1 Johannes 1: 1-3 Interlineêr
1 Johannes 1: 1-3 Interlineêr

1 Johannes 1: 1-3 Interlineêr

 1 John 1: 1-3

Die proloog tot 1 Johannes bied 'n paar interessante leidrade om die proloog van Johannes te verduidelik. Ons sien uit 1 Johannes 1: 2 dat die ewige lewe by die Vader was en nou geopenbaar is. Die ewige lewe is nie 'n persoon nie, maar eerder 'n konsep. Omdat die ewige lewe by (voordele) was, dui die Vader aan dat dit die Vader van die begin af in die oë was (teenoor). Dit is in 'n soortgelyke sin dat die Logos (Woord) met (na God) gekyk het. Hier ondersoek ons ​​die Grieks en bied 'n letterlike en interpretatiewe vertaling. 

1 Johannes 1: 1-3 (NA28)

 1 Ἦν ἀπʼ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ἑωρἑωαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησ πορὶ

 2 καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν -

 3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν oκαὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθʼ ἡμῶν. καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τῦῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Tussenlyn, 1 Johannes 1: 1-3

Hieronder is 'n woord vir woord tussenlyn tabel met die Griekse, Engelse vertaling, Parsings en leksikon definisie van elke woord (Beknopte Grieks-Engelse woordeboek van die nuwe Testament, Barclay Newman, aangevul deur BDAG)

Griekse

Vertaling

parsing

Woordelys

1  Ὃ

1  Wat

Voornaamwoord, nominatief, neutraal, enkelvoud

 wie, wat, wat, dat; iemand, iemand, 'n sekere een

was

Werkwoord, onvolmaak, aktief, aanduidend, 3de persoon, enkelvoud

wees, bestaan; gebeur, plaasvind; leef; geleë wees in; bly, bly; kom

ἀπʼ

van

Voorsetsel wat die genitief beheer

van, weg van; deur middel van; uit; teen

χῆςρχῆς

van die eerste

Selfstandige naamwoord, genitief, vroulik, enkelvoud

begin, eers

wat

Voornaamwoord, akkusatief, neutraal, enkelvoud

wie, wat, wat, dat; iemand, iemand, 'n sekere een

ἀκηκόαμεν

ons het gehoor

Werkwoord, perfek, aktief, aanduidend, 1ste persoon, meervoud

Hoor; nuus ontvang van; gee ag op; verstaan

wat

Voornaamwoord, akkusatief, neutraal, enkelvoud

wie, wat, wat, dat; iemand, iemand, 'n sekere een

ἑωράκαμεν

ons het gesien

Werkwoord, perfek, aktief, aanduidend, 1ste persoon, meervoud

sien, waarneem, let op (pas. verskyn); waarneem, verstaan, herken; ervaring; besoek, kom kyk

τοῖς

Wat

Werkwoord, onvolmaak, aktief, aanduidend, 3de persoon, enkelvoud

die; hierdie, dat; hy, sy, dit

ὀφθαλμοῖς

in die oë (kyk)

Selfstandige naamwoord, Datief, Manlik, Meervoud

oë)

.μῶν

van ons

Voornaamwoord, genitief, (sonder geslag), meervoud, 1ste persoon

ons, ons, ons

wat

Voornaamwoord, akkusatief, neutraal, enkelvoud

wie, wat, wat, dat; iemand, iemand, 'n sekere een

ἐθεασάμεθα

ons waargeneem

Werkwoord, aoris, middel, aanduidend, 1ste persoon, meervoud

sien, kyk; let op, neem waar; besoek

καί

en

samewerking

en; en dan, dan; maar tog; ook, selfs, net so

αἱ

diegene

Bepaal, nominaal, vroulik, meervoud

die; hierdie, dat; hy, sy, dit

Ï‡Îµá¿–Ï ÎµÏ‚

hande (owerhede)

