie geken nie, maar vir hierdie doel het ek gekom om met water te doop, sodat hy aan Israel geopenbaar kon word. ” En Johannes getuig: “Ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdaal, en dit het op hom gebly. Ek self het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê: 'Hy op wie jy die Gees sien neerdaal en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. ' En ek het gesien en getuig dat Hy die Seun van God is. ”

Johannes 3: 22-24 (ESV) 

Daarna het Jesus en sy dissipels na die Judese platteland gegaan, en hy het daar by hulle gebly en was besig om te doop. Johannes het ook gedoop in Aenon naby Salim, want daar was baie water, en mense het gekom en gedoop word (want Johannes was nog nie in die tronk gesit nie).

Johannes 4: 1-2 (ESV)

Toe Jesus nou verneem dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus besig is om te maak en doop meer dissipels as Johannes (alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar slegs sy dissipels),

Johannes 14:6 (NV)

Jesus sê vir hom: 'Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. "

Johannes 20:31 (NV)

“Maar dit is geskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. "

Lukas 24: 46-47

“So is daar geskrywe dat die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, en bekering tot vergewing van sondes verkondig moet word in sy naam aan alle nasies, van Jerusalem af.

Handelinge 2: 36-42 (ESV)

Laat die hele huis van Israel dan verseker weet dat God hom die Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. ” En toe hulle dit hoor, was hulle hartverskeurend en sê vir Petrus en die ander apostels: "Broers, wat moet ons doen?" En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle en word elkeen van u gedoop in die naam van Jesus Christus tot vergewing van u sondes, en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte is vir u en vir u kinders en vir almal wat ver is, elkeen wat die Here onse God tot homself roep. ” En met baie ander woorde het hy getuig en voortgegaan om hulle te vermaan en gesê: "Red julle uit hierdie krom geslag." Diegene wat sy woord ontvang het, is dus gedoop, en daar is daardie dag ongeveer drie duisend siele bygevoeg. En hulle het hulle toegewy aan die leer van die apostels en die gemeenskap, aan die breek van brood en die gebede.

Handelinge 4: 11-12 (ESV) 

Hierdie Jesus is die steen wat deur u, die bouers, verwerp is, wat die hoeksteen geword het. En daar is redding in niemand anders nie, want daar is geen ander naam nie onder die hemel gegee onder die mense waardeur ons gered moet word. ”

Handelinge 8: 12-17 (ESV)

Maar toe hulle Filippus glo toe hy goeie nuus oor die koninkryk van God verkondig en die naam van Jesus Christus, is hulle gedoop, beide mans en vroue. Selfs Simon het self geglo, en nadat hy gedoop is, het hy saam met Filippus voortgegaan. En toe hy tekens en groot wonderwerke sien, was hy verbaas. En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God ontvang het, stuur hulle Petrus en Johannes na hulle toe, wat neergedaal het en vir hulle gebid het dat hulle die Heilige Gees sou ontvang, want hy het nog nie op een van hulle geval nie. maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Toe lê hulle hulle hande en ontvang die Heilige Gees.

Handelinge 10: 37-38 (ESV)

julle weet self wat in die hele Judea gebeur het, begin vanaf Galilea na die doop wat Johannes verkondig het: hoe God Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf het. Hy het goed gegaan en almal genees wat deur die duiwel onderdruk is, want God was met hom.

Handelinge 10: 44-48 (ESV)

Terwyl Petrus nog hierdie dinge gesê het, val die Heilige Gees op almal wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnedenes wat saam met Petrus gekom het, was verbaas, omdat die gawe van die Heilige Gees selfs op die heidene uitgestort is. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God prys. Toe verklaar Petrus: 'Kan iemand water weerhou om hierdie mense te doop, wie het die Heilige Gees ontvang net soos ons? ” En hy het hulle beveel om gedoop te word in die naam van Jesus Christus... 

Handelinge 19: 2-7 (ESV)

En Hy sê vir hulle: Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle geglo het? En hulle sê: "Nee, ons het nie eers gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie." En hy het gesê: "Waarin is u dan gedoop?" Hulle het gesê: “In die doop van Johannes.” En Paulus het gesê: 'Johannes het met die doop van bekering gedoop en vir die mense gesê om te glo in die een wat ná hom sou kom, dit wil sê Jesus."Toe ek dit hoor, hulle is gedoop in die naam van die Here Jesus. En toe Paulus hulle die hande oplê, kom die Heilige Gees oor hulle, en hulle begin in tale spreek en profeteer. Daar was altesaam ongeveer twaalf mans. 

Romeine 6: 2-5

Hoe kan ons wat aan die sonde gesterf het nog daarin lewe? jy weet nie dat ons almal wat dit het nie in Christus Jesus gedoop is in sy dood gedoopDaarom is ons saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat, net soos Christus uit die dood opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook in nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom verenig was in 'n dood soos syne, sal ons beslis met hom verenig wees in 'n opstanding soos syne.

