Antwoorde van agentskapsbesware
Antwoorde van agentskapsbesware

Antwoorde van agentskapsbesware

Wat van Jeremia 1: Is dit nie 'n tweede goddelike wese nie?

Sommige verskonings wil 'n tweede goddelike wese lees in Jeremia 1. Wanneer die woord van die Here egter tot iemand kom, is dit eenvoudig God wat sy boodskap aan hulle stuur of God wat homself aan hulle openbaar. Dit is die optrede van God - die HERE (YHWH) wat hierdie boodskap aan hulle gee. Die idioom van die woord van die HERE wat tot iemand kom, is maklik verstaanbaar sonder dat daar 'n bykomende goddelike wese is. In verskillende woorde word die woord van die HERE aan mense gestuur.

In sommige gevalle lewer die HERE 'n fisiese manifestasie wat met mense in wisselwerking is. Dit is die geval in vers 9 dat die Here sy hand uitsteek en aan Jeremia se mond raak. Dit is ook nie nodig dat dit deur 'n tweede goddelike wese moet wees nie, sodat God in 'n fisiese sin kan manifesteer. Sommige hou daarvan om te veronderstel dat die 'Woord van die Here' 'n goddelike wese is en dat dieselfde wese die fisiese manifestasie in vers 9 is, maar vers 9 sê eenvoudig dat die HERE sy hand uitgesteek het en my mond aangeraak het (nie die Woord nie of die Woord van die HERE). 'N Eenvoudige manier om die gedeelte te neem, is dat God se boodskap na Jeramía kom, en dan manifesteer God sigbaar en fisies vir Jeramiah sodat God hom aanraak. Dit is eenvoudig om hierdie teks te lees as slegs een goddelike persoon, JHWH self, en dat die woord van die Here nie 'n ekstra persoon is nie. Gevolglik bied die gedeelte vanuit Unitariese oogpunt geen probleme nie. 

Jeremia 1: 1-14: Die HERE steek sy hand uit en raak my mond

â € <1 Die woorde van Jeremia, die seun van Hilkia, een van die priesters wat in Anatot in die land Benjamin was, 2 aan wie die woord van die HERE gekom het in die dae van Josia, die seun van Amon, die koning van Juda, in die dertiende jaar van sy regering. 3 Dit het ook gekom in die dae van Jojakim, die seun van Josia, die koning van Juda, en tot aan die einde van die elfde jaar van Sedekia, die seun van Josia, die koning van Juda, tot die ballingskap van Jerusalem in die vyfde maand.

4 En die woord van die HERE het tot my gekom en gesê:, 5 “Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken, en voor jou geboorte het ek jou geheilig; Ek het jou as 'n profeet vir die nasies aangestel. ” 6 Toe sê ek: “Ag, Here HERE! Kyk, ek weet nie hoe om te praat nie, want ek is maar net 'n jeug. " 7 Maar die HERE het vir my gesê, “Moenie sê: 'Ek is net 'n jeug' nie; want aan almal na wie Ek jou stuur, moet jy gaan; en wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. 8 Moenie vir hulle bang wees nie, want Ek is met julle om julle te red, spreek die HERE. ” 9 Toe steek die HERE sy hand uit en raak aan my mond. En die HERE het vir my gesê: Kyk, ek het my woorde in jou mond gelê. 10 Kyk, Ek het jou vandag opgestel oor nasies en oor koninkryke, om op te ruk en af ​​te breek, te vernietig en omver te werp, te bou en te plant. ”

11 En die woord van die HERE het tot my gekom en gesê: Jeremia, wat sien u? En ek het gesê: 'Ek sien 'n amandeltak.' 12 Toe sê die HERE vir my: "Jy het goed gesien, want ek waak oor my woord om dit uit te voer." 13 Die woord van die HERE het 'n tweede keer tot my gekom en gesê: "Wat sien u?" En ek het gesê: 'Ek sien 'n kookpot wat van die noorde af wegkyk.' 14 Toe sê die HERE vir my: Uit die noorde sal die ramp oor al die inwoners van die land loskom.

Wat van 1 Samuel 3:21, “die HERE het homself geopenbaar deur die woord van die HERE”? 

1 Samuel 3:21 is 'n ander gedeelte wat na vore kom om te beweer dat die woord van die HERE 'n goddelike wese is. Ons moet eers in vers 1 daarop let dat die woord van die Here wat skaars is, verband hou met die feit dat daar nie gereeld sig is nie en dat die woord van die HERE nie 'n persoon is nie, maar 'n mate van God se openbaring wat deur woorde of visie kan manifesteer. In hierdie verhaal is daar duidelik net een goddelike karakter.

