Bybelse agentskap
Bybelse agentskap

Bybelse agentskap

Agentskapwet verduidelik

In Hebreeuse denke word die eerste oorsaak of uiteindelike oorsaak nie altyd onderskei van sekondêre of nabye oorsake nie. Dit wil sê, die hoof is nie altyd duidelik onderskei van die agent nie (die een wat 'n handeling namens 'n ander uitgevoer het). Soms word die agent wat vir die skoolhoof staan, behandel asof hy die skoolhoof was, alhoewel dit nie letterlik so is nie. Skoolhoof en agent bly twee verskillende persone. Die agent wat vir die skoolhoof optree en praat, is die hoof by gevolmagtigde ('n persoon wat gemagtig is om vir 'n ander op te tree). 

Die Hebreeuse term vir agent of regsafsender is Shaliach wat vergelykbaar is met die Griekse wêreld Apostels en die Engelse woord Apostle. 'N Apostel is 'n agent in opdrag van 'n skoolhoof. Ons lees in Hebreërs 3: 1-2, Jesus is die apostel en hoëpriester van ons belydenis en was getrou aan hom wat hom aangestel het, net soos Moses ook getrou was in die hele huis van God.

Agent, Encyclopedia of the Jewish Religion, RJZ Werblowski, G Wigoder, 1986, p. 15.

Agent (Hebreeus. Shaliach); Die belangrikste punt van die Joodse gesagswet word uitgedruk in die uitspraak: "'n persoon se agent word beskou as die persoon self" (Ned. 72B; Kidd, 41b). gepleeg deur die skoolhoof, wat dus die volle verantwoordelikheid daarvoor dra. 

RA Johnson, Die een en die vele in die Israelitiese opvatting van God

In 'n gespesialiseerde sin toe die aartsvader as die heer van sy huishouding sy vertroude dienskneg as syne stel malak (sy boodskapper of engel) die man was toegerus met die gesag en hulpbronne van sy heer om hom volledig te verteenwoordig en sake in sy naam te doen. In Semitiese denke word hierdie boodskapper-verteenwoordiger beskou as persoonlik-en in sy eie woorde-die teenwoordigheid van die sender. ”

"Oorsprong en vroeë geskiedenis van die apostoliese kantoor," T. Korteweg, in Die apostoliese tydperk in die patristiese denke, red. Hilhorst, bl 6f.

Die oorsprong van die apostoliese amp lê ... byvoorbeeld in Mishnah Berakhot 5.5: ''n agent van 'n man is soos homself.' die kern nie net van die Joodse benaming van shaliach, maar ook van die Christelike apostolaat soos ons dit in die NT aantref ... die spesifieke Semitiese en Joodse konsep van verteenwoordigende gesag wat in die aanwysing van shaliach geïmpliseer word.

Hebreërs 3: 1-2 (Jesus), die apostel Jesus (shaliach) en hoëpriester van ons belydenis

â € <1 Daarom, heilige broers, julle wat deel het aan 'n hemelse roeping, oorweeg dit Jesus, die apostel en hoëpriester van ons belydenis, 2 wat getrou was aan hom wat hom aangestel het, net soos Moses ook getrou was in die hele huis van God.

BiblicalAgency.com

Naderende en uiteindelike oorsaak

nabye oorsaak is 'n gebeurtenis wat die naaste aan, of onmiddellik verantwoordelik is vir die oorsaak van 'n waargenome resultaat. Dit bestaan ​​in teenstelling met 'n hoër vlak uiteindelike oorsaak wat gewoonlik beskou word as die 'regte' rede waarom iets plaasgevind het. (https://en.wikipedia.org/wiki/Proximate_and_ultimate_causation)

Kom ons neem die voorbeeld van 2 Samuel 3:18 hieronder. Die HERE (die skoolhoof) is die eerste/uiteindelike redding, terwyl Dawid die sekondêr/naby want daar staan: "Deur die hand van my kneg Dawid sal ek my volk Israel red." Beide God en Dawid is verlossers ten opsigte van Israel. Nou het God vir Israel 'n verlosser gebring, Jesus soos hy belowe het (Handelinge 13:23).

2 SAMUEL 3:18 “Deur die hand van my kneg Dawid sal ek my volk Israel red”

18 Laat dit dan gebeur, want die HERE het Dawid beloof deur te sê:Deur die hand van my kneg Dawid sal ek my volk Israel red uit die hand van die Filistyne, en uit die hand van al hulle vyande. '”

Handelinge 13: 22-23 (ESV), God het 'n Verlosser na Jesus gebring, Jesus soos Hy beloof het

22 En toe hy hom verwyder het, het hy Dawid as koning van hulle laat opstaan, van wie hy getuig het en gesê: 'Ek het 'n man na my hart by Dawid, die seun van Isai, gevind.' 23 Van hierdie man se nageslag God het 'n Verlosser, Jesus, na Israel gebring, soos hy belowe het.

BiblicalAgency.com

God werk deur middel van agente

Hieronder is voorbeelde van hoe God deur middel van agente werk. Moses en Aäron het gedoen soos die HERE beveel het. Aaron lig die staf op en slaan die water. Deur hom te doen, slaan die HERE die water van die Nyl en verander dit in bloed. Aaron is die naaste oorsaak (agent) en die HERE is die uiteindelike oorsaak (beginsel) van die daad. In Eksodus 23 stuur die HERE 'n hoek voor Israel uit en beveel hulle om oplettend te wees en sy stem te gehoorsaam - "want my naam is in hom." Hier gebruik God 'n agent om sy voornemens te dien en het hy hierdie agent die mag gegee om in sy naam te werk. Gehoorsaam aan die stem van die engel = doen alles wat God sê. En as daar staan ​​dat "Jakob met God geworstel het", streef hy eintlik met 'n engel van die HERE. Weer 2 Samuel 3:18 dui aan dat beide die HERE God en Dawid redders is ten opsigte van Israel. Jesus is ook 'n dienskneg van God wat hy opgewek het (Handelinge 3:26) en God het hom aan sy regterhand verhoog as leier en redder. Die werke en optrede van die agente van God is die werke en dade van God. 

Eksodus 7: 17-20 (AOV), Aäron slaan op die water = die HERE slaan op die water

17 So sê die HERE: Hieraan sal julle weet dat Ek die HERE is; 18 Die visse in die Nyl sal sterf, en die Nyl sal stink, en die Egiptenare sal moeg word vir drinkwater uit die Nyl. ”” 19 En die HERE het vir Moses gesê: Sê vir Aäron: Neem u staf en steek u hand uit oor die waters van Egipte, oor hulle riviere, hulle kanale en hulle damme en al hulle plasse water, sodat hulle kan word bloed, en daar sal bloed wees in die hele Egipteland, selfs in houtvate en in klipvate. ' 20 Moses en Aäron het gedoen soos die HERE beveel het. In die oë van Farao en in die oë van sy dienaars het hy die staf opgehef en die water in die Nyl geslaan, en al die water in die Nyl het in bloed verander.

Eksodus 23: 20-25 (OAV), gehoorsaam aan die stem van my boodskapper = gehoorsaam aan alles wat ek (die HERE) sê

20 'Kyk, Ek stuur 'n engel voor jou uit om jou op die pad te beskerm en om jou te bring na die plek wat ek voorberei het. 21 Gee aandag aan hom en luister na sy stem; moenie teen hom in opstand kom nie, want hy sal u oortreding nie vergewe nie, want my naam is in hom. 22 "Maar as u sy stem noukeurig gehoorsaam en alles doen wat ek sê, dan sal ek 'n vyand vir u vyande wees en 'n teëstander van u teëstanders. 23 “As my engel voor u uit gaan en u na die Amoriete en Hetiete en Feresiete en Kanaäniete, Hewiete en Jebusiete bring, en ek hulle uitwis, 24 jy mag nie voor hulle gode neerbuig en hulle nie dien nie, en jy sal nie doen soos hulle nie, maar jy sal hulle heeltemal omverwerp en hulle pilare stukkend breek. 25 Jy moet die HERE jou God dien, en hy sal jou brood en jou water seën, en ek sal siekte onder jou wegneem.

