IntegritySyndicate.com
Apostoliese Unitariteit

Apostoliese Unitariteit

Apostoliese Unitariteit: 

Na aanleiding van die Apostelsleer (Handelinge 2:38) en die Unitariese geloof in een God, die Vader en een Here, Jesus Christus (1Kor 8: 5-6)

Apostelsleer: Bekering, doop in die naam van Jesus en die gawe van die Heilige Gees

Handelinge 2: 36-41 (ESV)

“Laat dan die hele huis van Israel weet verseker dat God hom beide die Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. ” En toe hulle dit hoor, was hulle hartverskeurend en sê vir Petrus en die ander apostels: "Broers, wat moet ons doen?" En Petrus sê vir hulle:Bekeer julle en word elkeen van julle gedoop in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte is vir u en vir u kinders en vir almal wat ver is, elkeen wat die Here onse God tot homself roep. ” En met baie ander woorde het hy getuig en voortgegaan om hulle te vermaan en gesê: "Red julle uit hierdie krom geslag." Diegene wat sy woord ontvang het, is dus gedoop ...

Handelinge 8: 12-17 (ESV)

Maar toe hulle Filippus glo toe hy goeie nuus oor die koninkryk van God verkondig en die naam van Jesus Christus, is hulle gedoop, beide mans en vroue. Selfs Simon het self geglo, en nadat hy gedoop is, het hy saam met Filippus voortgegaan. En toe hy tekens en groot wonderwerke sien, was hy verbaas. En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God ontvang het, stuur hulle Petrus en Johannes na hulle toe, het vir hulle gebid dat hulle die Heilige Gees kon ontvang, want hy het nog nie op een van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Toe lê hulle hulle hande en ontvang die Heilige Gees.

Handelinge 10: 44-48 (ESV)

Terwyl Petrus nog hierdie dinge gesê het, val die Heilige Gees op almal wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnedenes wat saam met Petrus gekom het, was verbaas, omdat die gawe van die Heilige Gees selfs op die heidene uitgestort is. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God prys. Toe verklaar Petrus: 'Kan iemand water weerhou om hierdie mense te doop, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het? ” En hy het hulle beveel om gedoop te word in die naam van Jesus Christus... 

Handelinge 19: 2-7 (ESV)

En Hy sê vir hulle: Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle geglo het? En hulle sê: "Nee, ons het nie eers gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie." En hy het gesê: "Waarin is u dan gedoop?" Hulle het gesê: “In die doop van Johannes.” En Paulus het gesê: “Johannes het gedoop met die doop van bekering en vir die mense gesê om te glo in die een wat ná hom sou kom, dit wil sê Jesus.” Toe ek dit hoor, hulle is gedoop in die naam van die Here Jesus. En toe Paulus hulle die hande oplê, die Heilige Gees kom op hulle, en hulle begin in tale spreek en profeteer. Daar was altesaam ongeveer twaalf mans. 

1 Petrus 3: 18-22

“Want Christus het ook een maal gely vir die sondes, die regverdiges vir die onregverdiges, om ons tot God te bring, in die vlees gedood, maar lewend gemaak in die gees, waarin hy gegaan het en aan die geeste in die gevangenis verkondig het, omdat hulle was vroeër nie gehoorsaam nie, toe God se geduld in die dae van Noag wag terwyl die ark voorberei word, waarin 'n paar, dit wil sê agt persone, veilig deur die water gebring is. Die doop, wat hiermee ooreenstem, red u nou, nie as verwydering van vuil uit die liggaam nie, maar as 'n beroep op God om 'n goeie gewete, deur die opstanding van Jesus Christus, wat in die hemel gegaan het en is op die regterhand van God, met engele, owerhede en magte wat aan hom onderwerp is. "

Romeine 6: 3-4

'Weet julle nie dat ons almal wat was nie in Christus Jesus gedoop is in sy dood gedoop? Ons is daarom saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat, net soos Christus uit die dood opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook in nuwe lewe kan wandel. "