Trinitariërs hou daarvan om twee persone in vers 21 voor te lees, daar word gesê dat die Here homself aan Samuel geopenbaar het deur die woord van die Here. Dit verwys egter na die werking van God waardeur 'n profeet 'n goddelike openbaring en visioen ontvang. Die aktiwiteite om 'n profeet te wees en om openbaring van God te ontvang, word dikwels in idiomatiese vorm beskryf as die 'woord' van God wat na hulle toe kom. 1 Korintiërs 12: 4-11 bevestig hierdie begrip dat die woord wat tot die dienaars van God kom en dat hulle die "woord van wysheid" of die "woord van kennis" kan ontvang, wat bedienings van die enigste God is. Hierdie diversiteite van bediening is deur dieselfde Gees (die enigste God en Vader). 

1 Samuel 3: 1-11 (ESV), Die woord van die HERE was in daardie dae skaars; daar was nie gereeld sig nie

1 En die seun Samuel dien die HERE in die teenwoordigheid van Eli. En die woord van die HERE was in daardie dae skaars; daar was nie gereeld sig nie. 2 Op daardie tydstip lê Eli, wie se sig begin verdof het sodat hy nie kon sien nie, op sy eie plek lê. 3 Die lamp van God het nog nie uitgegaan nie, en Samuel het in die tempel van die HERE gaan lê, waar die ark van God was. 4 Toe roep die HERE Samuel en sê: Hier is ek! " 5 en hardloop na Eli en sê: "Hier is ek, want jy het my geroep." Maar hy het gesê: “Ek het nie gebel nie; gaan lê weer. ” Hy het toe gaan lê. 6 En die HERE het weer geroep, "Samuel!" en Samuel staan ​​op en gaan na Eli en sê: Hier is ek, want u het my geroep. Maar hy het gesê: “Ek het nie gebel nie, my seun; gaan lê weer. ” 7 En Samuel het die HERE nog nie geken nie, en die woord van die HERE was nog nie aan hom bekend gemaak nie. 8 En die HERE het Samuel weer vir die derde keer geroep. En hy het opgestaan ​​en na Eli gegaan en gesê: "Hier is ek, want jy het my geroep." Toe sien Eli dat die HERE die seun roep. 9 Daarom sê Eli vir Samuel: "Gaan lê, en as hy jou roep, moet jy sê: Spreek, HERE, want u kneg hoor." Samuel gaan lê en gaan lê in sy plek. 10 En die HERE het gekom en gestaan ​​en geroep soos op ander tye, “Samuel! Samuel! ” En Samuel sê: Spreek, want u dienaar hoor. 11 Toe sê die HERE vir Samuel, “Kyk, ek staan ​​op die punt om iets in Israel te doen, waarby die twee ore van elkeen wat dit hoor, sal tintel.

1 Samuel 3: 19-21 (ESV), Die HERE het hom aan Samuel in Silo geopenbaar deur die woord van die HERE

19 En Samuel het gegroei, en die HERE was met hom en het nie een van sy woorde op die grond laat val nie. 20 En die hele Israel van Dan tot Berséba het dit geweet Samuel is gestig as 'n profeet van die HERE. 21 En die HERE verskyn weer in Silo, want die HERE het hom geopenbaar aan Samuel in Silo deur die woord van die HERE.

1 Korintiërs 12: 4-11 (ASV), Die woord van wysheid; en na 'n ander die woord van kennis, volgens dieselfde Gees

4 Nou is daar verskillende geskenke, maar dieselfde Gees. 5 En daar is verskillende bedienings, en dieselfde Here. 6 En daar is verskillende werkings, maar dieselfde God, wat alles in alles bewerk. 7 Maar aan elkeen word die manifestasie van die Gees gegee tot voordeel. 8 Want aan die een word gegee deur die Gees die woord van wysheid; en na 'n ander die woord van kennis, volgens dieselfde Gees: 9 na 'n ander geloof, in dieselfde Gees; en aan 'n ander gawes van genesing, in die een Gees; 10 en tot 'n ander werking van wonderwerke; en na 'n ander profesie; en tot 'n ander onderskeiding van geeste: na 'n ander verskeidenheid tale; en vir 'n ander die interpretasie van tale: 11 maar al hierdie dinge werk die een en dieselfde Gees, verdeel aan elkeen afsonderlik, net soos hy wil.

Wat van Genesis 48: 15-16, “G0d-die engel wat my van alle kwaad verlos het”?