 • “My naam is in hom” = hy is my agent en hy werk volgens my gesag. 

Hoséa 12: 2-4 Jakob het met die engel gestry = Jakob het met God gestry

2 Die HERE het 'n beskuldiging teen Juda en sal Jakob straf volgens sy weë; hy sal hom vergeld volgens sy dade. 3 In die baarmoeder het hy sy broer om die hakskeen geneem, en in sy manlikheid hy het met God gestry. 4 Hy het met die engel gestry en die oorhand gekry; hy het gehuil en sy guns gesoek.

2 SAMUEL 3:18 “Deur die hand van my kneg Dawid sal ek my volk Israel red”

18 Laat dit dan gebeur, want die HERE het Dawid beloof deur te sê:Deur die hand van my kneg Dawid sal ek my volk Israel red uit die hand van die Filistyne, en uit die hand van al hulle vyande. '”

Handelinge 3:26, “God het sy dienskneg opgewek”

26 God, nadat Hy sy dienskneg opgewek het, stuur hom eers na u toe om u te seën deur elkeen van u goddeloosheid af te weer. ”

Handelinge 5: 30-31 (ESV), die God van ons vaders het Jesus opgewek-God het hom verhef as leier en Verlosser

30 Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat jy doodgemaak het deur hom aan 'n boom te hang. 31 God het hom aan sy regterhand verhef as Leier en Verlosser, om berou te gee aan Israel en vergifnis van sondes

BiblicalAgency.com

Agente van God is 'God' genoem

Jesus verwys direk na Psalms 82: 6 toe hy verduidelik dat diegene na wie die woord van God kom, God genoem word en dat hy slegs beweer dat hy die Seun van God was in die werk van sy Vader. In Psalms 45: 2-7 word die Seun van die mens 'God' genoem vanweë die seën en majesteit wat God hom sal gee. In ander gevalle is Moses soos Farao soos God gemaak en na die Rigters in Exodus verwys as God (Elohim). Aanhalings is uit die English Standard Version (ESV), tensy anders aangedui. 

Johannes 10: 34-37, Jesus verwys direk na diegene na wie die woord van God gekom het, gode genoem

34 Jesus antwoord hulle:Is dit nie in u wet geskrywe nie: 'Ek het gesê, julle is gode? 35 As hy hulle gode noem tot wie die woord van God gekom het - en die Skrif kan nie verbreek word nie - 36 sê jy van hom wat die Vader geheilig en na die wêreld gestuur het: 'U laster', omdat ek gesê het: 'Ek is die Seun van God'? 37 As ek nie die werke van my Vader doen nie, glo my dan nie;

Psalms 82: 6-7, mense is gode genoem

6 Ek het gesê, "Julle is gode, seuns van die Allerhoogste, almal van julle; 7 nogtans sal jy soos mans sterfen val soos enige prins. ”

Psalms 45: 2-7, na die Messias word verwys as God omdat hy deur God gesalf is

2 Jy is die mooiste van die seuns van mense; genade word op u lippe uitgestort; daarom het God jou vir ewig geseën. 3 Gord u swaard om u heup, o magtige, in u heerlikheid en majesteit! 4 Ry in u majesteit met oorwinning uit oor die saak van waarheid en sagmoedigheid en geregtigheid; laat u regterhand u wonderlike dade leer! 5 U pyle is skerp in die hart van die koning se vyande; die mense val onder jou neer. 6 U troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die septer van u koninkryk is 'n septer van opregtheid; 7 jy het geregtigheid liefgehad en goddeloosheid gehaat. Daarom het God, u God, u gesalf met die olie van blydskap bo jou metgeselle;

Exodus 4: 14-16, Moses was vir Aäron as God

14 Toe ontvlam die toorn van die HERE teen Moses en hy sê: Is daar nie Aaron, u broer, die Leviet nie? Ek weet dat hy goed kan praat. Kyk, hy kom uit om jou te ontmoet, en as hy jou sien, sal hy in sy hart bly wees. 15 Jy moet met hom spreek en die woorde in sy mond steek, en ek sal met jou mond en met sy mond wees en vir jou albei leer wat om te doen. 16 Hy sal vir jou tot die volk spreek, en hy sal jou mond wees, en jy sal vir hom soos God wees.

Exodus 7: 1, Moses was God vir Farao

â € <1 En die HERE het vir Moses gesê: Kyk, Ek het jou vir die farao soos God gemaak, en jou broer Aaron sal jou profeet wees.

Exodus 21: 6, Regters van Israel is God genoem

6 dan sal sy heer hom na God toe bring, en hy moet hom na die deur of die deurpos bring. En sy heer sal sy oor met 'n swoel deurboor, en hy sal vir altyd sy slaaf wees.

Exodus 22: 8-9, Regters van Israel is God genoem

8 As die dief nie gevind word nie, die eienaar van die huis tot God nader om aan te toon of hy sy hand na sy buurman se eiendom gestrek het of nie. 9 Vir elke vertrouensbreuk, of dit nou vir 'n os is, vir 'n esel, vir 'n skaap, vir 'n mantel of vir enige soort verlore ding, waarvan 'n mens sê: 'Dit is dit, 'die geval van beide partye sal voor God kom. Die een wat God veroordeel, moet dubbel sy naaste betaal.

Exodus 22: 28, Regters van Israel is God genoem

28 "Jy mag God nie beledig nie, en 'n owerste van jou volk nie vervloek nie.

BiblicalAgency.com

Boodskappers van God praat en word gepraat asof hulle self God is

Wat engele van God sê, word beskou as asof dit uit God self gekom het. Dit is die Joodse wet van agentskap. Hierdie leerstelling word regdeur die Tanakh (Ou Testament) gedemonstreer. Baie agente van God blyk God te wees, maar is dit nie letterlik nie. In die geval waar daar twee wesens is en die een vir 'n ander spreek, maar tog verskil hulle, word dit in die Talmoed, die Targums en die volume Joodse interpretasie algemeen aanvaar dat dit die geval is met 'n agent. 

Genesis 31: 11-13 (ESV), Die engel van God praat in die eerste persoon as God

11 Toe het die engel van God gesê vir my in die droom, 'Jakob', en ek het gesê: 'Hier is ek!' 12 En hy het gesê: 'Slaan jou oë op en kyk, al die bokke wat met die kudde paar, is gestreep, gevlek en gevlek, want ek het gesien wat Laban aan jou doen. 13 Ek is die God van Bet -el, waar jy 'n pilaar gesalf het en 'n gelofte aan my afgelê het. Staan nou op, gaan uit hierdie land en keer terug na die land van u familie. '

Exodus 3: 2-6 (ESV), Die Engel van die HERE spreek en word met God gepraat

2 en verskyn die engel van die HERE aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. Hy kyk, en kyk, die bos brand, maar dit word nie verteer nie. 3 En Moses het gesê: "Ek sal omdraai om hierdie wonderlike gesig te sien, waarom die doringbos nie verbrand word nie." 4 Toe die HERE sien dat hy omdraai om te sien, God roep hom uit die doringbos uit: “Moses, Moses! ” En hy het gesê: "Hier is ek." 5 Toe sê hy: “Moenie naby kom nie; trek u sandale van u voete af, want die plek waarop u staan, is heilige grond. ” 6 En hy het gesê: 'Ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. ” En Moses verberg sy gesig, want hy was bang om na God te kyk.