Kolossense 2: 11-14

“Ook in Hom is julle besny met die besnydenis sonder hande, deur die liggaam van die vlees af te lê deur die besnydenis van Christus, nadat hy saam met hom begrawe is in die doopwaarin jy ook saam met hom opgewek is deur geloof in die kragtige werking van God, wat hom uit die dood opgewek het. En jy, wat dood was in jou oortredings en die onbesnedenheid van jou vlees, het God saam met hom lewend gemaak, nadat Hy ons al ons oortredings vergewe het deur die skuldrekord wat ons teëgestaan ​​het met sy wetlike eise te kanselleer. Dit het hy eenkant gesit en dit aan die kruis vasgespyker. ”

1 Korintiërs 1:13 (ESV) 

"Is Christus verdeeld?Is Paulus vir jou gekruisig?? of is u gedoop in die naam van Paulus?

1 Korintiërs 6:11 (ESV)

“Maar julle is gewas, julle is geheilig, julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van onse God. ”

1 Petrus 3: 18-22

“Want Christus het ook eenmaal gely vir die sondes, die regverdiges vir die onregverdiges, om ons tot God te bring, in die vlees gedood, maar lewend gemaak in die gees, waarin hy gegaan het en aan die geeste in die gevangenis verkondig het, omdat hulle was vroeër nie gehoorsaam nie, toe God se geduld wag in die dae van Noag, terwyl die ark voorberei word, waarin 'n paar, dit wil sê agt persone, veilig deur water gebring is. Die doop, wat hiermee ooreenstem, red u nou, nie as verwydering van vuil uit die liggaam nie, maar as 'n beroep op God om 'n goeie gewete, deur die opstanding van Jesus Christus, wat in die hemel gegaan het en aan die regterhand van God is, met engele, owerhede en magte wat aan hom onderwerp is.

Hebreërs 6: 1-8 (Aramees Peshitta, Lamsa)

1 Daarom, laat ons die elementêre woord van Christus verlaat, en laat ons voortgaan tot volmaaktheid. Waarom lê jy weer 'n ander fondament vir die bekering van vorige dade en vir geloof in God? 2 En vir die leer van die doop en vir die oplegging van hande en vir die opstanding van die dooies en vir die ewige oordeel? 3 As die Here dit toelaat, sal ons dit doen. 4 Maar dit is onmoontlik vir die wat eenmaal gedoop is 5 en die gawe uit die hemel gesmaak het en die Heilige Gees ontvang het en die goeie woord van God en die kragte van die toekomstige wêreld gesmaak het, 6 want vir hulle om weer te sondig en deur bekering vernuwe te word, kruisig hulle die Seun van God 'n tweede keer en maak Hom openlik beskaamd. 7 Want die aarde wat die reën indrink wat oorvloedig daarop val, en kruie voortbring wat nuttig is vir dié vir wie dit bewerk word, ontvang seën van God; 8 Maar as dit dorings en distels voortbring, is dit verwerp en nie ver daarvan om veroordeel te word nie; en aan die einde sal hierdie oes verbrand word. 

Markus 16:16 

Wie glo en gedoop word, sal gered word, maar wie nie glo nie, sal veroordeel word

Die Naam van Jesus

Jesus in die oorspronklike tale

Hebreeus: Yeshua, Y'suah of Yehoshua (ישוע of יְהוֹשֻׁעַ)

Aramees: Yeshuʿ of Yisho (ܝܫܘܥ)

Grieks: Iēsous (Ἰησοῦς)

Latyn: Iesu

Betekenis van die naam van Jesus

Daar is verskillende voorstelle aangaande die letterlike etimologiese betekenis van die naam Yəhôšuaʿ (Josua, Hebreeus: יְהוֹשֻׁעַ), insluitend Yahweh/Yehowah red, (is) redding, (is) 'n reddende kreet, (is) 'n uitroep -besparend, (is) 'n hulpgeroep, (is) my hulp.

Die Griekse naam Ek is so kom van Hebreeus/Aramees en beteken 'geneser of geneesheer en redder'.

Variasies van die naam van Jesus in Engels

John Wycliffe (1380's) het die spelling Ihesus gebruik en ook Ihesu. Tyndale in die 16de eeu het af en toe Iesu. Die 1611 King James Version gebruik Iesus deurgaans, ongeag sintaksis. 'J' was eens 'n variant van 'ek'. 'J' en 'I' word eers as 'n aparte brief beskou as in die 1629 Cambridge 1st Revision King James Bible, waar 'Jesus' 1ste verskyn het. Jesu is in Engels gebruik, veral in gesange.

Jesu (/ ˈdʒiːzuː/ JEE-zoo; uit Latyn Iesu) word soms as die woord van Jesus in Engels gebruik.

Jesus is die model vir ons redding

Jesus het gesterf, is begrawe en is uit die dood opgewek (1 Korintiërs 15: 1-4)

 • Bekering is simbolies van die dood
 • Waterdoop is simbolies van begrafnis
 • Die ontvangs van die Heilige Gees is simbolies van die opstanding uit die dood (wedergeboorte)

Ons moet sterf en saam met Christus begrawe word, sodat ons in 'n nuwe lewe kan wandel. (Romeine 6: 2-4)

 • Ons sterf as gevolg van sonde / bekeer ons (Rom 6: 2)
 • Ons word saam met Christus begrawe in die doop (Rom 6: 2-4, Kol 2: 11-14)
 • Ons word wedergebore deur die Heilige Spruit te ontvang wat ons hoop op die opstanding uit die dood bevestig (Rom 6: 4)
 • Ons glo dat as ons sterf en saam met Christus begrawe word, ons ook saam met Christus opgewek sal word

Waarom die doop in Jesus Naam?