Sommige hou ook daarvan om te beweer dat Genesis 48: 15-16 'n onderskeid maak tussen God en dat die engel twee persone is, maar beide God. Die gedeelte spreek God aan, beide in ontologiese identiteit en op die manier waarop hy hom as 'n engel geopenbaar het. God word in hierdie konteks 'n boodskapper genoem omdat die Malach (boodskapper) van God ook net 'n manifestasie van God kan wees (nie 'n aparte wese nie). So 'n manifestasie is iets wat sigbaar of waarneembaar is, soos 'n skynbare mens of 'n ander manifestasie, soos 'n brandende bos of vuurkolom. God wat normaalweg onsigbaar is, kan homself op 'n sigbare manier openbaar waarmee interaksie kan wees. 'N Bybelse eenheidsman verstaan ​​dat 'n engel van God soms 'n teofanie van God is eerder as 'n aparte persoon, aangesien die engel in hierdie konteks nie van die God van Jakob te onderskei is nie.

Genesis 48: 15-16 (ESV), Die God… die God… die engel wat my verlos het van alle kwaad

15 En hy het Josef geseën en gesê:Die God voor wie my vaders Abraham en Isak gewandel het, die God wat my hele lewe lank my herder was tot vandag toe, 16 die engel wat my verlos het van alle kwaad, seën die seuns; en daarin moet my naam voortgaan en die naam van my vaders Abraham en Isak; en laat hulle groei tot 'n menigte in die middel van die aarde. "

Genesis 16: 7-11 (ESV), En die engel van die HERE het vir haar gesê ... die HERE het na jou ellende geluister

 7 Die engel van die HERE het haar gevind by 'n fontein water in die wildernis, die fontein op pad na Shur. 8 En hy sê: Hagar, dienaar van Sarai, waar kom jy vandaan en waarheen gaan jy? Sy het gesê: 'Ek vlug van my minnares Sarai af.' 9 Die engel van die HERE het vir haar gesê, "Gaan terug na u meesteres en onderwerp u aan haar." 10 Die engel van die HERE sê ook vir haar: Ek sal beslis jou nageslag vermeerder, sodat hulle nie getel kan word vir menigte. " 11 En die engel van die HERE sê vir haar: Kyk, jy is swanger en jy sal 'n seun baar. Jy moet hom Ismael noem, omdat die HERE na jou ellende geluister het.

Wat van Genesis 16: 7-13?

In Genesis 16: 7-13 praat die engel van die HERE met Hagar as 'n verteenwoordiger van die HERE (JHWH). Daar is verskillende leidrade dat die engel van die HERE vir die HERE spreek (YHWH). Ons moet dit nie aflei nie, want die hoek spreek soos die HERE en met die HERE word gesê dat die engel die HERE is.

Genesis 16: 7-13 (ESV), U is die God van sien

 7 Die engel van die HERE het haar gevind by 'n waterbron in die wildernis, die fontein op pad na Shur. 8 En hy sê: Hagar, dienaar van Sarai, waar kom jy vandaan en waarheen gaan jy? Sy het gesê: 'Ek vlug van my minnares Sarai af.' 9 Die engel van die HERE het vir haar gesê, "Gaan terug na u meesteres en onderwerp u aan haar." 10 Die engel van die HERE sê ook vir haar: Ek sal beslis jou nageslag vermenigvuldig sodat hulle nie in getal getel kan word nie. 11 en sê die engel van die HERE vir haar, 'Kyk, u is swanger en sal 'n seun baar. Jy moet hom Ismael noem, omdat die HERE na jou ellende geluister het. 12 Hy sal 'n wilde esel van 'n man wees, sy hand teen almal en almal se hand teen hom, en hy sal oorbly teen al sy familie. " 13 Daarom noem sy die naam van die HERE wat met haar gespreek het: 'U is 'n God wat sien', want sy het gesê: 'Hier het ek hom gesien wat na my omsien. "

“Ek sal beslis jou nageslag vermeerder sodat hulle nie in menigte getel kan word nie” 

Hier spreek die engel van die HERE namens die HERE (JHWH). So 'n belofte kom van die HERE, maar die boodskapper van die HERE kan in die eerste persoon praat asof die HERE (YHWH) self is. 

“Omdat die HERE na u verdrukking geluister het”

Hier verwys die engel van die HERE na die HERE. Hy sê nie omdat 'ek' na u ellende geluister het nie, maar verwys na die 'HERE' as die engel van die HERE self die HERE is, sou hy net na homself moes verwys. 