 • As daar gesê word dat Moses sy gesig verberg het omdat hy bang was om na God te kyk, weet ons dat dit die engel van die HERE in die bos is
  • Eksodus 3: 2 sê dat dit die engel van die HERE is
  • Die hemel kan God nie bevat nie (1 Konings 8:27)
  • Niemand het God ooit ooit gesien nie (1 Johannes 4:12)
  • God woon in ongenaakbare lig (1 Tim 6:16)
  • Die Allerhoogste woon nie in huise wat met die hand gemaak is nie (Handelinge 7: 48-50)
  • God openbaar homself deur sy boodskappers (Heb 1: 1-2)

Deuteronomium 5:22 (OAV), God het met Moses gepraat, maar word gesê dat hy met die hele vergadering gepraat het

22 “Hierdie woorde die HERE het met u hele vergadering op die berg gepraat, te midde van die vuur, die wolk en die donker duisternis, met 'n harde stem; en hy het nie meer bygevoeg nie. En hy het dit op twee kliptafels geskryf en dit vir my gegee.

Deuteronomium 11: 13-15 (LSV), Moses spreek in die eerste persoon as God

13 'En dit was as u nougeset luister na my gebooie wat ek u vandag beveel, om u God JHWH lief te hê en Hom te dien met u hele hart en met u hele siel, 14 dan I het die reën van u land gegee op sy tyd - herfsreën en lentereën - en u het u graan en u nuwe wyn en u olie ingesamel, 15 en I U het kruie in u land vir u vee gegee, en u het geëet en versadig geword.

Rigters 6: 11-14 (ESV), die engel van die HERE word die HERE genoem en spreek namens die HERE

11 Nou die engel van die HERE kom sit onder die terebint in Ofra, wat aan Joas, die Abiesiriet, behoort, terwyl sy seun Gideon koring in die parskuip slaan om dit vir die Midianiete te verberg. 12 En die engel van die HERE verskyn aan hom en sê vir hom: Die HERE is met jou, O dapper man. ” 13 En Gideon sê vir hom:Asseblief, Here, as die HERE by ons is, waarom het dit dan alles met ons gebeur?? En waar is al sy wonderlike dade wat ons vaders vir ons vertel het: Het die HERE ons nie uit Egipte laat optrek nie? Maar nou het die HERE ons verlaat en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. ” 14 En die HERE draai na hom en sê, “Gaan in hierdie krag van u en red Israel uit die hand van Midian; stuur ek jou nie? ”

Sagaria 3: 6-7 (ESV), Die hoek van die HERE lewer die boodskap van die HERE

En die engel van die HERE het Josua plegtig verseker, 7 "So sê die HERE van die leërskare: As u in my weë wandel en my bevel hou, dan moet u my huis regeer en my howe beheer, en ek sal u die toegangsreg gee onder diegene wat hier staan.

Sagaria 4: 6 "Maar deur my Gees spreek die HERE van die leërskare"

6 Toe sê hy vir my: Dit is die woord van die HERE aan Serubbabel: Nie deur krag of deur krag nie, maar deur my Gees, spreek die HERE van die leërskare.

Haggai 1:13 (ESV), Haggai, die profeet is 'n engel van die Here, wat in die eerste persoon as God praat

13 Dan Haggai, die boodskapper van die HERE, het met die mense gepraat met die boodskap van die HERE, 'Ek is met julle, spreek die HERE. "

BiblicalAgency.com

Konsep van die engel van die HERE (Malach van YHWH)

Die Engel van die HERE is 'n noodsaaklike gevolg daarvan dat God nie deur tyd of ruimte in bedwang gehou kan word nie. Nie 'n stad, 'n liggaam of 'n tempel nie. Om hierdie rede stuur God boodskappers om met mense te kommunikeer. God kan self nie letterlik neerdaal nie, aangesien dit 'n beperking op homself sou plaas. Wat 'n engel doen, is om God se wil oor te dra. Die Hebreeuse woord malach beteken letterlik boodskapper. God gebruik weer boodskappers om namens hom te praat. Boodskappers praat dikwels in die eerste persoon asof hulle God is van wie die boodskap kom. 

1 Konings 8:27 (ESV), die hemel kan God nie bevat nie

27 'Maar sal God inderdaad op die aarde woon? Kyk, die hemel en die hoogste hemel kan jou nie bevat nie; hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het!

Haggai 1:13 (ESV), Haggai, die profeet is 'n engel van die Here, wat in die eerste persoon as God praat

13 Dan Haggai, die boodskapper van die HERE, het met die mense gepraat met die boodskap van die HERE, 'Ek is met julle, spreek die HERE. "

Haggai 1:13 (LSV), die profeet Haggai is malach van JHWH (engel van die HERE)

En Haggai, boodskapper van YHWH, in boodskappe van YHWH, praat met die mense en sê: "Ek is met jou, 'n verklaring van YHWH."

Maleagi 2: 7 (OAV), Priesters word ook malach (boodskappers) van die HERE genoem

7 Want die lippe van 'n priester moet kennis bewaar, en mense moet onderrig uit sy mond soek, want hy is die boodskapper van die HERE van die leërskare.

BiblicalAgency.com

Agente van God, insluitend die engel van die HERE, is nie letterlik God nie

Verwysings hierbo illustreer hoe agente van God nie letterlik God is nie. Daar is geen plek in die Bybel waar mense beveel word om die Engel van die Here te aanbid nie. Die feit dat die Engel van die HERE nie letterlik die HERE (YHWH) is nie, word verder bewys deur die feit dat die Engel van die HERE (JHWH) instruksies van die HERE (JHWH) gegee word en deur die HERE (JHWH) vertroos word. 

2 Samuel 24: 16-17 (NLV), God het die engel van die HERE opdrag gegee om hom te bekeer

16 En toe die engel sy hand na Jerusalem uitsteek om dit te vernietig, het die HERE berou gekry oor die onheil en gesê aan die engel wat besig was om onder die volk te verwoes: “Dit is genoeg; hou nou u hand. ” En die engel van die HERE was by die dorsvloer van Arauna, die Jebusiet. 17 Toe spreek Dawid met die HERE toe hy die engel sien wat die mense tref en sê: Kyk, ek het gesondig en ek het goddeloos gedoen. Maar hierdie skape, wat het hulle gedoen? Laat u hand asseblief teen my en teen die huis van my vader wees. ”

Sagaria 1: 12-13 (ESV), God het woorde gespreek om die engel van die HERE te vertroos

12 Toe sê die engel van die HERE: HERE van die leërskare, hoe lank sal U U nie ontferm oor Jerusalem en die stede van Juda, waarop u hierdie sewentig jaar toornig was nie? 13 En die HERE antwoord genadige en vertroostende woorde aan die engel wat met my gepraat het.

BiblicalAgency.com

Die Messias van profesie is 'n agent van God

Die Messiaanse profesieë van die Ou Testament (Tanakh) beskryf die komende seun van die mens as 'n agent van God deur wie God 'n ewige priesterskap en koninkryk sal vestig. Aanhalings is uit die English Standard Version (ESV), tensy anders aangedui. 

Deuteronomium 18: 15-19, "God sal vir jou 'n profeet verwek; ek sal my woorde in sy mond steek"

15 "THy, die HERE jou God, sal vir jou 'n profeet soos ek uit jou midde en uit jou broers laat opstaan; na hom sal jy luister- 16 net soos u van die HERE u God verlang het by Horeb op die dag van die byeenkoms, toe u gesê het: Laat ek die stem van die HERE my God nie weer hoor of hierdie groot vuur meer sien nie, dat ek nie sterwe nie. 17 En die HERE sê vir my: Hulle het reg wat hulle gespreek het. 18 Ek sal vir hulle 'n profeet soos jy uit hulle broers verwek. En ek sal my woorde in sy mond steek, en hy sal alles vertel wat ek hom beveel. 19 En wie nie na my woorde luister wat hy in my naam sal spreek nie, ek sal dit self van hom eis. 