 
 • Ons word saam met Christus begrawe in die doop (Rom 6: 2-4, Kol 2: 11-14)
 • Jesus is die Christus (Messias), die Seun van God (Lukas 4:41, Johannes 4: 25-26, Johannes 20:31)
 • Deur Jesus ontvang ons aanneming as kinders van God (Rom 8:29, Gal 4: 4-5, Ef 1: 5, Heb 2: 8-13)
 • Jesus is die enigste naam wat onder mense gegee word waardeur ons gered kan word. (Johannes 4: 11-12, Johannes 4:16, Handelinge 4: 11-12, Handelinge 10: 42-43)
 • Die Vader het Jesus lief en het alles in sy hande gegee (Johannes 3:35, Johannes 13: 3, Johannes 17: 2, Matt 28:18, 1Kor 15:27)
 • Jesus is die enigste middelaar tussen God en die mens (1Tim 2: 5-6, Heb 8: 6, Heb 9:15, Heb 12:24)
 • Jesus is ons apostel en hoëpriester van ons belydenis (Heb 2:17, Heb 3: 1-6, Heb 4: 14-15, Heb 5: 5-6, Heb 7:26, Heb 8: 1-2, Heb 9:24, Hebr 10: 19-21)
 • God het Jesus verhewe bo alle ander name (Fil 2: 8-11, Ef 1: 20-22, Hand 2:36, Hand 5: 30-31, 1 Kor 8: 5-6, Rom 10: 9-13)
 • God het Jesus aangestel as regter oor die hele wêreld (Handelinge 10:42, Handelinge 17: 30-31, 2Kor 5:10)
 • Jesus is die plan wat vir ewig in God verborge is om alles tot homself te verenig (Ef 1: 3-11, Ef 3: 9-11, 1 Thes 5: 9-10, 2 Tim 1: 8-10)

Waarom doop u nie “in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie?”

 • Daar is baie dwingende redes om in die naam van Jesus te doop, soos in die afdelings hierbo aangedui
 • Doop in die trinitariese formule verloor die simboliese betekenis van sterwe en saam met Christus begrawe word
 • Jesus is die naam waarmee ons toegang tot die Vader het en die Heilige Gees ontvang
 • In die boek Handelinge van die Apostels, wat die groei van die vroeë kerk beskryf, het die apostels slegs die doop van Jesus gepreek en in die naam van Jesus gedoop
 • Die vroegste Christene in die 1ste en vroeë 2de eeu is in Jesus naam gedoop
 • Vroeë kerkvaders getuig dat die doop met die naam van Jesus aanvaarbaar was (as 'n alternatief vir die trinitariese formule van Matt 28:19)
 • Moderne geleerdheid beweer dat die trinitariese formule van Matt 28:19 waarskynlik nie oorspronklik vir Matteus is nie, maar dat dit later bygevoeg is

Die getuienis van Eusebius

 • Eusebius Pamphili, of Eusebius van Caesarea, is gebore omstreeks 270 nC en sterf ongeveer 340 nC
 •  Eusebius, aan wie se ywer ons die meeste van die geskiedenis uit die Nuwe Testament te danke het ”(Dr Westcott, Algemene opname van die geskiedenis van die Canon van die Nuwe Testament, bladsy 108).
 • “Eusebius, die grootste Griekse leermeester van die kerk en die mees geleerde teoloog van sy tyd ... het onvermoeid gewerk vir die aanvaarding van die suiwer woord van die Nuwe Testament soos dit van die apostels afkomstig was. Eusebius ... steun deurgaans slegs op antieke manuskripte ”(EK in die Christadelphian Monatshefte, Aug 1923; Broederlike besoeker, Junie 1924)
 • “Eusebius Pamphilius, biskop van Cesarea in Palestina, 'n man met groot lees en geleerdheid, en een wat onsterflike roem verwerf het deur sy arbeid in die kerklike geskiedenis en in ander takke van teologiese leer.” ... hy leef in groot intimiteit met die martelaar Pamphilius, 'n geleerde en vroom man van Cesarea, en stigter van 'n uitgebreide biblioteek daar, waaruit Eusebius sy groot leeruitgang verkry het. " (JL Mosheim, redaksionele voetnoot).
 • In sy biblioteek moes Eusebius gewoonlik die kodeks van die Evangelies ouer as tweehonderd jaar hanteer het as die vroegste van die groot nuus wat ons nou in ons biblioteke het. ” (The Hibbert Journal, Oktober., 1902)
 • Eusebius was ooggetuie van 'n onveranderde Matteusboek wat waarskynlik 'n vroeë eksemplaar naby die oorspronklike Matteus was.
 • Eusebius haal die vroeë boek Matteus aan wat hy in sy biblioteek in Cesarea gehad het. Eusebius vertel ons van Jesus se werklike woorde aan sy dissipels in die oorspronklike teks van Matteus 28:19: “Met een woord en stem het Hy vir sy dissipels gesê:“ Gaan heen, maak dissipels van al die nasies in my Naam en leer hulle om te onderhou alles wat ek julle beveel het.
 • Die MSS wat Eusebius van sy voorganger, Pamphilus, in Caesarea in Palestina geërf het, het sommige ten minste die oorspronklike lesing behou, waarin daar nie eers melding gemaak is van die doop of van die Vader, Seun en Heilige Gees nie. ” Dit is duidelik dat dit die teks was wat Eusebius gevind het in die baie ou kodeks wat vyftig tot honderd en vyftig jaar voor sy geboorte deur sy groot voorgangers versamel is (FC Conybeare, Hibbert Journal, 1902, p 105)

