Evangelie van Handelinge
Evangelie van Handelinge

Evangelie van Handelinge

Wat is die Evangelie van Handelinge?

Die Evangelie van Handelinge is die Evangelie van Jesus Christus volgens die boek Handelinge. Dit wil sê, die Evangelie soos onderrig en verkondig deur die Apostels terwyl hulle die wêreld ingegaan het. Sowel die Evangelie van Lukas as die Handelinge van die apostels is geskryf deur Lukas wat in die inleiding geskryf het: “In my eerste boek O Theophilus (wat Godsoeker beteken), het ek alles behandel wat Jesus begin doen en onderrig het, totdat die dag toe hy opgeneem is, nadat hy bevele gegee het deur die Heilige Gees aan die apostels wat hy gekies het. ” (Handelinge 1: 1-2) Handelinge is van kritieke belang, aangesien dit begin waar die evangelie van Lukas met die hemelvaart van Christus opgehou het. 

As ons die lering, prediking en vermanings uit die boek Handelinge onttrek, sien ons duidelik die evangelie wat die apostels geglo en geleer het. Eerstens word 'n uiteensetting van die grondliggende leerstellings gegee. Dan begin ons met 'n paar verse in die laaste hoofstuk in Lukas en kom direk in die getuienis van die apostels in. Kom ons kyk waaroor diegene wat in opdrag van Christus gedink het die Evangelie gedink het, die direkte getuienis van die apostels sien wat deur Christus gekies is. Die relevante verse is in die Engelse Standard Version (ESV), tensy anders vermeld.

Opsomming van die evangeliese leerstellings in Handelinge 

Hieronder word 'n uiteensetting gegee van die kernleerstellings wat deur Handelinge getuig word. Dit stem ooreen met Hebreërs 6: 1-8, wat die basiese leerstellings van die geloof uiteensit. 

1. Uitgangspunt: (elementêre leer) van Christus 

Handelinge 1: 3, Handelinge 2: 22-36, Handelinge 3: 13-15, 18-26, Handelinge 4: 10-12. Handelinge 4: 24-31, Handelinge 5: 30-32, Handelinge 5:42, Handelinge 7:56, Handelinge 9: 20-22, Handelinge 10: 36-46, Handelinge 11:23, Handelinge 13: 23-24, Handelinge 13: 30-35, Handelinge 13: 36-41, Handelinge 17: 3, Handelinge 17: 30-31

2. Bekering uit dooie werke en geloof teenoor God

Handelinge 2:38, Handelinge 3:26, Handelinge 7: 44-53, Handelinge 11:18, Handelinge 14:15, Handelinge 17: 24-31, Handelinge 20:21, Handelinge 26: 18-20

 3. Instruksie oor doop (ondergaan doop + doop in die Heilige Gees)

Handelinge 2:38, Handelinge 8:12, Handelinge 8: 14-18, Handelinge 8: 36-39, Handelinge 9: 17-18, Handelinge 10: 44-48, Handelinge 11: 15-18, Handelinge 17: 31- 34, Handelinge 18: 8, Handelinge 19: 2-6, Handelinge 22:16

4. Handoplegging

Handelinge 6: 6, Handelinge 8: 17-18, Handelinge 9: 12-18, Handelinge 13: 3, Handelinge 19: 6, Handelinge 28: 8

5. Ontvang die Heilige Gees, proe die hemelse gawe, proe die goeie woord van God en die krag van die toekomstige eeu

Handelinge 1: 5, Handelinge 1: 7, Handelinge 2: 1-4, Handelinge 2: 15-18, Handelinge 2:33, Handelinge 2: 38-42, Handelinge 8: 14-19, Handelinge 10: 44-47, Handelinge 19: 6  

In die Grieks is 'goeie woord' 'pragtige uitsprake' wat na tale verwys as 'ervaar die pragtige uitsprake van God'

6. Opstanding van die dooies (insluitend die Koninkryk van God)

Handelinge 1: 3, Handelinge 1: 6-7, Handelinge 1:11, Handelinge 4: 2, Handelinge 8:12, Handelinge 14:22, Handelinge 19: 8, Handelinge 20:25, Handelinge 20:32, Handelinge 23: 6, Handelinge 24: 14-21, Handelinge 26: 6-8, Handelinge 28:23, Handelinge 28:31

7. Ewige oordeel

Handelinge 2: 19-21, Handelinge 3:21, Handelinge 10:42, Handelinge 17: 30-31, Handelinge 24:15

Hebreërs 6: 1-8 (Aramees Peshitta, Lamsa)

1  Laat ons daarom die elementêre woord van Christus verlaat, en laat ons voortgaan na volmaaktheid. Waarom lê jy weer 'n ander fondament vir die bekering van vorige dade en vir geloof in God? 2 En vir die leer van die doop en vir die handoplegging en vir die opstanding van die dooies en vir die ewige oordeel? 3 As die Here dit toelaat, sal ons dit doen. 4  Maar dit is onmoontlik vir diegene wat een keer gedoop is 5 en het die gawe uit die hemel gesmaak en die Heilige Gees ontvang en die goeie woord van God en die kragte van die toekomstige wêreld gesmaak, 6 Want om weer te sondig en deur bekering vernuwe te word, kruisig hulle die Seun van God 'n tweede keer en maak Hom openlik beskaamd. 7 Want die aarde wat die reën indrink wat oorvloedig daarop val, en kruie voortbring wat nuttig is vir die vir wie dit bewerk word, ontvang seën van God; 8 Maar as dit dorings en distels voortbring, is dit verwerp en nie ver daarvan om veroordeel te word nie; en aan die einde sal hierdie oes verbrand word. 

Deel 1, Voorspel tot die Ministerie

Lukas 24: 45-49, Instruksies van Christus

45 Daarna het hy hulle gedagtes geopen om die Skrif te verstaan, 46 en vir hulle gesê:So staan ​​daar geskryf, dat die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, 47 en dat bekering tot vergewing van sondes in sy naam aan alle nasies verkondig moet word, te begin by Jerusalem. 48 U is getuies van hierdie dinge. 49 En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar bly in die stad totdat u met krag uit die hoogte beklee is. "

Handelinge 1: 1-11, Inleiding tot Handelinge

1 In die eerste boek, O Theophilus, het ek alles behandel wat Jesus begin doen en onderrig het, 2 tot die dag toe hy opgeneem is, nadat hy bevele deur die Heilige Gees aan die apostels gegee het wat hy gekies het. 3 Hy het homself lewendig voorgestel aan hom na sy lyding deur baie bewyse, wat gedurende veertig dae aan hulle verskyn het praat oor die koninkryk van God. 4 En terwyl hy by hulle gebly het, het hy hulle beveel om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle gesê het: julle het van my gehoor; 5 want Johannes het met water gedoop, maar julle sal nie baie dae van nou af met die Heilige Gees gedoop word nie. " 6 Toe hulle bymekaarkom, vra hulle hom:Here, sal u in hierdie tyd die koninkryk aan Israel herstel?? " 7 Hy sê vir hulle: “Dit is nie vir julle om die tye of seisoene te weet wat die Vader deur sy eie gesag bepaal het nie. 8 Maar u sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor u kom, en u sal my getuies wees in Jerusalem en in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. ” 9 En toe hy hierdie dinge gesê het, terwyl hulle sien, word hy opgelig, en 'n wolk het hom voor hulle aangesig weggeneem. 10 En terwyl hulle na die hemel kyk, staan ​​daar twee mans met wit klere by hulle. 11 en gesê: “Manne van Galilea, waarom staan ​​julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van jou opgeneem is in die hemel, sal kom op dieselfde manier as wat jy hom hemel toe sien gaan het. "

Deel 2, Pinksterdag 

Handelinge 2: 1-13, Uitstorting van die Heilige Gees

1 Toe die Pinksterdag aanbreek, was hulle almal op een plek saam. 2 En meteens kom daar 'n geluid soos 'n stormsterk wind uit die hemel, en dit vul die hele huis waar hulle sit. 3 En verdeelde tonge soos vuur verskyn aan hulle en rus op elkeen van hulle. 4 En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin spreek soos die Gees hulle gesê het. 5 En daar het in Jerusalem Jode gewoon, toegewyde manne uit elke volk onder die hemel. 6 En by hierdie geluid het die skare bymekaargekom, en hulle was verbaas, omdat elkeen hulle in sy eie taal hoor praat het. 7 En hulle was verbaas en verbaas en sê: Is dit nie almal wat Galileërs spreek nie? 8 En hoe hoor ons elkeen in sy eie moedertaal? 9 Parthiërs en Meders en Elamiete en inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asië, 10 Phrygia en Pamphylia, Egipte en die dele van Libië wat aan Cyrene behoort, en besoekers uit Rome, 11 beide Jode en proseliete, Kretense en Arabiere - ons hoor dat hulle in ons eie tale die magtige werke van God vertel. ” 12 En almal was verbaas en verward en sê vir mekaar: "Wat beteken dit?" 13 Maar ander het gespot en gesê: 'Hulle is vol nuwe wyn.'