Sy noem die naam van die HERE wat met haar gespreek het: 'U is 'n God van sien' 

Die HERE het met haar gespreek deur die engel van die HERE. Volgens die wet van agentskap spreek die HERE deur sy verteenwoordigers en diegene wat gepraat word om so 'n ontmoeting met 'n boodskapper van God te beskou, is 'n ontmoeting met God self. God het na haar omgesien en haar deur 'n engel bedien. Hagar gee die toeskrywing aan die HERE toe (nie aan die engel nie) as dit sê: "Toe noem sy die naam van die HERE wat met haar gespreek het:" U is die God van sien. " Dit is nie wat sy die engel genoem het wat met haar gepraat het nie. Dit is wat sy die HERE genoem het wat met haar deur die engel gepraat het. 

Wat van Eksodus 23: 20-23?

Sommige probeer om te redeneer dat, omdat "my naam in hom is" met verwysing na die engel van God, dit beteken dat hierdie engel die wese of aard van God het. 'Naam' verwys egter die beste na gesag. Dit wil sê, die engel het die gesag van God en mag die magte wat met God verband hou, toon, terwyl dit nie nodig is met die ontologie, wese of aard van God nie. Tog dra die agent van God die gesag van God en is hy in staat om op te tree, te spreek en op te tree namens God. Eksodus 23: 20-23 het dus niks in stryd met die konsep van handeling nie. Talle verwysings spreek van agente wat dinge in die Naam van die HERE doen, waaronder Levitiese priesters (Deut 18: 5-8, Deut 22: 5), profete (Deut 18:22) sowel as Dawid (1 Sam 17: 44-45, 2 Sam 6:18, Ps 118: 10-13). Hy wat hawe en aarde gemaak het, en ons hulp is in die Naam van die HERE (Ps 124: 8) As daar gesê word: Salig is hy wat kom in die Naam van die HERE! (Psalm 118: 26-27), so 'n agent, hoewel hy nie die HERE God is nie, is geseën met die gesag en guns van God. Dit geld vir God se dienaars en veral Christus.

Exodus 23: 20-23 (NLV), my naam is in hom

20 'Kyk, Ek stuur 'n engel voor u uit om u op die pad te beskerm en om u te bring na die plek wat ek voorberei het. 21 Gee aandag aan hom en luister na sy stem; kom nie in opstand teen hom nie, want hy sal u oortreding nie vergewe nie, want my naam is in hom. 22 'Maar as u sy stem noukeurig gehoorsaam en doen wat ek sê, dan sal ek 'n vyand van u vyande wees en 'n teëstander van u teëstanders. 23 “As my engel voor u uit gaan en u na die Amoriete en Hetiete en Feresiete en Kanaäniete, Hewiete en Jebusiete bring, en ek hulle uitwis. 

Deuteronomium 18: 5-8 (ESV), Bedienaars in die Naam van die HERE (JHWH)

5 Want die HERE jou God het hom uit al jou stamme gekies om te staan ​​en te dien in die Naam van die HERE, hom en sy seuns vir altyd. 6 “En as a Leviet kom uit enige van julle dorpe uit die hele Israel, waar hy woon - en hy mag kom wanneer hy wil - na die plek wat die HERE sal kies, 7 en bedien in die Naam van die HERE sy Godsoos al sy mede -Leviete wat daar staan ​​om voor die aangesig van die HERE te dien, 8 dan kan hy gelyke porsies hê om te eet, behalwe wat hy ontvang uit die verkoop van sy erfdeel.

Deuteronomium 18:22 (ESV), 'n profeet spreek in die Naam van die HERE (JHWH)

 22 wanneer 'n profeet spreek in die Naam van die HERE, as die woord nie waar word of waar word nie, dit is 'n woord wat die HERE nie gespreek het nie; die profeet het dit vermetel gesê. Jy hoef nie vir hom bang te wees nie.

Deuteronomium 21: 5 (NLV), u God het hulle gekies om te bedien en te seën in die Naam van die HERE (YHWH)

5 Dan moet die priesters, die seuns van Levi, na vore kom, want die HERE jou God het hulle gekies om hom te dien en te seën in die Naam van die HERE, en volgens hulle woord sal elke geskil en elke aanranding besleg word.

1 Samuel 17: 44-45 (ESV), ek kom tot u in die Naam van die HERE (JHWH) van die leërskare

44 Die Filistyn het vir Dawid gesê: "Kom na my toe, en ek sal u vlees gee aan die voëls van die hemel en aan die wilde diere van die veld." 45 Toe sê Dawid vir die Filistyn: U kom na my toe met 'n swaard en met 'n spies en met 'n spies, maar ek kom tot julle in die Naam van die HERE van die leërskare, die God van die leërs van Israel, wat julle uitgedaag het.