Aanhalings uit Eusebius (300-336 nC)

Bewys van die Evangelie (die Demonstratio Evangelica)

Boek III, hoofstuk 7, 136 (advertensie), p. 157

'Maar terwyl die dissipels van Jesus heel waarskynlik so gesê het of so gedink het, het die meester hul probleme opgelos deur een frase by te voeg en te sê dat hulle' in my naam 'moet seëvier. En die krag van sy naam is so groot, dat die apostel sê: “God het gegee vir hom 'n naam wat bo elke naam is, Wat in die naam van Jesus elke knie moet buig, van die dinge in die hemel en die dinge op die aarde en die dinge onder die aarde.Gaan heen, en maak dissipels van al die nasies in my naam. ” Hy voorspel ook die toekoms die akkuraatste wanneer Hy sê: "want hierdie evangelie moet eers aan die hele wêreld verkondig word, tot 'n getuienis vir alle nasies."

Boek III, hoofstuk 6, 132 (a), p. 152

Met een woord en stem het Hy vir sy dissipels gesê: “Gaan heen, en maak dissipels van al die nasies in my naamdeur hulle te leer om alles te onderhou wat ek u beveel het, ”...

Boek III, Hoofstuk 7, 138 (c), p. 159

Ek word onweerstaanbaar gedwing om my voetstappe terug te vind en na hul saak te soek en te erken dat hulle slegs sou kon slaag in hul gewaagde onderneming, deur 'n goddeliker en sterker krag as die mens en deur die samewerking van Hom wat gesê het aan hulle; “Maak dissipels van al die nasies in my naam. "

Boek IX, Hoofstuk 11, 445 (c), p. 175

En Hy bied sy eie dissipels aan nadat hulle verwerp is, 'Gaan heen, maak dissipels van al die nasies in my naam. "

Kerkgeskiedenis

Boek III, Hoofstuk 5

“…Maar die res van die apostels, teen wie onophoudelik saamgespan is met die oog op hulle vernietiging, en wat uit die land van Judea verdryf is, het na al die nasies gegaan om die Evangelie te verkondig, en vertrou op die krag van Christus, wat vir hulle gesê het: Gaan heen en maak dissipels van al die nasies in my Naam"

Bybelse voetnote en verwysings aangaande Matteus 28:19

Die Jerusalem Bible, 1966

Dit kan wees dat hierdie formule, wat die volheid van sy uitdrukking betref, is 'n weerspieëling van die liturgiese gebruik wat later in die primitiewe gemeenskap gevestig is. Daar sal onthou word dat die Handelinge praat van doop “in die naam van Jesus”.

Nuwe hersiene standaardweergawe

Moderne kritici beweer hierdie formule word valslik aan Jesus toegeskryf en dat dit latere (Katolieke) kerktradisie verteenwoordig, want nêrens in die boek Handelinge (of enige ander boek van die Bybel) word die doop uitgevoer met die naam van die Drie -eenheid nie ...

James Moffett se Nuwe -Testamentiese vertaling

Dit kan wees dat hierdie (trinitariese) formule, wat die volheid van die uitdrukking betref, 'n weerspieëling is van die (Katolieke) liturgiese gebruik wat later in die primitiewe (Katolieke) gemeenskap gestig is, sal onthou word dat Handelinge praat van doop “in die naam van Jesus”.

Die International Standard Bible Encyclopedia, Vol. 4, bladsy 2637

“Veral Matteus 28:19 kanoniseer slegs 'n latere kerklike situasie, dat die universalisme daarvan in stryd is met die feite van die vroeë Christelike geskiedenis, en die trinitariese formule wat vreemd is aan die mond van Jesus. "

The Tyndale New Testament Commentaries, I, bladsy 275

'Dit word gereeld bevestig dat die woorde in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie die ipsissima verba [presiese woorde] van Jesus is nie, maar ...'n latere liturgiese toevoeging. "

A Dictionary of Christ and the Evangelies, J. Hastings, 1906, bladsy 170

Dit word betwyfel of die uitdruklike bevel van Matt. 28:19 kan aanvaar word soos dit deur Jesus gesê is. ... Maar die trinitariese formule in die mond van Jesus is beslis onverwags.