Handelinge 2: 14-21, Petrus haal die profeet Joël aan

14 Maar Petrus staan ​​met die elf, verhef sy stem en spreek hulle aan: 'Mans van Judea en almal wat in Jerusalem woon, laat dit aan u bekend word en luister na my woorde. 15 Soos u dink, is hierdie mense nie dronk nie, want dit is net die derde uur van die dag. 16 Maar dit is wat deur die profeet Joël uitgespreek is:
17 " 'En in die laaste dae sal dit wees, verklaar God, dat ek my Gees op alle vlees sal uitstorten u seuns en u dogters sal profeteer, en u jongmanne sal gesigte sien, en u ou manne sal drome droom; 18 selfs op my slawe en diensmaagde in daardie dae sal Ek my Gees uitstort, en hulle sal profeteer. 19 En ek sal wonders doen in die hemel daarbo en tekens op die aarde daaronder, bloed en vuur en rookdamp; 20 die son sal in duisternis verander word en die maan in bloed, voordat die dag van die Here kom, die groot en wonderlike dag. 21 En dit sal gebeur dat elkeen wat die Naam van die Here aanroep, gered sal word."

Handelinge 2: 22-28, Petrus preek die opstanding

22 “Israeliete, luister na hierdie woorde: Jesus van Nasaret, 'n man wat deur God deur u magtige werke en wonders en tekens getuig is wat God deur u in u midde gedoen het, soos julle self weet - 23 hierdie Jesus, oorgelewer volgens die definitiewe plan en voorkennis van God, jy gekruisig en gedood deur die hande van wettelose mans. 24 God het hom opgewekHy verloor die pyn van die dood, want dit was nie vir hom moontlik om daardeur vasgehou te word nie. 25 Want Dawid sê aangaande hom: '' Ek het die Here altyd voor my gesien, want hy is aan my regterhand, sodat ek nie wankel nie; 26 daarom was my hart bly, en my tong was bly; my vlees sal ook in hoop bly. 27 Want u sal my siel nie aan Hades oorgee nie, en u Heilige laat nie verderwing sien nie. 28 U het die lewenspaaie aan my bekend gemaak; U sal my bly maak met u teenwoordigheid. '

Handelinge 2: 29-36, Petrus preek, "God het hom (Jesus) Here en Christus gemaak"

29 "Broeders, ek kan met vertroue aan die patriarg Dawid jou sê dat hy albei dood is en begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. 30 Omdat hy dus 'n profeet is en weet dat God met 'n eed aan hom gesweer het dat hy een van sy nageslag op sy troon sou sit, 31 hy het voorsien en gepraat oor die opstanding van die Christus, dat hy nie aan Hades oorgelaat is nie, en dat sy vlees ook nie korrupsie gesien het nie. 32 Hierdie Jesus God het opgewek, en daarom is ons almal getuies. 33 Omdat Hy dan aan die regterhand van God verhewe is en die belofte van die Heilige Gees van die Vader ontvang het, het Hy dit uitgestort wat julle self sien en hoor. 34 Want Dawid het nie in die hemel opgevaar nie, maar hy self sê: 'Die Here het vir my Here gesê:' Sit aan my regterhand, 35 totdat ek jou vyande jou voetbank maak. '' 36 Laat die hele huis van Israel dus verseker weet dat God hom die Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat u gekruisig het. "

Handelinge 2: 37-43, The Apostles Doctrine

 37 En toe hulle dit hoor, was hulle hartverskeurend en sê vir Petrus en die ander apostels: "Broers, wat moet ons doen?" 38 En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. 39 Want die belofte is vir u en vir u kinders en vir almal wat ver is, elkeen wat die Here onse God tot homself roep. " 40 En met baie ander woorde het hy getuig en voortgegaan om hulle te vermaan en gesê:Red julle uit hierdie krom geslag. " 41 Die wat sy woord ontvang het, is dus gedoop, en daar is daardie dag omtrent drie duisend siele bygevoeg. 42 En hulle het hulself toegewy aan die die leer van die apostels en die gemeenskap, tot die breek van brood en die gebede. 43 En ontsag kom oor elke siel, en baie wonders en tekens is deur die apostels gedoen. 

Deel 3, Petrus preek vir die Jode

Handelinge 3: 13-26, Petrus preek in die portiek van Salomo

13 Die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, die God van ons vaders, het sy dienskneg Jesus verheerlik, wat u oorgelewer en ontken het in die teenwoordigheid van Pilatus, toe hy besluit het om hom vry te laat. 14 Maar jy het die Heilige en Regverdige verloën en gevra dat 'n moordenaar aan jou toegestaan ​​word, 15 en jy het die Skrywer van die lewe, wat God uit die dood opgewek het, doodgemaak. Hiervan is ons getuies16 En sy naam - deur geloof in sy naam - het hierdie man sterk gemaak wat u sien en ken, en die geloof wat deur Jesus is, het die man hierdie perfekte gesondheid in die teenwoordigheid van u almal gegee.

17 "En nou, broers, weet ek dat jy onkundig gehandel het, net soos ook jou owerstes. 18 Maar wat God deur die mond van al die profete voorspel het dat sy Christus sou ly, het hy dus vervul. 19 Bekeer julle dan en draai terug, sodat julle sondes uitgewis kan word, 20 dat daar tye van verkwikking kan kom vanuit die teenwoordigheid van die Here, en dat hy die Christus kan stuur wat vir u bestem is, Jesus, 21 wat die hemel moet ontvang tot die tyd om alles waaroor God lank gelede deur die mond van sy heilige profete gespreek het, te herstel. 22 Moses het gesê: 'Die Here God sal vir u 'n profeet soos ek uit u broers verwek. U moet na hom luister in alles wat hy vir u sê. 23 En elke siel wat nie na die profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word. 24 en al die profete wat gespreek het, van Samuel en die wat agter hom aan gekom het, het ook deesdae verkondig. 25 Julle is die seuns van die profete en van die verbond wat God met julle vaders gesluit het en vir Abraham gesê het: En in jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. 26 God het sy dienskneg opgewek en hom eers na u gestuur om u te seën deur elkeen van u goddeloosheid af te weer. "

Handelinge 4: 1-2, Sadduseërs is vererg 

â € <1 En terwyl hulle met die volk praat, kom die priesters en die kaptein van die tempel en die Sadduseërs op hulle af, 2 baie geïrriteerd omdat hulle die mense leer en verkondig in Jesus die opstanding uit die dood.

Handelinge 4: 8-12, Petrus voor die raad

8 En Petrus, vervul met die Heilige Gees, het vir hulle gesê: Heersers van die volk en ouderlinge, 9 as ons vandag ondersoek word oor 'n goeie daad wat aan 'n gestremde man gedoen word, deur watter wyse hierdie man genees is, 10 laat dit aan u almal en aan die hele Israel bekend word met die naam van Jesus Christus van Nasaret, wat jy gekruisig het, wat God uit die dood opgewek het- by hom staan ​​hierdie man goed voor jou. 11 Hierdie Jesus is die steen wat deur u, die bouers, verwerp is, wat die hoeksteen geword het. 12 En daar is redding in niemand anders nie, want daar is geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie. "

Handelinge 4: 24-31, Gelowiges bid

24 ... verhef hulle hul stemme saam tot God en sê: “Soewereine Heer, wat die hemel en die aarde en die see en alles daarin gemaak het, 25 wat deur die mond van ons vader Dawid, u dienskneg, deur die Heilige Gees gesê het: '' Waarom het die heidene woedend en die mense tevergeefs beplan? 26 Die konings van die aarde stel hulself, en die heersers was bymekaar, teen die Here en teen sy Gesalfde' - 27 want werklik in hierdie stad was daar vergader teen u heilige dienskneg Jesus, wat u gesalf het, sowel Herodes as Pontius Pilatus, saam met die heidene en die volke van Israel, 28 om te doen wat u hand en u plan ook al voorspel het. 29 En nou, Here, kyk na hulle dreigemente en gee aan u dienaars om met vrymoedigheid u woord te bly spreek, 30 terwyl u u hand uitsteek om te genees, en tekens en wonders gedoen word die naam van u heilige dienskneg Jesus. " 31 En toe hulle gebid het, het die plek waar hulle bymekaargekom het, geskud, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het voortgegaan om die woord van God met vrymoedigheid te spreek.

Handelinge 5: 12-16, Apostoliese bediening

12 Nou is daar gereeld tekens en wonders onder die mense gedoen deur die hande van die apostels. En hulle was almal saam in die portiek van Salomo. 13 Nie een van die ander het hulle gewaag nie, maar die mense het hulle in hoë agting gehou. 14 En meer as ooit is gelowiges by die Here gevoeg, menigtes van mans en vroue, 15 sodat hulle selfs die siekes in die strate uitgeoefen het en op babakanne en matte neergelê het, dat soos Petrus byna gekom het, sy skaduwee op sommige van hulle sou val. 16 Die volk het ook bymekaargekom uit die stede rondom Jerusalem, wat die siekes en die wat met onreine geeste getref het, versamel het, en hulle het almal gesond geword.