Kolossense 2: 11-14

“Ook in Hom is julle besny met die besnydenis sonder hande, deur die liggaam van die vlees af te lê deur die besnydenis van Christus, nadat u saam met hom begrawe is in die doop, waarin u ook saam met hom opgewek is deur die geloof in die kragtige werking van God, wat hom uit die dood opgewek het. En julle, wat dood was in julle oortredings en die onbesnedenheid van julle vlees, het God saam met hom lewend gemaak, nadat Hy ons al ons oortredings vergewe het deur die skuldverslag wat ons teëgestaan ​​het met sy wetlike eise te kanselleer. Dit het hy eenkant gesit en dit aan die kruis vasgespyker. ”

Johannes 3: 5-8 (ESV)

Jesus antwoord: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as iemand nie uit water en die Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God ingaan nie. Dit wat uit die vlees gebore is, is vlees, en dit wat uit die Gees gebore is, is gees. Verwonder jou nie dat Ek vir jou gesê het:Jy moet wedergebore word. ' Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar dit vandaan kom of waarheen dit gaan nie. So is dit met almal wat is uit die Gees gebore. "

Hebreërs 6: 1-8 (Aramees Peshitta New Testament Translation)

'Daarom moet ons die beginpunt van die woord van Christus verlaat en volwassenheid bereik. Of sal jy weer 'n ander lê fondament vir bekering uit dooie werke en vir die geloof in God en vir die leer van die doop en die oplegging van hande en vir die opstanding uit die dood en vir die ewige oordeel? As die HERE dit toelaat, sal ons dit doen. Maar hulle is nie in staat nie, diegene wat eens het in die doop gegaan en die geskenk wat uit die hemel gekom het, geproe en die Heilige Gees ontvang en die goeie woord van God en die krag van die toekomstige tyd geproe, om weer te sondig en hernu te word tot bekering van die begin af en om te kruisig om die Seun van God van die begin af te verneder. Want die aarde, wat baie keer die reën drink wat daarheen kom en die groen kruie produseer wat nuttig is vir diegene vanweë wie dit verbou is, ontvang 'n seën van God. Maar as dit doring en distels voortbring, word dit verwerp en is nie ver van 'n vloek nie, maar die einde daarvan is vuur. "

Bybelse eenvormige betekeniskaart

Die geel bokse is persone/wesens en die wit bokse is aspekte van God
Bybelse Unitarian Map of Meaning Diagram, integriteitsyndikaat.com

Unitariese teologie: Daar is een God, die Vader en een Here, Jesus Christus

1 Korintiërs 8: 4-6

"... daar is geen God behalwe een nie." Want alhoewel daar sogenaamde gode in die hemel of op die aarde kan wees-soos daar inderdaad baie "gode" en baie "here" is-tog vir ons daar is een God, die Vadervan wie alle dinge is en vir wie ons bestaan, en een Here, Jesus Christusdeur wie alle dinge is en deur wie ons bestaan. ”

1 Timoteus 2: 5-6

"Vir daar is een God, en daar is een middelaar tussen God en mense, die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, dit is die getuienis wat op die regte tyd gegee is. "

Johannes 17: 1-3 (ESV)

Toe Jesus hierdie woorde gespreek het, slaan hy sy oë op na die hemel en sê:Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun sodat die Seun u sedertdien kan verheerlik jy het hom gesag gegee oor alle vlees, om die ewige lewe te gee aan almal wat U Hom gegee het. Aen dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat U gestuur het."