Britannica Encyclopedia, 11de uitgawe, Deel 3, bladsy 365

"Die doop is in die 2de eeu verander van die naam van Jesus in die woorde Vader, Seun en Heilige Gees. "

The Anchor Bible Dictionary, Vol. 1, 1992, bladsy 585

'Die historiese raaisel word nie deur Matteus 28:19 opgelos nie, aangesien, volgens 'n wye wetenskaplike konsensus, is dit nie 'n outentieke gesegde van Jesus nie"

The Interpreters Dictionary of the Bible, 1962, bladsy 351

Matteus 28:19 “... is op tekstuele gronde betwis, maar volgens die mening van baie geleerdes kan die woorde steeds as deel van die ware teks van Matteus beskou word. Daar bestaan ​​egter ernstige twyfel of u die ipsissima verba van Jesus mag wees. Die getuienis van Handelinge 2:38; 10:48 (vgl. 8:16; 19: 5), ondersteun deur Gal. 3:27; Rom 6: 3, dui daarop dat die doop in die vroeë Christendom nie in die drievoudige naam bedien is nie, maar "in die naam van Jesus Christus" of "in die naam van die Here Jesus. ” Dit is moeilik om te versoen met die spesifieke instruksies van die vers aan die einde van Matteus. ”

Die Woordeboek van die Bybel, 1947, bladsy 83

'Dit was gebruiklik om die instelling van die gebruik (van die doop) na die woorde van Christus op te spoor in Matteus 28:19. Maar die egtheid van hierdie gedeelte is uitgedaag op historiese sowel as op tekstuele gronde. Daar moet erken word dat die formule van die drievoudige naam, wat hier bepaal word, blyk nie in diens van die primitiewe Kerk te wees nie"

Bykomende verwysings rakende Matteus 28:19 en die doop

History of New Testament Criticism, Conybeare, 1910, bladsye, 98-102, 111-112

'Dit is dus duidelik dat dié van die MSS wat Eusebius van sy voorganger, Pamphilus, by Cesarea in Palestina geërf het, sommige ten minste die oorspronklike lesing bewaar het, waarin daar nie sprake was van die doop of van die Vader, Seun en Heilige nie Spook. ”

Die International Critical Commentary on the Holy Scriptures of the Old and New Testament; S. Driver, A. Plummer, C. Briggs; A Critical & Exegetical Commentary of St. Matthew Third Edition, 1912, bladsye 307-308

'Eusebius noem so kort in hierdie kort vorm dat dit makliker is om te veronderstel dat hy beslis die woorde van die Evangelie aanhaal, as om moontlike redes uit te dink wat hom so gereeld kon laat parafraseer. En as ons een keer veronderstel dat sy kort vorm aktueel was in MSS. van die Evangelie, is die waarskynlikheid groot dat die veronderstelling is dat dit die oorspronklike teks van die Evangelie is, en dat die klousule "doop ... Gees" in die latere eeue die korter "in my naam" vervang het. En hierdie soort invoeging wat afkomstig is van liturgiese gebruik, sal baie vinnig deur kopieerders en vertalers aanvaar word. ” 

Hastings Dictionary of the Bible 1963, bladsy 1015:

'Die belangrikste trinitariese teks in die NT is die doopformule in Mt 28: 19 ... Hierdie laat na-opstanding-spreekwoord, wat nie in enige ander Evangelie of op enige ander plek in die NT voorkom nie, is deur sommige geleerdes as 'n interpolasie in Matteus beskou. Daar is ook daarop gewys dat die idee om dissipels te maak, voortgegaan word om hulle te onderrig, sodat die tussenliggende verwysing na die doop met die trinitariese formule moontlik 'n latere invoeging in die gesegde was. Uiteindelik het Eusebius se vorm van die (ou) teks (“in my naam” eerder as in die naam van die Drie -eenheid) sekere voorstanders gehad. Alhoewel die Trinitariese formule nou in die hedendaagse boek Matteus voorkom, waarborg dit nie die bron daarvan in die historiese leer van Jesus nie. Dit is ongetwyfeld beter om die (Trinitariese) formule te beskou as afgelei van die vroeë (Katolieke) Christelike, miskien Siriese of Palestynse, doopgebruik (vgl. Didache 7: 1-4), en as 'n kort opsomming van die (Katolieke) Kerk se leer oor God, Christus en die Gees ... ”

Woord Bybelse kommentaar, Vol 33B, Matteus 14-28; Donald A. Hagner, 1975, bladsy 887-888

'Die drievoudige naam (hoogstens slegs 'n aanvangs -trinitarisme) waarin die doop uitgevoer moes word, blyk egter duidelik 'n liturgiese uitbreiding van die evangelis -konsonant te wees met die praktyk van sy tyd (dus Hubbard; vgl. 7.1). Die moontlikheid bestaan ​​dat die teks in sy oorspronklike vorm, soos getuig van die ante-Nicene Eusebian-vorm, 'maak dissipels in my naam' (sien Conybeare). Hierdie korter lesing behou die simmetriese ritme van die gedeelte, terwyl die triadiese formule ongemaklik in die struktuur pas, soos 'n mens sou verwag as dit 'n interpolasie was ... Dit is egter Kosmala wat die doeltreffendste argument vir die korter lees gehad het, en wys op die sentrale die belangrikheid van 'naam van Jesus' in die vroeë Christelike prediking, die doop in die naam van Jesus en die enkelvoud 'in sy naam' met verwysing na die hoop van die heidene in Jes. 42: 4b, aangehaal deur Matteus in 12: 18-21. Soos Carson tereg opmerk uit ons gedeelte: "Daar is geen bewyse dat ons Jesus se ipsissima verba hier het nie" (598). Die verhaal van Handelinge dui op die gebruik van die naam van slegs "Jesus Christus" tydens die doop (Handelinge 2:38; 8:16; 10:48; 19: 5; vgl. Rom. 6: 3; Gal. 3:27) of bloot “die Here Jesus” (Handelinge 8:16; 19: 5)