Handelinge 5: 29-32, Apostels gearresteer

29 Maar Petrus en die apostels het geantwoord: "Ons moet God eerder as mense gehoorsaam. 30 Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat u doodgemaak het deur hom aan 'n boom te hang. 31 God het hom aan sy regterhand verhoog as Leier en Verlosser, om berou te gee aan Israel en vergifnis van sondes. 32 En ons is getuies van hierdie dinge, en so is die Heilige Gees, wat God gegee het aan die wat Hom gehoorsaam is. "

Handelinge 5: 40-42, wat vervolging in die gesig staar

40 En toe hulle die apostels geroep het, het hulle hulle geslaan en hulle beveel om nie in die Naam van Jesus te praat nie, en laat hulle gaan. 41 Toe het hulle die teenwoordigheid van die raad verlaat, met blydskap dat hulle waardig geag word om die Naam van die Naam te onteer. 42 En elke dag, in die tempel en van huis tot huis, hulle het nie opgehou om te leer en te preek dat die Christus Jesus is nie.

Handelinge 6: 2-7, Keuring van assistente

En die twaalf het die volle getal van die dissipels ontbied en gesê: 'Dit is nie reg dat ons moet ophou om die woord van God om tafels te bedien nie. 3 Daarom, broers, kies onder julle sewe manne met goeie aansien, vol van die Gees en van wysheid, wat ons vir hierdie plig sal aanstel. 4 Maar ons sal ons toewy aan gebed en die bediening van die woord. " 5 En wat hulle gesê het, het die hele byeenkoms behaag, en hulle het Stephen gekies, 'n man vol geloof en uit die Heilige Gees, en Filippus, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nicolaus, 'n proseliet van Antiochië. 6 Dit het hulle voor die apostels gestel, en hulle het gebid en hulle die hande opgelê. 7 En die woord van God het verder toegeneem, en die aantal van die dissipels het baie in Jerusalem vermeerder, en baie van die priesters het gehoorsaam geword aan die geloof.

Deel 4, Stephen's Speech

Handelinge 7: 2-8, Abraham, Isak en Jakob

2 En Stephen het gesê: “Broers en vaders, luister na my. Die God van heerlikheid verskyn aan ons vader Abraham toe hy in Mesopotamië was, voordat hy in Haran gewoon het, 3 en vir hom gesê: Gaan uit jou land en uit jou familie en gaan na die land wat Ek jou sal wys. 4 Daarna het hy uit die land van die Chaldeërs gegaan en in Haran gewoon. En nadat sy vader gesterf het, het God hom daarvandaan weggeneem na hierdie land waarin u nou woon. 5 Tog het hy hom geen erfdeel daarin gegee nie, selfs nie 'n voetlengte nie, maar belowe om dit aan hom as besitting en aan sy nageslag ná hom te gee, alhoewel hy geen kind gehad het nie. 6 En God het hieroor gepraat - dat sy nageslag vreemdelinge sou wees in 'n land wat aan ander behoort, wat hulle tot slawe sou maak en hulle vierhonderd jaar sou teister. 7 'Maar ek sal die volk wat hulle dien, oordeel', het God gesê, 'en daarna sal hulle uitkom en my op hierdie plek aanbid.' 8 En hy het hom die verbond van die besnydenis gegee. En so het Abraham die vader van Isak geword en hom op die agtste dag besny, en Isak die vader van Jakob en Jakob van die twaalf aartsvaders.

Handelinge 7: 9-16, Josef

9 “En die aartsvaders, jaloers op Josef, het hom in Egipte verkoop; maar God was met hom 10 en het hom uit al sy verdrukkinge gered en hom guns en wysheid gegee voor Farao, die koning van Egipte, wat hom heerser gemaak het oor Egipte en oor sy hele huisgesin. 11 En daar was 'n hongersnood in die hele Egipte en Kanaän, en groot ellende, en ons vaders kon geen voedsel vind nie. 12 Maar toe Jakob hoor dat daar graan in Egipte is, het hy ons vaders uitgestuur tydens hulle eerste besoek. 13 En tydens die tweede besoek het Josef homself aan sy broers bekend gemaak, en die familie van Josef het aan Farao bekend geword. 14 En Josef stuur en roep sy vader Jakob en sy hele familie, altesaam vyf en sewentig. 15 En Jakob het afgegaan na Egipte, en hy het gesterwe, hy en ons vaders, 16 en hulle is teruggebring na Sigem en neergelê in die graf wat Abraham vir 'n som silwer by die seuns van Hamor in Sigem gekoop het.

Handelinge 7: 17-29, Moses en ballingskap in Egipte

17 “Maar toe die tyd van die belofte nader kom wat God aan Abraham gegee het, het die volk toegeneem en vermeerder in Egipte 18 totdat daar 'n ander koning oor Egipte opgestaan ​​het wat Josef nie geken het nie. 19 Hy het skerp met ons ras omgegaan en ons vaders gedwing om hul babas bloot te stel, sodat hulle nie aan die lewe gehou word nie. 20 In hierdie tyd is Moses gebore; en hy was pragtig in God se oë. En hy is drie maande grootgemaak in die huis van sy vader, 21 en toe hy ontbloot word, het die farao se dogter hom aangeneem en hom as haar eie seun grootgemaak. 22 En Moses was onderrig in al die wysheid van die Egiptenare, en hy was magtig in sy woorde en dade. 23 “Toe hy veertig jaar oud was, het dit in sy hart opgekom om sy broers, die kinders van Israel, te besoek. 24 En toe hy sien dat een van hulle 'n onreg aangedoen word, verdedig hy die onderdrukte man en wreek hom deur die Egiptenaar neer te slaan. 25 Hy het veronderstel dat sy broers sou verstaan ​​dat God hulle verlossing deur sy hand gee, maar hulle het dit nie verstaan ​​nie. 26 En die volgende dag verskyn hy aan hulle terwyl hulle twis en probeer om hulle te versoen en sê: 'Manne, julle is broers. Waarom maak julle mekaar verkeerd? ' 27 Maar die man wat sy naaste onreg aangedoen het, het hom opsy gesit en gesê: Wie het jou 'n owerste en regter oor ons aangestel? 28 Wil jy my doodmaak soos jy gister die Egiptenaar vermoor het? ' 29 By hierdie terugvoer het Moses gevlug en 'n ballingskap geword in die land Midian, waar hy die vader van twee seuns geword het.

Handelinge 7: 30-43, Moses en die uittog 

30 'En toe veertig jaar verby was, verskyn 'n engel aan hom in die wildernis van die berg Sinai, in 'n vuurvlam in 'n bos. 31 Toe Moses dit sien, was hy verbaas oor die gesig, en toe hy nader kom om te kyk, kom die stem van die Here: 32 'Ek is die God van julle vaders, die God van Abraham en van Isak en van Jakob.' En Moses bewe en durf nie kyk nie. 33 Toe sê die Here vir hom: Trek die skoene van jou voete af, want die plek waar jy staan, is heilige grond. 34 Ek het sekerlik die ellende van my volk in Egipte gesien en hulle kreun gehoor, en ek het afgekom om hulle te verlos. En nou, ek stuur u na Egipte. '

35 'Hierdie Moses, wat hulle verwerp het deur te sê:' Wie het jou 'n owerste en 'n regter gemaak? ' -hierdie man het God gestuur as heerser en verlosser deur die hand van die engel wat in die bos aan hom verskyn het. 36 Hierdie man het hulle gelei en veertig jaar lank wondere en tekens verrig in Egipte en by die Rooi See en in die wildernis. 37 Dit is die Moses wat vir die Israeliete gesê het, "God sal vir jou 'n profeet soos ek uit jou broers verwek' 38 Dit is die een wat in die gemeente in die woestyn was saam met die engel wat met hom gespreek het op die berg Sinai en met ons vaders. Hy het lewende orakels ontvang om aan ons te gee. 39 Ons vaders het geweier om hom te gehoorsaam, maar het hom opsy gesit, en in hul hart het hulle na Egipte gedraai, 40 en vir Aäron gesê: Maak vir ons gode wat voor ons uit sal gaan. Wat hierdie Moses betref wat ons uit Egipteland uitgelei het, ons weet nie wat van hom geword het nie.' 41 En hulle het in daardie dae 'n kalf gemaak en aan die afgod 'n offer gebring en was verheug oor die werke van hulle hande. 42 Maar God draai weg en gee hulle oor om die leër van die hemele te aanbid, soos daar in die boek van die profete staan: 'Het u vir my gedood diere en offers gedurende die veertig jaar in die woestyn, o huis van Israel? ? 43 U het die tent van Moloch en die ster van u god Rephan opgeneem, die beelde wat u gemaak het om te aanbid; en Ek sal julle in ballingskap na Babel toe stuur. '