Handelinge 3:13, 26 (ESV)  

“Die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, die God van ons vaders, het sy dienskneg Jesus verheerlik, wat u oorgelewer en ontken het in die teenwoordigheid van Pilatus, toe hy besluit het om hom vry te laat ...God het sy dienskneg opgewek en hom na julle gestuur Eerstens om jou te seën deur elkeen van jou van jou boosheid af te weer. ”

Handelinge 5:30

“Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat jy doodgemaak het deur hom aan 'n boom te hang. God het hom aan sy regterhand verhef as Leier en Verlosser, om berou te gee aan Israel en vergewing van sondes. ”

Handelinge 17: 30-31 (ESV)

“Die tye van onkunde Goeie oor die hoof gesien, maar nou beveel hy alle mense oral om hulle te bekeer, want hy het 'n dag vasgestel waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het; en hiervan het hy aan almal die versekering gegee deur hom uit die dood op te wek. ”

Hebreërs 3: 1-2

'Daarom, heilige broers, julle wat deel het aan 'n hemelse roeping, oorweeg dit Jesus, die apostel en hoëpriester van ons belydenis,  wat getrou was aan hom wat hom aangestel het, net soos Moses ook getrou was in die hele huis van God. ”

Hebreërs 5: 1-5

vir elke hoëpriester wat uit die mense gekies word, word aangestel om namens mense op te tree in verhouding tot God, om gawes en offers vir sondes te bring. Hy kan sagkens omgaan met die onkundiges en eiesinniges, omdat hy self met swakheid te kampe het. Daarom is hy verplig om op te offer vir sy eie sondes, net soos vir die van die mense. En niemand neem hierdie eer vir homself nie, maar slegs as hy deur God geroep is, net soos Aaron was. So het Christus homself ook nie verhef tot hoëpriester nie, maar is aangestel deur hom wat vir hom gesê het: “U is my Seun, vandag het ek u verwek"

Hebreërs 9: 24

“Want Christus het ingegaan, nie op heilige plekke wat met hande gemaak is nie, wat afskrifte is van die ware dinge, maar nou in die hemel self om namens ons in die teenwoordigheid van God te verskyn. "

Filippense 2: 8-11

'En in menslike gedaante gevind, verneder hy homself deur gehoorsaam te word tot die dood toe, selfs die dood aan 'n kruis. Daarom God het hom hoog verhoog en hom die naam gegee wat bo elke naam issodat elke knie in die naam van Jesus buig, in die hemel en op aarde en onder die aarde, en elke tong bely dat Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. "

Galasiërs 1: 3-4

“Genade vir julle en vrede aan jou van God ons Vader en die Here Jesus Christus, wat homself gegee het vir ons sondes om ons te verlos uit die huidige bose eeu, volgens die wil van ons God en Vaderaan wie die heerlikheid is tot in alle ewigheid. Amen. ”

Openbaring 1: 5-6

"… van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene van die dooies en die heerser van die konings op aarde. Aan Hom wat ons liefhet en deur sy bloed van ons sondes bevry het en ons 'n koninkryk gemaak het, priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die heerskappy vir ewig en altyd. Amen. ”

Jesus kan God genoem word op grond van die konsep van agentskap:

Konsep van die agentskap Shaliach

Agente van God is God genoem (hoewel dit nie letterlik so is nie):

Agente van God het God genoem, integritysyndicate.com

Eenheid teenoor Trinitariese Christologie

Unitarian vs Trinitarist Christology integritysyndicate.com

Ou Verbond: Die enigste God is beide Here en God

Deuteronomium 6: 4

“Hoor, Israel! Die Here ons God, die Here is een. "

Nuwe verbond: God bly God, maar het Jesus beide Here en Christus gemaak

Handelinge 2: 36 (ESV)

'Laat die hele huis van Israel dit dus verseker weet God het hom beide Here en Christus gemaak, hierdie Jesus wat jy gekruisig het. ”

Vir ons is daar een God, die Vader en een Here, Jesus Christus

1 Korintiërs 8: 4-6

"... daar is geen God behalwe een nie. Want hoewel daar sogenaamde gode in die hemel of op die aarde kan wees-soos daar inderdaad baie "gode" en baie "here" is-tog vir ons is daar een God, die Vadervan wie alle dinge is en vir wie ons bestaan, en een Here, Jesus Christusdeur wie alle dinge is en deur wie ons bestaan. ”