Die Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, bladsy 435

“Jesus kon egter nie sy dissipels hierdie Trinitariese orde van doop gegee het na sy opstanding nie; want die Nuwe Testament ken slegs een doop in die naam van Jesus (Hand. 2:38; 8:16; 10:43; 19: 5; Gal. 3:27; Rom. 6: 3; 1 Kor. 1: 13- 15), wat selfs in die tweede en derde eeu nog steeds voorkom, terwyl die trinitariese formule slegs in Matt. 28:19, en dan eers weer (in die) Didache 7: 1 en Justin, Apol. 1: 61 ... Ten slotte is die duidelik liturgiese karakter van die formule ... vreemd; dit was nie die manier van Jesus om sulke formules te maak nie ... die formele egtheid van Matt. 28:19 moet betwis word ... ”.

Die ensiklopedie van godsdiens en etiek

Wat Matteus 28:19 sê: Dit is die sentrale bewys vir die tradisionele (trinitariese) siening. As dit onbetwis was, sou dit natuurlik beslissend wees, maar die betroubaarheid daarvan word betwis op grond van tekskritiek, literêre kritiek en historiese kritiek. Dieselfde Encyclopedia sê verder: “Die voor die hand liggende verklaring van die stilte van die Nuwe Testament oor die drie -enige naam en die gebruik van 'n ander (Jesus Naam) formule in Handelinge en Paulus, is dat hierdie ander formule die vroeëre en die drie -eenheid was formule is 'n latere toevoeging. ”

Die Jerusalem Bybel, 'n Wetenskaplike Katolieke Werk

'Dit kan wees dat hierdie formule (Drie-enige Matteus 28:19) wat die volheid van die uitdrukking betref, 'n weerspieëling is van die (mensgemaakte) liturgiese gebruik wat later in die primitiewe (Katolieke) gemeenskap tot stand gekom het. Daar sal onthou word dat Handelinge praat van doop "in die naam van Jesus," ...

The International Standard Bible Encyclopedia, James Orr, 1946, bladsy 398

Feine (PER3, XIX, 396 f) en Kattenbusch (Sch-Herz, I, 435 f. Voer aan dat die trinitariese formule in Matteus 28:19 vals is. Geen rekord van die gebruik van die trinitariese formule kan in die Handelinge ontdek word nie of die sendbriewe van die apostels ”.

Die filosofie van die kerkvaders, Vol. 1, Harry Austryn Wolfson, 1964, bladsy 143

Kritiese geleerdheid verwerp in die algemeen die tradisionele toekenning van die drieledige doopformule aan Jesus en beskou dit as van latere oorsprong. Ongetwyfeld het die doopformule oorspronklik uit een deel bestaan ​​en het dit geleidelik tot sy drieparty vorm ontwikkel.

GR Beasley-Murray, Doop in die Nuwe Testament, Grand Rapids: Eerdmans, 1962, bladsy 83

“Aan My is alle mag in die hemel en op aarde gegee” laat ons gevolglik verwag: “Gaan maak vir My dissipels onder al die nasies, doop hulle in my Naam en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. ” Trouens, die eerste en derde klousules het die betekenis: dit lyk asof die tweede klousule in die belang van die liturgiese tradisie verander is van 'n Christologiese na 'n trinitariese formule '.

The Catholic Encyclopedia, II, 1913, Doop

Die skrywers erken dat daar twis was oor die vraag of die doop in die naam van Christus ooit geldig was. Hulle erken dat tekste in die Nuwe Testament tot hierdie moeilikheid aanleiding gee. Hulle verklaar die 'Uitdruklike bevel van die Prins van die Apostels:' Laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes (Handelinge, ii). ' ... As gevolg van hierdie tekste het sommige teoloë geglo dat die apostels slegs in die naam van Christus gedoop het. St Thomas, St. Bonaventure en Albertus Magnus word as owerhede vir hierdie mening ingeroep, en verklaar dat die Apostels so opgetree het deur spesiale bedeling. Ander skrywers, soos Peter Lombard en Hugh van St Victor, meen ook dat so 'n doop geldig sou wees, maar sê niks van 'n bedeling vir die apostels nie. ”

Hulle sê verder: 'Die gesag van pous Stefanus I word beweer vir die geldigheid van die doop, slegs in die naam van Christus. St Cyprianus sê (Ep. Ad Jubaian.) Dat hierdie pous alle doop geldig verklaar het, mits dit in die naam van Jesus Christus gegee is ... Moeiliker is die verduideliking van die reaksie van pous Nikolaas I op die Bulgare (cap. Civ; Labbe , VIII), waarin hy verklaar dat 'n persoon nie herdoop moet word wat reeds gedoop is "in die naam van die Heilige Drie -eenheid of slegs in die naam van Christus, soos ons lees in die Handelinge van die Apostels."

Joseph Ratzinger (pous Benedictus XVI) Inleiding tot die Christendom: uitgawe van 1968, bl. 82, 83

“Die basiese vorm van ons geloofsbelydenis het gedurende die tweede en derde eeu gestalte gekry in verband met die seremonie van die doop. Wat die plek van oorsprong betref, kom die teks (Matteus 28:19) uit die stad Rome. ”

Wilhelm Bousset, Kyrios Christendom, bladsy 295

"Die getuienis vir die wye verspreiding van die eenvoudige doopformule [in die Naam van Jesus] tot in die tweede eeu is so oorweldigend dat selfs in Matteus 28:19 later die trinitariese formule ingevoeg is."