Handelinge 7: 44-53, Verwerping van die profete 

44 'Ons vaders het die tent van getuie in die woestyn gehad, net soos hy wat met Moses gepraat het, hom beveel het om dit te maak, volgens die patroon wat hy gesien het. 45 Ons vaders het dit op hul beurt by Josua ingebring toe hulle die nasies wat God voor ons vaders verdryf het, onteien het. So was dit tot die dae van Dawid, 46 wat guns gevind het in die oë van God en gevra het om 'n woonplek vir die God van Jakob te vind. 47 Maar dit was Salomo wat vir hom 'n huis gebou het. 48 Tog woon die Allerhoogste nie in huise wat met die hand gemaak is nie, soos die profeet sê, 49 '' Die hemel is my troon, en die aarde is my voetbank. Watter soort huis sal jy vir my bou, sê die Here, of wat is my rusplek? 50 Het my hand nie al hierdie dinge gemaak nie? ' 51 'Julle mense met stywe nekke, onbesneden in hart en ore, weerstaan ​​altyd die Heilige Gees. Soos julle vaders gedoen het, so ook julle. 52 Wie van die profete het julle vaders nie vervolg nie? En hulle vermoor diegene wat vooraf die koms van die Regverdige aangekondig het, wat julle nou verraai en vermoor het, 53 julle wat die wet ontvang het soos deur engele afgelewer is en dit nie onderhou het nie. "

Handelinge 7: 54-60, steniging van Stefanus

54 En toe hulle hierdie dinge hoor, was hulle woedend, en hulle het hulle tande vir hom geslyp. 55 Maar hy, vol van die Heilige Gees, kyk na die hemel en sien die heerlikheid van God en Jesus staan ​​aan die regterhand van God. 56 En hy het gesê: 'Kyk, ek sien die hemele oopgaan en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan. " 57 Maar hulle skreeu met 'n harde stem, stop hul ore en jaag saam na hom. 58 Toe gooi hulle hom uit die stad uit en stenig hom. En die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam Saul. 59 En toe hulle Stefanus stenig, het hy uitgeroep: “Here Jesus, ontvang my gees.” 60 En op sy knieë val hy met 'n groot stem: "Here, hou hierdie sonde nie teen hulle nie." En toe hy dit gesê het, het hy aan die slaap geraak.

Deel 5, Prediking buite Jerusalem

Handelinge 8: 5-8, Filippus verkondig die Christus

5 Filippus het afgegaan na die stad Samaria en aan hulle die Christus verkondig. 6 En die skare het eenstemmig aandag gegee aan wat Philip sê, toe hulle hom hoor en die tekens sien wat hy doen. 7 Want onreine geeste het met 'n groot stem uitgeroep uit baie wat dit gehad het, en baie wat verlam of kreupel was, is genees. 8 Daar was dus baie vreugde in die stad.

Handelinge 8:12, Filippus se prediking

12 Maar toe hulle Filippus glo toe hy goeie nuus oor die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus, hulle is gedoop, beide mans en vroue.

Handelinge 8: 14-22, Samaria ontvang die woord van God

14 En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God ontvang het, stuur hulle Petrus en Johannes na hulle toe. 15 wat neergedaal en vir hulle gebid het om die Heilige Gees te ontvang, 16 want hy het nog nie op een van hulle geval nie, maar hulle is net gedoop in die Naam van die Here Jesus. 17 Toe hulle het hulle hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. 18 Nou toe Simon dit sien die Gees is gegee deur die oplegging van die hande van die apostels, hy het hulle geld aangebied, 19 en gesê: “Gee my ook hierdie krag, sodat elkeen op wie Ek lê my hande, mag die Heilige Gees ontvang. " 20 Maar Petrus sê vir hom: Mag u silwer saam met u vergaan, omdat u gedink het dat u die gawe van God met geld kan verkry! 21 U het geen deel of lot in hierdie saak nie, want u hart is nie reg voor God nie. 22 Bekeer u dus van hierdie boosheid van u en bid tot die Here dat, indien moontlik, die bedoeling van u hart u vergewe kan word.

Handelinge 8: 26-39, Filippus en die hofdienaar

26 Toe sê 'n engel van die Here vir Filippus: Staan op en gaan suidwaarts na die pad wat van Jerusalem af na Gasa gaan. Dit is 'n woestyn plek. 27 Toe staan ​​hy op en gaan. En daar was 'n Ethiopiër, 'n hofdienaar, 'n hofbeampte van Candace, koningin van die Ethiopiërs, wat verantwoordelik was vir al haar skat. Hy het na Jerusalem gekom om te aanbid 28 En hy het teruggekeer en op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees. 29 En die Gees sê vir Filippus: "Gaan heen en gaan saam met hierdie wa." 30 Toe hardloop Filippus na hom en hoor hoe hy die profeet Jesaja lees en vra: "Verstaan ​​u wat u lees?" 31 En hy het gesê: "Hoe kan ek, tensy iemand my lei?" En hy het Filippus uitgenooi om saam met hom te gaan sit. 32 Die Skrifgedeelte wat hy gelees het, was die volgende: 'Soos 'n skaap is hy na die slagting gelei en soos 'n lam voordat die skeerder stil is, sodat hy nie sy bek oopmaak nie. 33 In sy vernedering is geregtigheid hom geweier. Wie kan sy geslag beskryf? Want sy lewe is van die aarde weggeneem. ”

34 En die hofdienaar sê vir Filippus: "Oor wie, vra ek u, sê die profeet dit oor homself of oor iemand anders?" 35 Toe maak Filippus sy mond oop en begin met die Skrif die goeie nuus oor Jesus. 36 En terwyl hulle langs die pad kom, kom hulle by water, en die eunug sê: 'Kyk, hier is water! Wat verhinder my om gedoop te word? " 38 En hy beveel die wa om te stop, en hulle het albei in die water gegaan, Filippus en die hofdienaar, en hy het hom gedoop. 39 En toe hulle uit die water opklim, het die Gees van die Here Filippus weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie en verder gegaan met vreugde.

Deel 6, Bekering van Saul (Paulus)

Handelinge 9: 1-9, Visie op die pad na Damaskus

1 Maar Saulus, wat steeds dreigemente en moord teen die dissipels van die Here inasem, het na die hoëpriester gegaan 2 en het hom gevra om briewe aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy iets van die Weg, mans of vroue, sou hy hulle geboei na Jerusalem kon bring. 3 Terwyl hy verder gaan, nader hy Damaskus, en skielik skyn 'n lig uit die hemel om hom. 4 En toe hy op die grond val, hoor hy 'n stem wat vir hom sê: "Saul, Saul, waarom vervolg jy my?" 5 En hy sê: Wie is U, Here? En hy het gesê: 'Ek is Jesus, wat jy vervolg. 6 Maar staan ​​op en gaan die stad binne, en julle sal gesê word wat julle moet doen. ” 7 Die mans wat saam met hom op reis was, staan ​​sprakeloos en hoor die stem, maar sien niemand nie. 8 Saul het van die grond af opgestaan, en alhoewel sy oë oopgegaan het, het hy niks gesien nie. En hulle het hom aan die hand gelei en hom na Damaskus gebring. 9 En drie dae lank was hy sonder sig en het nie geëet of gedrink nie.

Handelinge 9: 10-19, Saulus kry weer sig, word vervul met die Heilige Gees en word gedoop

10 Nou was daar 'n dissipel in Damaskus met die naam Ananias. Die Here sê vir hom in 'n visioen: "Ananias." En hy sê: Hier is ek, Here. 11 En die Here sê vir hom: Staan op en gaan na die straat met die naam Straight, en soek in die huis van Judas 'n man van Tarsus met die naam Saul, want kyk, hy bid: 12 en hy het in 'n gesig 'n man met die naam Ananias sien inkom en sien lê sy hande op hom sodat hy weer kan sien. " 13 Maar Ananias antwoord: “Here, ek het by baie van hierdie man gehoor hoeveel kwaad hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het. 14 En hier het hy die gesag van die owerpriesters om almal te bind wat u naam aanroep. ” 15 Maar die Here sê vir hom: Gaan, want hy is 'n uitverkore instrument van my om my naam voor die heidene en konings en die kinders van Israel te dra. 16 Want ek sal hom wys hoeveel hy moet ly ter wille van my naam. ” 17 En Ananias het weggegaan en die huis binnegegaan. En sy hande op hom lê Hy het gesê: “Broer Saul, die Here Jesus wat aan u verskyn het op die pad waarmee u gekom het, het my gestuur, sodat u weer kan sien en vervul word met die Heilige Gees. " 18 En dadelik val daar iets soos skubbe uit sy oë, en hy kry weer sy sig. Toe staan ​​hy op en is gedoop; 19 en hy het voedsel geneem, en hy is versterk. Hy was etlike dae saam met die dissipels in Damaskus.