Selfstandige naamwoord, Nominatief, Vroulik, Meervoud

Hand, mag, gesag; aktiwiteit; vinger

.μῶν

van ons

Voornaamwoord, genitief, (sonder geslag), meervoud, 1ste persoon

ons, ons, ons

ἐψηλάφησαν

ons aangeraak

Werkwoord, aoris, aktief, aanduidend, 3de persoon, meervoud

aanraak, voel

Ï€ÎµÏ á½¶

ten opsigte van

Voorsetsel wat die genitief beheer

oor, aangaande, van, met verwysing na; vir; ter wille van

τοῦ

die

Bepaler, genitief, manlik, enkelvoud

die; hierdie, dat; hy, sy, dit

λόγου

van woord

Selfstandige naamwoord, genitief, manlik, enkelvoud

iets gesê (bv. woord; sê; boodskap, onderrig; praat, gesprek; redeneer

τῆς

die

Vasberader, genitief, vroulik, enkelvoud

die; hierdie, dat; hy, sy, dit

.ωῆς

van die lewe

Selfstandige naamwoord, genitief, vroulik, enkelvoud

lewe (letterlik of figuurlik)

καί

en

samewerking

en; en dan, dan; maar tog; ook, selfs, net so

die

Bepaal, nominaal, vroulik, enkelvoud

die; hierdie, dat; hy, sy, dit

ζωὴ

lewe

Bepaler, akkusatief, manlik, enkelvoud

lewe

ἐφανερώθη

geopenbaar is

Werkwoord, aoris, passief, aanduidend, 3de persoon, enkelvoud

om duidelik te maak (letterlik of figuurlik): - verskyn, duidelik verklaar, (openbaar) maak, wys (self)

καί

en

samewerking

en; en dan, dan; maar tog; ook, selfs, net so

ἑωράκαμεν

ons het gesien

Werkwoord, perfek, aktief, aanduidend, 1ste persoon, meervoud

sien, waarneem, let op (pas. verskyn); waarneem, verstaan, herken; ervaring; besoek, kom kyk

καί

en

samewerking

en; en dan, dan; maar tog; ook, selfs, net so

Î¼Î±Ï Ï„Ï…Ï Î¿á¿¦Î¼ÎµÎ½

het ons getuig

Werkwoord, hede, aktief, aanduidend, 1ste persoon, meervoud

getuie te wees, dws getuig (letterlik of figuurlik): - aankla, gee (bewys), neem rekord, het (verkry, van) goeie (eerlike) verslag, word goed gerapporteer, getuig, gee (het) getuienis, ( wees, dra, gee, verkry) getuie

καί

en

samewerking

en; en dan, dan; maar tog; ook, selfs, net so

ἀπαγγέλλομεν

verklaar ons

Werkwoord, hede, aktief, aanduidend, 1ste persoon, meervoud

om aan te kondig: - bring woord (weer), verklaar, rapporteer, wys (weer), vertel

.μῖν

aan jou

Voornaamwoord, Datief, (sonder geslag), meervoud, 2de persoon

aan (met of deur) julle:-julle, julle, julle (julself)

τὴν

die

Vasberader, akkusatief, vroulik, enkelvoud

die; hierdie, dat; hy, sy, dit

lewe

Selfstandige naamwoord, akkusatief, vroulik, enkelvoud

lewe

τὴν

die

Vasberader, akkusatief, vroulik, enkelvoud

die; hierdie, dat; hy, sy, dit

αἰώνιον

ewig (uitgebreid)

Byvoeglike naamwoord, akkusatief, vroulik, enkelvoud

ewig (ook gebruik uit die verlede, of ook in die verlede en in die toekoms): - ewig, vir ewig, ewig, wêreld (begin)