Ter wille van Christus, Tom Harpur, bladsy 103

'Almal behalwe die mees konserwatiewe geleerdes is dit eens dat ten minste die laaste deel van hierdie opdrag [Drie -enige deel van Matteus 28:19] later ingevoeg is. Die [Trinitariese] formule kom nêrens anders in die Nuwe Testament voor nie, en ons weet uit die enigste beskikbare bewyse [die res van die Nuwe Testament] dat die vroegste Kerk mense nie gedoop het deur hierdie woorde te gebruik nie (“in die naam van die Vader, en van die Seun en van die Heilige Gees ”) was die doop“ in ”of“ in ”die naam van Jesus alleen. Daar word dus aangevoer dat die vers oorspronklik gelees het: "doop hulle in my Naam" en dan uitgebrei [verander] is na die [later Katolieke Trinitariese] dogma. Trouens, die eerste siening wat deur Duitse kritiese geleerdes sowel as die Unitariërs in die negentiende eeu voorgehou is, word reeds in 1919 as die aanvaarde standpunt van hoofwetenskap beskou, toe Peake se kommentaar die eerste keer gepubliseer is: “The Church of the first dae (33 nC) het hierdie wêreldwye (trinitariese) gebod nie nagekom nie, selfs al het hulle dit geweet. Die opdrag om in die drievoudige [Drie -eenheid] -naam te doop, is 'n laat leerstellige uitbreiding. ”

A History of The Christian Church, Williston Walker, 1953, bladsy 63, 95

“By die vroeë dissipels was die doop in die algemeen“ in die naam van Jesus Christus ”. Daar word geen melding gemaak van die doop in die naam van die Drie -eenheid in die Nuwe Testament nie, behalwe in die opdrag wat in Mattheüs 28:19 aan Christus toegeskryf word. Die teks is egter vroeg (maar nie die oorspronklike nie). Dit lê ten grondslag aan die Apostoliese Geloofsbelydenis en die praktyk wat opgeteken is (*of geïnterpoleer is) in die lering, (of die Didache) en deur Justin. Die Christelike leiers van die derde eeu het die erkenning van die vorige vorm behou, en ten minste in Rome is die doop in die naam van Christus geldig geag, indien onreëlmatig, beslis uit die tyd van biskop Stefanus (254-257). ”

The Seat of Authority in Religion, James Martineau, 1905, bladsy 568

'Die verslag wat ons vertel dat hy uiteindelik, na sy opstanding, sy apostels die opdrag gegee het om onder alle nasies te gaan doop (Mt 28:19), het homself verraai deur in die Trinitariese taal van die volgende eeu te praat, en ons verplig om sien daarin die kerklike redakteur, en nie die evangelis nie, nog minder die stigter self. Geen historiese spore verskyn van hierdie doopformule vroeër as die "Teaching of the Twelve Apostles" (hfst. 7: 1,3 The Oldest Church Manuel, red. Philip Schaff, 1887) en die eerste Apology van Justin (Apol. I. 61.) ongeveer in die middel van die tweede eeu: en meer as 'n eeu later, het Cyprianus dit nodig gevind om daarop aan te dring in plaas van die ouer frase wat "in Christus Jesus" gedoop is, of in die "naam van die Here Jesus . ” (Gal. 3:27; Hand. 19: 5; 10:48. Cyprianus Ep. 73, 16-18, moet diegene bekeer wat nog steeds die korter vorm gebruik.) Paulus alleen, van die apostels, is gedoop, nog voordat hy was "Vervul met die Heilige Gees;" en hy is beslis eenvoudig “in Christus Jesus” gedoop. Tog word byna elke kerk in die Christendom daarop aangedring dat die driepersoonlike vorm, onhistories soos dit is, en as jy dit nie oor jou uitgespreek het nie, die kerklike owerhede jou verdryf as 'n heidense man, en sal u nie Christelike erkenning in u lewe gee nie, of 'n Christelike begrafnis tydens u dood. Dit is 'n reël wat elke opgetekende doop wat deur 'n apostel uitgevoer word, ongeldig sal veroordeel; want as die boek Handelinge vertrou kan word, was die onveranderlike gebruik die doop “in die naam van Christus Jesus” (Handelinge 6:3) en nie “in die naam van die vader en die Seun en die Heilige Gees nie . ”

Peake's Commentary on the Bible, 1929, bladsy 723

Matteus 28:19, “die Kerk van die eerste dae het hierdie wêreldwye gebod nie nagekom nie, selfs al het hulle dit geweet. Die opdrag om in die drievoudige naam te doop, is 'n laat leerstellige uitbreiding. In plaas van die woorde "doop ... Gees", moet ons waarskynlik eenvoudig "in my naam" lees

Edmund Schlink, The Doctrine of Baptism, bladsy 28

“Die doopopdrag in sy Matteus 28:19 -vorm kan nie die historiese oorsprong van die Christelike doop wees nie. Daar moet ten minste aanvaar word dat die teks oorgedra is in 'n vorm wat deur die [Katolieke] kerk uitgebrei is. ”