Handelinge 9: 20-22, Saulus begin preek

20 En dadelik het hy Jesus in die sinagoges uitgeroep en gesê:Hy is die Seun van God. " 21 En almal wat hom gehoor het, was verbaas en het gesê: “Is dit nie die man wat in Jerusalem verwoesting geslaan het van dié wat hierdie naam aangeroep het nie? En het hy nie hierheen gekom om hulle geboeid voor die owerpriesters te bring nie? ” 22 Maar Saul het al hoe sterker geword en die Jode wat in Damaskus gewoon het, beskaam deur te bewys dat Jesus die Christus was.

Handelinge 9:31, Kerkgroei

31 Die kerk in die hele Judea en Galilea en Samaria het dus vrede gehad en word opgebou. En wandel in die vrees van die Here en in die troos van die Heilige Gees, dit vermeerder.

Deel 7, Heidene, hoor die goeie nuus

Handelinge 10: 34-43, Petrus preek vir die heidene

34 Toe maak Petrus sy mond oop en sê: 'Ek verstaan ​​dit werklik God toon geen partydigheid nie, 35 maar in elke nasie is elkeen wat hom vrees en doen wat reg is, vir hom aanvaarbaar. 36 Wat die woord betref wat hy na Israel gestuur het, en die goeie nuus daarvan verkondig het vrede deur Jesus Christus (hy is die Here van almal), 37 julle weet self wat in die hele Judea gebeur het, begin vanaf Galilea na die doop wat Johannes verkondig het: 38 hoe God Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf het. Hy het goed gedoen en almal genees wat deur die duiwel onderdruk is, want God was met hom. 39 En ons is getuies van alles wat hy gedoen het, sowel in die land van die Jode as in Jerusalem. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan 'n boom te hang, 40 maar God het hom op die derde dag opgewek en hom laat verskyn, 41 nie vir al die mense nie, maar vir ons wat deur God gekies is as getuies, wat saam met hom geëet en gedrink het nadat hy uit die dood opgestaan ​​het. 42 En hy het ons beveel om vir die mense te preek en te getuig dat dit die een is wat deur God aangestel is om te oordeel oor die lewendes en die dooies. 43 Vir hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo vergifnis van sondes deur sy naam ontvang. "

Handelinge 10: 44-48, Die Heilige Gees val op die heidene

44 Terwyl Petrus nog hierdie dinge gesê het, die Heilige Gees val op almal wat die woord gehoor het. 45 En die gelowiges uit die besnedenes wat saam met Petrus gekom het, was verbaas omdat die gawe van die Heilige Gees is uitgestort uit selfs op die heidene. 46 Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God prys. Toe verklaar Petrus, 47 "Kan iemand water weerhou om hierdie mense te doop, wat die Heilige Gees ontvang het net soos ons? " 48 En hy het hulle beveel om gedoop te word in die naam van Jesus Christus. Toe vra hulle hom om 'n paar dae te bly.

Handelinge 11: 1-18, Petrus getuig oor die heidene

1 Nou hoor die apostels en die broers in die hele Judea dat die heidene ook die woord van God ontvang het. 2 Toe Petrus na Jerusalem opgaan, het die besnydenispartytjie hom egter gekritiseer en gesê: 3 “Julle het na onbesnedenes gegaan en saam met hulle geëet.” 4 Maar Petrus begin en verduidelik dit aan hulle in volgorde: 5 'Ek was in die stad Joppe besig om te bid, en in 'n beswyming het ek 'n gesig gesien, iets soos 'n groot laken wat neerdaal uit die hemel in sy vier hoeke, en dit kom na my toe. 6 As ek dit noukeurig bekyk, het ek diere en roofdiere en reptiele en voëls van die lug gesien. 7 En ek het 'n stem vir my hoor sê: Staan op, Petrus; maak dood en eet. ' 8 Maar ek het gesê: 'Allermins, Here; want niks ongewoons of onreins het ooit in my mond gekom nie. ' 9 Maar die stem antwoord 'n tweede keer uit die hemel: 'Wat God rein gemaak het, moet dit nie algemeen noem nie.' 10 Dit het drie keer gebeur, en alles is weer in die hemel opgetrek. 11 En kyk, op die oomblik kom daar drie manne by die huis waarin ons was, na my gestuur uit Cesarea. 12 En die Gees het vir my gesê om saam met hulle te gaan, sonder om 'n onderskeid te maak. Hierdie ses broers het my ook vergesel, en ons het die man se huis binnegegaan. 13 En hy het ons vertel hoe hy die engel in sy huis sien staan ​​het: 'Stuur na Joppe en bring Simon wat Petrus genoem word; 14 hy sal vir jou 'n boodskap bekend maak waardeur jy gered sal word, jy en jou hele huisgesin' 15 Toe ek begin praat, die Heilige Gees het op hulle geval net soos op ons aan die begin. 16 En ek het die woord van die Here onthou, hoe hy gesê het:Johannes het met water gedoop, maar jy sal met die Heilige Gees gedoop word' 17 As God dan dieselfde gawe aan hulle gegee het as wat Hy ons gegee het toe ons in die Here Jesus Christus geglo het, wie was ek dan dat ek in God se pad kon staan? ” 18 Toe hulle hierdie dinge hoor, raak hulle stil. En hulle verheerlik God en sê:Dan het God ook aan die heidene bekering gegee wat tot lewe lei. "

Deel 8, Vroeë prediking van Paulus

Handelinge 13: 1-3, stuur na die bediening

1 Nou was daar in die kerk in Antiochië profete en leraars, Barnabas, Simeon wat Niger genoem is, Lucius van Cirene, Manaen 'n lewenslange vriend van Herodes die tetrarch en Saul. 2 Terwyl hulle het die Here aanbid en gevas, het die Heilige Gees gesê, "Sonder vir my Barnabas en Saul af vir die werk waarna ek hulle geroep het." 3 Dan na vas en bid hulle lê hulle hande op hulle en hulle weggestuur.

Handelinge 13: 8-11, teregwysing van 'n teëstander

8 Maar Elymas, die towenaar (want dit is die betekenis van sy naam) het hulle teëgestaan ​​en probeer om die prokonsul van die geloof af te keer. 9 Maar Saulus, wat ook Paulus genoem is, gevul met die Heilige Gees, kyk stip na hom 10 en gesê: “U seun van die duiwel, u vyand van alle geregtigheid, vol bedrog en boosheid, sal u nie ophou om die reguit paaie van die Here krom te maak nie? 11 En nou, kyk, die hand van die Here is op u, en u sal blind wees en 'n tyd lank nie die son kan sien nie. ” Onmiddellik het mis en duisternis op hom geval, en hy het rondgesoek na mense om hom aan die hand te lei.

Handelinge 13: 16-25, Prediking oor die profete

“Israeliete en julle wat God vrees, luister. 17 Die God van hierdie volk Israel het ons vaders gekies en die volk groot gemaak tydens hul verblyf in Egipteland, en met 'n opgehefde arm het hy hulle daaruit gelei. 18 En omtrent veertig jaar lank het hy hulle in die wildernis verdra. 19 En nadat hy sewe nasies in die land Kanaän vernietig het, het hy hulle land as erfdeel aan hulle gegee. 20 Dit alles het ongeveer 450 jaar geneem. En daarna het hy hulle regters gegee tot die profeet Samuel. 21 Toe vra hulle 'n koning, en God het hulle vir Saul, die seun van Kis, 'n man uit die stam van Benjamin, veertig jaar lank gegee. 22 En toe hy hom verwyder het, het hy Dawid as koning van hulle laat opstaan, van wie hy getuig het en gesê: 'Ek het 'n man na my hart by Dawid, die seun van Isai, gevind.' 23 Uit hierdie nageslag van hierdie man het God 'n Verlosser, Jesus, na Israel gebring, soos hy belowe het. 24 Voor sy koms het Johannes 'n doop van bekering aan die hele Israel verkondig. 25 En toe Johannes besig was met sy kursus, het hy gesê: 'Wat dink jy is ek? Ek is nie hy nie. Nee, maar kyk, daar kom een ​​na my, die sandale van wie se voete ek nie waardig is om los te maak nie. '

Handelinge 13: 26-35, Prediking oor Jesus wat uit die dood opgewek is

26 “Broers, seuns van die familie van Abraham en diegene onder julle wat God vrees, is die boodskap van hierdie verlossing aan ons gestuur. 27 Vir diegene wat in Jerusalem woon en hulle heersers, omdat hulle hom nie herken het nie of die uitsprake van die profete verstaan ​​het, wat elke sabbat gelees word, het hulle vervul deur hom te veroordeel. 28 En hoewel hulle geen skuld in die dood gevind het nie, het hulle Pilatus gevra om hom tereg te stel. 29 En nadat hulle alles uitgevoer het wat van hom geskryf was, het hulle hom van die boom afgehaal en in 'n graf neergelê. 30 Maar God het hom uit die dood opgewek, 31 en vir baie dae verskyn hy aan die wat saam met hom gekom het van Galilea na Jerusalem, wat nou sy getuies vir die volk is. 32 En ons bring u die goeie nuus dat wat God aan die vaders beloof het, 33 dit het Hy vir ons, hulle kinders, vervul deur Jesus groot te maak, soos ook in die tweede Psalm staan: 'U is my Seun, vandag het ek U verwek.' 34 En wat die feit betref dat hy hom uit die dood opgewek het, nie meer om tot korrupsie terug te keer nie, het hy op hierdie manier gesê: '' Ek sal u die heilige en vaste seëninge van Dawid gee. ' 35 Daarom sê hy ook in 'n ander psalm, ''U sal nie toelaat dat u Heilige korrupsie sien nie'