Psalms 110: 1-6, “Die HERE sê vir my Here”

â € <1 Die HERE sê vir my Here: "Sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande jou voetbank gemaak het. " 2 Die HERE stuur uit Sion u magtige septer. Heers te midde van u vyande! 3 U volk sal hulself vrymaak op die dag van u mag, in heilige klere; van die skoot van die môre af sal die dou van u jeug joune wees. 4 Die HERE het gesweer en sal nie van plan verander nie, 'U is 'n priester vir ewig volgens die orde van Melgisedek. ” 5 Die Here is aan u regterhand; op die dag van sy toorn sal hy konings verbrysel. 6 Hy sal oordeel onder die nasies voltrek en hulle met lyke vervul; hy sal kapteins oor die wye aarde verbrysel.

Psalms 8: 4-6, "U het hom heers oor die werke van u hande"

4 wat is die mens dat jy aan hom dink, en die seun van die mens dat jy vir hom omgee 5 Tog het jy hom 'n bietjie laer as die hemelse wesens gemaak en hom met heerlikheid en eer gekroon. 6 U het hom heerskappy gegee oor die werke van u hande; jy het alles onder sy voete gesit,

Psalms 110: 1 (JHWH) tot my Heer

'N PSALM VAN DAVID. 'N Verklaring van JHWH aan my Heer: "Sit aan My regterhand, || Totdat ek u vyande u voetbank maak. ”

Jesaja 9: 6-7, "'n Kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee"

6 Want vir ons word 'n kind gebore, 'n seun is vir ons gegee; en die regering sal op sy skouer wees, en sy naam sal genoem word Wonderlike Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. 7 Aan die toename van sy regering en van vrede sal daar geen einde wees op die troon van Dawid en oor sy koninkryk om dit te vestig en dit te onderhou met geregtigheid en met geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen.

Jesaja 52:13, “My kneg sal verstandig optree”

13 Kyk, my dienaar sal verstandig optree; hy sal hoog en verhewe wees en verhewe wees.

Jesaja 53: 10-12, "Deur sy kennis sal die regverdige, my kneg, baie regverdig laat word"

10 Tog was dit die wil van die HERE om hom te verpletter; hy het hom bedroef; wanneer sy siel 'n offer bring vir skuld, hy sal sy nageslag sien; hy sal sy dae verleng; die wil van die HERE sal voorspoedig wees in sy hand. 11 Uit die angs van sy siel sal hy sien en versadig word; deur sy kennis sal die regverdige, my dienskneg, laat baie mense as regverdig beskou word, en hy sal hulle ongeregtighede dra. 12 Daarom sal Ek hom 'n deel met die vele verdeel, en hy sal die buit met die sterkes verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het en was getel by die oortreders; tog het hy die sonde van baie gedra, en doen voorbidding vir die oortreders.

BiblicalAgency.com

Jesus is 'n agent van God

Dwarsdeur die Nuwe Testament identifiseer Jesus homself as en word deur ander geïdentifiseer as 'n agent van God. Bybelaanhalings kom uit die ESV.

Matteus 12:18 Kyk hier na my dienaar wat Ek uitverkies het

 18 'Kyk, my dienskneg wat ek gekies het, my geliefde by wie my siel 'n welbehae het. Ek sal my Gees op hom plaas, en hy sal geregtigheid aan die heidene verkondig.

Lukas 4: 16-21, “Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het”

En hy kom na Nasaret, waar hy grootgemaak is. En soos sy gewoonte was, het hy op die sabbatdag na die sinagoge gegaan en opgestaan ​​om te lees. 17 En die boekrol van die profeet Jesaja is aan hom gegee. Hy rol die boekrol uit en vind die plek waar dit geskryf is, 18 "Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om goeie nuus aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om die gevangenes vryheid te verkondig en blindes te herstel, om diegene wat onderdruk is, vry te laat, 19 Om die jaar van die Here se guns te verkondig. " 20 En hy rol die boekrol op en gee dit terug aan die bediende en gaan sit. En die oë van almal in die sinagoge was op hom gevestig. 21 En hy begin vir hulle sê:Vandag is hierdie Skrif in u gehoor vervul. "

Johannes 4:34, "My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het"

34 Jesus sê vir hulle: 'My kos is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring.

Johannes 5:30, “Ek soek nie my eie wil nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het”

30 'Ek kan niks op my eie doen nie. Terwyl ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is regverdig omdat Ek soek nie my eie wil nie, maar die wil van hom wat my gestuur het.

Johannes 7: 16-18, "My leer is nie myne nie, maar die wat my gestuur het"

16 Daarom antwoord Jesus hulle:My leer is nie myne nie, maar die wat my gestuur het. 17 As iemand se wil is om God se wil te doen, sal hy weet of die leer van God is en of ek uit eie gesag spreek. 18 Die een wat uit eie gesag spreek, soek sy eie eer; maar die een wat die eer soek van hom wat hom gestuur het, is waar, en in hom is daar geen leuen nie.

Johannes 8: 26-29, "Ek doen niks uit eie krag nie, maar spreek net soos die Vader my geleer het"

6 Ek het baie om oor jou te sê en om te oordeel, maar hy wat my gestuur het, is waar, en ek verklaar dit aan die wêreld wat ek van hom gehoor het. " 27 Hulle het nie verstaan ​​dat hy met hulle oor die Vader gepraat het nie. 28 Daarom sê Jesus vir hulle: “As julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit Ek is, en dat Ek doen niks uit my eie gesag nie, maar praat net soos die Vader my geleer het. 29 En hy wat my gestuur het, is by my. Hy het my nie alleen gelaat nie, want ek doen altyd die dinge wat hom aangenaam is. ”

Johannes 8:40, "Ek, 'n man wat jou die waarheid vertel het wat ek van God gehoor het"

40 maar nou wil jy my doodmaak, 'n man wat jou die waarheid vertel het wat ek van God gehoor het. Dit is nie wat Abraham gedoen het nie.

Johannes 12: 49-50, "Die Vader wat My gestuur het, het my self 'n gebod gegee-wat om te sê en wat om te spreek"

49 vir Ek het nie uit my eie gesag gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, het my self 'n gebod gegee - wat om te sê en wat om te spreek. 50 En ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat ek dus sê, Ek sê soos die Vader vir my gesê het. "

Johannes 14:24, “Die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar die van die Vader”

24 Wie my nie liefhet nie, hou my woorde nie. En die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar die van die Vader wat my gestuur het.

Johannes 15:10, “Ek het die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly”

10 As jy my gebooie onderhou, sal jy in my liefde bly, net soos Ek het die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly.

Handelinge 2: 22-24: 'n Man is oorgelewer volgens die plan en voorkennis van God

22 “Israeliete, luister na hierdie woorde: Jesus van Nasaret, 'n man wat deur God getuig is met magtige werke en wonders en tekens wat God deur hom gedoen het in jou midde, soos jy self weet - 23 hierdie Jesus, oorgelewer volgens die definitiewe plan en voorkennis van God, jy gekruisig en vermoor deur die hande van wettelose mense. 24 God het hom opgewek en die pyn van die dood verloor, omdat dit nie vir hom moontlik was om dit vas te hou nie.