ἥτις

wat

Voornaamwoord, nominatief, vroulik, enkelvoud

wat sommige, dit wil sê enige wat; ook (definitief) dieselfde:-x en (hulle), (sodanig) as, (hulle) dat, deurdat hulle, wat (-soos), terwyl julle, (hulle) watter, wie (-soever)

was

Werkwoord, onvolmaak, aktief, aanduidend, 3de persoon, enkelvoud

wees, bestaan; gebeur, plaasvind; leef; geleë wees in; bly, bly; kom

Ï€Ï á½¸Ï‚

teenoor

Voorsetsel wat die akkusatief beheer

 (gen.) aan, vir; (dat.) op, by, naby, by; (acc.) aan, na; met; om; teen

τὸν

die

Bepaler, akkusatief, manlik, enkelvoud

die; hierdie, dat; hy, sy, dit

πατέρα

was

Selfstandige naamwoord, akkusatief, manlik, enkelvoud

'n 'vader' (letterlik of figuurlik, naby of meer afgeleë)

καί

en

samewerking

en; en dan, dan; maar tog; ook, selfs, net so

ἐφανερώθη

geopenbaar is

Werkwoord, aoris, passief, aanduidend, 3de persoon, enkelvoud

om duidelik te maak (letterlik of figuurlik): - verskyn, duidelik verklaar, (openbaar) maak, wys (self)

.μῖν

vir ons

Voornaamwoord, Datief, (sonder geslag), meervoud, 1ste persoon

aan (met of deur) julle:-julle, julle, julle (julself)

3

3 wat

Voornaamwoord, akkusatief, neutraal, enkelvoud

wie, wat, wat, dat; iemand, iemand, 'n sekere een

ἑωράκαμεν

ons het gesien

Werkwoord, perfek, aktief, aanduidend, 1ste persoon, meervoud

sien, waarneem, let op (pas. verskyn); waarneem, verstaan, herken; ervaring; besoek, kom kyk

καί

en

samewerking

en; en dan, dan; maar tog; ook, selfs, net so

ἀπαγγέλλομεν

verklaar ons

Werkwoord, hede, aktief, aanduidend, 1ste persoon, meervoud

om aan te kondig: - bring woord (weer), verklaar, rapporteer, wys (weer), vertel

καί

en

samewerking

en; en dan, dan; maar tog; ook, selfs, net so

.μῖν

aan jou

Voornaamwoord, Datief, (sonder geslag), meervoud, 2de persoon

aan (met of deur) julle:-julle, julle, julle (julself)

ἵνα

Sodat

samewerking

ten einde dat (met die doel of die resultaat): - alhoewel, omdat, met die bedoeling (dat), sodat, so as, (so) dat, (vir) om

καί

Ook

samewerking

en; en dan, dan; maar tog; ook, selfs, net so

á½'μεῖς

jy (meervoud)

Voornaamwoord, nominatief, (sonder geslag), meervoud, 2de persoon

julle (as subjektief van werkwoord): - julle (julleself), julle

κοινωνίαν

deelname

Selfstandige naamwoord, akkusatief, vroulik, enkelvoud

vennootskap, dws (letterlik) deelname, of (sosiale) omgang, of (geldelike) voordeel:-(om) te kommunikeer (-ation), nagmaal, (by-) verspreiding, gemeenskap

.ητε

jy (meervoud) kon hê

Werkwoord, hede, aktief, konjunktief, 2de persoon, meervoud

hou (gebruik in baie verskillende toepassings, letterlik of figuurlik, direk of afgeleë; soos besit; vermoë, kontinuïteit, verhouding of toestand)

μεθʼ

met

samewerking

'n primêre voorsetsel (word dikwels bywoordelik gebruik); behoorlik, wat begeleiding aandui; "Midde" (plaaslik of oorsaaklik); verander volgens die geval (genitiewe assosiasie of akkusatiewe opvolging) waarmee dit verbind word

.μῶν

us

Voornaamwoord, genitief, (sonder geslag), meervoud, 1ste persoon

ons: - ons (maatskappy), ons, ons

καί

en

samewerking

en; en dan, dan; maar tog; ook, selfs, net so

ἡ κοινωνία

die deelname

Selfstandige naamwoord, akkusatief, vroulik, enkelvoud

vennootskap, dws (letterlik) deelname, of (sosiale) omgang, of (geldelike) voordeel:-(om) te kommunikeer (-ation), nagmaal, (by-) verspreiding, gemeenskap