Handelinge 13: 36-41, Vergifnis deur Christus

36 Want nadat Dawid in sy eie geslag die doel van God gedien het, raak hy aan die slaap en lê by sy vaders en sien korrupsie, 37 maar hy wat deur God opgewek is, het geen verderf gesien nie. 38 Laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hierdie mens vergifnis van sondes aan julle verkondig word, 39 en deur hom is elkeen wat glo, bevry van alles waarvan jy nie deur die wet van Moses bevry kon word nie. 40 Pas dus op dat dit wat in die profete gesê word, sou gebeur: 41 '' Kyk, spotters, wees verstom en vergaan; want Ek doen 'n werk in jou dae, 'n werk wat jy nie sal glo nie, selfs as iemand dit vir jou sê. '

Handelinge 13: 44-49, Sending aan die heidene

44 Die volgende sabbat het byna die hele stad vergader om die woord van die Here te hoor. 45 Maar toe die Jode die skare sien, was hulle vol jaloesie en het hulle begin weerspreek wat Paulus gesê het, en hom beledig. 46 En Paulus en Barnabas het vrymoedig gespreek en gesê:Dit was nodig dat die woord van God eers aan u gespreek word. Aangesien julle dit eenkant toe steek en julleself nie die ewige lewe waardig ag nie, kyk, ons wend ons tot die heidene. 47 Want so het die Here ons beveel en gesê: 'Ek het julle 'n lig gemaak vir die heidene, sodat julle redding kan bring tot aan die eindes van die aarde. "" 48 En toe die heidene dit hoor, het hulle die woord van die Here begin verheug en verheerlik, en almal wat tot die ewige lewe aangestel is, het geglo. 49 En die woord van die Here het oor die hele gebied versprei.

Handelinge 14: 13-15, bestraffing van heidendom

13 En die priester van Zeus, wie se tempel by die ingang van die stad was, het osse en kranse na die poorte gebring en wou saam met die skare offer bring. 14 Maar toe die apostels Barnabas en Paulus daarvan hoor, het hulle hulle klere geskeur en in die skare uitgestorm en uitgeroep: 15 'Manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is ook mans, van dieselfde aard by u, en ons bring u goeie nuus, dit jy moet van hierdie ydele dinge terugkeer na 'n lewende God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het.

Handelinge 14: 19-22, steniging van Paulus

19 Maar Jode kom uit Antiogië en Ikonium, en nadat hulle die skare oortuig het, stenig hulle Paulus en sleep hom uit die stad, veronderstel dat hy dood is. 20 Maar toe die dissipels by hom kom, het hy opgestaan ​​en die stad binnegegaan, en die volgende dag het hy saam met Barnabas na Derbe gegaan. 21 Toe hulle die evangelie aan die stad verkondig het en baie dissipels gemaak het, keer hulle terug na Listra en na Ikonium en na Antiochië, 22 versterk die siele van die dissipels, hulle aanmoedig om in die geloof voort te gaan en te sê dat ons deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God moet ingaan.

Deel 9, The Jerusalem Council

Handelinge 15: 6-11 oor die besnydenis van heidene

6 Die apostels en die ouderlinge was bymekaar om hierdie saak te oorweeg. 7 En nadat daar baie gedebatteer was, het Petrus opgestaan ​​en vir hulle gesê: “Broeders, julle weet dat God in die vroeë dae 'n keuse onder julle gemaak het dat die heidene deur my mond die woord van die evangelie moes hoor en moes glo. 8 En God, wat die hart ken, het vir hulle getuig deur aan hulle die Heilige Gees te gee net soos aan ons, 9 en hy het geen onderskeid gemaak tussen ons en hulle nie, hulle harte gereinig het deur geloof. 10 So daarom, waarom stel jy God op die proef deur 'n juk op die nek van die dissipels te plaas wat nie ons vaders of ons kon dra nie? 11 Maar ons glo dat ons gered sal word deur die genade van die Here Jesus, net soos hulle sal. "

Handelinge 15: 12-21, Besluit van die Raad

12 En die hele vergadering word stil, en hulle luister na Barnabas en Paulus terwyl hulle vertel watter tekens en wonders God deur hulle onder die heidene gedoen het. 13 Nadat hulle klaar gepraat het, antwoord James: “Broers, luister na my. 14 Simeon het vertel hoe God die heidene die eerste keer besoek het, om 'n volk vir sy naam te neem. 15 En hiermee stem die woorde van die profete ooreen, net soos daar geskrywe is: 16 '' Hierna sal ek terugkeer en die tent van Dawid wat geval het, herbou; Ek sal sy puinhope herbou, en ek sal dit herstel, 17 sodat die oorblyfsel van die mensdom die Here kan soek, en al die heidene wat my naam genoem word, spreek die Here, wat hierdie dinge maak 18 bekend van ouds. ' 19 Daarom is my oordeel dit ons moet die mense van die heidene wat hulle tot God bekeer, nie benadeel nie, 20 maar moet aan hulle skryf om hulle te onthou van die dinge wat deur afgode besoedel is, en van seksuele onsedelikheid, en van wat verwurg is, en van bloed. 21 Want van oudsher af het Moses in elke stad diegene gehad wat hom verkondig, want hy word elke sabbat gelees in die sinagoges. "

Handelinge 15: 22-29, Brief aan nie-Joodse gelowiges

2 Toe was dit goed vir die apostels en die ouderlinge, met die hele kerk, om manne uit hulle te kies en saam met Paulus en Barnabas na Antiogië te stuur. Hulle het Judas met die naam Barsabbas gestuur, en Silas, die leiers onder die broers, 23 met die volgende brief: “Die broers, beide die apostels en die ouderlinge, groete aan die broers wat uit die heidene in Antiochië en Sirië en Cilicië is. 24 Aangesien ons gehoor het dat sommige mense van ons uitgegaan het en u met woorde gepla het, het u u gemoed ontstel, alhoewel ons hulle geen instruksies gegee het nie, 25 dit was vir ons goed om, nadat ons dit eens was, mense te kies en saam met ons geliefde Barnabas en Paulus na u te stuur, 26 mans wat hul lewens gewaag het vir die naam van onse Here Jesus Christus. 27 Ons het daarom Judas en Silas gestuur, wat self mondelings tot u dieselfde dinge sal vertel. 28 vir dit was goed vir die Heilige Gees en vir ons om geen groter las op julle te lê as hierdie vereistes nie: 29 dat jy jou onthou van wat aan afgode geoffer is, en van bloed, en van wat verwurg is, en van seksuele onsedelikheid. As u u daarvan weerhou, sal dit goed gaan. Vaarwel. ”

Deel 10, Bediening van Paulus

Handelinge 16: 16-18, 'n gees van waarsêery uitdryf

16 Toe ons na die gebedsplek gaan, word ons ontmoet deur 'n slavin wat 'n waarsêery gehad het en haar eienaars baie wins gemaak het deur waarsêery. 17 Sy het Paulus en ons gevolg en uitgeroep: “Hierdie manne is diensknegte van die Allerhoogste God, wat julle die weg tot redding verkondig.” 18 En dit het sy vir baie dae aangehou. Toe Paulus baie kwaad geword het, draai hy om en sê vir die gees: “Ek beveel u in die naam van Jesus Christus om uit haar te kom. ” En dit het presies daardie uur uitgekom.

Handelinge 16: 25-34, Filippynse tronkbewaarder se bekering

25 Omstreeks middernag bid Paulus en Silas en sing lofliedere tot God, en die gevangenes luister na hulle, 26 en skielik was daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskud het. En onmiddellik is al die deure oopgemaak, en almal se band is losgemaak. 27 Toe die tronkbewaarder wakker word en sien dat die tronkdeure oop is, het hy sy swaard getrek en was op die punt om homself dood te maak, veronderstel dat die gevangenes ontsnap het. 28 Maar Paulus roep met 'n groot stem: "Moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier." 29 En die tronkbewaarder roep ligte aan en jaag in, en sidderend van vrees val hy voor Paulus en Silas neer. 30 Daarna het hy hulle na vore gebring en gesê: "Menere, wat moet ek doen om gered te word?" 31 En hulle het gesê: 'Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. " 32 En hulle het die woord van die Here aan hom en aan almal wat in sy huis was, gespreek. 33 En Hy neem hulle dieselfde uur van die nag en was hulle wonde; en hy is dadelik gedoop, hy en sy hele gesin. 34 Daarna het hy hulle na sy huis gebring en kos voor hulle neergesit. En hy was saam met sy hele huisgesin bly dat hy in God geglo het.