Handelinge 3: 19-26: God het sy dienskneg opgewek

19 Bekeer dan en draai terug, sodat julle sondes uitgewis kan word, 20 Die tyd van verfrissende mag kom van die aangesig van die Here en dat Hy die Christus vir julle, Jesus, kan stuur, 21 wie die hemel tot die tyd moet ontvang om al die dinge te herstel waarvan God lank gelede deur die mond van sy heilige profete gespreek het. 22 Moses het gesê: 'Die Here God sal vir u 'n profeet soos ek uit u broers verwek. U moet na hom luister in alles wat hy vir u sê. 23 En dit sal wees vir elke siel wat nie luister nie daardie profeet sal van die volk vernietig word. ' 24 En al die profete wat gespreek het, van Samuel en die wat na hom gekom het, het ook hierdie dae verkondig. 25 Julle is die seuns van die profete en van die verbond wat God met julle vaders gesluit het en vir Abraham gesê het: En in jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. 26 God, nadat Hy sy dienskneg opgewek het, stuur hom eers na u toe om u te seën deur elkeen van u goddeloosheid af te weer. ”

Handelinge 4: 24-30, Gelowiges bid met verwysing na “u heilige dienskneg Jesus”

24 ... hulle verhef hul stemme saam tot God en gesê: “Soewereine Heer, wat die hemel en die aarde en die see en alles daarin gemaak het, 25 wat deur die mond van ons vader Dawid, u dienskneg, deur die Heilige Gees gesê het: '' Waarom het die heidene woedend en die mense tevergeefs beplan? 26 Die konings van die aarde het besluit, en die heersers was bymekaar, teen die Here en teen sy Gesalfde' - 27 want werklik in hierdie stad was daar vergader teen u heilige dienskneg Jesus, wat u gesalf het, sowel Herodes as Pontius Pilatus, saam met die heidene en die volke van Israel, 28 om te doen wat u hand en u plan ook al voorspel het. 29 En nou, Here, kyk na hulle dreigemente en gee aan u dienaars om met vrymoedigheid u woord te bly spreek, 30 terwyl u u hand uitsteek om te genees, en tekens en wonders gedoen word die naam van u heilige dienskneg Jesus. "

Handelinge 5: 30-32, God het hom aan sy regterhand verhoog as Leier en Verlosser

30 Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat u doodgemaak het deur hom aan 'n boom te hang. 31 God het hom aan sy regterhand verhoog as Leier en Verlosser, om berou te gee aan Israel en vergifnis van sondes. 32 En ons is getuies van hierdie dinge, en so is die Heilige Gees, wat God gegee het aan die wat Hom gehoorsaam is. "

Handelinge 10: 37-43, Hy is die een wat deur God as regter aangestel is

37 julle weet self wat in die hele Judea gebeur het, begin vanaf Galilea na die doop wat Johannes verkondig het: 38 hoe God het Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf. Hy het goed gedoen en almal genees wat deur die duiwel onderdruk is, want God was met hom39 En ons is getuies van alles wat hy gedoen het, sowel in die land van die Jode as in Jerusalem. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan 'n boom te hang, 40 maar God het hom op die derde dag opgewek en het hom laat verskyn, 41 nie vir die hele volk nie, maar vir ons wat deur God gekies is as getuies, wat saam met hom geëet en gedrink het nadat hy uit die dood opgestaan ​​het. 42 En hy het ons beveel om vir die mense te preek en daarvan te getuig hy is die een wat deur God aangestel is om die regter van die lewendes en die dooies te wees. 43 Vir hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, deur sy naam vergifnis van sondes ontvang. ”

Galasiërs 1: 3-5, Jesus het homself oorgegee volgens die wil van God die Vader

3 Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, 4 wat homself gegee het vir ons sondes om ons te verlos uit die huidige bose eeu, volgens die wil van ons God en Vader, 5 aan wie die heerlikheid is tot in alle ewigheid. Amen.

Filippense 2: 8-11, Hy verneder homself deur gehoorsaam te word tot die dood toe

8 En in menslike vorm gevind, hy verneder homself deur gehoorsaam te word tot die dood toe, selfs die dood aan 'n kruis. 9 Daarom het God hom verhef en aan hom die naam gegee wat bo elke naam is, 10 sodat elke knie voor Jesus moet buig, in die hemel en op die aarde en onder die aarde, 11 en elke tong bely dat Jesus Christus die Here is, tot eer van God die Vader.

1 Timoteus 2: 5-6, daar is een God en een middelaar

5 vir daar is een God, en daar is een middelaar tussen God en mense, die mens Christus Jesus, 6 wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, dit is die getuienis wat op die regte tyd gegee is.

1 Petrus 2:23, Hy het homself toevertrou aan hom wat regverdig oordeel

23 Toe hy beledig is, het hy nie teruggelag nie; toe hy gely het, het hy nie gedreig nie, maar hy bly homself toevertrou aan hom wat regverdig oordeel.

Hebreërs 4: 15-5: 6, elke hoëpriester wat aangestel is om namens mense in verhouding tot God op te tree

15 vir ons het nie 'n hoëpriester wat nie in staat is om medelye met ons swakhede te hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is soos ons, maar sonder sonde. 16 Laat ons dan met selfvertroue nader na die troon van genade, sodat ons barmhartigheid kan ontvang en genade kan vind om te help in nood. 5: 1 Want elke hoëpriester wat uit die mense gekies word, word aangestel om namens die mens op te tree in verhouding tot God, om gawes en offers vir sondes te bring. 2 Hy kan sagkens omgaan met die onkundiges en eiesinniges, omdat hy self met swakheid te kampe het. 3 Daarom is hy verplig om op te offer vir sy eie sondes, net soos vir die van die mense. 4 En niemand neem hierdie eer vir homself nie, maar slegs as hy deur God geroep is, net soos Aaron was. 5 So het Christus homself ook nie verhef om 'n hoëpriester te word nie, maar is aangestel deur hom wat vir hom gesê het, "U is my Seun, vandag het ek U verwek"; 6 soos hy ook op 'n ander plek sê: "U is 'n priester vir ewig, volgens die orde van Melgisedek."

Hebreërs 5: 8-10, Jesus is deur God aangewys as 'n hoëpriester

Alhoewel hy 'n seun was, het hy gehoorsaamheid geleer deur wat hy gely het. 9 En nadat Hy volmaak was, het Hy die bron geword van ewige redding vir almal wat Hom gehoorsaam, 10 deur God aangewys as 'n hoëpriester na die bevel van Melgisedek.

Hebreërs 9:24, Christus het die hemel binnegegaan om voor God te verskyn

24 vir Christus het ingegaan, nie op heilige plekke met hande gemaak nie, wat afskrifte is van die ware dinge, maar in die hemel self, om nou namens ons in die teenwoordigheid van God te verskyn.

BiblicalAgency.com

Jesus word met God verbind en word God genoem op grond van die konsep van handeling

Daar is min plekke in die Nuwe Testament waar Jesus, die agent van God, in stryd is met die God wat hy dien deur God genoem te word. Hierdie voorvalle kan verklaar word deur die wet van agentskap. 

Johannes 1: 17-18 (ESV), die enigste God wat aan die Vader se kant is, het hom aan hom bekend gemaak

17 Want die wet is deur Moses gegee; genade en waarheid het deur Jesus Christus gekom. 18 Niemand het God ooit gesien nie; die enigste God, wat aan die Vader se kant is, het hom bekend gemaak.

* Hierdie teks het 'n variante lesing met betrekking tot "die enigste God"

 • "Die eniggebore Seun" (ASV, DRA, HCS, JNT, KJV, NAB, NJB, NKJ, NRS, REV, RSV, TEV, TLB)
 • "Die eniggeborene" - klein variant

Johannes 10: 29-37 (ESV), "Ek en die Vader is een"

29 My Vader wat dit vir my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. 30 Ek en die Vader is een. " 31 Die Jode tel weer klippe op om hom te stenig. 32 Jesus antwoord hulle:Ek het julle baie goeie werke van die Vader getoon; vir wie van hulle gaan jy my stenig? ” 33 Die Jode antwoord hom: "Dit is nie vir 'n goeie werk dat ons u stenig nie, maar as lastering, omdat u as mens 'n God is." 34 Jesus antwoord hulle:Is daar nie in u wet geskrywe: 'Ek het gesê, julle is gode' nie? 35 As hy hulle gode noem na wie die woord van God gekom het - en die Skrif kan nie verbreek word nie- 36 sê jy van hom wat die Vader geheilig en na die wêreld gestuur het: 'U laster', omdat ek gesê het: 'Ek is die Seun van God? 37 As ek nie die werke van my Vader doen nie, moet my dan nie glo nie;

Johannes 14: 8-11, 15-20 (ESV) "Wie My gesien het, het die Vader gesien"

8 Filippus sê vir hom: "Here, wys ons die Vader, en dit is vir ons genoeg." 9 Jesus sê vir hom: “Was ek al so lank by jou, en jy ken my nog nie, Filippus? Wie My gesien het, het die Vader gesien. Hoe kan u sê: 'Wys ons die Vader'? 10 Glo u nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek vir julle sê, spreek ek nie uit my eie gesag nie, maar die Vader wat in my woon, doen sy werke. 11 Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of glo anders as gevolg van die werke self ...