μετὰ

met

Voorsetsel wat die genitief beheer

'n primêre voorsetsel (word dikwels bywoordelik gebruik); behoorlik, wat begeleiding aandui; "Midde" (plaaslik of oorsaaklik); verander volgens die geval (genitiewe assosiasie of akkusatiewe opvolging) waarmee dit verbind word

τοῦ

van die

Bepaler, genitief, manlik, enkelvoud

die; hierdie, dat; hy, sy, dit

Ï€Î±Ï„Ï á½¸Ï‚

vader

Selfstandige naamwoord, genitief, manlik, enkelvoud

'n 'vader' (letterlik of figuurlik, naby of meer afgeleë)

καί

en

samewerking

en; en dan, dan; maar tog; ook, selfs, net so

μετὰ

met

Voorsetsel wat die genitief beheer

'n primêre voorsetsel (word dikwels bywoordelik gebruik); behoorlik, wat begeleiding aandui; "Midde" (plaaslik of oorsaaklik); verander volgens die geval (genitiewe assosiasie of akkusatiewe opvolging) waarmee dit verbind word

τοῦ

van die

Bepaler, genitief, manlik, enkelvoud

die; hierdie, dat; hy, sy, dit

υἱοῦ

sy

Selfstandige naamwoord, genitief, manlik, enkelvoud

'n 'seun' (soms van diere), wat wyd gebruik word van onmiddellike, afgeleë of figuurlik verwantskap

αὠτοῦ

van hom

Voornaamwoord, genitief, manlik, enkelvoud, 3de persoon

en (met die regte persoonlike voornaamwoord) van die ander persone:-sy, dit (-self), die een, die ander, (myne) eie, gesê, (self-), dieselfde), ((hom-, my- , u-) self, (u-) self, sy, dit, hulle (-s), hulle (-self), daar (-at, -deur, -in, -into, -of, -on, -with ), hulle, (hierdie) dinge, hierdie (man), dié, saam, baie, watter

Ἰησοῦ

van Jesus

Selfstandige naamwoord, genitief, manlik, enkelvoud

Jesus (Josua)

Î§Ï Î¹ÏƒÏ„Î¿á¿¦

van gesalfdes

Selfstandige naamwoord, genitief, manlik, enkelvoud

Selfstandige naamwoord, genitief, manlik, enkelvoud

Letterlike weergawe en vertolkende vertalings

Beide letterlike en interpretatiewe vertalings word hieronder verskaf vir 1 Johannes 1: 1-3, The Literal is gebaseer op die interliniêre tabel onder die vertalings. 

1 Johannes 1: 1-3, letterlike vertaling

1 Wat was van die eerste,

wat ons gehoor het,

wat ons gesien het,

dat in die lig van ons,

wat ons waargeneem het,

daardie hande van ons wat ons aangeraak het,

aangaande die woord van die lewe, 

2 En die lewe is geopenbaar,

en ons het gesien,

en ons het getuig,

en ons verklaar aan u,

die ewige lewe,

wat na die Vader was,

en aan ons geopenbaar is.

3 Wat ons gesien het,

en wat ons verklaar,

en aan jou sodat jy ook,

deelname wat u by ons kan hê,

en die deelname met die Vader,

en met die Seun van hom,

van Jesus gesalf.

1 Johannes 1: 1-3 Interpretatiewe vertaling

1 Dit wat van die begin af was,

wat ons gehoor het,

wat ons gesien het,

wat voor ons oë was,

wat ons waargeneem het,

die owerhede wat ons teëgekom het,

oor die plan van die lewe, 

2 En die lewe is geopenbaar,

en ons het gesien,

en ons het getuig,

en ons verklaar aan u,

die ewige lewe,

wat in die lig van die Vader was,

en aan ons geopenbaar is.

3 Wat ons gesien het,

en wat ons verklaar,

ook aan jou sodat jy,

 kan by ons deelneem,

en die deelname met die Vader,

en met sy Seun,

Jesus Messias.