Handelinge 17: 1-3, Prediking in Thessalonika

En toe hulle deur Amfipolis en Apollonia reis, kom hulle na Thessalonika, waar daar 'n sinagoge van die Jode was. 2 En Paulus het ingegaan, soos sy gewoonte was, en op drie sabbatsdae het hy met hulle uit die Skrif geredeneer, 3 verduidelik en bewys dit dit was nodig dat die Christus moes ly en opstaan ​​uit die dooden gesê: "Hierdie Jesus, wat ek aan julle verkondig, is die Christus. "

Handelinge 17: 22-31, Paulus in Athene

22 Paulus staan ​​dus te midde van die Areopagus en sê: “Manne van Athene, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. 23 Want terwyl ek verbygaan en die voorwerpe van u aanbidding waarneem, vind ek ook 'n altaar met die opskrif: 'Aan die onbekende god.' Wat u daarom as onbekend aanbid, verkondig ek aan u. 24 Die God wat die wêreld en alles daarin gemaak het, die Heer van hemel en aarde, woon nie in tempels wat deur die mens gemaak is nie, 25 Hy word ook nie deur mensehande bedien nie, asof hy iets nodig het, omdat hy self die hele mensdom lewe en asem en alles gee. 26 En hy het uit een mens elke nasie van die mensdom gemaak om op die hele aarde te woon, na die vasgestelde tydperke en die grense van hul woonplek, 27 dat hulle God moet soek en hulle miskien na hom toe voel en hom vind. Tog is hy eintlik nie ver van elkeen van ons nie, 28 vir "'In hom leef en beweeg ons en bestaan ​​ons'; soos selfs sommige van u eie digters gesê het: '' Want ons is inderdaad sy nageslag. ' 29 Omdat ons dan God se nageslag is, behoort ons nie te dink dat die goddelike wese soos goud of silwer of klip is nie, 'n beeld wat gevorm word deur die kuns en verbeelding van die mens. 30 Die tye van onkunde het God oor die hoof gesien, maar nou beveel hy alle mense oral om hulle te bekeer, 31 omdat hy 'n dag vasgestel het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het; en hiervan het hy aan almal die versekering gegee deur hom uit die dood op te wek. "

Handelinge 18: 5-11, Paulus in Korinte

5 Toe Silas en Timoteus uit Masedonië aankom, was Paulus besig met die woord en getuig dit vir die Jode die Christus was Jesus. 6 En toe hulle hom teëgestaan ​​en beledig het, skud hy sy klere uit en sê vir hulle: “Laat julle bloed op julle kop wees! Ek is onskuldig. Van nou af sal ek na die heidene gaan. ” 7 En hy het daar weggegaan en gegaan na die huis van 'n man met die naam Titius Justus, 'n aanbidder van God. Sy huis was langs die sinagoge. 8 Crispus, die heerser van die sinagoge, het saam met sy hele huisgesin in die Here geglo. En baie van die Korintiërs hoor Paulus geglo en is gedoop. 9 En die Here het een aand in 'n gesig vir Paulus gesê: "Moenie bang wees nie, maar spreek en swyg nie. 10 want Ek is met jou, en niemand sal jou aanval om jou skade aan te doen nie, want ek het baie mense in hierdie stad wat my volk is. ” 11 En hy het 'n jaar en ses maande gebly en die woord van God onder hulle geleer.

Handelinge 18: 24-28, Apollos in Efese

24 Nou kom 'n Jood met die naam Apollos, 'n boorling van Alexandrië, na Efese. Hy was 'n welsprekende man, bekwaam in die Skrif. 25 Hy was onderrig in die weg van die Here. En omdat hy vurig van gees was, het hy die dinge aangaande Jesus akkuraat gepraat en geleer, hoewel hy slegs die doop van Johannes geken het. 26 Hy begin met vrymoedigheid in die sinagoge praat, maar toe Priscilla en Aquila hom hoor, neem hulle hom eenkant en verduidelik hom die weg van God meer akkuraat. 27 En toe hy na Achaia wou gaan, moedig die broers hom aan en skryf aan die dissipels om hom te verwelkom. Toe hy aankom, het hy diegene wat deur genade geglo het, baie gehelp 28 want hy het die Jode in die openbaar kragtig weerlê deur die Skrif dat die Christus Jesus was.

Handelinge 19: 1-10, Paulus in Efese

1 En toe Apollos in Korinte was, het Paulus deur die binneland gegaan en na Efese gekom. Daar kry hy 'n paar dissipels. 2 En hy sê vir hulle: 'Het u die Heilige Gees ontvang toe u geglo het?? ” En hulle sê: "Nee, ons het nie eers gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie." 3 En hy het gesê: "Waarin is u dan gedoop?" Hulle het gesê: “In die doop van Johannes.” 4 En Paulus het gesê: 'Johannes het gedoop met die doop van bekering en vir die mense gesê om te glo in die een wat ná hom sou kom, dit wil sê Jesus. " 5 Toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. 6 En toe Paulus hulle die hande oplê, kom die Heilige Gees oor hulle, en hulle begin in tale spreek en profeteer8 En hy het die sinagoge binnegegaan en drie maande lank met vrymoedigheid gepraat, geredeneer en hulle oortuig oor die koninkryk van God. 9 Maar toe sommige hardkoppig geword het en in ongeloof voortgegaan het, het hulle kwaad gepraat die Weg voor die gemeente het hy hulle teruggetrek en die dissipels saamgeneem en daagliks in die saal van Tyrannus geredeneer. 10 Dit het twee jaar lank voortgeduur, sodat al die inwoners van Asië die woord van die Here gehoor het, sowel Jode as Grieke.

Handelinge 20: 17-35, Paulus se laaste woorde aan die ouderlinge in Efese

17 Nou stuur hy van Milete na Efese en roep die ouderlinge van die kerk om na hom te kom. 18 En toe hulle na hom toe kom, sê hy vir hulle: “Julle weet self hoe ek die hele tyd onder julle gelewe het vanaf die eerste dag dat ek in Asië gestap het, 19 om die Here te dien met alle nederigheid en met trane en met beproewinge wat met my gebeur het deur die komplotte van die Jode; 20 hoe het ek nie daarvan teruggekeer om vir julle iets bekend te maak wat winsgewend was en julle in die openbaar en van huis tot huis te leer nie, 21 getuig vir Jode sowel as vir Grieke van bekering tot God en geloof in ons Here Jesus Christus. 22 En nou, kyk, ek gaan na Jerusalem, beperk deur die Gees, sonder om te weet wat daar met my sal gebeur, 23 behalwe dat die Heilige Gees vir my in elke stad getuig dat gevangenisstraf en ellende op my wag. 24 Maar ek ag my lewe van geen waarde of so kosbaar vir myself nie, as ek maar net my loopbaan en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, kan voltooi, om te getuig van die evangelie van die genade van God. 25 En nou, kyk, ek weet dat niemand van julle onder wie ek rondgetrek het nie die koninkryk verkondig sal my gesig weer sien. 26 Daarom getuig ek vandag vir julle dat ek onskuldig is aan die bloed van almal, 27 want ek wou nie die hele raad van God aan julle verkondig nie. 28 Let goed op julleself en op die hele kudde waarin die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om te sorg vir die kerk van God, wat hy met sy eie bloed verkry het (* die eie bloed)29 Ek weet dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom wat die kudde nie spaar nie; 30 en onder u self sal daar manne opstaan ​​wat verdraaide dinge spreek om die dissipels agter hulle aan te trek. 31 Wees dus waaksaam en onthou dat ek drie jaar lank nie opgehou het om elke dag met trane te vermaan nie. 32 En nou prys ek u by God en by die woord van sy genade, wat jou kan opbou en jou die erfenis kan gee onder almal wat geheilig word. 33 Ek het niemand se silwer of goud of klere begeer nie. 34 Julle weet self dat hierdie hande my behoeftes en diegene wat by my was, bedien het. 35 In alle dinge het ek jou gewys dat ons deur hard te werk op hierdie manier die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, hoe hy self gesê het, 'Dit is meer geseënd om te gee as om te ontvang. ""

* Die meeste vertalings, insluitend ESV, verkeerd vertaal Handelinge 20:28. Die vroegste Alexandriese manuskripte en die Critical Greek Text (NA-28) lui: "Kerk van God wat hy deur sy eie bloed gekoop het." Later lees die Bisantynse manuskripte: "Kerk van die Here en God wat hy uit eie bloed gekoop het." Hieronder is die COM (Comprehensive New Testament) vertaling van hierdie vers gebaseer op die kritiese teks wat die vroegste Griekse manuskripte weerspieël.

Handelinge 20:28 (KOM), Vertaling gebaseer op die vroegste manuskripte

28 Pas op vir julleself en vir die hele kudde, waaronder die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het: kerk van God wat hy met sy eie bloed verkry het.