History of Dogma, Vol. 1, Adolph Harnack, 1958, bladsy 79

”Die doop in die apostoliese tyd was in die naam van die Here Jesus (1 Kor. 1:13; Hand. 19: 5). Ons kan nie agterkom wanneer die formule in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees na vore gekom het nie ”

Bible Catechism, eerwaarde John C Kersten, SVD, Catholic Book Publishing Co., NY, NY; l973, bl. 164

“In Christus. Die Bybel vertel ons dat Christene in Christus gedoop is (nr. 6). Hulle behoort aan Christus. Die Handelinge van die Apostels (2:38; 8:16; 10:48; 19: 5) vertel ons van doop “in die naam (persoon) van Jesus”. - 'n beter vertaling sou wees "in die naam (persoon) van Jesus." Eers in die 4de eeu het die formule "In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees" gebruik geword. "

Wat van die Didache?

 • Didache verlig. Didakhé beteken “Onderrig” en staan ​​ook bekend as The Lord's Teaching Through the Twelve Apostles to the Nations
 • Die datum van sy oorspronklike werk, die outeurskap en herkoms daarvan is onbekend, hoewel die meeste moderne geleerdes dit in die eerste eeu (90-120 nC) dateer
 • Die hooftekstuele getuie van die teks van die Didache is 'n elfde-eeuse Griekse perkamentmanuskrip bekend as Codex Hierosolymitanus of Codex H, (1056 nC) 
 • Dit is hoogs waarskynlik dat die Didache verander is gedurende die ongeveer 950 jaar sedert dit ontstaan ​​het in vergelyking met Codex H
 • Die Didache swyg oor bekering en die simboliese dood in Christus
 • Die Didache 7 sê: “Maar wat die doop betref, so moet julle doop. Nadat u al hierdie dinge voorgelees het, doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees in lewende (lopende) water. Maar as u nie lewende water het nie, doop dan in ander water; en as jy nie in koue kan nie, dan in warm. Maar as u nie een het nie, gooi dan drie keer (drie maal) water op die kop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. ”
 • Die interne bewyse dui op Didache 7 as 'n interpolasie, of later byvoeging. In Didache 9, wat handel oor die nagmaal, sê die skrywer: “Maar niemand mag eet of drink van hierdie eucharistiese danksegging nie, maar hulle wat gedoop in die naam van die Here Jesus”(Die Griekse teks sê“ Iesous ”wat Grieks vir Jesus is)
 • Kort nadat hy gesê het die doop moet uitgevoer word in die titels Vader, Seun en Heilige Gees, verklaar die Didache die absolute noodsaaklikheid om gedoop te word in die naam van die Here Jesus (dws "Iesous" - dieselfde Griekse woord as in Handelinge 2:38 ; Handelinge 8:16; Handelinge 10:48; Handelinge 19: 5). Tsy verteenwoordig 'n duidelike teenstrydigheid en gee geldigheid aan die argument dat Didache 7 'n interpolasie is.
 • Alhoewel daar 'n paar interessante inhoud in die Didache is wat waarskynlik in die vroeë tweede eeu geskryf is, is dit duidelik dat latere interpolasies en uitgawes van die Didache onsekerheid veroorsaak oor die waarheid van enige van die inhoud daarvan.

Opmerkings oor die Didache

John S. Kloppenborg Verbin, Excavating Q, pp. 134-135

'Die Didache, 'n vroeë tweede-eeuse Christelike komposisie, is ook duidelik saamgestel en bestaan ​​uit 'n afdeling' Twee maniere '(hfst. 1-6), 'n liturgiese handleiding (7-10), instruksies oor die ontvangs van reisende profete ( 11-15), en 'n kort apokalips (16). Muiteenlopende verskille in styl en inhoud, sowel as die teenwoordigheid van twyfelagtige en ooglopende interpolasies, maak die feit duidelik dat die Didache nie uit 'n hele lap gesny is nie. Die oorheersende siening vandag is dat die dokument saamgestel is op grond van verskeie onafhanklike, vooraf -aktiwiteite eenhede wat saamgestel is deur een of twee redakteurss (Neiderwimmer 1989: 64-70, ET 1998: 42-52). Die vergelyking van die afdeling "Twee maniere" met verskeie ander "twee maniere" -dokumente dui daarop dat Didache 1-6 self die gevolg is van redigering in meer stadiums. Die dokument het begin met 'n taamlik lukrake organisasie (vgl. Barnabas 18-20), maar is herorganiseer in 'n bron wat algemeen by die Didache voorkom, die Doctrina apostolorum en die Apostoliese Kerkorde ... ”

Johannes Quasten, Patrology Vol. 1, bladsy 36

 Quasten het geskryf dat die Didache nie gedurende die leeftyd van die oorspronklike apostels geskryf is nie: 'die dokument is gepeuter deur latere invoegings... die dokument gaan nie terug na die apostoliese tyd nie ... Boonop veronderstel so 'n versameling kerklike verordeninge 'n tydperk van stabilisering van 'n tydperk. Verspreide besonderhede dui aan dat die apostoliese tyd nie meer eietyds is nie, maar in die geskiedenis oorgegaan het. ”

Eusebius -geskiedenis 3:25

In die vroeë vierde eeu het Eusebius van Caesarea geskryf dat “... die sogenaamde leer van die apostels ... was vals. "