15 'As u my liefhet, sal u my gebooie onderhou. 16 en Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander Helper geeom vir ewig by jou te wees, 17 selfs die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien of ken nie. Jy ken hom, want hy woon by jou en sal in jou wees. 18 “Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie; Ek sal na jou toe kom. 19 Nog 'n rukkie en die wêreld sal my nie meer sien nie, maar jy sal my sien. Omdat ek lewe, sal julle ook lewe. 20 In dié dag sal julle weet dat Ek in my Vader is, en julle in My, en Ek in julle.

Johannes 20: 26-31 (NLV), “My Heer en my God!

Agt dae later was sy dissipels weer binne, en Thomas was by hulle. Alhoewel die deure gesluit was, kom Jesus tussen hulle staan ​​en sê: Vrede vir julle. 27 Toe sê hy vir Thomas: 'Steek u vinger hier en sien my hande; en steek u hand uit en plaas dit in my sy. Moenie glo nie, maar glo. ”  28 Thomas antwoord hom:My Heer en my God! " 29 Jesus sê vir hom: “Het jy geglo omdat jy My gesien het? Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. ” 30 Nou het Jesus baie ander tekens voor die dissipels gedoen, wat nie in hierdie boek geskrywe is nie; 31 maar dit is geskryf sodat julle dit kan glo Jesus is die Christus, die Seun van God, en deur te glo dat u lewe in sy naam kan hê.

1 Johannes 5: 18-20 (ESV), Hy is die ware God en die ewige lewe

Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie aanhou sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, beskerm hom, en die bose raak hom nie aan nie.
19 Ons weet dat ons van God is, en die hele wêreld lê in die mag van die Bose.
20 En ons weet dit Die seun van god het gekom en ons verstand gegee, sodat ons Hom kan ken wat waar is; en ons is in Hom wat waar is, in sy Seun Jesus Christus. Hy is die ware God en die ewige lewe.

Verskillende vertalings maak dit anders:

 • "Dit is die ware God en die ewige lewe." (ASV, KJV, NKJV, NASB, NASB1995, 1977, WEB)
 • “En as gevolg van Jesus behoort ons nou aan die ware God wat die ewige lewe gee. (CEV)
 • Die vraag wat sterk oor hierdie sin gedebatteer is, is wie 'hierdie een' is, wie is die ware God? Is dit die Vader of Jesus Christus? Die grammatika kan in beide rigtings loop, en elke kant van die argument het sy noemenswaardige voorstanders gehad, sodat geleerdes bymekaargemaak kan word om beide standpunte te ondersteun. Die argument word nie deur die naaste antesedente selfstandige naamwoord opgelos nie, want verwysing na die naaste selfstandige naamwoord is nie 'n harde reël van die Griekse grammatika nie en daar is tye dat Johannes, soos ander skrywers van die Nuwe Testament, dit nie volg nie (cp. 1 Johannes 2:22).

Handelinge 20:28 (ESV), Kerk van God, wat hy met sy eie bloed verkry het

28 Gee noukeurig aandag aan julleself en aan die hele kudde waarin die Heilige Gees julle opsieners gemaak het, om te sorg vir die kerk van Godwat hy met sy eie bloed verkry het (* die eie bloed).

* Die meeste vertalings, insluitend ESV, verkeerd vertaal Handelinge 20:28.

 • Die vroegste Alexandriese manuskripte en die Critical Greek Text (NA-28) lui: "Kerk van God wat hy deur sy eie bloed gekoop het."
 • Later lees die Bisantynse manuskripte: "Kerk van die Here en God wat hy uit eie bloed gekoop het." 
 • Die meeste Engelse vertalings lees verkeerdelik “Kerk van God, wat hy deur sy eie bloed gekoop het”

Romeine 9: 4-5 (ESV), "Is die Christus wat God is oor almal (veelvuldige variante)"

4 Hulle is Israeliete, en aan hulle behoort die aanneming, die heerlikheid, die verbonde, die gee van die wet, die aanbidding en die beloftes. 5 Aan hulle behoort die aartsvaders, en uit hulle ras, volgens die vlees is die Christus, wat God is oor alles, vir ewig geseën. Amen.

* Hierdie teks bevat talle alternatiewe lesings (variante) met betrekking tot “Christus, wat God oor alles is, vir ewig geseënd”.

 • “Christus. God wat oor alles is, vir ewig geseënd ”(NAB, REB, RSV, TEV)
 • "Christus, wat oor alles is, God is vir ewig geseën" (ASV, DRA, KJV, NAS, NAU, NRS)
 • “Christus, wat oor alles is. God seën vir ewig ”(JNT, TLB)

Titus 2: 11-14 (ESV), Ons grote God en verlosser, Jesus Christus

11 Want die genade van God het verskyn, wat vir alle mense redding bring, 12 ons oplei om afstand te doen van goddeloosheid en wêreldse passies, en om selfbeheersde, opregte en goddelike lewens te leef in die huidige tyd, 13 wag op ons salige hoop, die verskyning van die heerlikheid van ons groot God en Verlosser, Jesus Christus, 14 wat homself vir ons oorgegee het om ons te verlos van alle wetteloosheid en om vir homself 'n volk te reinig uit eie besit wat ywerig is vir goeie werke.

2 Petrus 1: 1-2 (ESV), Onse God en Verlosser, Jesus Christus

1 Simeon Petrus, 'n dienskneg en apostel van Jesus Christus, aan diegene wat 'n geloof van gelyke status as ons s'n verkry het deur die geregtigheid van ons God en Verlosser Jesus Christus: 2 Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word in die kennis van God en van Jesus ons Here.

Hebreërs 1: 8-9 (DB) U troon, o God, is tot in alle ewigheid

8 Maar van die Seun sê hy, "U troon, o God, is tot in alle ewigheid, die septer van opregtheid is die septer van u koninkryk. 9 U het geregtigheid liefgehad en goddeloosheid gehaat; daarom God, jou God, het jou gesalf met die olie van blydskap bo jou metgeselle. "

Hierdie verse, in die mate dat dit akkuraat is in die oorspronklike Nuwe -Testamentiese teks, toon aan dat Jesus “God” genoem kan word op grond van die konsep van handeling.
BiblicalAgency.com

Jesus is in letterlike ontologiese sin nie God nie

Alhoewel Jesus 'n dienaar van God is wat as God beskou kan word op grond van die konsep van Agentskap, is dit duidelik deur die volgende getuie dat hy nie God in letterlike ontologiese sin is nie. Bybelverwysings is in die ESV.

Johannes 8:54, "dit is my Vader wat my verheerlik"

54 Jesus antwoord: “As ek myself verheerlik, is my eer niks. Dit is my Vader wat my verheerlik, van wie julle sê: 'Hy is ons God'

Johannes 10:17, "Daarom het die Vader my lief"

17 Vir hierdie rede die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê sodat ek dit weer kan opneem.

Johannes 10:29, “My Vader is groter as almal”

29 My Vader, wat dit vir my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie.

Johannes 14:28, “die Vader is groter as ek"

28 U het my vir u hoor sê: 'Ek gaan weg, en ek sal na u toe kom.' As jy my liefgehad het, sou jy bly gewees het, want Ek gaan na die Vader, want die Vader is groter as ek.