Handelinge 22: 6-16, oor sy bekering

6 'Terwyl ek onderweg was en naby Damaskus kom, skyn 'n groot lig uit die hemel skielik om my. 7 En ek val op die grond en hoor 'n stem wat vir my sê: 'Saul, Saul, waarom vervolg jy my?' 8 En ek antwoord: Wie is U, Here? En hy het vir my gesê: 'Ek is Jesus van Nasaret, wat jy vervolg. ' 9 En die wat by my was, sien die lig, maar verstaan ​​nie die stem van die een wat met my spreek nie. 10 En ek het gesê: 'Wat moet ek doen, Here?' En die Here het vir my gesê: 'Staan op, en gaan na Damaskus, en daar sal jou vertel word alles wat jy moet doen.' 11 En omdat ek vanweë die helderheid van daardie lig nie kon sien nie, is ek deur die hand gelei deur die wat by my was, en het ek in Damaskus gekom. 12 'En een Ananias, 'n vroom man volgens die wet, waarvan al die Jode wat daar gewoon het goed gepraat het, 13 het na my toe gekom en by my gestaan ​​en vir my gesê: 'Broer Saul, ontvang u sig.' En op daardie selfde uur het ek my gesig gesien en hom gesien. 14 En hy het gesê: 'Die God van ons vaders het u aangestel om sy wil te ken, om die Regverdige te sien en om 'n stem uit sy mond te hoor; 15 want jy sal vir hom 'n getuie wees van alles wat jy gesien en gehoor het. 16 En nou, hoekom wag jy? Staan op en word gedoop en was u sondes af en roep sy naam aan'

Handelinge 23: 6-10, Paulus voor die Raad

6 Toe Paulus besef dat die een deel Sadduseërs en die ander Fariseërs was, het hy in die raad uitgeroep: “Broeders, ek is 'n Fariseër, 'n seun van Fariseërs. Dit is met betrekking tot die hoop en die opstanding van die dooies dat ek teregstaan. ” 7 En toe hy dit gesê het, ontstaan ​​daar 'n meningsverskil tussen die Fariseërs en die Sadduseërs, en die vergadering was verdeeld. 8 Want die Sadduseërs sê dat daar geen opstanding is nie, geen engel of gees nie, maar die Fariseërs erken hulle almal. 9 Toe het 'n groot geskreeu ontstaan, en sommige van die skrifgeleerdes van die Fariseërs se party het opgestaan ​​en skerp gestry: 'Ons vind niks verkeerd in hierdie man nie. Wat as 'n gees of 'n engel met hom praat? ” 10 En toe die onenigheid gewelddadig geword het, het die tribunus, wat bang was dat Paulus deur hulle verskeur sou word, die soldate beveel om af te gaan en hom met geweld uit hulle midde weg te neem en in die kaserne te bring.

Handelinge 24: 14-21, Paulus voor Felix

14 Maar dit bely ek aan u, dat volgens die Wegwat hulle 'n sekte noem, Ek aanbid die God van ons vaders, en glo alles wat deur die wet neergelê is en in die profete geskryf is, 15 met 'n hoop op God, wat hierdie manne self aanvaar, dat daar 'n opstanding sal wees van sowel die regverdige as die onregverdiges. 16 Daarom probeer ek altyd om 'n skoon gewete te hê teenoor God en die mens. 17 Na 'n paar jaar het ek gekom om aalmoese vir my volk te bring en om offers te bring. 18 Terwyl ek hiermee besig was, het hulle my in die tempel gereinig gevind, sonder enige menigte of rumoer. Maar sommige Jode uit Asië— 19 hulle behoort hier voor u te wees en 'n beskuldiging te maak as hulle iets teen my het. 20 Of laat hierdie manne self sê watter oortreding hulle gevind het toe ek voor die raad gestaan ​​het, 21 behalwe hierdie een ding wat ek uitgeroep het terwyl ek tussen hulle gestaan ​​het: 'Dit is met betrekking tot die opstanding van die dooies dat ek vandag voor u verhoor word. '”

Handelinge 26: 4-8, Paulus se verweer

4 'My lewenswyse vanaf my jeug, wat van die begin af onder my eie nasie en in Jerusalem was, is deur alle Jode bekend. 5 Hulle weet al lankal, as hulle bereid is om te getuig, dat ek volgens die strengste party van ons godsdiens as 'n Fariseër geleef het. 6 En nou staan ​​ek hier tereg as gevolg van my hoop op die belofte wat God aan ons vaders gemaak het, 7 waartoe ons twaalf stamme hoop om te bereik, terwyl hulle dag en nag ernstig aanbid. En vir hierdie hoop word ek beskuldig deur Jode, o koning! 8 Waarom word dit deur enigeen van julle ongelooflik gedink dat God die dooies opwek??

Handelinge 26: 12-23, Paulus se getuienis van sy bekering

12 'In hierdie verband reis ek met die gesag en opdrag van die owerpriesters na Damaskus. 13 Middag, o koning, sien ek onderweg 'n lig uit die hemel, helderder as die son, wat om my skyn en diegene wat saam met my reis. 14 En toe ons almal op die grond val, hoor ek 'n stem wat vir my in die Hebreeuse taal sê: 'Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dit is moeilik vir jou om teen die grappe te skop. ' 15 En ek het gesê: 'Wie is U, Here?' En die Here het gesê: Ek is Jesus wat jy vervolg. 16 Maar staan ​​op en staan ​​op julle voete, want Ek het hiervoor aan julle verskyn om julle as dienskneg aan te stel en te getuig van die dinge waarin julle My gesien het en vir die waarin Ek aan julle sal verskyn, 17 verlos u van u volk en van die heidene - na wie ek u stuur 18 om hulle oë oop te maak, sodat hulle kan draai van duisternis na lig en van die mag van Satan tot God, sodat hulle vergewing van sondes kan ontvang en 'n plek kan kry onder die wat geheilig word deur geloof in My' 19 “Daarom, o koning Agrippa, was ek nie ongehoorsaam aan die hemelse gesig nie, 20 maar eers verkondig aan die in Damaskus, daarna in Jerusalem en in die hele Judea, en ook aan die heidene, dat hulle hul moet bekeer en hulle tot God bekeer en dade verrig in ooreenstemming met hul bekering. 21 Om hierdie rede het die Jode my in die tempel gegryp en my probeer doodmaak. 22 Tot vandag toe het ek die hulp van God gekry, en ek staan ​​hier en getuig van klein en groot, en sê niks anders as wat die profete en Moses gesê het: 23 dat die Christus moet ly en dat hy, as die eerste wat uit die dood opgestaan ​​het, lig sou verkondig aan ons mense en aan die heidene. "

Handelinge 27: 23-26, Verskyning van 'n engel voor skipbreuk

23 Juis hierdie nag het daar 'n engel van die God aan wie ek behoort en wat ek aanbid, 24 en hy sê: Moenie vrees nie, Paulus; jy moet voor die keiser staan. En kyk, God het julle almal gegee wat saam met julle vaar. ' 25 Hou dus moed, manne, want ek het vertroue in God dat dit presies sal wees soos wat my vertel is. 26 Maar ons moet op die een of ander eiland strand. ”

Handelinge 28: 7-10, Paulus op eiland Malta

7 Nou in die omgewing van daardie plek was lande van die opperhoof van die eiland, genaamd Publius, wat ons ontvang en drie dae gasvry onthaal het. 8 Die vader van Publius het siek gelê met koors en disenterie. En Paulus het hom besoek en gebid en sy hande op hom gesit, hom genees. 9 En toe dit gebeur het, het die res van die mense op die eiland wat siektes gehad het, ook gekom en is genees. 10 Hulle het ons ook baie geëer, en toe ons op die punt was om te vaar, het hulle aan boord gesit wat ons nodig gehad het.

Handelinge 28: 23-31, Paulus se laaste bediening

23 Toe hulle 'n dag vir hom bepaal het, kom hulle in groter getalle by hom in die huis. Van die oggend tot die aand het hy vir hulle gesê: getuig van die koninkryk van God en probeer om hulle daarvan te oortuig Jesus sowel uit die wet van Moses as uit die profete. 24 En sommige was oortuig deur wat hy gesê het, maar ander het nie geglo nie. 25 En onderling was hulle dit nie eens nie, maar hulle het weggegaan nadat Paulus een verklaring gemaak het: “Die Heilige Gees was reg deur vir julle vaders te sê deur die profeet Jesaja: 26 '' Gaan na hierdie volk en sê: 'Julle sal inderdaad hoor, maar nooit verstaan ​​nie, en julle sal inderdaad sien, maar nooit waarneem nie.' 27 Want hierdie mense se hart het dof geword, en met hul ore kan hulle skaars hoor en hulle oë toegemaak; sodat hulle nie met hulle oë sou sien en met hulle ore sou hoor en met hul hart sou verstaan ​​nie, en ek sou hulle genees. ' 28 Laat dit daarom aan u bekend word hierdie verlossing van God is aan die heidene gestuur; hulle sal luister. ” 30 Hy het twee jaar lank op eie koste daar gewoon en almal wat na hom gekom het, verwelkom, 31 verkondiging van die koninkryk van God en onderrig oor die Here Jesus Christus met alle vrymoedigheid en sonder hindernis.