2 Samuel 6:18 (SVV), Hy het die volk geseën in die Naam van die HERE (JHWH)

18 En toe Dawid klaar was met die offer van die brandoffers en die dankoffers, hy het die volk geseën in die Naam van die HERE van die leërskare

Psalms 118: 10-13 (NLV), in die Naam van die HERE (JHWH) sny ek hulle af

10 Alle nasies het my omring; in die Naam van die HERE sny ek hulle af! 11 Hulle het my omring, omring my van alle kante; in die Naam van die HERE sny ek hulle af! 12 Hulle het my omsingel soos bye; hulle het uitgegaan soos 'n vuur tussen dorings; in die Naam van die HERE sny ek hulle af! 13 Ek is hard gedruk sodat ek val,
maar die HERE het my gehelp.

Psalms 124: 8 (NLV), Ons hulp is in die Naam van die HERE (JHWH)

8 Ons hulp is in die Naam van die HERE, wat hemel en aarde gemaak het.

Psalms 118: 26-27 (SVV), geseënd is hy wat kom in die Naam van die HERE (YHWH)!

26 Salig is hy wat kom in die Naam van die HERE! Ons seën u uit die huis van die HERE. 27 Die HERE is God, en Hy het sy lig oor ons laat skyn. 

Lukas 19:38 (SVV), Salig is die Koning wat kom in die Naam van die Here

38 sê, “Geseënd is die Koning wat kom in die Naam van die Here! Vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste! ”

Johannes 12: 12-15 (SVV), Salig is hy wat kom in die Naam van die Here, selfs die Koning van Israel

12 Die volgende dag het die groot skare wat na die fees gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem kom. 13 Toe neem hulle takke van palmbome en gaan uit hom tegemoet en skreeu: 'Hosanna! Salig is hy wat kom in die Naam van die Here, selfs die Koning van Israel! " 14 En Jesus het 'n jong esel gekry en daarop gaan sit, net soos daar geskrywe is: 15 “Moenie bang wees nie, dogter van Sion; kyk, u koning kom, sit op 'n eselvul! "

Wat van Sagaria 3: 1-4? Agente van God in die teenwoordigheid van God

Sagaria 3: 1-4, is 'n ander geval waarin die engel van die HERE as 'n woord van die HERE beskou word. Dit word aangedui deur vers 2, "En die HERE het vir Satan gesê:" Die HERE bestraf jou. " Let op dat dit sê: "die HERE bestraf u" eerder as "Ek bestraf u" (in die eerste persoon).

Sommige beweer egter dat dit betrekking het op 'n hemelse toneel en dus die term engel van die HERE op die HERE self sou geld. Dit is bloot 'n valse argument. 'N Visie van 'n toneel kan simbolies wees en hoef nie 'n werklike toneel op 'n werklike plek te wees nie. Selfs al is dit 'n ware toneel in die hemel, is daar geen rede om aan te neem dat God nie gesag sou delegeer nie en agente sou gebruik om vir hom te praat en op te tree. Daar is talle voorbeelde van handelinge in die teenwoordigheid van die HERE (YHWH).

In 1 Konings 22: 19-23 kom 'n gees voor die HERE en vrywillig om Agab tot sy ondergang te lok deur 'n leuengees in die mond van sy profete te wees. Tog sê dit in vers 23: "Die HERE het 'n leuengees in die mond van al hierdie julle profete gelê." Die handeling word toegeskryf aan die HERE (JHWH), hoewel dit deur 'n agent van God uitgevoer is. Dieselfde verslag is opgeteken in 2 Kronieke 18: 18-21. 

Psalm 103: 21, het 'n belangrike idee wat sê: "Loof die HERE, al sy leërskare, julle wat Hom dien, doen sy wil." God het dienaars in sy nabyheid. 

Hebreërs 12: 22-24 beskryf die toneel in die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem waarin God en Jesus afsonderlik gelys en onderskei word, waarin na Jesus verwys word as "die middelaar van 'n nuwe verbond". Christus het inderdaad self in die hemel ingegaan om nou namens ons voor God te verskyn (Heb 9:24). Daar is een middelaar tussen God en mense, die mens Christus Jesus wat homself gegee het as 'n losprys vir almal (1 Tim 2: 5-6).