Johannes 17: 1-3, u die enigste ware God en Jesus Christus wat hy gestuur het

â € <1 Toe Jesus hierdie woorde gespreek het, slaan hy sy oë op na die hemel en sê: 'Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun sodat die Seun u kan verheerlik, 2 omdat jy hom gesag gegee het oor alle vlees, om die ewige lewe te gee aan almal wat jy hom gegee het. 3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat U gestuur het.

Johannes 20:17, "Ek vaar op na my God en u God"

17 Jesus sê vir haar: “Moenie aan my vashou nie, want Ek het nog nie opgevaar na die Vader nie; maar gaan na my broers en sê vir hulle:Ek styg op na my Vader en julle Vader, na my God en julle God. ""

1 Korintiërs 8: 4-6, daar is een God die Vader en een Here Jesus Christus

"... daar is geen God behalwe een nie." 5 Want alhoewel daar sogenaamde gode in die hemel of op die aarde kan wees-soos daar inderdaad baie "gode" en baie "here" is- 6 nog vir ons is daar een God, die Vadervan wie alle dinge is en vir wie ons bestaan, en een Here, Jesus Christusdeur wie alle dinge is en deur wie ons bestaan.

Handelinge 2:36, God het hom beide Here en Christus gemaak

36 Laat die hele huis van Israel dit dus verseker weet God het hom beide Here en Christus gemaak, hierdie Jesus wat jy gekruisig het. ”

Handelinge 3:13, God verheerlik sy dienskneg Jesus

13 Die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, die God van ons vaders, het sy dienskneg Jesus verheerlik, wat u oorgelewer en ontken het in die teenwoordigheid van Pilatus, toe hy besluit het om hom vry te laat.

In Handelinge 3:18 het God voorspel dat sy Christus sou ly

18 Maar wat Goeie voorspel deur die mond van al die profete, dat sy Christus sou ly, het hy dus vervul.

Handelinge 4:26, teen die Here en teen sy Gesalfde

26 Die konings van die aarde het besluit, en die owerstes het bymekaargekom, teen die Here en teen sy Gesalfde' -

Handelinge 5: 30-31, God het hom aan sy regterhand verhoog as Leier en Verlosser

30 Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat jy doodgemaak het deur hom aan 'n boom te hang. 31 God het hom aan sy regterhand verhoog as Leier en Verlosser, om berou te gee aan Israel en vergifnis van sondes. "

Filippense 2: 8-11, God het hom hoog verhoog en aan hom geskenk

8 En in menslike vorm gevind, hy verneder homself deur gehoorsaam te word tot die dood toe, selfs die dood aan 'n kruis. 9 Daarom het God hom hoog verhoog en aan hom die naam gegee wat bo elke naam is, 10 sodat elke knie voor Jesus moet buig, in die hemel en op die aarde en onder die aarde, 11 en elke tong bely dat Jesus Christus die Here is tot eer van God die Vader.

Galasiërs 1: 3-5, Jesus het homself oorgegee volgens die wil van God die Vader

3 Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, 4 wat homself gegee het vir ons sondes om ons te verlos uit die huidige bose eeu, volgens die wil van ons God en Vader, 5 aan wie die heerlikheid is tot in alle ewigheid. Amen.

1 Timoteus 2: 5-6, daar is een God en een middelaar

5 vir daar is een God, en daar is een middelaar tussen God en mense, die mens Christus Jesus, 6 wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, dit is die getuienis wat op die regte tyd gegee is.

1 Korintiërs 11: 3, God is die hoof van Christus

3 Maar ek wil hê dat u dit moet verstaan die hoof van elke mens is Christus, die hoof van 'n vrou is haar man, en die hoof van Christus is God.

2 Korintiërs 1: 2-3, die God en Vader van onse Here Jesus Christus

2 Genade vir u en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus.  3 Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van barmhartighede en God van alle vertroosting

Kolossense 1: 3, God, die Vader van onse Here Jesus Christus

3 Ons bedank altyd God, die Vader van ons Here Jesus Christus, wanneer ons vir u bid

Hebreërs 4: 15-5: 1, elke hoëpriester wat aangestel is om namens mense in verhouding tot God op te tree

15 vir ons het nie 'n hoëpriester wat nie in staat is om medelye met ons swakhede te hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is soos ons, maar sonder sonde. 16 Laat ons dan met selfvertroue nader na die troon van genade, sodat ons barmhartigheid kan ontvang en genade kan vind om te help in nood. 5: 1 Want elke hoëpriester wat uit die mense gekies word, word aangestel om namens die mens op te tree in verhouding tot God, om gawes en offers vir sondes te bring.

Hebreërs 5: 5-10, Christus is deur God aangestel-deur God aangewys as 'n hoëpriester

5 So het Christus homself ook nie verhef om 'n hoëpriester te word nie, maar is aangestel deur hom wat vir hom gesê het: "U is my Seun, vandag het ek U verwek"; 6 soos hy ook op 'n ander plek sê: "U is 'n priester vir ewig, volgens die orde van Melgisedek." 7 In die dae van sy vlees, het Jesus gebede en smekinge gebid met harde geroep en trane, aan hom wat hom van die dood kon red, en hy is verhoor vanweë sy eerbied. 8 Alhoewel hy 'n seun was, hy het gehoorsaamheid geleer deur wat hy gely het. 9 En nadat Hy volmaak was, het Hy die bron geword van ewige redding vir almal wat Hom gehoorsaam, 10 deur God aangewys as 'n hoëpriester na die bevel van Melgisedek.

Hebreërs 9:24, Christus het die hemel binnegegaan om voor God te verskyn

24 vir Christus het ingegaan, nie op heilige plekke met hande gemaak nie, wat afskrifte is van die ware dinge, maar in die hemel self, om nou namens ons in die teenwoordigheid van God te verskyn.

Openbaring 11:15, die koninkryk van ons Here en van sy Christus

15 Toe blaas die sewende engel op sy trompet, en daar was harde stemme in die hemel wat sê: “Die koninkryk van die wêreld het geword die koninkryk van ons Here en van sy Christus, en hy sal regeer tot in alle ewigheid. ”

Openbaring 12:10, die koninkryk van onse God en die gesag van sy Christus

10 En ek hoor 'n harde stem in die hemel wat sê: "Nou die redding en die krag en die koninkryk van onse God en die gesag van sy Christus gekom, want die beskuldiger van ons broers is neergewerp, wat hulle dag en nag voor ons God beskuldig.

Openbaring 20: 6, Priesters van God en van Christus

6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding! Oor so 'n geval het die tweede dood geen krag nie, maar hulle sal wees priesters van God en van Christus, en hulle sal saam met hom koning wees vir duisend jaar.

BiblicalAgency.com

Die HERE (YHWH), wat alleen God is, is die een wat sy dienskneg opgewek het

Die Joodse konsep van agentskap is dat die persoon se agent as die persoon self beskou word. God gebruik agente wat verteenwoordigers is en boodskappers wat die woord en bedoelings van God meedeel. God se gesalfde Jesus, pas duidelik in die model van 'n agent. Hy is die Messias waarvan al die profete getuig, die hoofkneg van God deur wie alle nasies van die aarde geseën sal word. In Hebreërs word na Jesus verwys as beide ons apostel en hoëpriester van ons belydenis. Hierdie terme is sinoniem met dié van 'n boodskapper (Malach) en agent (Shaliach). Verwysings is in die ESV tensy anders vermeld. 

Deuteronomium 6: 4-5, Die Here ons God, die Here, is een.

4 “Hoor, Israel! Die HERE onse God, die HERE is een. 5 Jy moet die HERE jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en uit jou hele krag.