Sleutelpunte in 1 Korintiërs 15: 27-28 bevestig hierdie begrip van die konsep van agentskap deur Christus:

  1. Uiteindelik sal hy die koninkryk aan God die Vader oorgee.
  2. God het alle dinge onder sy voete onderwerp.
  3. God, wat alle dinge onder Christus onderwerp het, is die enigste uitsondering op onderwerping aan Jesus.
  4.  As alles aan Jesus onderwerp is, dan sal die Seun self ook onderwerp word aan hom wat alles aan hom onderwerp het.

Sagaria 3: 1-4 (OAV), die hoëpriester wat voor die engel van die HERE staan

â € <1 Toe wys hy vir my die hoëpriester Josua staan ​​voor die engel van die HERE, en Satan staan ​​aan sy regterhand om hom te beskuldig. 2 En die HERE het vir Satan gesê, "Die HERE bestraf u, o Satan! Die HERE wat Jerusalem gekies het, bestraf u! Is dit nie 'n handelsmerk wat uit die vuur geruk is nie? " 3 Nou staan ​​Josua voor die engel, bekleed met vuil klere. 4 En die engel sê vir die wat voor hom staan: Trek die vuil klere van hom af. En vir hom sê hy: Kyk, Ek het jou ongeregtigheid van jou weggeneem, en ek sal jou met rein klere beklee. "

1 Konings 22: 19-23: Die HERE het 'n leuengees in die mond van al hierdie u profete gelê

19 En Miga sê: Luister daarom na die woord van die HERE: Ek het die HERE op sy troon sien sit en die hele leër van die hemel staan ​​langs hom aan sy regter- en linkerhand; 20 en die HERE het gesê: Wie sal Agab lok, dat hy kan opgaan en val by Ramot in Gílead? En een het een ding gesê, en 'n ander een. 21 Toe kom 'n gees na vore en staan ​​voor die aangesig van die HERE en sê: Ek sal hom verlei' 22 En die HERE sê vir hom: Waarmee? En hy sê: Ek sal uitgaan en 'n leuengees wees in die mond van al sy profete. En hy sê: Jy moet hom verlei, en jy sal slaag; gaan uit en doen dit. ' 23 Nou dan, kyk, die HERE het 'n leuengees in die mond van al hierdie julle profete gelê; die HERE het 'n ramp vir jou verklaar. "

Psalms 103: 20-21 (SVV) Loof die HERE, al sy leërskare, sy dienaars, wat sy wil doen

20 Loof die HERE, o sy engele, magtiges wat sy woord doen, gehoorsaam aan die stem van sy woord21 Loof die HERE, al sy leërskare, sy bedienaars, wat sy wil doen!

Hebreërs 12: 22-24 (EN) En aan God ... en aan Jesus, die middelaar van 'n nuwe verbond

22 Maar julle het gekom na die berg Sion en na die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem, en tot ontelbare engele tydens feestelike byeenkomste, 23 en aan die vergadering van die eersgeborenes wat in die hemel ingeskryf is, en aan God, die regter van almalen aan die geeste van die regverdiges wat volmaak is, 24 en aan Jesus, die middelaar van 'n nuwe verbond, en tot die besprenkelde bloed wat 'n beter woord spreek as die bloed van Abel.

Hebreërs 9:24, Christus het namens ons in die teenwoordigheid van God gekom

24 Want Christus het ingegaan, nie op heilige plekke met hande gemaak nie, wat afskrifte is van die ware dinge, maar in die hemel self, om namens ons in die teenwoordigheid van God te verskyn.

1 Timoteus 2: 5-6 (ESV), daar is een God en een middelaar tussen God en mense, die mens Christus Jesus

5 vir daar is een God, en daar is een middelaar tussen God en mense, die mens Christus Jesus, 6 wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, dit is die getuienis wat op die regte tyd gegee is.

1 Korintiërs 15: 24-28 (ESV), Hy is uitsonderlik wat alles aan hom onderwerp het

24 Dan kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee nadat elke reël en elke gesag en mag vernietig is. 25 Want hy moet regeer totdat hy al sy vyande onder sy voete gesit het. 26 Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. 27 vir "God het alle dinge onder sy voete onderwerp. ” Maar as daar gesê word: “alle dinge word onderwerp” dit is duidelik dat hy uitgesonder is wat alle dinge aan hom onderwerp het. 28 As alle dinge aan hom onderwerp is, dan sal die Seun self ook onderwerp word aan hom wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Wat van Sagaria 3: 4? Ek het jou ongeregtigheid van jou weggeneem

Sommige beweer dat omdat die engel van die HERE sê: "Ek het u ongeregtigheid van u weggeneem" dat die engel die HERE is, want slegs die HERE God kan sondes vergewe. Die engel van die HERE spreek egter namens die HERE, soos blyk uit Sag 3: 6-9, wat sê: “En die engel van die HERE verseker Josua plegtig:“ So sê die HERE van die leërskare: As u sal ingaan my weë en hou my toewyding, dan sal u my huis regeer en my howe oppas ... spreek die HERE van die leërskare, en ek sal die ongeregtigheid van hierdie land op 'n enkele dag verwyder. " Dit is duidelik dat die engel van die HERE hier van die HERE onderskei word, maar tog spreek dit vir die HERE. 

Die vermoede dat slegs God sondes kan vergewe, is 'n dwaling. Byvoorbeeld, in Jesaja 6: 5-7 is sonde waarvoor versoening gedoen word en skuld weggeneem die gevolg van die optrede van 'n seraf.

Alhoewel die gesag om sondes te vergewe van God afkomstig is, kan diegene wat die gesag of die vermoë kry, dit doen. Die beoordeling van die skrifgeleerdes in Markus 2: 7 sê: "Wie kan vergewe, sing behalwe God alleen." was verkeerd. Jesus het hulle reggemaak deur te sê: “Die Seun van die mens het gesag op aarde om sondes te vergewe.” Daardeur identifiseer hy homself nie as God nie, maar as die Seun van die mens. Tog weet ons dat God hom alle gesag gegee het. (Matt 11:27, Lukas 10:22, Johannes 3:35, Johannes 13: 3). Jesus stel ook voor dat dit makliker is om te sê 'Jou sondes is vergewe' as om te sê: 'Staan op, neem jou bed op en loop'. Die gesag om die ewige lewe te gee, is die uiteindelike krag wat aan Jesus gegee is en ons weet uit Johannes 5: 25-26 dat hierdie gesag deur God aan hom gegee is omdat Jesus die Seun van die mens (die Messias) is. Deur een man se gehoorsaamheid sal baie regverdig gemaak word (Rom 5:19). 

Johannes 20:21 is die sleutel om te bevestig dat dit 'n afgeleide gesag is om sondes te kan vergewe. Die dissipels van Jesus het ook die mag gekry om sondes te vergewe toe Jesus gesê het: "Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook" en "as julle die sondes van iemand vergewe, word hulle dit vergewe."

Sagaria 3: 1-9 (ESV), Ek het jou ongeregtigheid van jou weggeneem

â € <1 Toe wys hy vir my die hoëpriester Josua staan ​​voor die engel van die HERE, en Satan staan ​​aan sy regterhand om hom te beskuldig. 2 En die HERE het vir Satan gesê, "Die HERE bestraf u, o Satan! Die HERE wat Jerusalem gekies het, bestraf u! Is dit nie 'n handelsmerk wat uit die vuur geruk is nie? " 3 Nou staan ​​Josua voor die engel, bekleed met vuil klere. 4 En die engel sê vir die wat voor hom staan: Trek die vuil klere van hom af. En vir hom sê hy: Kyk, Ek het jou ongeregtigheid van jou weggeneem, en ek sal jou met skoon klere beklee. ”  5 En ek het gesê: "Laat hulle 'n skoon tulband op sy kop sit." Hulle het 'n skoon tulband op sy kop gesit en hom met klere aangetrek. En die engel van die HERE het bygestaan.
6 En die engel van die HERE het Josua plegtig verseker, 7 "So sê die HERE van die leërskare: As jy in my weë wandel en my diens onderhou, dan moet jy in my huis heers en oor my howe beskik., en ek sal u die toegangsreg gee onder diegene wat hier staan. 8 Luister nou, o Josua, die hoëpriester, u en u vriende wat voor u sit, want dit is manne wat 'n teken is; kyk, ek bring my dienaar die Tak. 9 Want kyk, op die klip wat ek voor Josua neergesit het, op 'n enkele klip met sewe oë, sal ek die opskrif daarvan graveer, spreek die HERE van die leërskare, en Ek sal die ongeregtigheid van hierdie land op 'n enkele dag verwyder.