Deuteronomium 4:35, Behalwe JHWH, is daar geen ander God nie

35 Dit is aan u gewys, sodat u dit kan weet dat die HERE God is; daar is niemand behalwe hy nie.

Deuteronomium 18: 15-19, Moses verklaar dat YHWH u God 'n profeet soos ek uit u midde sal verwek

15 "Die HERE jou God sal vir jou 'n profeet soos ek uit jou midde, uit jou broers, verwek- aan hom moet jy luister - 16 net soos u van die HERE u God verlang het by Horeb op die dag van die byeenkoms, toe u gesê het: Laat ek die stem van die HERE my God nie weer hoor of hierdie groot vuur meer sien nie, dat ek nie sterwe nie. 17 En die HERE sê vir my: Hulle het reg wat hulle gespreek het. 18 Ek sal vir hulle 'n profeet soos jy uit hulle broers verwek. En ek sal my woorde in sy mond steek, en hy sal alles vertel wat ek hom beveel. 19 En elkeen wat nie na my woorde luister nie, sal in my Naam spreek, Ek sal dit self van hom vereis.

Handelinge 3: 19-26, Soos Moses en die profete verkondig het, het God sy dienskneg opgewek

19 Bekeer dan en draai terug, sodat julle sondes uitgewis kan word, 20 dat tye van verkwikking kan kom uit die teenwoordigheid van die Here, en dit hy mag die Christus stuur wat vir u bestem is, Jesus, 21 wie die hemel tot die tyd moet ontvang om al die dinge te herstel waarvan God lank gelede deur die mond van sy heilige profete gespreek het. 22 Moses het gesê: 'Die Here God sal vir u 'n profeet soos ek uit u broers verwek. U moet na hom luister in alles wat hy vir u sê. 23 En dit sal wees vir elke siel wat nie luister nie daardie profeet sal van die volk vernietig word. ' 24 En al die profete wat gespreek het, van Samuel en die wat na hom gekom het, het ook hierdie dae verkondig. 25 Julle is die seuns van die profete en van die verbond wat God met julle vaders gesluit het en vir Abraham gesê het: En in jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. 26 God, nadat Hy sy dienskneg opgewek het, stuur hom eers na u toe om u te seën deur elkeen van u goddeloosheid af te weer. ”

Hebreërs 3: 1-2, Jesus die apostel (Shaliach) en hoëpriester van ons belydenis

Daarom, heilige broers, julle wat deel het aan 'n hemelse roeping, oorweeg dit Jesus, die apostel en hoëpriester van ons belydenis, 2 wat getrou was aan hom wat hom aangestel het, net soos Moses ook getrou was in die hele huis van God.

Maleagi 2: 7, Priesters word malach (boodskappers) van die HERE genoem

7 Want die lippe van 'n priester moet kennis bewaar, en mense moet onderrig uit sy mond soek, want hy is die boodskapper van die HERE van die leërskare.

BiblicalAgency.com

Ten slotte, Jesus is die apostel en hoëpriester van ons belydenis

Jesus is die menslike Messias. Tog word daar op sommige plekke na hom verwys as 'n agent van God. Dit is egter in ooreenstemming met die wet van agentskap, dat dit nie daarop dui dat Jesus letterlik in ontologiese sin God is nie. Alhoewel hy die woorde van die Vader gespreek en gedoen het soos die Vader hom beveel het, is hy en die Vader verskillende persone, en is hy eerder die dienaar van God wat God opgewek het om sy Messias te wees. Jesus, die apostel (Shaliach) en hoëpriester van ons belydenis, was getrou aan hom wat hom aangestel het, net soos Moses ook getrou was in die hele huis van God. Die onderstaande verwysings getuig verder hiervan. 

Hebreërs 1: 1-4, God het met ons gespreek deur sy Seun, wat hy as erfgenaam van alle dinge aangestel het

1 Lank gelede, baie keer en op baie maniere, God het deur die profete met ons vaders gepraat, 2 maar in hierdie laaste dae Hy het met ons gespreek deur sy Seun, wat Hy as erfgenaam van alle dinge aangestel hetdeur wie Hy ook die wêreld geskape het. 3 Hy is die glans van die heerlikheid van God en die presiese afdruk van sy natuur, en hy ondersteun die heelal deur die woord van sy krag. Nadat hy die sondes gereinig het, gaan sit hy aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte, 4 net soveel beter as die engele geword het as die naam wat hy geërf het, is beter as hulle naam.

Hebreërs 3: 1-2 (Jesus), die apostel Jesus en die hoëpriester van ons belydenis

â € <1 Daarom, heilige broers, julle wat deel het aan 'n hemelse roeping, oorweeg dit Jesus, die apostel en hoëpriester van ons belydenis, 2 wat getrou was aan hom wat hom aangestel het, net soos Moses ook getrou was in die hele huis van God.

Die IVP Bybelagtergrondkommentaar Nuwe Testament, Craig S. Keener op John 5:30.

“Jesus is dus getrou shaliach, of agent; Die Joodse wet het geleer dat die agent van die man self 'n man was (ondersteun deur sy volle gesag), in die mate dat die agent hom getrou verteenwoordig het. Moses en die Ou -Testamentiese profete is soms as God se agente beskou. ”

Woordeboek van die Latere Nuwe Testament en die ontwikkeling daarvan, reds. Martin, Davids, "Christendom en Judaïsme: afskeidings van die maniere", 3.2. Johannese Christologie.

'Dit lyk asof die Johannese christologie uit Joodse wysheidsidees en die verwante konsep van die shaliach (letterlik "een wat gestuur is" uit die hemel; shaliach in Hebreeus, apostolos in Grieks). Shaliach en wysheidsidees is maklik uitgebuit deur Christene uit die eerste eeu wat vir hulleself en vir ander probeer verduidelik wie Jesus is en wat die aard van sy verhouding met God was. In die vierde evangelie word Jesus voorgestel as die Woord wat vlees geword het (Joh 1: 1, 14). Die funksie van die Johannese "Woord" (logo's) is ongeveer dieselfde as die van wysheid, wat in Bybelse en postbybelse tradisies soms gepersonifieer word (Spr 8: 1–9: 6; Sir 24: 1–34; in Sir 24: 3, word wysheid geïdentifiseer as die woord wat uit God se mond uitgaan). 

In drie gedeeltes word Jesus daarvan beskuldig dat hy gelaster het omdat hy goddelike voorreg en prerogatiewe geëis het. In die eerste gedeelte breek Jesus vermoedelik die sabbat deur 'n man te genees en versterk dan die daaropvolgende twis deur na God as sy Vader te verwys (Joh. 5: 16–18). Jesus se kritici lei uit hierdie bewering dat Jesus homself “gelyk met God” gemaak het. Die tweede gedeelte is soortgelyk. Daarin bevestig Jesus: “Ek en die Vader is een” (Joh 10:30). Sy kritici neem klippe op om hom te stenig, want alhoewel Jesus net 'n mens was, het Jesus homself tot God gemaak. Maar die betekenis hier is waarskynlik nie dat Jesus letterlik beweer het dat hy God is nie. Die aanspraak om een ​​met God te wees, het waarskynlik betrekking op die shaliach -konsep. As God se verteenwoordiger, gestuur om God se werk te doen, kan Jesus beweer dat hy “een” met die Vader is. ”

BiblicalAgency.com

bykomende hulpbronne

Goddelike agente: spreek en optree in God se plek

BiblicalUnitarian.com

www.biblicalunitarian.com/articles/jesus-christ/divine-agents-speaking-and-acting-in-gods-stead

Jesus - God se grootste agent

J. Dan Gill, Hervorming van die 21ste eeu

www.21stcr.org/jesus-the-messiah-article/jesus-gods-greatest-agent/

Jesus, God se agent

Herstel Podcast 163

Is daar twee gode of is daar iets anders aan die gang? Die antwoord is die beginsel van agentskap. Jesus kan God genoem word omdat hy God verteenwoordig.

restitutio.org/2019/02/10/163-jesus-gods-agent/

BiblicalAgency.com