Jesaja 6: 5-7: Kyk, dit het jou lippe aangeraak; jou skuld word weggeneem en jou sonde word versoen

En ek het gesê: “Wee my! Want ek is verlore; want ek is 'n man met onrein lippe, en ek woon tussen 'n volk met onrein lippe; want my oë het die Koning, die HERE van die leërskare, gesien! ” 6 Toe vlieg een van die serafs na my toe hy 'n brandende kool in sy hand het wat hy met 'n tang uit die altaar geneem het. 7 En hy raak aan my mond en sê: 'Kyk, dit het u lippe aangeraak; jou skuld word weggeneem en jou sonde word versoen. "

Markus 2: 5-11 (ESV), die Seun van die mens het gesag op aarde om sondes te vergewe

5 En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde: "Seun, u sondes is vergewe." 6 Nou 'n paar van die skrifgeleerdes het daar gesit en in hul harte uitgevra, 7 'Waarom praat hierdie man so? Hy laster! Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? " 8 En dadelik het Jesus in sy gees besef dat hulle so in hulleself twyfel, en vir hulle gesê: “Waarom bevraagteken julle hierdie dinge in julle harte? 9 Wat makliker is, om vir die verlamde te sê: 'U sondes is vergewe', of om te sê: 'Staan op, neem u bed op en loop'? 10 Maar dat u kan weet dat die Seun van die mens die gesag op aarde het om sondes te vergewe” - sê hy vir die verlamde - 11 'Ek sê vir jou, staan ​​op, tel jou bed op en gaan huis toe.'

Johannes 5: 25-27 (SVV), die Vader-het die Seun ook gegee om lewe in homself te hê

25 “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, daar kom 'n uur, en dit is nou hier, dat die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat dit hoor, sal lewe. 26 Want soos die Vader lewe in homself het, so het Hy die Seun ook gegee om lewe in homself te hê. 27 En hy het hom gesag gegee om te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is.

Romeine 5:19 (OAV), deur die gehoorsaamheid van die een mens sal baie regverdig gemaak word

19 Want net soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens, is baie sondaars gemaak, so deur die gehoorsaamheid van die een mens sal die baie regverdig gemaak word.

Johannes 20: 21-23 (ESV): As u die sondes van iemand vergewe, word dit hulle vergewe

21 Jesus sê weer vir hulle: “Vrede vir julle. Soos die Vader My gestuur het, so stuur Ek julle ook. " 22 En toe Hy dit gesê het, blaas Hy oor hulle en sê vir hulle: “Ontvang die Heilige Gees. 23 As u die sondes van iemand vergewe, word dit hulle vergewe; as u vergifnis weerhou, word dit weerhou. ”

Wat van Rigters 13: 21-23? 

Rigters 13: 21-23 bevestig dat die engel van die HERE nie letterlik die HERE God is nie. Dit is omdat Manona en sy vrou nie gesterf het nie. As dit letterlik die HERE (YHWH) was wat hulle gesien het, sou hulle sekerlik gesterf het (Eks 33:20), Hy is die enigste Soewerein wat niemand nog ooit gesien of gesien het nie (1 Tim 6:16). Die woord vir God in Rigters 13: 21-23 is afkomstig van die Hebreeus elohim wat 'n magtige beteken en ook op engele toegepas kan word. Alhoewel hulle 'n magtige een ('n engel van die HERE) gesien het, het hulle nie gesterf omdat hulle die HERE nie self gesien het nie.

RIGTERS 13: 21-23 (ESV): Ons sal sekerlik sterwe omdat ons God gesien het

21 Die engel van die HERE verskyn nie meer aan Manoag en aan sy vrou nie. Toe weet Manoah dit hy was die engel van die HERE. 22 En Manoag sê vir sy vrou:Ons sal sekerlik sterf, want ons het God gesien. " 23 Maar sy vrou sê vir hom:As die HERE bedoel het om ons dood te maak, sou hy nie 'n brandoffer en 'n graanoffer uit ons hande aanvaar het nie, of al hierdie dinge aan ons gewys het, of nou sulke dinge soos hierdie aan ons bekend gemaak het. "

Exodus 33: 17-20 (NLV): U kan my aangesig nie sien nie, want die mens sal my nie sien en lewe nie

17 En die HERE het vir Moses gesê, "Dit is presies wat u gesê het, ek sal doen, want u het guns gevind in my oë, en ek ken u by die naam." 18 Moses het gesê: "Wys my asseblief u heerlikheid." 19 En hy het gesê: Ek sal al my goedheid voor u laat verbygaan en my Naam 'die HERE' voor u uitroep. En Ek sal genadig wees teenoor wie Ek genadig sal wees, en Ek sal barmhartigheid bewys oor wie Ek barmhartigheid sal bewys. 20 Maar, ”het hy gesê,“jy kan my aangesig nie sien nie, want die mens sal my nie sien en lewe nie."

1 Timoteus 6:16, wat niemand nog ooit gesien of gesien het nie

16 wat alleen onsterflikheid het, wat woon in ontoeganklike lig, wat niemand ooit gesien of kan sien nie. Aan hom die eer en die ewige heerskappy. Amen.